Opzet bibliotheekvisie

advertisement
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
DE BIBLIOTHEEKVISIE
‘een uitgelezen kans’
Februari 2011
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
inhoudsopgave
PAG
Samenvatting
1
1. Inleiding
1.1
Aanleiding
1.2
Doel notitie
1.3
Aanpak
1.4
Opbouw notitie
4
4
4
4
5
2. Inventarisatie
2.1
Huidig beleid / de bestaande situatie
2.2
Provinciaal beleid
2.3
coalitie-akkoord 2010-2014
2.4
Trends en ontwikkelingen
2.5
kleine kernenonderzoek
2.6
Sterkten- en zwakten / kansen en bedreigingen
Conclusie
5
5
8
9
11
12
13
3. Strategische oriëntatie op de toekomst
3.1
Beleidsvisie
3.2
Relatie met de Wet maatschappelijke ondersteuning
3.3
Integraal beleid
3.4
Wat willen we bereiken in Hulst ?
3.5
Wat zijn de mogelijkheden ?
3.6
Beleidsmaatregelen
3.7
Indicatieve kosten en subsidie(mogelijkheden)
3.8
Opzeggen bibliobus
3.9
Tijdpad
14
14
14
15
15
15
15
16
17
17
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
18
20
21
22
1
2
3
4
Geraadpleegd
24
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Samenvatting
Door een aantal factoren op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau is de behoefte
ontstaan aan een visie op het Hulsterse bibliotheekbeleid, in samenhang met het beleid in
de regio Zeeuws-Vlaanderen. Eénduidigheid in beleid voor de vestigingen in de oude
gemeenten Hulst en Hontenisse en het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ spelen
een belangrijke rol in de bibliotheekvisie die nu voor u ligt.
Terwijl er aan de ene kant minder wordt gelezen, er zelfs sprake is van een
laaggeletterdheid, blijkt aan de andere kant dat de bestaande lezers veeleisender worden,
waardoor er meer beroep wordt gedaan op de specialistische kennis van de
bibliotheekmedewerker. In oktober 2009 heeft de zelfbedieningsbalie zijn intrede gedaan,
zodat er meer persoonlijke aandacht kan worden gegeven en er ruimte is voor specialisme.
Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van de digitale (snel-)weg van de bibliotheek en is
er behoefte aan gecontroleerde informatie, welke op elk tijdstip van de dag kan worden
opgevraagd. Lezers willen èn een uitgebreide bibliotheek èn veel gelegenheid om deze te
kunnen bezoeken.
Door regelmatig overleg met de directie van de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen,
wethouders en beleidsambtenaren van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen is er
openheid verkregen omtrent standpunten van de andere betrokkenen, terwijl er met de
uitkomsten van het gebruikersonderzoek en het kleine kernenonderzoek ook rekening is
gehouden.
Door het bestuderen van huidige ontwikkelingen, positief en negatief, een SWOT-analyse
te maken vanuit het Z.Vlaamse bibliotheekbeleid, zijn we tot de conclusie gekomen dat
bij ‘bibliotheek’ niet (alleen) gedacht moet worden in ‘gebouwen’, maar vooral in
‘voorzieningen’, waardoor er meer mogelijk wordt en waarbij de digitalisering van de
maatschappij een (steeds) grote(re) rol speelt.
Er zijn geen landelijke richtlijnen voor de minimumomvang van een kern om voor een
vaste bibliotheekvestiging in aanmerking te komen. Wel zijn we tot de conclusie gekomen
dat er in Zeeuws-Vlaanderen veel bibliotheekgebouwen zijn in verhouding tot de rest van
Nederland.
Op de keuze voor spreiding, concentratie of een combinatie van beide zijn onder meer
de geografische structuur, de identiteit van de gemeente, financiële mogelijkheden,
bezoekersstromen en het beleid van de gemeente van belang. Vanuit deze visie is in
overleg met de bibliotheek gekomen tot de beleidsmaatregelen. Samen met de
bibliotheek willen we het aantal lezers handhaven, nieuwe abonnees en bezoekers in de
bibliotheek verwelkomen (fysiek en virtueel) door middel van projecten, een goede pr en
nog betere bekendheid met alle mogelijkheden. Daarnaast willen we dat er meer
samenwerking tot stand komt met het onderwijs in de vorm van o.a. mediatheken, een
middel om de strijd aan te binden met laaggeletterdheid.
Gebleken is dat de bibliobus in de gemeente Hulst in de hele gemeente 5,5 uur per week
rijdt, hetgeen per sta-uur € 8.730,-- kost, of het nu een basis- of een onderwijsservicebus
betreft. Wij zijn de mening toegedaan dat er op termijn méér bibliotheek kan worden
ingekocht voor nagenoeg dezelfde prijs. Bij opzegging van de bus dient er een passende
voorziening voor in de plaats te komen, waarbij we de realiteit onder ogen moeten zien
dat er niet in elke kleine kern een vorm van bibliotheekvoorziening kan zijn. In overleg
met de Bibliotheek is er een keuze gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de
(financiële) mogelijkheden, het kleine kernenbeleid en het belang van de scholen. Waar
mogelijk worden ook de andere doelgroepen uit de kernen voorzien.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Om een goede keuze voor onze gemeente te kunnen maken, is er een overzicht gegeven
van de mogelijkheden en de kosten, uitgaande van de grootte van de kernen.
Het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is de kapstok geweest om te komen tot
een zo goed mogelijke inzet van de bibliotheekvoorzieningen in de kernen, uitgaande van
de grootte van deze kernen. Er is sprake van twee regio-kernen, drie grotere kernen met
meer dan 2000 inwoners, kernen met een school en de overigen.
Door middel van de bibliotheekvisie willen wij inzicht geven in het huidige beleid en een
voorzet geven om de bibliotheekvoorzieningen in onze gemeente aan te passen aan de
realiteit van vandaag, maar ook door in te spelen op de toekomst van de bibliotheek voor
de gemeente Hulst.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Deze notitie is geschreven, omdat er tot op heden geen definitief gemeentelijk
bibliotheekbeleid is ontwikkeld. Tijdens gesprekken met de bibliotheek, de burgers,
scholen en vertegenwoordigers uit de politiek is gebleken dat hieraan behoefte bestaat.
landelijk
- het aantal abonnees en bezoekers daalt
- er is sprake van ontlettering en ontlezing
- er is veel concurrentie tussen de vrijetijdsaanbieders
- ontwikkelingen op ICT-gebied bieden veel kansen voor de bedrijfsvoering en de
dienstverlening door de bibliotheek
- dezelfde ICT-ontwikkelingen kunnen worden gezien als een bedreiging.
regionaal
Met ingang van 1 juli 2004 zijn de Zeeuws-Vlaamse bibliotheken samengevoegd tot één
basisbibliotheek Zeeuws-Vlaanderen (de eerste in Zeeland), waarbij sprake is van één
bestuur en één directeur.
