OR motivatie Vrije lijst Samen Vooruit

advertisement
1. Adriaan van der Schans
Adriaan van der Schans: projectleider bij de Projectenpool, onderdeel van de Directie
Bedrijfsvoering.
Wij maken onze organisatie met elkaar! Ieder vanuit zijn eigen positie en rol. Daarom wil
ik in een vroeg stadium betrokken zijn bij wat er speelt in onze organisatie en mee
sturen bij belangrijke besluiten.
Graag stel ik mij daarom weer kandidaat voor de OR van het kerndepartement van EL&I.
De afgelopen periode heb ik als voorzitter van de TOR en het overleg met de SG gemerkt
dat de medezeggenschap een belangrijke inbreng heeft. Inmiddels zijn de hoofdlijnen
van ons nieuwe ministerie gerealiseerd. Dat was spannend en soms ook moeilijk. De
komende jaren is het aan ons allemaal de organisatie verder uit te bouwen en aan te
passen. Op basis van plannen en op basis van jullie signalen van de werkvloer wanneer
blijkt dat de plannen soms niet zo uitpakken als eerder gedacht. Een organisatie waar
ontwikkeling van medewerkers en samen werken aan onze taken centraal staan.
2. Linda Engels
Linda Engels: jurist bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Geen zeggenschap zonder medezeggenschap. Het klinkt als een oubollig jaren ’70 standpunt. Toch
is dit waar het in de kern om draait. De SG moet soms lastige besluiten nemen die ons,
medewerkers, allen aangaan. Daarbij moeten de medewerkers betrokken worden. Daarvoor is
medezeggenschap: om de SG scherp te houden bij zijn besluitvorming. Zonder medewerkers is er
geen EL&I, zonder medewerkers heeft de SG geen rol.
De afgelopen zes jaar heb ik als lid van de onderdeelcommissie van WJZ ervaring opgedaan met
medezeggenschap op lokaal gebied en sinds de fusie heb ik kennis gemaakt met het
medezeggenschapswerk dat de gehele kern aangaat. Hierbij heb ik gemerkt dat de belangen van
de medewerkers van stafdirecties soms net wat anders liggen dan van andere medewerkers.
Bijvoorbeeld vanwege de vereiste specialismen waardoor uitwisselbaarheid van de medewerkers in
een ander licht komt te staan. Ik vind het belangrijk dat deze bijzonderheden in de OR aan bod
komen.
3. Lars van Willigen
Lars van Willigen: senior beleidsmedewerker bij Directie Regeldruk & ICT beleid bij DG
B&I.
Werken in de OR is zoiets als een goed huwelijk; het is geven en nemen en soms elkaar
heel duidelijk maken hoe je er in zit.
Dit veronderstelt wel dat je een positieve grondhouding naar elkaar hebt en bereid bent
om knopen door te hakken als de situatie daarom vraagt.
Op deze wijze heb ik in de afgelopen drie jaar invulling gegeven aan mijn OR
lidmaatschap en wil ik de opgedane ervaring toepassen in de komende zittingsperiode.
Mijn deelname aan de Vrije Lijst Samen Vooruit betekent dat ik niet gebonden ben aan
standpunten van buiten de EL&I organisatie.
Ik denk dus niet vanuit dogma's maar wel met een gezonde dosis boerenverstand. Als
medewerkers binnen het departement zullen we er samen iets van moeten maken. Daar
sta ik voor, en dit wil ik graag doen als jullie OR lid.
4. Tjarve Jochems-Otte
Tjarve Jochems: beleidsmedewerker Natuurbeschermingswet bij de directie RRE bij DG
N&R.
Voor mij betekent medezeggenschap het samen met medewerkers vorm geven aan onze
organisatie. Ik vind het belangrijk dat geluiden van medewerkers goed gehoord worden
en ik wil mij hier graag voor inzetten. Zeker in deze periode met (nog meer) krimp. Ik
denk dat medezeggenschap belangrijk is. Ik wil graag dat er een evenwichtige afweging
wordt gemaakt tussen personeelsbelangen en organisatiebelangen.
Op mijn 15e zat ik al in de medezeggenschapsraad van mijn school en later in een
landelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast ben ik OR lid geweest bij DRZ en heb ik op
die manier ervaring met medezeggenschap. In een vorige functie ben ik als bedrijfsjurist
binnen de rijksoverheid werkzaam geweest en heb ik mij o.a. bezig gehouden met
personeelsbeleid, waaronder het functioneringsbeleid en het POP. Vanuit die achtergrond
denk ik een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan het OR werk.
