Levensbeschouwing vanuit jezelf en de wereld

advertisement
Levensbeschouwing vanuit
jezelf en de wereld
Uitgever
Voor een goed schoolklimaat
Achtergrondinformatie over Kleur
Uitgever
Digitaal lesmateriaal
De ondersteuning van de lessen met afbeeldingen, filmpjes, woordspinnen en werkbladen kan
eenvoudig via het digibord. Voor abonnees hebben we veel materiaal beschikbaar om het schoolklimaat nog prettiger te maken en nog meer Kleur te geven aan het leven op en rond de school.
Vieringen
Kleur besteedt online ook aandacht aan vieringen. Er zijn 20 vieringen beschikbaar voor wereldse,
religieuze en algemene feest- en gedenkdagen door het hele jaar heen. Voor elke viering zijn twee
lessen voor de onderbouw (groep 1 tot en met 4) en twee lessen voor de bovenbouw (groep 5 tot
en met 8). Daarnaast is er een beschrijving van een viering met de groep of met de hele school.
Alle vieringen staan op de website met het benodigde materiaal.
Verhalen
Kleur heeft een grote hoeveelheid mooie, zinnige en prikkelende verhalen beschikbaar voor gebruik
in de school. De verhalen in Kleur roepen vragen op. Die kunnen kinderen samen proberen te
beantwoorden. In drama, beeld of met taal. Zo draagt levensbeschouwelijke vorming ongemerkt
veel bij aan taalontwikkeling. Actief en passief, zowel wat betreft expressie als op het gebied van
woordenschat. De verhalen zijn voor abonnees beschikbaar via de website. Je kunt op thema
verhalen zoeken.
Spiritizers
Spiritizers zijn oefeningen voor rust, aandacht en concentratie. Ze richten zich op het beleven
en ervaren van wat er in je omgaat. Spiritizers geven speelsheid, bezinning en verbondenheid.
Ze maken los, verdiepen, verbinden en creëren aandacht. Door spiritizers te gebruiken worden
Uitgever
leerlingen zich bewust
van zichzelf, hun gevoel en wat iets voor ze betekent. Zo ontstaat nieuwsgierigheid naar elkaar en leren leerlingen zich inleven in anderen. Daarbij groeit de onderlinge
verbondenheid, want spiritizers zijn bedoeld voor de hele groep. Op de website staan de spiritizers
naar niveau en vorm gerubriceerd.
Uitgever
www.kleuropschool.nl
Colofon Kleur
Kleur
Levendig uitgever
Achtergronden
van Kleur
www.levendiguitgever.nl
Uitgever
Jeroen Hoogerwerf
Evenaar 10
3454 SN De Meern
t 06 - 226 13 701
e [email protected]
i www.kleuropschool.nl
t @kleuropschool
Uitgever
Inhoud
Wat is Kleur? 4
De drie pijlers van Kleur5
Levensbeschouwelijke vaardigheden
6
Sociaal-emotionele ontwikkeling
7
De werkwijze van Kleur8
Werkvormen9
Kleur voor de klas
10
In deze brochure kun je zien waar de kern van Kleur ligt:
levensbeschouwelijke- en sociaal-emotionele vaardigheden
ondersteunen de ontwikkeling van de persoonlijke
identiteit en gemeenschapszin van alle kinderen.
Uitgever
Hoofdredacteur
Tamar Kopmels
Redacteuren en auteurs
Marjan Bosch, Hans van de Glind, Petra van Helden,
Jolanda van der Marel-Krikke
Uitgever
Eindredactie
Mayke Peters (Woordkracht)
Raad van Advies
Yusuf Altuntas, Bas van den Berg, Arie de Bruin,
San van Eersel, Bas Levering, Monique Leygraaf
Vormgeving
Ester Eijkmans, www.estereijkmans.nl
Druk
JP Offset, Duiven
Kleur is opgezet vanuit Kwintessens
(www.kwintessens.nl) in samenwerking met
Arkade-Cilon, www.arkade-cilon.nl
Alle rechten voorbehouden. Het is abonnees toegestaan voor eigen gebruik
uit Kleur te kopiëren. Overname uit Kleur is zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever niet toegestaan.
4
Kleur – De achtergronden van Kleur
1. Wat is Kleur?
Kleur voor de menselijke maat
Kleur is voor elke school die aandacht wil besteden aan levensbeschouwing en sociaalemotionele vaardigheden, aan samenleving en burgerschap.