Dit betekent dat er op Zeeuws-Vlaams niveau veel meer samenwerking plaatsvindt, terwijl
er tegelijkertijd ruimte blijft voor de couleur locale.
Bovendien is het voorzieningenniveau in kleine kernen gekrompen (verdwijnen van
winkels, postkantoor en banken), zodat de leefbaarheid in de kernen ter discussie komt te
staan.
in het Hulsterse
- speerpunten raadsprogramma 2006-2010 ((kleine kernenbeleid, ouderen- en
minimabeleid, jongerenbeleid en rechtvaardig en eerlijk subsidiebeleid);
- de toekomst van de bibliotheekvoorziening is afhankelijk van de functies die in de
toekomst aan de bibliotheek worden toebedeeld;
- nauwere samenwerking bibliotheek en gemeente;
- het huidige bibliotheekwerk zal zich meer moeten richten op de eisen die de
veranderende samenleving met zich meebrengt;
- verdere ICT-ontwikkeling op het bibliotheekwerk (kans of bedreiging?);
1.2 Doel van de beleidsnotitie
De gemeenteraad wil komen tot een breed gedragen visie op het gebied van
bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Hulst voor de periode van 2010-2014.
1.3 Aanpak
De bibliotheekvisie is in een interactief proces tot stand gekomen, waarbij de bibliotheek,
de Zeeuwse Bibliotheek, diverse gemeentelijke afdelingen en relevante maatschappelijke
partners (dorpsraden en scholen) bij betrokken zijn.
Het doel is om te komen tot een heldere gemeentelijke visie op de
bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Hulst.
De uiteindelijke invulling van de functie van de bibliotheek in onze kernen voor de
toekomst is mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden die er zijn. Er is echter
geen sprake van een verkapte poging tot bezuiniging.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Conclusie
Alhoewel het gaat om een gemeentelijke visie op de bibliotheek, is er sprake van grote
betrokkenheid van en afstemming met de Zeeuws-Vlaamse bibliotheek.
1.4. Opbouw notitie
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie in het Hulsterse geïnventariseerd: alle
bibliotheekvariaties, openingsuren, aantal lezers en uitleningen en een overzicht van de
subsidieverstrekking sedert 1999. Daarna wordt de rol van de Provincie geschetst. Van
toepassing zijnde beleidsvoornemens van het college van burgemeester en wethouders en
de gemeenteraad worden geschetst in 2.2, terwijl in hoofdstuk 2.3 de trends en
ontwikkelingen worden beschreven. In onderdeel 2.4 wordt een SWOT-analyse gemaakt
van de bibliotheek in brede vorm.
In hoofdstuk 3 met de titel ‘strategische oriëntatie op de toekomst’ wordt een link gelegd
met de visie van de bibliotheek, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Kadernota) en
de woonvisie van onze gemeente. Ook wordt een overzicht gegeven van de mogelijke
(nieuwe) bibliotheekvormen. In hoofdstuk 3.5 worden de beleidsmaatregelen voorgesteld
waardoor de gemeente Hulst de toekomstvisie bibliotheek kan realiseren en vormgeven.
De vraag: ‘Waar willen we naar toe ?’ zal beantwoord worden in 3.7. De kosten van
nieuwe voorzieningen en opzegging van de biblio(service)bus, worden indicatief opgesomd
in hoofdstuk 3.8, waarna een tijdspad wordt voorgesteld.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Hoofdstuk 2 Inventarisatie
2.1. Het huidige beleid / de bestaande situatie
Tot op heden is er geen gemeentelijk beleid ontwikkeld ten aanzien van de
bibliotheek(voorzieningen). Gelet op onze wensen t.a.v. het bibliotheekwerk, de rol van
de bibliotheek in de lokale samenleving, onze financiële situatie en maatschappelijke
ontwikkelingen, is het noodzakelijk een uitspraak te doen over de huidige en toekomstige
vestigingen.
De uitkomsten van het gehouden onderzoek bij gebruikers en niet-gebruikers van de
bibliotheekvestigingen kunnen hierbij worden benut. Het gebruikersonderzoek 2009 heeft
alleen in de vestiging Hulst plaatsgevonden.
Verder wordt het gebruik van de bibliobus, welke op dit moment € 48.000,-- per jaar kost,
een onderdeel van discussie, zeker gezien het beperkte aantal sta-uren. Wat ook een punt
van overweging is, is dat voornamelijk de doelgroep “basisschoolkinderen” hiervan gebruik
kan maken.
De fusie tussen alle Zeeuws-Vlaamse bibliotheken tot één bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen,
is ingaande 1 juli 2004 een feit, waardoor er meer samenwerking tussen de ZeeuwsVlaamse gemeenten en de bibliotheek is ontstaan.
Bibliotheekvestigingen en -variaties in Hulst
1. vaste vestiging: Hulst, Vogelwaarde en Kloosterzande
2. bibliobus (gemiddeld 5,5 uur per week)
Clinge
11.00-12.00 uur (1 uur)
Graauw
13.15-14.15 uur (1 uur)
Heikant
10.00-10.30 uur (1/2 uur)
Hengstdijk
16.05-16.35 uur (oneven weken) (1/2 uur)
Lamswaarde 14.45-15.45 uur (1 uur)
St.Jansteen 08.45-09.45 uur (1 uur)
Terhole
16.00-16.30 uur (even weken) (1/2 uur)
3.grensoverschrijdende samenwerking: Clinge-De Klinge en Kieldrecht-Nieuw-Namen.
Inwoners van de grensdorpen kunnen gebruik maken van de diensten van de belgische
bibliotheken, terwijl er ook een uitwisseling plaatsvindt van de collecties.
4. Boek-aan-huis-dienst. Vrijwilligers van deze dienst gaan rond met boeken in
verzorgingstehuizen in Hulst en Kloosterzande en brengen deze naar alle immobiele
inwoners van onze gemeente.
