De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns…

advertisement
De verschillen tussen
Eerstelijns én Tweedelijns…
&
In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns
Specialistische Zorg', maar wat is het verschil?
In Nederland ziet de zorgstructuur er als volgt uit:
Derdelijns zorg
Academische ziekenhuizen en
Specialistische centra
(toegankelijk na verwijzing vanuit
de eerste- of tweedelijn)
Tweedelijns zorg
In de Bres - Tweedelijns Specialistische Zorg,
Ziekenhuis, Riag, andere GGZ instellingen, etc.
(toegankelijk na verwijzing vanuit de eerstelijn)
Eerstelijns hulp
In de Bres - Eerstelijns Kortdurende Hulp,
uw huisarts, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Thuiszorg
(in principe direct toegankelijk, verwijsbrief nodig voor vergoeding)
-Nuldelijns hulpPastorale begeleiding, Mantelzorg, Consultatiebureau, GGD
(direct toegankelijk)
De verschillende mogelijkheden voor zorg en hulp bij In de Bres zitten dus op een verschillend niveau binnen de zorgstructuur van Nederland.
Het verschil in de geboden zorg of hulp die geboden wordt, hebben we weergegeven in
het schema hiernaast.
Begrippen verduidelijking
Omdat enkele termen in voorgaand schema misschien toch ook als vaktaal overkomen,
hierna een enkele verduidelijking.
Verschil Psychiater - Psycholoog
Een Psychiater is een arts en mag medicijnen voorschrijven.
Een Psycholoog is geen arts en mag dus geen medicijnen voorschrijven.
Psychiater
Een Psychiater heeft eerst de academische studie Geneeskunde (6 jaar) gevolgd en heeft
zich daarna gespecialiseerd tot Psychiater.
Na de studie Geneeskunde is iemand basisarts. Deze kan zonder verdere specialisatie, gaan
werken bij diverse zorginstellingen of organisaties. Voorbeelden: wetenschappelijk onderzoek
verrichten, als assistent geneeskunde in een ziekenhuis, een functie bij de GGD of GGZ. Ook
binnen In de Bres zijn enkele basisartsen werkzaam. Veel basisartsen volgen een vervolgopleiding (4 tot 5 jaar) tot medisch specialist. Dat kan bijvoorbeeld een opleiding voor Huisarts of
KNO-arts zijn, maar ook voor Psychiater.
Psycholoog
Een psycholoog heeft de universitaire studie Psychologie gevolgd. Afstudeerrichtingen
zijn bijvoorbeeld: klinische psychologie (volwassenen) en ontwikkelingspsychologie (kinderen). Een psycholoog bestudeert het menselijk gedrag, probeert het gedrag te begrijpen, te verklaren en te voorspellen en daarmee mensen te helpen en situaties te veranderen.
Een GZ-psycholoog heeft na enkele jaren werkervaring een aanvullende twee jarige opleiding gevolgd, waardoor hij zelfstandig een diagnose mag stellen en behandelen. Bovendien staat een GZ-psycholoog, net als artsen en verpleegkundigen, ingeschreven in
het BIG-register en valt dus onder het tuchtrecht en eisen aan deskundigheid. Een GZpsycholoog moet bijblijven in zijn vak om zijn registratie te behouden.
Orthopedagoog
Een psycholoog maar dan gericht op de ontwikkeling en behandeling van kinderen.
Ambulante zorg
Ambulant wil zeggen dat u naar ons toekomt voor de gesprekken en daarna weer naar
huis gaat. Een soort poliklinische behandeling dus. Het tegenovergestelde is Klinische
zorg, waarbij u wordt opgenomen in bijvoorbeeld een ziekenhuis en daar ook blijft slapen.
Een tussenvorm is dagbehandeling waarbij u twee dagen in de week overdag bij ons komt
voor (groeps)therapie en aan het eind van de middag weer naar huis gaat.
Diagnostisch onderzoek*
Het vaststellen welke stoornis, ziekte of gewoonte (patroon) de onderliggende reden is
van uw probleem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, psychologische
tests, observatie en gespreksindrukken.
Multidisciplinaire teams
Multidisciplinair = Betrekking hebbend op een meerdere disciplines (vakgebieden).
Binnen In de Bres wordt gewerkt met meerdere multidisciplinaire teams. Deze bestaan
uit: psychiaters, artsen, (gz)psychologen, orthopedagogen(generalisten), systeemtherapeuten, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en non-verbale therapeuten.
In de teams wordt van elkaar geleerd en wordt, als dat nodig is, gezamenlijk overlegd
over behandelingen.
E-Health*
Contacten met uw behandelaar via de beveiligde website www.mijnIndeBres.nl.
Ook is een internetbehandeling te volgen bij angst- of depressieproblematiek.
Non-verbale Therapie*
Non verbaal = zonder praten.
Bij non-verbale therapie werkt u aan uw probleem door lichamelijk bezig te zijn. Dan
kan zijn met behulp van drama, dans of creatief bezig zijn. Maar ook door behandeld te
worden door de psychosomatische fysiotherapeut. Bij kinderen wordt vaak met speltherapie gewerkt.
Psychosomatische Fysiotherapie (PSFT)*
Psychisch = geestelijk Somatisch = lichamelijk
PSFT is een fysiotherapeutische specialisatie gericht op psychosomatische klachten. Dit
zijn klachten waar bijvoorbeeld (psychische) spanning een rol speelt of klachten waar
geen duidelijke oorzaak voor te vinden is. Ook chronische lichamelijke klachten vallen
hieronder.
*Over deze onderwerpen is uitgebreidere informatie beschikbaar op andere informatiekaarten
Vijf tot maximaal acht behandelingen per
jaar vergoed uit de basisverzekering, met
een eigen bijdrage.
Volledige vergoeding uit de basisverzekering.
Direct toegankelijk, maar voor vergoeding
is een verwijsbrief van bijvoorbeeld de
huisarts nodig
Een verwijsbrief van bijvoorbeeld huisarts of
bureau Jeugdzorg is verplicht.
Hulpverlening is vooral steunend en structurerend
Behandeling (gericht op het zoeken naar,
oplossen van en/of leren leven met …)
Eenvoudigere en relatief minder ernstige
problemen
Ingewikkelde problemen, waarbij soms sprake is van meerdere aandoeningen
Kortdurende ambulante hulpverlening
Langduriger ambulante behandeling
Diagnostisch onderzoek is niet altijd nodig
Diagnostisch onderzoek maakt altijd onderdeel uit van de behandeling.
GZ-psycholoog eindverantwoordelijk voor
de hulpverlening
Psychiater eindverantwoordelijk voor de behandeling
-
Psychiaters en artsen (Behandeling ondersteunt met medicijnen is dus mogelijk)
-
Multidisciplinaire teams
-
Dagbehandeling mogelijk (twee dagen per
week)
-
Non-verbale therapievormen
-
E-Health
Download