Kleur is een complete methode levensbeschouwing voor de brede groep basisscholen die, met
twee benen in de maatschappij, aandacht wil besteden aan de kleurrijkheid van de wereld om
ons heen. Kleur prikkelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen binnen de school
als minisamenleving.
Kleur biedt ruimte voor de persoonsvorming van de leerling en brengt de ‘menselijke maat’ in
het onderwijs. De school is de plaats bij uitstek waar kinderen hun persoonsvorming kunnen
oefenen en dingen kunnen uitproberen.
Kleur verbindt
Kleur gaat uit van actieve pluriformiteit en verbindt de aandachtsgebieden levensbeschouwing,
sociaal-emotionele vorming en burgerschap met elkaar. Wat burgerschap betreft bestrijkt Kleur
de terreinen participatie en identiteit. Maar ook democratie komt aan bod.
Kleur is een methode levensbeschouwing, die aansluit bij thema’s van sociaal-emotionele vorming. Kleur past bij de culturele en religieuze diversiteit in school en samenleving. De methode
is bedoeld voor elke school in het primair onderwijs die recht wil doen aan de multiculturele
samenleving.
Kleur geeft levensbeschouwing ruimte
‘Wat moet ik doen?’ ‘Wat wil ik nastreven?’ ‘Wat is de zin van dingen en situaties die ik tegenkom?’
Deze vragen stellen, beantwoorden en leven is voor Kleur de essentie van levensbeschouwing.
De methode Kleur ondersteunt kinderen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Verscheidene
religies en levensvisies zijn inspiratiebronnen voor Kleur. Ieder kind ontwikkelt zo een eigen kijk
op het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, waar en echt is.
Kleur zorgt voor sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociaal competente kinderen gaan goed om met zichzelf en de mensen om ze heen, met de
leerstof en de wereld waarin ze leven. Daarom gebruiken veel scholen een methode voor sociaalemotionele ontwikkeling om een goed pedagogisch klimaat te creëren. Kleur gaat uit van sociaalemotionele thema’s die dicht bij de kinderen staan. Kleur vult die thema’s in vanuit de belevingswereld van kinderen. Kleur verbindt verstand, gevoel en verbeelding door het ontwikkelen van
levensbeschouwelijke vaardigheden.
Kleur vult bestaande methodes op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling prima aan, maar
kan ook zeker zelfstandig gebruikt worden voor verbetering van het klasse- en schoolklimaat.
Kleur in de samenleving
Kleur laat leerlingen reflecteren op en communiceren over hun gevoelens, meningen en ideeën
over de maatschappij. Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee? Waar verbind ik me aan?
Kleur is gericht op de veelkleurigheid van de samenleving wat betreft afkomst, traditie en geloof.
Kleur geeft stem aan de eigenheid van elk kind en aan de diversiteit binnen:
– de eigen groep
– de school
– de woonomgeving
– de maatschappij
De achtergronden van Kleur – Kleur
2. De drie pijlers van
Kleur
· Levensbeschouwelijke ontwikkeling
· Samen leren, samen leven
· Verbondenheid met de wereld
Pijler 1. Levensbeschouwelijke ontwikkeling
5
Als z
regen o onlicht door d
gebrok f een prisma e
alle kle en, en valt u wordt
uren va
it
n de re een in
Zo w
g
wereld il Kleur het lic enboog.
ht
be
maken leefbaar en e in de
rvaarba
voor kin
grote d
a
iversite deren. In een r
it en vo
schake
ringen
l kleurfeesten van verhalen
,
, mens
en.
Kleur gaat uit van een verscheidenheid aan achtergronden in school en
maatschappij. Leerlingen maken kennis met anderen. Zo leren zij hun
eigen identiteit en religie of levensbeschouwing verstaan en ontwikkelen.
Levensbeschouwelijke ontwikkeling kun je stimuleren door te vragen naar wat
kinderen in hun leven nastreven. Wat heeft zin? Wat is betekenisvol? Ieder kind heeft gevoel voor
en behoefte aan verhalen, waarden, beelden en vormen die uitdrukken hoe je mens kunt zijn.
Samen zoeken naar vragen en antwoorden is een leerproces van ontdekken en ontmoeten. Kleur
geeft daar ruimte voor. Het sociaal-emotionele aspect, het morele aspect en levensbeschouwelijke
vaardigheden krijgen hierbij aandacht.
De ontwikkeling van persoonlijke identiteit én betrokkenheid bij de samenleving komen geïntegreerd aan bod. Zo kunnen kinderen zich oriënteren op dat wat uiteindelijk zin geeft.