5. leesbevorderingsactiviteiten d.m.v. voorleesmiddagen (50+ voor peuters),
kinderboekenweek, literair café, informatieve bijeenkomsten in samenwerking met
Stichting Welzijn Ouderen, maar ook o.a.:
voorleeswedstrijden, klassenbezoeken, Ned. Kinderjury, uitnodigen
jeugdschrijvers, allemaal in samenwerking met de basisscholen
6. aanbod voortgezet onderwijs: afstemmen collectie met de mediatheek van het
Reynaertcollege, samenwerking schrijversbezoek (literair café), jonge jury
7. uitbreiding collectie cd’s en dvd’s.
Hulst
In Hulst is de bibliotheek 34 uur per week geopend:
Maandag
13.00 – 20.00 uur
Dinsdag
13.00 – 17.30 uur
Woensdag
10.00 – 17.30 uur
Vrijdag
10.00 – 20.00 uur
zaterdag
10.00 – 15.00 uur
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Jaartal
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (gehele gemeente)
2009
Aantal uitleningen
142.161
151.486
152.590
154.640
139.703
225.882
210.877
Aantal leners
4.269
4.200
4.080
4.203
4.089
6.362
6.197
Kloosterzande
Gedurende 17 uur per week is de bibliotheek te Kloosterzande geopend:
Maandag
14.00 – 17.30 uur
18.00 – 20.00 uur
dinsdag
14.00 – 17.00 uur
woensdag
14.00 – 17.00 uur
vrijdag
14.00 – 17.00 uur
zaterdag
10.00 – 12.30 uur
Jaartal
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (totale gemeente, zie
voorgaande tabel)
Aantal uitleningen
45.476
46.202
45.825
45.304
41.486
Aantal leners
1309
1321
1272
1219
1162
Vogelwaarde
In de kern Vogelwaarde is de bibliotheekvestiging 6 uur per week geopend, welke als volgt
zijn onderverdeeld:
voorlopig
Dinsdag
14.00 – 17.00 uur
donderdag
14.00 – 17.00 uur en 18.00 – 19.30 uur.
Deze vestiging, welke bij de basisschool stond, is in 2004 verhuisd naar de bovenverdieping
in het gemeenschapshuis.
Jaartal
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (zie bovenstaande
tabel voor totaal-overzicht)
Aantal uitleningen
17.532
21.827
20.601
19.912
18.838
Aantal leners
510
530
535
529
506
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Overzicht subsidieverstrekking bibliotheek Hulst/Hontenisse
Jaar
Voorlopige subsidie
Definitieve subsidie
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
€431.714,72
€460.887,79
€489.475,95
€ 491.446,71
€ 501.000,-€ 514.778,70
€ 515.000,-€ 515.000,-€ 522.751,-€ 530.592,-€ 546.510,-€ 561.372,--
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
430.226,91
462.144,43
484.781,94
490.039,75
509.736,56
514.778,-515.000,-515.000,-522.751,-530.592,-546.510,--
Kosten bibliobus (inbegrepen in de subsidie)
Jaar
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 (forse verhoging ZB)
2009 (minder uren)
Voorlopige subsidie
€ 30.986,-€ 32.735,€ 37.385,-€ 38.621,€ 40.080,€ 41.700,-€ 41.700,-€ 41.700,-€ 42.540,-€ 52.000,-€ 40.000,--
Definitieve subsidie
€ 30.986,-€ 32.667,€ 37.413,-€ 38.817,€ 46.439,-€ 40.407,-€ 41.700,-€ 41.700,-€ 42.540,-€ 51.373,-€ 42.500,--
Bibliobus
Zoals eerder gesteld rijdt de bibliobus in totaal 5,5 uur per week in de diverse kernen (zie
boven). Er hebben 447 mensen gebruik gemaakt van de bibliobus in 2006, terwijl er 17.970
uitleningen waren. In 2007 waren er nog 316 personen die de bibliobus bezochten,
waarvan 280 kinderen. Dit geeft echter een vertekend beeld. Elke school heeft één
lidmaatschap waarvan alle kinderen gebruik maken. Er zijn dus veel meer gebruikers. Om
een beter inzicht hier in te krijgen, zullen de bezoekers van de bibliobus in 2010 worden
geteld.
2.2 Provinciaal beleid 2009-2012
De ambities van de Provincie Zeeland,
zoals vastgelegd in de Nota Cultuur
Continu, worden ook in de periode van
2009-2012 onveranderd voortgezet:
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
* een substantiële bijdrage leveren aan de totstandkoming van een zo gevarieerd en zo
gespreid mogelijk cultureel aanbod in Zeeland;
* Een zo groot mogelijke
cultuurparticipatie realiseren;
* versterken van de culturele factor in de Zeeuwse samenleving.
Rol Provincie: verleden, heden en toekomst (visienota overheden op Zeeuws netwerk
bibliotheekvoorzieningen)
Rolverdeling volgens de provincie Zeeland
Overheid als subsidiënt c.q. opdrachtgever dient beleid te voeren en ruimte te geven aan
de bibliotheek. De provincie heeft de regierol met als taken:
1. innovatie stimuleren en onderhouden
2. samenwerking basisbibliotheken stimuleren
3. horizontale integratie bevorderen.
Verleden in Zeeland
 13 bibliotheken, bibliobus, vestigingen
 in 1998: “Structuur gewogen” over verandering en “Lenen loont”
 concept is verouderd, er moet een cultuuromslag plaats gaan vinden.
Nu in Zeeland
 door verschillende fusies zijn 11 bibliotheken tot 4 basisbibliotheken omgevormd,
die via een samenwerkingsovereenkomst en ondersteund door de PSO-Zb het
Zeeuwse bibliotheeknetwerk vormen.
 Vernieuwingsgelden zijn ingezet voor o.a. projecten als de G!ds, de
biblioservicebus en zelfsbedieningsbalies.
 Provincies kregen tot en met 2008 de regierol voor de bibliotheekvernieuwing in de
eigen regio’s
Ontwikkelingen periode 2009-2012
 Rijksbeleid bibliotheekwerk voorziet in deze periode niet meer in een faciliterende
rol voor de provincies. Beschikbare rijksmiddelen gaan direct naar de
bibliotheekorganisaties t.b.v. innovatie en digitalisering
 Bibliotheekbeleid wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bibliotheken,
gemeenten en provincie samen.
