Stichting Stichting Theater De Bres

advertisement
Stichting Theater De Bres
Jaarverslag 2015
Inhoudsopgave
Voorwoord
01. Bestuur
02. Activiteiten
03. Huisvesting
04. Horeca
05. Vrijwilligers
06. Website
07. Publiciteit
08. Sponsors
2
Voorwoord
Het afgelopen jaar 2015 is het derde jaar sinds de oprichting in De Bres op eigen benen
moet staan, dus zonder gemeentelijke subsidie. Gelukkig is het aantal activiteiten is maar
een klein beetje gedaald en de omzet is nagenoeg gelijk gebleven.
We kunnen het afgelopen jaar positief beoordelen. Het aantal vrijwilligers is iets gegroeid
en het aantal activiteiten is in diversiteit toegenomen.
De enige jaren geleden ingezette reorganisatie heeft een goed lopende organisatie als
resultaat. In juni is er een naams- en statutenwijziging doorgevoerd. De officiële
benaming is nu Stichting Theater De Bres en heeft als doelstelling o.a. het bevorderen
en stimuleren van het culturele klimaat en het maatschappelijk debat.
Ook de bestuursstructuur is behoorlijk op de schop gegaan. Er is nu een meewerkend
bestuur (bestaande uit een dagelijks bestuur en 4 algemene leden) en een directeur die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Jaap Braaksma is aangebleven
als adviseur.
Het bestuur is na de statutenwijziging direct aan de slag gegaan met beleidsplannen,
subsidieaanvragen en het maken van reserveringen. Er werd een ANBI-status
aangevraagd en deze is toegekend.
Theater De Bres kan alleen maar functioneren op basis van de onvermoeibare inzet van
de vele vrijwilligers die ook het afgelopen jaar weer de organisatie vorm hebben
gegeven. Waarvoor dank.
Namens het bestuur,
Marike Kooistra, voorzitter
3
01. Bestuur
Het bestuur bestaat in 2015 uit Rolie Groninger (vz), Jetty Groen (penn), Aaltsje Dijkstra
(secr), Henk Dillerop, Aart Nieuwland, Koos Schrage en Marike Kooistra.
02. Activiteiten
et aantal activiteiten in 2015
201 is enigszins afgenomen, maar het
et programma is wel nog
Het
steeds gevarieerd. Van swingavonden tot filosofiemiddagen, van cabaretvoorstellingen
tot debatten. We hebben concurrentie van de Neushoorn gekregen, maar partijen
p
weten
nog steeds de weg naar De Bres te vinden. En niet onbelangrijk:
onbelangrijk de sfeer in De Bres
wordt geroemd met dank aan de vrijwilligers die als gastheer/vrouw optreden.
Het aantal bezoekers varieert sterk. Zit op een filosofiemiddag de zaal vol met ruim
honderd mensen de volgende dag bij een cabaretvoorstelling wordt er opgetreden voor
nog geen tien man/vrouw. In 2015 is meer publiciteit rond activiteiten geweest, met name
door de inzet van Social Media.
4
03. Huisvesting
De huisvesting van De Bres in het oude gymnastieklokaal in de Schoolstraat is een
perfecte locatie voor de activiteiten van De Bres. Het monumentale gebouw is sfeervol
en zeer geschikt voor kleinschalige voorstellingen.
Het kent natuurlijk ook zijn beperkingen. Het gebouw is, zeker van binnen, oud met alle
nadelen van dien. Maar de afgelopen jaren is er hard gewerkt om hier verbetering in aan
te brengen: de ruimtes zijn geschikt voor diverse activiteiten (de zaal voor debat,
vergaderingen, optredens en de bovenzaal onder voor vergaderingen).
De wens voor een betere isolatie van het gebouw is gezien de financiën helaas een
onhaalbare zaak. De energierekening drukt zwaar op de begroting van De Bres. In 2015
is de ANBI-status verkregen, waardoor het mogelijk is in ieder geval de energiebelasting
terug te krijgen.
04. Horeca
Net als vele andere non-profitorganisaties is ook De Bres financieel afhankelijk van de
baromzet. Die is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven, ondanks het teruglopend
aantal activiteiten. Het horecagedeelte wordt gerund door een groep van 13 gastvrouwen
die meestal met z’n tweeën een bardienst draaien.
5
05. Vrijwilligers
De Bres als organisatie zonder betaalde krachten is geheel afhankelijk van vrijwilligers
die belangeloos en zonder vrijwilligersvergoeding de zaak draaiende houden. Alleen de
beheerder krijgt een vergoeding omdat zijn functie bijna een dagtaak is. Het
schoonhouden van het gebouw, het boeken van de activiteiten, het versturen van de
rekeningen en het draaien van de techniek tijdens de activiteiten en het aansturen van de
vrijwilligers vergt een behoorlijke tijdsinvestering.
Het afgelopen jaar zijn er gelukkig weer een aantal vrijwilligers bijgekomen wat zeker
voor het draaien van bardiensten een uitkomst is.
Naast Jacob Vierkant als directeur en technicus zijn er 13 gastvrouwen die de
bardiensten draaien. Een vrijwilliger ondersteunt Jacob Vierkant met de techniek.
06. De website
De website theaterdebres.nl telt een groeiend aantal bezoekers. Gemiddeld werd de site
1500 maal per maand bezocht. En er werden meer kaartjes via de website gereserveerd.
6
07. Publiciteit
Voor de publiciteit rond de activiteiten van De Bres worden verschillende (sociale) media
gebruikt:
- de website theaterdebres.nl;
- de maandelijkse nieuwsbrief met 525 abonnees;
- Twitter met circa 1000 volgers;
- Facebook met ongeveer 1300 vrienden;
weekblad Huis aan Huis;
- posters en flyers;
Daarnaast worden de geplande activiteiten aan een groot scala van kranten en internet
redacties verstuurd. De Leeuwarder Courant besteedt regelmatig aandacht aan
activiteiten die in De Bres worden georganiseerd.
08. Sponsors
Al jaren heeft De Bres twee bedrijven die ons een warm hart toedragen en dat laten
blijken door kosteloos zaken voor De Bres te regelen:
- Novabase die de website onderhoudt;
- Accountantskantoor Van Wieren, Vellinga & Baukema die de
accountantsrapportage verzorgt.
Daarnaast hebben Notariskantoor De Haan en De Zwette Verhuur ons financieel
gesteund door fikse kortingen te geven..
We willen alle bedrijven bedanken voor hun inzet.
7
Download