Verleden
Leven in verbondenheid
Heden
Toekomst
•
Waar kom ik vandaan?
•
Wie ben ik?
•
Waar ga ik naartoe?
•
Bij wie hoor ik?
•
Waar geloof ik in?
•
Waar verlang ik
•
Waar liggen mijn
•
Waar sta ik voor?
wortels?
•
Wat vind ik waar,
•
Waar hoop ik op?
goed, mooi, echt?
•
Wat wil ik worden?
•
Wat doe ik?
•
Wat is goed?
•
Wat vind ik?
naar?
Pijler 2. Samen leren, samen leven
Samen leren gaat beter als we ook goed samen leven. We wensen alle kinderen een school als
veilige oefenplaats voor de samenleving met een prettig schoolklimaat toe. In een prettig schoolklimaat doen kinderen aardig tegen elkaar, maken ze vrienden, kunnen ze conflicten oplossen en
weten ze hoe om te gaan met pesten. Er is plaats voor het uiten van gevoelens, voor samen leren,
spelen en werken en voor elkaar helpen waar dat nodig is. De lessen uit Kleur bieden kinderen de
mogelijkheid om samen te werken aan een prettig schoolklimaat.
Pijler 3. Verbondenheid met de wereld
Kleur gaat uit van het belang van de eigen ervaring en beleving van kinderen. Ieder kind heeft
recht op eigen betekenisgeving. Kleur gaat ervan uit dat in iedere klas een diversiteit aan levens­
beschouwelijke achtergronden aanwezig is. Zelfs bij kinderen uit dezelfde klas, van dezelfde
leeftijd en met dezelfde sociale en culturele bagage is de individuele beleving al heel verschillend.
In de lessen oefenen de leerlingen met interreligieuze dialoog.
Leerlingen komen in aanraking met bronnen uit verschillende tradities: niet alleen verhalen uit
de wereldreligies, maar ook sprookjes, mythes, legendes en verhalen uit jeugdboeken. De verhalen
en verwerking daarvan nodigen kinderen uit om te ontdekken wat hen zelf inspireert. En om dit
te delen met hun klasgenoten. Zo leren ze over religie en levensbeschouwing, en herkennen en
groeien ze in hun eigen identiteit en cultuur.
6
Kleur – De achtergronden van Kleur
3. Levensbeschouwelijke
vaardigheden
Kleur geeft handreikingen voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van
kinderen aan de hand van zeven levensbeschouwelijke vaardigheden. In iedere
les komen twee vaardigheden aan bod. Ze zijn hier geformuleerd vanuit het
perspectief van het kind: wat leer ik als we op school met Kleur werken?
Waarnemen
Ik kan aandachtig kijken, luisteren, voelen, proeven. Ik gebruik mijn zintuigen om de betekenis te onderzoeken van situaties, voorwerpen, mensen, verhalen of beelden. Ik probeer verder te
zoeken dan de buitenkant, en te ontdekken wat het mooiste, diepste, gekste, wonderbaarlijkste is.
Dingen kunnen me raken en inspireren.
Vragen
Ik ben nieuwsgierig en sta open voor nieuwe dingen. Ik vind niet gauw iets vanzelfsprekend of
gewoon, maar stel open vragen en wil graag meer weten. Ik zoek naar wat iets betekent voor
mezelf of voor een ander. Ik ontdek daarin verschillen en overeenkomsten maar ook wat mensen
met elkaar verbindt.
Verbeelden
Ik verken antwoorden op vragen als ‘wat heeft zin’ of ‘wat is goed, wat is mooi, wat is waar, wat is
echt’. Ik zoek naar mogelijkheden om die antwoorden voor mezelf en met anderen te bedenken,
op te schrijven, uit te beelden, creatief vorm te geven. Ik kan communiceren met woorden, maar
ook met kleuren, muziek, houdingen of symbolen.
Vertellen
Ik kan vertellen over wat ik ervaar, wat ik waarneem, wat ik me voorstel, wat ik me afvraag.
Daardoor begrijp ik de dingen zelf beter en leg ik contact met anderen. Ik verbind me zo met
verhalen, met andere mensen en met de betekenis die dingen voor me krijgen.
Dialogiseren
Ik ga met anderen in gesprek over wat ik belangrijk vind in het leven. Ik leef me in in anderen,
en wil leren kennen wat vreemd, bijzonder of verbijsterend is. Begrip van andere mensen, andere
werelden, andere geloven, andere ervaringen, andere standpunten kan ik oefenen door te spreken
en te lachen met elkaar.