 Provincie voelt zich verantwoordelijk voor het Zeeuwse bibliotheeknetwerk, maar
betreurt het dat de eerder ingezette bibliotheekontwikkelingen stagneren.
 In de rol van opdrachtgever betreft de bekostiging van het bibliotheekbeleid louter
de ondersteuning van de Wetenschappelijke Bibliotheek en de PSO (Provinciale
Service Organisatie).
Zeeuws bibliotheeknetwerk
Samenwerking binnen een Zeeuws bibliotheeknetwerk heeft een meerwaarde voor alle
Zeeuwse burgers en dient een samenwerkingsstructuur van voorzieningen te bieden, fysiek
en virtueel.
Randvoorwaarden basisbibliotheken:
a. vraag- c.q. marktgericht: diensten en producten afstemmen op de vraag
b. ondernemend: outreachend werken en samenwerking aangaan
c. innovatief: inspelen op actuele ontwikkelingen
d. transparant: overzichtelijkheid bieden.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Verwachte diensten en rollen
Afstemming op gemeentelijk beleid, door diensten als volgt aan te bieden:
- informatiefunctie: toegangspoort tot informatie, virtueel en fysiek laagdrempelig
en neutraal
- ontmoetingsfunctie: sociale cohesie bevorderen
- recreatieve functie : collectie o.a. afstemmen op ‘ontspanning’
- educatie: media-educatie, taalbeleid, leesbevordering en ‘een leven lang leren’
- lokaal sociaal beleid: bibliotheek speelt een rol in de sociale samenhang
(gemeenschapsvorming) en bij het verbeteren van relatie burger-overheid.
2.3 Beleidsvoornemens college en raad
Tijdens het fusieproces, om te komen tot een Bibliotheek Z.Vlaanderen is afgesproken dat
er, naast een samenwerking, elke gemeente de mogelijkheid heeft om de bibliotheek
zelfstandig in te richten (couleur locale).
coalitie-akkoord 2010-2014
Hulst staat aan de vooravond van grote veranderingen. Er moeten in deze raadsperiode
antwoorden worden gevonden op 2 grote vraagstukken: de komende rijksbezuinigingen en
de verandering in de bevolkingssamenstelling.
Deze vraagstukken liggen in elkaars verlengde. Niet alleen de bezuinigingen, maar ook de
krimp of de groei van de bevolking heeft financiële gevolgen. Dat vindt zijn oorzaak o.a. in
de verbondenheid daarvan met de uitkering uit het Gemeentefonds en uit de meer of
mindere bijdrage uit te verkopen gronden. Bovendien staat de gemeentebegroting extra
onder druk, omdat een zich wijzigende bevolking om andere voorzieningen vraagt.
Onze inwoners moeten zoveel als mogelijk is, kunnen rekenen op een plaats in de
regionale
arbeidsmarkt. Om dit te bereiken wordt continue overlegd met vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven en onderwijs. Naast werkgelegenheid zullen wij ons tot het uiterste moeten
inspannen om de bestaande welvaart en welzijn voor onze inwoners te behouden.
Bij dit alles staat de leefbaarheid van de (kleine) kernen voorop. Dorps- en wijkraden
worden meer betrokken bij het reilen en zeilen in hun gebied en fungeren daardoor ook als
het luisterend oor van het gemeentebestuur.
Het college betrekt alle inwoners - jong en oud - en betrokken partijen bij de vorming van
toekomstig beleid en het opstellen van de bijbehorende maatregelen. Dat zal gericht zijn
op het beantwoorden van de genoemde vraagstukken én op het vinden van een nieuwe
balans tussen krimp en groei.
Volgens het werkprogramma ‘sport, cultuur en recreatie’ 2010-2014 van de gemeenteraad,
dat gebruikt wordt als kaderstellend instrument, is het van belang zijnde uitgangspunt
als volgt:
- subsidieverlening voor activiteiten die ten goede komen aan de leefbaarheid van de
kernen.
Conclusie:
Voor de bibliotheek zijn geen specifieke uitgangspunten opgesteld.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
2.4 Trends en ontwikkelingen
Trends
De positie van plattelandsgebieden in het algemeen en van kleine kernen in die
plattelandsgebieden in het bijzonder verandert. Tevens, maar ook in samenhang daarmee,
verandert de functie die het plattelandsgebied of de kleine kern vervult in de activiteiten
die plaatsvinden, zoals wonen, werken, verzorgen, leren en ontspannen. Deze
veranderingen komen tot stand mede als gevolg van algemene maatschappelijke
ontwikkelingen: individualisering, welvaartsverhoging, voortschrijdende technologie en
stijgende mobiliteit. Voor kleine kernen betekent dit een verschuiving van het dorp als
dorpsgemeenschap naar het dorp als woonlocatie of woonomgeving. Op zoek naar meer
kwaliteit en meer keuzemogelijkheden wordt door een groter wordend deel van de
dorpsbewoners het gebruik maken van voorzieningen niet meer beperkt tot de directe
woonomgeving. De verzorging van de plattelandsbevolking of het voorzieningenniveau op
het platteland komt daarmee in een spanningsveld, omdat geprobeerd wordt om drie
doelstellingen te bereiken die vrijwel onverenigbaar zijn:
a. een kwalitatief hoog niveau van voorzieningen
b. voor iedereen op elke plaats aanwezig
c. lage kosten.
Dit spanningsveld is ook aanwezig in de uitwerking van een toekomstvisie voor het
bibliotheekwerk in de gemeente Hulst. Creativiteit en een integrale gemeentelijke aanpak
zijn daarom basisvoorwaarden om in de kleine kernen een basisniveau van voorzieningen in
stand te kunnen houden.
Conclusie
Er zijn geen duidelijke landelijke richtlijnen voor de minimumomvang van een kern om
voor een vaste bibliotheekvestiging in aanmerking te komen.
Op de keuze voor spreiding, concentratie of een combinatie van beide zijn onder meer de
volgende factoren van invloed:
de geografische structuur en de identiteit van de gemeente en de
bezoekersstromen
de omvang van het werkgebied en de reeds aanwezige voorzieningen
het beleid van de gemeente (voorzieningenbeleid; streeft de gemeente in
de toekomst een centrumfunctie na of wordt het beleid gericht op
gelijke spreiding van het voorzieningenniveau ?)
