Bekijk de presentatie van Aad van Tongeren

advertisement
De Wet hergebruik
overheidsinformatie en de
Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen
Aad van Tongeren
Fobid/KB
17 november 2016
De Wsob
Waarom een Bibliotheekwet?
• Ingevoerd per 1 januari 2015.
• Technologische, maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen van
invloed op het functioneren van de openbare bibliotheek.
• Teruglopend gebruik, maar functies van de bibliotheek blijven van
belang: leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid,
mediavaardigheden etc.
• Wettelijk kader was meer dan 20 jaar oud.
• Uit het predigitale tijdperk. De periode dat de openbare bibliotheek
voor velen de belangrijkste bron van informatie was.
2
De Wsob
Wat regelt de Wsob?
• Nieuwe definities: de openbare bibliotheek is de publieke toegang tot
informatie en cultuur.
• Een openbare bibliotheek functioneert vanuit publieke waarden en
verricht ten minste vijf bibliotheekfuncties die bijdragen aan
persoonlijke ontwikkeling en verbetering van maatschappelijke kansen.
• De uitleenfunctie is één van deze functies. Daarnaast zijn er functies op
het gebied van leesbevordering, informele educatie en cultuur.
• Openbare bibliotheken functioneren in een netwerk. Samen kunnen zij
meer en betere diensten bieden dan als losstaande voorziening.
• De functies kunnen fysiek en/of digitaal worden aangeboden.
• De KB wordt verbonden met het netwerk van openbare bibliotheken.
• KB verzorgt de landelijke digitale bibliotheek, voert een aantal
landelijke taken voor het stelsel als geheel uit en organiseert de
bibliotheekvoorziening voor personen met een leeshandicap.
3
De Wsob en informatievoorziening
Algemeen
• Veranderende opvattingen over transparantie en over publieke
verantwoording van met publieke middelen gefinancierde
voorzieningen.
• Niet alleen verantwoording in de individuele relatie tussen
subsidiegever en subsidieontvanger, maar ook in bredere zin.
• Ook andere behoeften bij overheden. Bijvoorbeeld: het maken van
benchmarks. Vergelijking met andere gemeenten en instellingen.
Inzicht in de maatschappelijke opbrengsten van subsidies etc.
• Stelt nieuwe eisen aan de informatievoorziening door de openbare
bibliotheek.
• Zie ook: omvorming Wob tot Wet open overheid. Zo ook de Who.
• Hergebruik van elders verzamelde data voor lokaal zorgbeleid (data
GGD, politie, onderwijs etc.)
4
De Wsob en informatievoorziening
Wat regelt de Wsob?
• Artikel 11 Gegevenslevering. Regelt twee elementen.
• Bibliotheken leveren aan de KB gegevens die nodig zijn voor het
functioneren van het stelsel als geheel (gezamenlijke catalogus).
• Bibliotheken leveren aan OCW gegevens voor beleidsinformatie en
evaluatie. De KB voert dit uit voor OCW.
• Is een voortzetting van Branche Informatie Systeem (BIS) van de VOB.
• Aanleveren van deze gegevens is een wettelijke verplichting.
5
De Wsob en de Who
Enkele opmerkingen
• Who ook van toepassing op de openbare bibliotheken. Gaat niet om de
collecties (Auteursrecht, uitlenen etc.), maar om andere data die de
openbare bibliotheek verzamelt.
• Bij het bepalen van de reikwijdte van de Who vraagtekens over de
meerwaarde van het toevoegen van de openbare bibliotheken. (‘Welke
data verzamelt de lokale openbare bibliotheek?’) Maar evenmin goede
redenen om openbare bibliotheken uit te zonderen.
• Mogelijke relevantie van de data: inzicht in leesgedrag, marktinformatie
over uitlenen vs. koop, sociale stratificatie.
• Welke beelden hebben de openbare bibliotheken er zelf over?
6
Download