Waarderen
Ik kies zelf wat betekenis voor me heeft en kom daar voor uit. Ik weet wat ik wil, wat belangrijk
voor me is. Ik onderscheid wat van waarde is en wat niet.
Handelen
Als ik goed kan waarnemen en waarderen sta ik stevig op mijn voeten en kan ik goede dingen
doen, het leven vieren, mooi maken, veranderen.
De achtergronden van Kleur – Kleur
7
4. Sociaal-emotionele
ontwikkeling
Kleur sluit aan bij thema’s van sociaal-emotionele ontwikkeling. Elk nummer
heeft een specifiek thema. Kleur biedt daarmee een verdieping op bestaande
methodes voor sociale vaardigheden, maar kan ook zelfstandig als methode voor
sociaal-emotionele vorming worden gebruikt. De thema’s van Kleur sluiten aan
bij zes sociaal-emotionele thema’s:
Ontmoeten
Elkaar leren kennen, sfeer, aardig doen, relatie met anderen, communicatie, ervaringen delen,
praten en luisteren, groep zijn.
In Kleur betekent ontmoeten: de ontmoeting met jezelf, de ander, de Ander. De rol die je zintuigen
spelen bij ontmoetingen. Je plek binnen de sociale structuren waar je leeft en de gewoonten en
gebruiken waar je mee te maken krijgt: thuis, op school, verder weg.
Kennismaken met wat vreemd en anders is. En oefenen om daar open en nieuwsgierig mee
om te gaan.
(Zelf)vertrouwen
Vertrouwen in jezelf, vertrouwen op anderen, opkomen voor jezelf, jezelf presenteren. De levensbeschouwelijke invalshoeken die Kleur kiest bij ‘(zelf )vertrouwen’: waar je vertrouwen vandaan
haalt: je eigen kracht, de mensen die je steunen, vertrouwen of geloof in iets buiten of boven je.
Omgaan met wantrouwen, onzekerheid en twijfel en het oefenen van trouw, hoop en verlangen.
Omgaan met gevoelens
Gevoelens verkennen, ervaringen delen, omgaan met gevoelens van
jezelf en van anderen.
Kleur staat stil bij gevoelens bij verschillende personen uit verhalen
en tradities: hoe gingen zij om met angst en pijn, liefde, blijdschap
en troost? En hoe doe jij dat? Wat kun je met gevoelens en waar
vind je een klankbord? Ook het oefenen van inlevingsvermogen en
empathie is een onderdeel van omgaan met gevoelens.
Omgaan met conflicten
Omgaan met ruzie, situaties die ik wil veranderen, conflicten zelf
oplossen en mediation.
Vanuit levensbeschouwing belicht Kleur dit thema met het oog op
de mogelijkheden om goed met elkaar om te gaan: welke regels en
manieren leveren de verschillende levensbeschouwelijke bronnen
en tradities? Welke verhalen en gebruiken kunnen helpen?
Samen leven
Sfeer, diversiteit, samenspelen en samenwerken, opkomen voor jezelf, relatie met anderen, anders zijn.
Levensbeschouwelijke thema’s bij Kleur: de rol van de gemeenschap, het omgaan met diversiteit,
het verschil tussen kiezen voor jezelf en horen bij anderen.
Kiezen en doorzetten
Gezondheidsvaardigheden, een keuze maken, een taak uitvoeren, jezelf zijn.
Kleur steekt in op: weten, uitspreken en doen wat je wilt en belangrijk vindt. Ergens echt voor gaan
en onderzoeken wat het je waard is om dat te bereiken. Iets uithouden, wachten en geduld oefenen.
8
Kleur – De achtergronden van Kleur
5. De werkwijze van Kleur
Kleur richt zich meer op gevoel, filosoferen, betekenis geven dan op het rationele,
de feiten of vaststaande antwoorden. Kleur laat kinderen beleven, met alle zintuigen, in verbondenheid met zichzelf en met elkaar.
Creatieve verwerking biedt de mogelijkheid om het verwerven en verwerken van ideeën,
symbolen, gevoelens en gedachten met meer dan woorden alleen uit te drukken Kleur verschijnt vier keer per jaar. Ieder nummer bevat voor elke bouw vijf lessen. De onderscheiden
bouwen zijn kleuterbouw (1/2), onderbouw (3/4), middenbouw (5/6) en bovenbouw (7/8).
