PowerPoint-presentatie

advertisement
KLAAR VOOR DE START
Werkconferentie Opleidingscommissies
Robin van der Bles – Bestuurslid ISO
Verandering in medezeggenschap
• Medezeggenschapsmonitor = status van de
medezeggenschap in zijn algemeenheid, ook de beoogde
cultuuromslag gemeten
• Tijdsbesteding aan medezeggenschap: gemiddeld 8u/week,
1/5e vindt onvoldoende, vooral contact met achterban blijkt
lastig
Verandering in medezeggenschap
• Faciliteiten voor de medezeggenschap: Lang niet alle
raadsleden weten in welke mate zij over de ondersteuning
door een ambtelijk secretaris/griffier kunnen beschikken. 22
procent van raad weet hoe groot dit budget is, 78 procent
antwoordt het niet weten
• Overleg met bestuurder: Verschil in inzicht in “moment waarop
raad betrokken worden”
• Bestuurscultuur: Zowel de bestuurders als de raadsleden
spreken zich in meerderheid positief uit over de
medezeggenschapscultuur in hun instelling.
Wat verandert er o.a. in de Wvb?
• Instemming & adviesrecht op de OER
Lees terug op:
Wat verandert er o.a. in de Wvb?
•
Kerntaak opleidingscommissies: bevorderen kwaliteit opleiding
•
Verkiezingen (hier kan van afgeweken worden in het bestuurs- en beheersreglement of
faculteitsreglement)
•
Opleidingscommissie kan rechtstreeks naar de geschillencommissie.
•
De raad stelt een reglement op voor de zaken van huishoudelijke aard
•
ambtelijke, financiële en juridische ondersteuning en scholing + scholingsbudget vrijstellen
voor OC’s
•
Recht op stand van zaken overleg met bestuur/decaan (tenminste 2x)
•
De opleidingscommissie bespreekt het visitatierapport.
Lees terug op:
Plan de campagne
1. APK
2. Verankeren, versterken en veranderen
3. Klaar voor de start!
Download