Ken uw recht als nierpatiënt!

advertisement
Ken uw recht als nierpatiënt!
Wilna Wind
Directeur
Opbouw presentatie
• Terugblik ontstaan patiëntenrechten
• Wat is er bereikt?
• Toekomstperspectief?
Terugblik ontstaan patiëntenrechten
• Medio jaren ‘90 zijn er veel
patiëntenrechten in wetten opgenomen
– Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (1995)
– Wet Klachtrecht Cliënten
medezeggenschap (1995)
– Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorgsector (1996)
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
WGBO bevat rechten patiënt:
– Recht op informatie patiënt
– Recht op toestemming patiënt voor
behandeling
• Geïnformeerd toestemming geven:
Informed consent
– Recht op second opinion
– Inzage medisch dossier
Recht op informatie/toestemming
Toch twijfels? Zoek een ‘2e mening’!
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
WGBO bevat naast rechten ook plichten voor
de patient:
– Plicht mee te werken
aan de behandeling
– Plicht ‘de rekening’
te voldoen
Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector
WKCZ:
– Elke zorgaanbieder (instelling als
zelfstandig behandelaar) heeft of is
aangesloten bij een klachtenregeling
– Doel klachtenregeling:
• Tegemoet komen aan de klager en zo
mogelijk oplossen van de klacht
• Bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg
– Geen kosten verbonden aan
klachtprocedure voor klager
– Uitspraak: klacht is gegrond/ongegrond
Wet Medezeggenschap Clienten Zorgsector
WMCZ:
– Elke instelling heeft een clientenraad
Ontwikkelingen sinds de 90-er jaren
Ander zorgstelsel sinds 2006 (marktwerking):
vereist waarborgen aan patiëntenzijde
– Vereist beschikbaarheid keuze-informatie
• Waar is goede zorg/ transparantie van de
‘zorgmarkt’.
Klachtafhandeling voor patiënten vaak niet
bevredigend ervaren
– Langdurig, gegronde klacht en dan?
Andere rechten in de cure-sector (1e/2e lijn)
dan in de care-sector (zorg en verpleging):
patiënten hebben echter te maken met cure
en care
Wetsvoorstel Clientenrechten Zorg
– Patienten een betere rechtspositie
(anno 2012 ipv medio ’90-jaren)
– Patientenrechten zoals neergelegd in de
WGBO, WKCZ en WMCZ zijn in de WCZ
geactualiseerd overgenomen.
– Alles in 1 wet
– Alles wat voorheen geregeld was in de
cure geldt nu ook voor de care-sector
Belangrijke veranderingen door WCZ:
– Recht op goede zorg
Belangrijke verandering door WCZ:
– Recht op keuze-informatie
Waar is nu informatie te vinden?
Toekomst?
PATIËNTEN NPCF
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
Telefoon
030 297 03 03
Fax
030 297 06 06
E-mail
[email protected]
Websites
www.npcf.nl
www.zorgkaartnederland.nl
16
Download