Elke lessenserie bestaat uit vijf lessen in een vaste volgorde.
Les 1. Oriëntatie en introductie
De eerste les wil wakker maken en introduceert het thema. De beleving van de kinderen
zelf staat daarbij voorop.
Les 2. Verrassing
Deze les geeft een prikkel of verrassing, vaak vanuit een levensbeschouwelijke bron.
Les 3. Verdieping
De derde les diept het thema verder uit. De kinderen onderzoeken het thema vanuit
verschillende invalshoeken en vragen.
Les 4. Verdere verdieping
De vierde les gaat weer een stapje verder. Na het onderzoeken kan de leerkracht met de kinderen oplossingen en ideeën uitproberen en bekijk of verdere betekenis gegeven kan worden
aan een thema.
Les 5. Verwerking en afsluiting
De laatste les blikt terug op wat er is gebeurd: samen verwerken van de uitkomsten van onderzoek en verdieping, beleven wat zich heeft afgespeeld in de groep, en het thema op
een vierende manier afsluiten.
De werkvormen in KLEUR
Met creatief bezig zijn zoeken de kinderen naar vormen om sfeer, betekenis,
schoonheid of verwondering uit te drukken: met kleur, papier, stof, hout, klei.
Leerlingen oefenen in doen door actief aan de slag te gaan, de handen uit de
mouwen te steken of op pad te gaan naar anderen in school, buurt, wereld.
Muziek is een vorm van verbeelding, waarbij leerlingen muziek kunnen beluisteren,
of met elkaar iets muzikaal uitbeelden.
Spiritizers zijn aandachtsoefeningen die levensbeschouwelijke vaardigheden op een
actieve manier uitwerken.
Verhalen, gedichten en teksten om te vertellen of voor te lezen. Bestaande verhalen,
of zelfbedachte. Grappige verhalen en droevige verhalen. Verhalen van ver weg en
verhalen van dichtbij. Verhalen van vroeger en verhalen van nu.
Vieren is samen feesten, zingen, toneel spelen of actie voeren voor een goed doel. En vieren
is ook aandachtig stilstaan bij een bepaalde gebeurtenis, met vormen als meditatie en stilte.
Een gesprek of dialoog biedt leerlingen ruimte om te oefenen in luisteren en vragen. Vooral door
elkaar open vragen te stelen. En door dóór te vragen als ze met elkaar praten over wat hen bezighoudt. Door te proberen elkaar te begrijpen zonder dat ze hetzelfde hoeven te vinden of het met
elkaar eens te zijn.
Drama en spel zijn vormen om alles wat kinderen vinden, willen of kunnen, te laten zien en
horen. En om te spelen met andere perspectieven, andere houdingen, andere uitingsvormen.
De achtergronden van Kleur – Kleur
9
6. Kleur voor de klas
Als je aan de slag gaat met Kleur, werk je met kinderen aan persoonsvorming, de ontwikkeling van waarden en hun verbondenheid met anderen.
Het is goed als je de kennis, houding en vaardigheden die de leerlingen daarbij ontwikkelen ook zelf beheerst. Openheid en echtheid zijn juist bij levensbeschouwelijke vorming
belangrijk: het is mooi om aan de groep te kunnen laten zien wat voor jou belangrijk is,
waar jij voor kiest, waar jij op vertrouwt, waar jij voor staat. Zo’n houding van jou als
leraar stimuleert de openheid van leerlingen binnen de groep.
Als de bedoeling is dat je leerlingen zichzelf leren kennen, goed met anderen omgaan,
anderen waarderen, gevoelens herkennen en weerbaar worden, vraagt dat van je om daar
gevoel voor te krijgen. Zodat je die voorwaarden kunt scheppen om daar met elkaar aan
te werken.
Als je de ruimte wilt scheppen om met de kinderen echt te beleven en te ervaren wat je
voelt, wat je wilt, wat je denkt of wat je doet is een veilig en open klimaat belangrijk. Dit
vraagt om vertrouwen en verbondenheid. Dan ontstaat samenhang tussen sociale competentie en levensbeschouwing. Zo ontwikkelen leerlingen zich tot evenwichtige burgers die
openstaan voor anderen en voor de kleurrijkheid van de wereld.
Het mooie van de lessen van Kleur is dat je door een geïnteresseerde houding leerlingen prikkelt om zelf te zoeken en te verwoorden wat voor hen belangrijk, zinvol en van
waarde is. Dit is hét aanknopingspunt voor het vergroten van kennis van jezelf, van
levensbeschouwing én elkaar.