Ontwikkelingen
Als lokale overheid zet de gemeente diverse beleidsinstrumenten in voor het oplossen van
maatschappelijke problemen en het tot stand brengen van een adequaat
voorzieningenniveau, afgestemd op de behoeften van de burgers.
Relevante maatschappelijke ontwikkelingen die voor Hulst en het bibliotheekbeleid van
belang zijn:
- toename van verschillende doelgroepen, welke moeilijker te bereiken zijn. Voor
Hulst gaat het dan o.a. over mensen van allochtone afkomst, woonwagenbewoners,
analfabeten, statushouders, vroegtijdige schoolverlaters;
- veranderende tijdsbestedingspatronen van burgers en als gevolg hiervan de vraag
om multifunctionele (efficiënt te benutten) openbare voorzieningen met ruime(re)
openingstijden 1;
1
ingaande 1 januari 2007 is hier voor de vestiging Hulst aan tegemoetgekomen: ruimere openingstijden zonder
middagsluiting)
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
-
ontwikkeling van samenwerkingsvormen van private en publieke instellingen, waar
dat synergie kan opleveren;
ontkokering, vorming van ketens en netwerken: vervlechting van beleidsterreinen.
Wat verwacht de bibliotheek van de gemeente?
- eigen verantwoordelijkheid om richting te geven aan het vernieuwingsproces
- goede afstemming vinden in de nieuwe rol van opdrachtgever (gemeente) en
opdrachtnemer (bibliotheek)
- actieve ondersteuning van afgestemd bibliotheekbeleid (bijlage 1 beleidsterreinen)
- sturing geven aan vraag van de inwoners en aanbod van de bibliotheek
- Zeeuws-Vlaamse gemeenten gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de
bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
- Voorwaarden en invulling en financiering grensoverschrijdende samenwerking
opnieuw bezien
- Regelmatig overleg met de gezamenlijke Zeeuws-vlaamse gemeenten over het te
voeren beleid
- overleg en discussie over wie welke diensten uitvoert en wie het gaat bekostigen
- uitvoeringsovereenkomst gezamenlijk opstellen en afsluiten
2.5. kleine kernen-onderzoek bibliotheek (bijlage 2)
Door de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is een kleine kernen-onderzoek voor
onze gemeente uitgevoerd met de centrale uitgangspunten:
* vestiging Hulst en Kloosterzande hebben regionale taken
* vestiging Vogelwaarde blijft gericht op de kern
* olievlekwerking vanuit de grote vestigingen
* dienstverlening kleine kernen afhankelijk van de omvang, sociale ontwikkeling,
huidige voorzieningen en demografische kerndata
* budgetneutraal
* herkenbaar beleid.
Regiocentra: Hulst en Kloosterzande
Kernen met basisscholen: St.Jansteen, Vogelwaarde, Heikant, Clinge, Graauw,
Lamswaarde, Nieuw-Namen, Terhole en Hengstdijk
Kernen zonder basisscholen: Ossenisse, Kapellebrug, Kuitaart en Walsoorden.
2.6 Sterkten en zwakten / kansen en bedreigingen
Sterkten:
1. de marktpositie van de vestigingen Hulst en Kloosterzande is goed (gezien gebruik);
2. de bibliotheek is een sterk ontwikkelde professionele organisatie;
3. de bibliotheek kent een toegankelijke en ruime openstelling;
4. in de loop der jaren is er een goed netwerk opgebouwd van regionale en lokale
contacten;
5. de medewerkers van de bieb beschikken over ruime boekgerichte kennis en
ervaring en worden voortdurend bijgeschoold (er is weinig verloop onder het
personeel).
Zwakten:
6. het imago van de bibliotheek wordt bepaald door de boekenuitleen;
7. de bibliotheek heeft een beperkt vermogen om innovaties zelfstandig te
implementeren;
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
8. de kennis op het terrein van de digitale media
Kansen:
9. klanten vragen steeds meer hulp en advies bij selectie en verwerking van
informatie (educatie)
10. digitalisering van de info is aantrekkelijk voor bepaalde groepen klanten;
11. bibliotheek kan activiteiten richten op doelgroepen
12. wildgroei in de informatiesector vraagt om stroomlijning, noodzakelijk om het
publiek te kunnen bereiken;
13. groeiend besef onder bibliotheken en instellingen uit de informatiesector dat
onderlinge samenwerking essentieel is.
14. betere samenwerking onderwijs.
Bedreigingen:
15. door de explosieve groei van het aantal informatiebronnen en het feit dat lezen
minder populair dreigt te worden, wordt er steeds oppervlakkiger kennisgenomen
van het informatie-aanbod;
16. verdergaande digitalisering kan de bibliotheek overbodig maken;
17. de steeds verdergaande “ontlezing”;
18. rol van de overheid: de bibliotheek wordt geconfronteerd met bezuinigingen;
19. concurrentie vanuit de boek- en computerwereld.
Conclusie
Terwijl er aan de ene kant minder wordt gelezen, blijkt dat de bestaande lezers
veeleisender worden, waardoor er meer beroep wordt gedaan op de specialistische kennis
van de bibliotheekmedewerker. Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van de digitale
(snel-)weg van de bibliotheek en is er behoefte aan gecontroleerde informatie, welke op
elk tijdstip van de dag kan worden opgevraagd. Lezers willen èn een uitgebreide
bibliotheek èn veel gelegenheid om deze bibliotheek te kunnen bezoeken.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Hoofdstuk 3 Strategische oriëntatie op de toekomst
3.1 Beleidsvisie
Visie:
De Bibliotheek Z.Vlaanderen is een laagdrempelige basisvoorziening die zich
manifesteert als professioneel informatieverstrekker, zowel fysiek als virtueel. De
bibliotheek moet voor zoveel mogelijk inwoners te bereiken zijn. Op basis van de
vastgestelde kerntaken Educatie, Informatie, Lokaal sociaal beleid, Cultuur en
ontmoeting en Recreatie kan de bibliotheek deze rol vervullen.
3.2 Relatie met de Wmo
Prestatieveld 1 leefbaarheid: bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid
Definitie
Leefbaarheid: het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om
(thuis of in de buurt) gebruik te kunnen maken van zorg- en welzijnsdiensten. Hierbij gaat
het om de samenhang in de activiteiten: wonen, werken, verzorgen, leren en ontspannen.
