tussenrapportage_augustus

advertisement
aan
van
dd
onderwerp
:
:
:
:
bestuur De Meer Tennis
Simon Olthof
5 augustus 2010
2e tussentijdse rapportage mbt begroting 2010
Inleiding
Hierbij de tweede tussentijdse financiële rapportage over het seizoen 2010. De rapportage
gaat over de periode december 2009 tot begin augustus 2010. Bij het opstellen van deze
begroting kon de administratie van afgelopen jaren maar zeer beperkt als referentie dienen,
zodat het nu extra belangrijk is om te bekijken of de werkelijkheid in de pas loopt met de
ramingen, temeer ook omdat deze 2e tussentijdse rapportage de basis zal zijn voor het
opstellen van de begroting voor seizoen 2011. De belangrijkste posten worden toegelicht :
Inkomsten
contributies
:
introducees
:
barinkomsten :
competitie
:
toernooien
:
onvoorzien
:
Uitgaven
baanhuur
:
schoonmaak :
inkoop bar
:
competitie
:
toernooien
:
ruim € 10.000 meer inkomsten dan begroot agv van meer leden dan be
groot. De begroting was gebaseerd op 635 leden. Het ledenaantal ligt
nu rond de 690
inkomsten zitten nu nog verwerkt in de barinkomsten; deze worden aan
het aan van het seizoen administratief uitgesplitst.
de barinkomsten t/m 1 augustus zijn verwerkt; deze zijn dus nu nog
inclusief de inkomsten uit introducees
zijn de bijdragen van de competitie-teams; hier was niets voor begroot;
zie ook de bijbehorende uitgaven.
gerealiseerde inkomsten zijn de inkomsten uit de DMO; mbt toernooien
was niets begroot (zie ook de bijbehorende uitgaven)
gerealiseerde onvoorziene inkomsten zijn voornamelijk de € 16.000
barinkomsten van de periode 1 juli 2009 – 1 oktober 2009 en de
“bruidschat” van € 28.000 die we uit de splitsing hebben meegekregen.
4 van de 6 termijnbedragen voor baanhuur zijn inmiddels betaald
uitgaven geboekt t/m juli; kosten op jaarbasis zullen hoger uitvallen
dan begroot.
uitgaven liggen hoger dan de 50 % van de inkomsten; het bij de begro
ting ingeschatte winstpercentage ( 50 % ) was zeer waarschijnlijk aan
de optimistische kant
bijdrage aan KNLTB voor deelname aan competitie; hier was niets voor
begroot. Een deel van kosten voor tennisballen moet hier eigenlijk ook
aan toegerekend worden. Is ook een relatie met bijbehorende inkomsten
uitgaven DMO zijn nog niet allemaal geboekt
Bevindingen
Tot nu toe lopen de uitgaven redelijk in de pas met de begroting maar er zijn nog
onzekerheden met name mbt de uitgaven voor baanverlichting, gas/elektra/water en
belastingen/heffingen. De winstmarge op de barverkopen zal lager uitpakken dan de begrote
50 %. De contributie-inkomsten zijn flink hoger dan verwacht en de onvoorziene inkomsten
(barinkomsten vorig seizoen en de bruidschat agv de splitsing) geven een positieve financiële
impuls. Het gaat financieel de goede kant op.
Download