Laat je verrassen door de veelkleurige geluiden die in
de groep naar boven kunnen komen!
Wo
In Kleu rkshop Kleu
r is
rb
opgen de rubriek ‘K ekennen
o
m
leur be
sugge
en. In
k
de sch sties gegeve deze rubriek ennen’
n om m
ool aan
worden
et het h
de slag
vaardig
ele
te
Vooral heden en de gaan met he team in
om jou
t them
w
e
rkvorm
a, de
in het
als le
en
zodat je je eigen mak erkracht te o van Kleur.
n
en van
zelf no
de ‘m dersteunen
g me
groep er vertrouwe ethode’ Kleu
n
aan de
r,
slag te hebt om me
t de
gaan.
Voor sc
holen g
Neem
ger
eve
[email protected] ust contact o n we ook wo
p met d
rkshop
levend
s.
e
over de
ig
mogeli uitgever.nl (o uitgever via e
f bel 06
-mail:
jkhede
bekenn
nv
-2
en
met Kle . Deze works an de worksh 2613701)
ho
op
ur word
en in o ps voor het w Kleur
v
e
erken
r
le
g
samen
gesteld met het team
.
10
Kleur – De achtergronden van Kleur
Als je de lessen volgt zoals Kleur ze aanbiedt, merk je dat
je veel uit de kinderen kunt halen en dat de lessen wel degelijk betekenis hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Kleur sluit aan bij de leefwereld van de kinderen. Ze kunnen
hun eigen gevoel, idee en gedachten kwijt. Er ontstaat meer
onderling respect.
Leerkracht groep 6, openbare school Arnhem
Wat wij zo mooi vinden is dat levens­
beschouwing voor heel jonge kinderen invoelbaar wordt gemaakt. En dat je het toch open
laat, zodat het geen opgelegde
meningsvorming wordt.
Leerkracht groep 1/2, Utrecht
Kinderen staan erg
open voor de lessen van
Kleur. Er wordt veel naar de
beleving/mening gevraagd.
Daarover ontstaan mooie gesprekken. Kinderen krijgen veel
ruimte voor hun
eigen verhaal.
Leerkracht groep 4,
Daltonschool, Den Haag
Kleur sluit aan bij de realiteit
van geloofsbeleving in de school:
wij hebben op school leerlingen die
geloven en die niet geloven.
De onderwerpen zijn divers: de manier van
hoe omgaan met elkaar, wie ben ik en wie is
mijn buurman en hoe ziet de wereld om me
heen er uit.
Teamleider bovenbouw,
RK Basisschool, Breda
Op onze school hebben we leerlingen met verschillende geloofsachtergrond. Kleur belicht
aspecten uit veel religies en culturen. De sociale
benadering past ook goed bij onze leerlingen.
Directeur, openbare school Amsterdam
De achtergronden van Kleur – Kleur
Abonnementen
no
jk Bi
s de
Beki
Het kistje met zand
d
Stan
andse tekst
naast de Nederl
de Koran, met
begrijpen.
Koran beter te
handleiding van
Een vertaling en Arabische tekst. Bedoeld om de
d.
ook de originele
thematisch georden
december 2012)
De teksten zijn tijdelijk voor € 14,95 (tot 15
Prijs € 19,95 nu
Bestelnummer
In dit boek staan 51 verhalen uit de grote religieuze verteltradities
van Griekse mythologie, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom,
christendom en islam. Achterin het boek staan gespreksvragen en
werkvormen die kunnen helpen om nauwkeuriger naar het verhaal
te kijken of om het verhaal samen met kinderen verder te vertellen.
0612
Sociaal-emotione
le
• De vier basisgevoelens
Sociaal-emotion
ele in vier boekjes:
ontwikkeling
blij, boos, bedroefdvoor
en bang.
Levensbeschouwing vanuit
ontwikkeling
• Elk boekje
voor
bevat
w
een verhaal
peuters
onderbou
en
kleuters
dewaarin
ronden?
len voor
ze achterg
Bino en
zijn vriendjes
religieu
llendekleuters
de Bijbel
sociaal-emotionele thema’s
peuters
Samenleesverha
en
met verschi
die in zowel
avonturen
beeld
beleven
waarinouw
nekinvoor
eendevan
• speciļ¬
u kinderen op school
verhale
sociaal-emotionele
De verhalen zijn geschreven voor kinderen vanaf acht jaar.