Sociale samenhang: de relatie die bewoners met hun leefomgeving hebben. Is deze
bijvoorbeeld gericht op zuiver ‘wonen’ en ‘werken’ dan is de sociale samenhang in de wijk
of het dorp minder groot dan dat deze bijvoorbeeld gericht is op ‘ontspannen’, ‘leren’ en
‘verzorgen’. Is de relatie met de kern gericht op ‘wonen’ en ‘werken’ dan betekent dit
een verschuiving van ‘de kern als dorpsgemeenschap’ naar ‘de kern als woonlocatie’. Ook
de ‘eigenheid’ van de wijk of het dorp speelt een rol in de sociale samenhang tussen de
bewoners. Vooropgesteld: de woonkern zelf bepaalt niets, maar de bewoners ervan
kunnen van oudsher bepaalde opvattingen of gebruiken hebben die ze onderscheiden van
de bewoners van andere kernen. Zo kan er in een kern een echte ‘dorps-spirit’ aanwezig
zijn waarbij men voor en met elkaar zaken verwezenlijkt.
Prestatieveld 3 geven van informatie en advies
Definitie
Met het geven van informatie en advies wordt gedoeld op activiteiten die de burger de
weg wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning. Het kan hierbij zowel gaan
om algemene voorzieningen zoals (voldoende) informatiepunten, als om meer specifieke
voorzieningen zoals een individueel advies of hulp bij de verheldering van een
ondersteuningsvraag. Het is wenselijk dat de gemeente zich daarbij laat leiden door de
één loket-gedachte: een burger dient zich in principe maar één keer tot de gemeente te
hoeven wenden om over het gehele scala van voorzieningen de nodige informatie te
verkrijgen. Daarbij dient de gemeente zich niet te beperken tot die voorzieningen waar zij
zelf over gaat, maar ook informatie te geven over relevante aanpalende terreinen, zoals
zorg en wonen.
Conclusie
De rol van bibliotheek zal in het kader van prestatievelden 1 en 3 van de WMO worden
ingevuld.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
3.3. integraal beleid
In de bibliotheekvisie wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de woonvisie,
het accommodatiebeleid, het coalitieakkoord en het kleine kernenbeleid.
3.4 Wat willen we bereiken in Hulst ?






toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Hulst
het huidige aantal lezers laten toenemen
nieuwe abonnees en bezoekers in de bibliotheek verwelkomen (zowel fysiek als
virtueel) d.m.v. goede pr, projecten en (nog) betere bekendheid met alle
mogelijkheden
de rol van opdrachtgever verder uitdiepen: meer samenwerking tussen
culturele instellingen, betere informatievoorziening voor de burger, een
grotere participatie van de jeugd
bibliotheekvoorziening gezien de grootte van de kern, de opbouw van de
bevolking (en de financiële middelen) het beste bij deze kern past;
inzet en uitbreiding van de aanwezige kennis van het bibliotheekpersoneel.
3.5. wat zijn de mogelijkheden ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
vaste vestiging
bibliobus
mediatheek (bijlage 3)
lidmaatschap school
boek-aan-huis-dienst ouderen en immobiele mensen
grensoverschrijdende samenwerking
consulenteninzet voor projecten
wisselcollectie (bijlage 3)
inrichten fysiek steunpunt i.s.m. lokale ondernemers
opzetten en invullen van lokale leesbevorderingsnetwerken.
3.6. voorgestelde beleidsmaatregelen
Gezien het bovenstaande, waaronder de woonvisie van de gemeente Hulst, de genoemde
maatschappelijke ontwikkelingen, het kleine kernenonderzoek van de bibliotheek, de
uitbreiding van digitale diensten en de functies van bibliotheek zoals educatie,
ontmoeting, informatie, lokaal sociaal beleid, en recreatie, wordt het volgende
voorgesteld:
 in overleg met Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen de huidige bibliobus op te heffen,
waarbij voor de verschillende kernen een alternatieve voorziening komt;
 de regiofunctie van de vestiging in Hulst te versterken;
 grensoverschrijdende samenwerking in overleg met bibliotheek en partners in de
huidige vorm opnieuw bezien;
 van 2011 tot 2014 Hulst en Kloosterzande: een vaste vestiging met zelfbedieningsbalies
 kernen met meer dan 2000 inwoners een mediatheek : Vogelwaarde, Sint Jansteen en
Clinge;
 kernen met een school een wisselcollectie: Lamswaarde, Graauw, Terhole, Hengstdijk,
Heikant en Nieuw-Namen;
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
 de overige kernen Absdale, Ossenisse, Walsoorden, Kapellebrug en Kuitaart dienen
gebruik te maken van de diensten van de regiokern;
 de onderwijsbibliotheekdienst handhaven;
 ingaande 2014 vestiging Kloosterzande omvormen naar mediatheek.
3.7 Indicatieve kosten
Subsidie
De gemeente Hulst zal onder voorwaarden in 2011 een subsidie van € 533.303,40 aan
bibliotheekwerk besteden. Dit bedrag is exclusief de extra middelen in het kader van
bibliotheekvernieuwing, welke beschikbaar worden gesteld door de provincie.
Subsidiemogelijkheden Provincie
In het kader van de leefbaarheid in de kleine kernen zal een aanvraag bij de Provincie
Zeeland worden ingediend.
3.8 Opzeggen bibliobus
De bibliobus heeft een contract afgesloten met de toenmalige stichting katholieke
bibliotheken Oost-Zeeuws-Vlaanderen Oost, waarbij de bepaling werd opgenomen dat bij
opzegging van het contract, een opzeggingsbijdrage betaald dient te worden (artikel 8
Overeenkomst van dienstverlening voor een mobiele bibliotheekvoorziening); als er sprake
is van een opzegtermijn van 1 jaar, is de bijdrage in het eerste, tweede en derde
boekjaar, ingaande op de datum waarop de vermindering geëffectueerd wordt, gelijk aan
respectievelijk 75%, 50% en 25% van het tarief.
Bij een opzegtermijn van 2 jaar is de opzeggingsbijdrage in het eerste en tweede
boekjaar, ingaande op de datum waarop de vermindering geëffectueerd wordt, gelijk aan
respectievelijk 60% en 30%.
Contract kan door de bibliotheek per de eerste van elke maand schriftelijk worden
opgezegd met inachtneming van 1 jaar of 2 jaar.