Het kistje met zand
Bestelnummer 0614
Auteur: Erik Idema
Illustraties: Guida Joseph
ZE UIT
enGAVEN
zijn
EU
en
zijn
en
zijn
Koran
gevoelen
Woorden uit de
sociale s
sociale
Omgaan met gevoelens
talenten
talenten
voor de onderbouw
MULTIRELIGI
Ken je de wereld van de grote verhalen?
Van koningen, boeven, sprekende apen
en vliegende schildpadden?
Een wereld waarin je niet alles kunt
begrijpen, maar wel veel te zien krijgt?
Kom binnen in die wereld!
Nieuw
Bi
noo
Bin
tijden
W!ak!
NIEKUindvB096
uwing vanuit
Levensbescho
nele thema’s
sociaal-emotio
Heeft
ontwikkeling
n uit de onderb
eesverhalen brengt
kindere
demet
gevoelens
komt.
• compact
De serie Samenl
pakket naar
. Ontdek
met 8voren
prentenboeken,
verteldek
• specifi
voor
sociaal-emotionele
worden
ontwikkeling
leskatern,
• Sluit
aan
op
een
Bino boek,
en zijn
als in de Koran en de verschillen. liedjescd
sociale
talenten.
en
2 prenten
handpoppen
een8
• compactbestaat
o.a.
uitverhaaltjes
met
prentenboeken,
baar.
overeenkomsten eesverh
• De
alen •pakket
herkenbaar
verkrijg
praktische
voor
enzijn
verwerkingsvormen
vier pakkett
liedjescd• en
es. Nu
Een pakket Samenl
2 handpoppen
kleine
kinderen
en daarom ook zeer geschikt
ruimte
voor
liedjes en spelletj
eigen invulling
een cd-rom met € 59,95
• praktischeleiding/leerkracht
verwerkingsvormen
om over door te praten.
Prijs per pakket • ruimte
voor
• Achter
eigenervaren
in het boekje
invulling
• spelend
is een aantal verdiepende
en
Moesa 0674 ontwikkelen
activiteiten opgenomen.
Ontdek Mozes/ leiding/leerkracht
oesoef 0673
• Cdweinig
met
Ontdek Jozef/J enoes
• spelend
kost
tijdnieuwe
en acht
en is liedjes,
0672 •ervaren
Ontdek Jona/Jo ontwikkelen
twee
boekje, en de
leuk
omper
te doen
/Noe 0671
Ontdek Noach
meezingversies.
• bevordert
• kost weinig
tijd en ook
is de
• Bij de activiteiten kan
leuk om tetaalontwikkeling!
doen
gebruik
• Van
gemaakt
Kwintessens:
déworden van
• bevordert
ook de
de handpoppen
uitgever
sociaal-emotionele
van Bino en
taalontwikkeling!
zijn vriendje.
ontwikkeling
voor het
• van Kwintessens:
basisonderwijs
• Bestel dé
het pakket bestaande uit 4 boekjes, 1 liedjes-cd
uitgever sociaal-emotionele
en de handpoppen Bino en zijn vriendje voor € 85,00.
ontwikkelingBestelnummer
voor
7106.
vve en onderwijs
€ 24,95
Bestel via:
i: www.kwintessens.nl
t: 033-4601940
e: [email protected]
:
AANBIEDING
PAKKETTEN
BESTEL TWEE
VERHALEN
SAMENLEES
ÉÉN!
ER
EN BETAAL
sdiensten
Verhalen uit de wereldgod
KIJK OOK OP:
L.NL
CHOO
WWW.KLEUROPS
DOORGAANDE LEERLIJN van 2 tot 12 jaar
BESTELBON
........................
nummer ..........
...............Brin
.........................
..............................
.............................. .....................
LEERLIJN van 2 tot 12 jaar
.............................. ........................................ ..............................DOORGAANDE
..
Naam school
..........
on .................... ....................................................................................................
Contactperso
................................................................................
Adres ..........
..........
..........
plaats
+
Postcode
Ja, wij bestellen:
Titel
de Koran
Woorden uit
Mozes/Moesa
Pakket Ontdek
Jozef/Joesoef
Pakket Ontdek
Jona/Joenoes
Pakket Ontdek
Noach/Noe
Pakket Ontdek
Baas boven baas
Aantal
Bestelnummer
0612.AD60
0674.AD60
0673.AD60
0672.AD60
0671.AD60
Prijs
€ 14,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
en zijn gevoelens
1. Blie-bla-blij
2. We vieren feest
3. Ik ben boos
4. Ochtendhumeur
5. Wees maar stil
6. De Binosaurus-Blues
7. Bino ik ben bang
8. Niks en nergens bang voor
n
slategevoel
Vasthouden en loOp
Gevoelens
en 9 tot en met 16 zijn
de meezingversies!
Liedjes CD
Met medewerking van:
Suze van Calsteren, Jeroen Schippers, Bart Noorman,
Marcel van Driel en Hanneke Hoogerwerf
Liedjes bij de boekjes Bino en zijn gevoelens
bestelnummer 7112
11032_Bino_CDopdruk-def.indd 1
17-11-11 16:29
SCOL
www.kwintessens.nl
Meer weten? www.ikbenbino.nlJaargang 4
2013
2012 – januari
er 2, november
BINO-Advertentie_A4_nieuw.indd
1
Kwintessens,1
kleur_cover_jgnr4_nr3.indd
19 40
en envelop naar:
l, T. 033 - 460
in een geslot
Stuur deze bon en per: E. [email protected]
U kunt ook bestell bij de bestelling code AD60.
wel
Vermeld dan
Jaargang 4
Nummer 4, mei – juli 2013
Bino
SCOL
Meer
Meer weten?
weten?www.ikbenbin
www.ikbenbino.nl
o.nl
Vertrouwen
artikelen.
op bovenstaande
€ 25,00 of meer
bestelling van
kosten bij een
geen verzend
kosten.
foort
Abonnees betalen btw, exclusief verzend
3800 BL Amers
10049_Bino advertentie A4.indd 3
Prijzen zijn inclusief
Postbus 1492,
Conflicten
www.kwintessens.nl
kleur_cover_jgnr4_nr4_v3.indd
adv_Het
kistje met zand_A4.indd1 1
Levensbeschouwing vanuit
sociaal-emotionele thema’s
[email protected] / 033 460 19 40
Numm
Jaargang 4
Nummer 3, februari – april 2013
11-09-12 11:31
21-07-10 14:55
31-01-12 17:03
www.kwintessens.nl
[email protected] / 033 460 19 40
14-12-12 11:54
06-03-13 14:48
14-02-13 21:51
2_v3.indd 1
kleur_cover_jgnr4_nr
Kleur verschijnt vier keer per jaar in tijdschriftvorm. Een school kan zich per jaargang abonneren. Kleur werkt het best als iedere groep of iedere leraar over een eigen
exemplaar kan beschikken. Dan heeft iedereen alle achtergrondinformatie en alle
lessen bij de hand, ook om bijvoorbeeld de lessen voor een andere bouw te gebruiken.
De structuur van de abonnementen is zo, dat het aantrekkelijk is om voor iedereen een
exemplaar aan te schaffen. Een abonnement bestaat minimaal uit vier exemplaren. Hiervoor betaal je het eigenlijke abonnementsgeld. Als je meerdere exemplaren bestelt, voor
iedere groep of iedere leraar, betaal je voor die vervolgabonnementen niet veel meer dan
de kostprijs.
Kijk voor actuele prijzen kijk op de
website www.kleuropschool.nl of neem
contact op met de uitgever van Kleur:
Levendig Uitgever, telefoon
06 – 22 61 37 01 of per e-mail
[email protected]
Proefabonnementen
Je kunt ook een proefabonnement
nemen op Kleur. Een proefabonnement
kost € 50,00 en wordt in overleg op
maat samengesteld.
11
De kenmerken van
Multicultureel en multireligieus
Levensbeschouwing, sociaalemotionele thema’s en burgerschap
Kleur heeft drie pijlers:
• Levensbeschouwelijke ontwikkeling
• Samen leren, samen leven
• Verbondenheid met de wereld
Kleur is een methode levensbeschouwelijke vorming, die aansluit bij
de culturele en religieuze diversiteit in school en samenleving.
Kleur laat kinderen veel beleven, met alle zintuigen, in verbondenheid met zichzelf en met elkaar
Kleur creëert een rijke leeromgeving en aandacht voor de wereld­
religies en levensvisies.
Kleur verschijnt in tijdschriftvorm, vier keer per jaar. Elk num-
mer bevat vijf lessen voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.
Dat betekent dat je in een schooljaar voldoende lesmateriaal hebt om iedere twee weken een les van een half uur tot
drie kwartier te geven. Aan de hand van de suggesties voor
uitbreiding en verdieping kun je er ook wekelijks een lees
mee geven.
www.kleuropschool.nl
Download