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
3.9 Tijdpad
Actie
Voorlichting scholen en
dorpsraden concept
bibliotheekvisie
Concept-visie en
opmerkingen naar college
B&W
Subsidiemogelijkheden
provincie Zeeland
Commissie samenleving
Gemeenteraad
Opzeggen bibliobus
Periode
22 november 2010
januari 2011
januari 2011
2 februari 2011
24 maart 2011
In de loop van 2011
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Bijlage 1 Beleidsterreinen bibliotheek
a. Bibliotheek en educatie
Informatievaardigheden en media-educatie: het patroon van informatievoorziening en –
verwerking wordt steeds complexer; het is voor grote groepen burgers lastig om deze
ontwikkelingen bij te benen. In de samenleving is daarom in toenemende mate behoefte
aan een instantie die zich specifiek richt op het aanleren van informatievaardigheden. De
bibliotheek is de aangewezen instantie om voor alle doelgroepen media-educatie aan te
bieden.
Onderwijs: De bibliotheek is een belangrijke partner in het onderwijsveld. Alle Zeeuwse
scholen maken gebruik van diensten van de openbare bibliotheken. Het onderwijs wordt
vraaggericht en professioneel ondersteund, vanuit de behoeften van het onderwijs worden
nieuwe diensten en producten ontwikkeld, waaronder digitale diensten zoals de virtuele
mediatheek. De gezamenlijk bibliotheken willen hun rol in het basisonderwijs versterken.
Leven lang leren: “Een leven lang leren” is een belangrijk onderwerp in het landelijk
bibliotheekbeleid voor de komende jaren. De ontwikkeling wordt door de bibliotheken
gefaciliteerd. Een leven lang leren richt zich op de hele breedte van de Nederlandse
bevolking, van jong tot oud, van laag- tot hoger opgeleid.
Een aspect ervan is de samenwerking tussen bibliotheken en instellingen die het leren van
volwassenen verzorgen.
Taalbeleid en leesbevordering: De rijksoverheid streeft in het kader van taalbeleid naar
een doorlopende lijn van peuter tot volwassenen. De bibliotheken participeren actief in
het taalbeleid door diensten aan te bieden aan de instellingen die zich met voor- en
vroegschoolse educatie bezighouden en aan instellingen voor primair en voortgezet
onderwijs. De samenwerking, waarbij ook andere partners als boekhandel en regionale
omroep betrokken zijn krijgt vooral gestalte in concrete leesbevorderingsactiviteiten, die
gericht zijn op meerdere vormen van lezen (van fictie tot praktische informatie van
alledag).
b. Bibliotheek als informatiecentrum
Basisvoorziening: De bibliotheek is binnen de samenleving een belangrijke
basisvoorziening. Elke bibliotheek fungeert als een toegangspoort tot de informatie die
binnen en ook buiten het Zeeuwse netwerk van bibliotheken aanwezig is. De bibliotheek is
een laagdrempelige, neutrale voorziening waar mensen gemakkelijk binnenstappen. Elke
bibliotheek levert minimaal het basisaanbod, het dienstenpakket dat elke burger in de
provincie van zijn bibliotheek mag verwachten. Het overige aanbod is afgestemd op de
specifieke behoeften van de bevolking in het werkgebied.
Om deze ambitie te realiseren moet iedere inwoner van de provincie een bibliotheek of
bibliobus in de buurt hebben. Gezien de ontwikkelingen op het platteland kan overwogen
worden de bibliotheek te huisvesten in combinatie met andere voorzieningen.
Het basisaanbod is vastgelegd in de brancheformule 'kwaliteit van de dienstverlening' van
de branchevereniging VOB en verder uitgewerkt per type bibliotheek in de
overeenkomsten die de bibliotheken in Zeeland met elkaar hebben gesloten. Aanvullende
diensten en producten maken eveneens deel uit van deze overeenkomsten. De bibliotheek
kan voor de aanvullende diensten en producten een beroep doen op de serviceorganisatie
of zelf een specialisatie ontwikkelen.
Alle bibliotheken in de provincie vormen voor de klant één gezamenlijke bibliotheek met
één collectie, dezelfde tarieven, dezelfde pas en dezelfde uitleenvoorwaarden.
Informatiediensten: Een bibliotheek is een informatiecentrum, zowel fysiek als digitaal,
dat kerninformatie ter beschikking stelt en waar de klant de antwoorden vindt op zijn of
haar vragen. De bibliotheek onderkent middels marktonderzoek de informatiebehoeften
van klanten(groepen) en past daar haar aanbod op aan. De bibliotheek koopt niet alleen
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
informatie in maar is zelf ook actief in het ontwikkelen van content van lokaal of regionaal
belang, zowel wat betreft actuele informatie als op het terrein van cultureel erfgoed.
Grootschalige digitaliseringsprojecten moeten ertoe leiden dat de informatie die zich
ervoor leent digitaal beschikbaar komt.
De bibliotheek verleent in toenemende mate digitale diensten, er vindt een verschuiving
plaats van fysieke collectie naar connectie. Van huis uit kan de klant informatie vragen bij
de bibliotheek of door het zoeken in informatiebestanden die door de bibliotheek worden
beheerd.
Loketfunctie: maatschappelijke organisaties en overheden krijgen de gelegenheid om voor
hun dienstverlening gebruik te maken van de openbare bibliotheek.
c. bibliotheek als cultureel centrum en plaats voor ontmoeting
De bibliotheek speelt een centrale rol in het culturele leven van een gemeenschap.
Bibliotheken hebben hiervoor een goed bereikbare plek nodig, waar ruimte is voor andere
voorzieningen. In kleinere dorpen komen verschillende voorzieningen op het gebied van
cultuur, welzijn, informatie, zorg, educatie en dienstverlening bij elkaar. Daarmee wordt
een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid. De bibliotheek biedt een podium voor de
discussie over maatschappelijke ontwikkelingen en een plek waar mensen met dezelfde
interesses elkaar kunnen ontmoeten . Activiteiten op het gebied van lezen en literatuur
stimuleren deze ontmoeting met elkaar, met schrijvers en met boeken. De bibliotheek
biedt actieve ondersteuning aan leeskringen.
d. bibliotheek en lokaal sociaal beleid
Bibliotheken zijn onderdeel van de lokale voorzieningenstructuur en leveren een bijdrage
aan de sociale samenhang. Voor het vitale platteland is de bibliotheek als basisvoorziening
belangrijk. Bibliotheken spelen een rol bij het stimuleren van ‘gemeenschapvorming'
(waarbij zowel ouderen als jongeren, allochtonen en autochtonen betrokken zijn) en bij
het verbeteren van het contact tussen burgers en gemeente. Elke bibliotheek is gericht op
de specifieke situatie in het verzorgingsgebied en afgestemd op de wensen van de klanten.
Daarbij is ruimte voor lokale specialisaties, zoals bijvoorbeeld de rol van de bibliotheek als
communicatiespecialist die taken uitvoert voor de lokale overheid.
Het virtueel inburgeringsloket dat door de VOB is ontwikkeld wordt door bibliotheken
ingezet in overleg met de gemeente.
e. bibliotheek en de recreatieve functie
De bibliotheek blijft ook de trouwe lezer die de bibliotheek vooral gebruikt voor het lenen
van ontspannende boeken en audiovisuele materialen bedienen. Voor deze groep lezers
wordt een collectie geboden met een goede variatie aan titels. Daarnaast worden nieuwe
diensten ontwikkeld.
----------------------------------------------------------------
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Bijlage 2 kleine kernen en de bibliotheek
-
Overzicht
-
Kleine kernen en de mediatheek op school
-
Kleine kernen en wisselcollecties
-
Kleine kernen en de bibliotheekbus
-
Kleine kernen en een combinatie
Kernen-indeling
ossenisse
(naar faciliteiten)
regio-centrum
walsoorden
hengstdijk
met basisschool
kloosterzande
zonder basisschool
vogelwaarde
lamswaarde
kuitaart
terhole
graauw
hulst
St. Jansteen
nieuw namen
heikant
clinge
kapellebrug
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Bijlage 3: bibliotheekvoorzieningen – kernen
Huidige Situatie
Hulst
10.821
bibliotheek
Kloosterzande
3.286
bibliotheek
St. Jansteen
3.130
Bibliobus
Clinge
2.436
Bibliobus
Vogelwaarde
2.132
bibliotheek
Heikant
1.119
Bibliobus
954
Bibliobus
Graauw
Nieuw Namen
1.032
Lamswaarde
811
Bibliobus
Terhole
521
Bibliobus
Hengstdijk
531
Bibliobus
Kapellebrug
369
Ossenisse
332
Walsoorden
167
Kuitaart
115
Nieuwe situatie
Hulst
10.821
bibliotheek
Kloosterzande
3.286
bibliotheek
St. Jansteen
3.130
mediatheek
Clinge
2.436
mediatheek
Vogelwaarde
2.132
mediatheek
Heikant
1.119
wisselcollectie
Graauw
954
wisselcollectie
1.032
wisselcollectie
Lamswaarde
811
wisselcollectie
Terhole
521
wisselcollectie
Hengstdijk
531
wisselcollectie
Kapellebrug
369
Ossenisse
332
Walsoorden
167
Kuitaart
115
Nieuw Namen
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Bijlage 4 keuzemogelijkheden
Verschillende bibliotheekvoorzieningen:
a. mediatheek (zie omschrijving bijlage 3, éénmalig €35.000,---, structureel €15.700,-)
b. wisselcollecties 14 scholen (éénmalig € 152.600,--, structureel € 63.700,--)
c. bibliobus 25 sta-uren (éénmalig € 15.000,--, structureel € 175.000,--)
bibliobus 12,5 sta-uren (éénmalig 5 12.500,--, structureel € 87.500,--)
a. mediatheek
Mediatheken op school
Kernbegrippen:
- leslokaal ingericht als jeugdbibliotheek
- collectie exclusief op jeugd gericht
- ongeveer 5 boeken per leerling
- collectie onderdeel van collectiemngt. Bibliotheek
- in- en uitleen verzorgd door groep 7 en 8
- bibliothecaris onderdeel van programma school
- gericht op leesbevordering en lees-enthousiasmering
- mediawijsheid in standaard aanbod
- mogelijkheden voor extra-curriculaire activiteiten
- eventueel in te richten als afhaalpunt volwassenen
b. wisselcollecties op school
-
Kernbegrippen:
kleine collectie boeken op school
collectie rouleert 2 maal per jaar
collectie onderdeel van collectiemngt. Bibliotheek
aanvullend op thema-collectie OBD
boeken zijn uitleenbaar
in- en uitleen verzorgd door groep 7 en 8
aan te vullen met bibliotheekprogramma’s gericht
op leesbevordering en lees-enthousiasmering en
media-wijsheid in standaard aanbod
mogelijkheden voor extra-curriculaire activiteiten
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
c. bibliobus
-
grote collectie in de bibliobus
-
minimale afname 25 sta-uren voor Zeeuws-Vlaanderen
-
collectie ook gericht op volwassenen
-
collectie onderdeel van collectiemngt. Bibliotheek
-
boeken zijn uitleenbaar
-
contract voor langere periode
-
kosten € 8.730,-- per sta-uur.
(uitgebreidere) omschrijving mediatheek
Een mediatheek is een documentatiecentrum waar kranten, tijdschriften,
voorlichtingsbladen, enz., en eventueel ook video- en geluidsbanden worden
bewaard en kunnen worden geraadpleegd. Meestal bestaat de mediatheek als een
afdeling van een bibliotheek.
In het onderwijs is een mediatheek vaak een ruimte met computers en een
bibliotheek. Vaak is het ook een studieruimte waar gestudeerd kan worden. Een
mediatheek in het basisonderwijs richt zich dus op mediawijsheid en
leesbevordering. En wordt ondersteund door een bibliotheekorganisatie en haar
backoffice (inrichting; collectie-vorming en -onderhoud; inzet medewerkers en
kennis; digitale verbindingen).
Bibliotheekvisie gemeente Hulst
Geraadpleegd:
jaarverslagen en jaarrekening bibliotheek 2007,
2008 en 2009
2. bibliotheekvisie gemeente Dordrecht
3. cultuurnota’s gemeente Sluis en Hulst
4. Bibliotheekbeleid Provincie Zeeland 2009-2012
5. Leidraad nieuwe rol gemeenten (Provincie)
6. Bibliotheekvisie Schouwen-Duiveland
7. Lenen Loont
8. Kulturhus
9. Beleidsvisie bibliotheek
10. Woonvisie gemeente Hulst,november 2005
11. Beleidsplan Zeeuwse Bibliotheek 2008-2012
12. Bibliotheek special 2006
13. Jo!bib beleidsplein Antwerpse bibliotheken
1.
Download