Medezeggenschap vind ik belangrijk. Ik heb ervoor gekozen om mij op te geven voor de
vrije lijst Samen Vooruit, omdat ik mij in wil zetten voor iedere medewerker
onafhankelijk van vakbond of directie.
Medezeggenschap vind ik belangrijk. Ik heb ervoor gekozen om mij op te geven voor de
vrije lijst Samen Vooruit, omdat ik mij in wil zetten voor iedere medewerker
onafhankelijk van vakbond of directie.
5. Jan van Waversveld
Jan van Waversveld: coördinerend beleidsadviseur facilitair en huisvesting bij de
directie Bedrijfsvoering.
Participatie van medewerkers in de sturing van een organisatie is voor mij van groot
belang. Middels die inbreng wordt de bestuurder ook vanaf de werkvloer gewezen op de
consequenties van zijn voornemens. Hierdoor kan besluitvorming meer afgewogen
plaatsvinden.
Ik stel mij beschikbaar voor de Ondernemingsraad van het kerndepartement van EL&I
omdat ik een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van deze organisatie. En
dan vanuit een andere rol dan mijn inhoudelijke. Ik sta voor een pragmatische aanpak
van de medezeggenschap, waarbij de dialoog met de bestuurder van primair belang is.
Een goed overleg is voor mij een garantie voor goede besluiten tussen bestuurder en OR.
Ik ben niet gauw geneigd om naar de letter van de Wet (op de ondernemingsraden,
WOR) te werken, maar meer naar de geest ervan.
Mijn bijdrage lever ik vanuit een ruime ervaring met het MZ-werk. Die omvat 30 jaar in
diverse organisaties; Rijk, universiteit, basisonderwijs en particuliere sector.
6. Nicole Westerwaal
Nicole Westerwaal – procesmanager directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij
DG Agro.
Allereerst: komt allemaal stemmen! Waarom? Omdat de OR een goede bijdrage kan
leveren aan de discussies over alle toekomstige vraagstukken van de organisatie. Door
constructief mee te denken, door een stem voor het hele departement te zijn. En door
het meedenken over en meewerken aan zorgvuldigheid en openheid in alle komende
ontwikkelingen. Zo kan de OR het verschil maken en positief bijdragen.
En waarom stemmen op mij? Ik heb aan diverse OR-en mogen deelnemen en heb
ervaren dat de hiervoor genoemde zaken mij nauw aan het hart liggen. En ik zal mij hier
dus ten volle voor inzetten!
7. René Strik
René Strik: senior beleidsmedewerker (handelspolitiek) bij DG IB.
Ik hoop met mijn ervaring en inzet de komende jaren een steentje bij te dragen aan het
werk van de Ondernemingsraad. Medezeggenschap is naar mijn idee een tijdrovend maar
uitdagend deel van het werk, veel breder dan het eigen werkterrein. In de afgelopen
jaren heb ik met voldoening deel uitgemaakt van de onderdeelcommissie van voormalig
DG Buitenlandse Economische Betrekkingen, de Tijdelijke Ondernemingsraad van het
Kerndepartement en het informeel werkoverleg met DG IB. Ik heb daarbij sterk het
gevoel gehad dat dit werk ertoe doet. Het levert een schat aan informatie en contacten
op en maakt het mogelijk om mee te praten met de bestuurder, in het belang van allen
die binnen onze organisatie werkzaam zijn.
8. Diana Klever
Diana Klever: speechschrijver bij de Directie Communicatie.
Ik stel me kandidaat omdat ik graag iets terug doe voor dit departement, waar ik met
veel plezier voor werk. En omdat:
1. EL&I natuurlijk niet buiten een actief medezeggenschapsorgaan kan. Een orgaan dat
alle medewerkers centraal stelt, streeft naar tevreden medewerkers, weet wat op de
werkvloeren speelt, en kan helpen betere afwegingen te maken.
2. een pas gefuseerd ministerie een nieuwe vorm van medezeggenschap verdient. Slim,
scherp en soms out of the box, maar altijd vanuit een open houding en gericht op
samenwerking.
3. goede besluitvorming serieuze inzet vraagt. Ik haak niet snel af, maar ik verwacht
ook niet, dat je altijd recht vooruit via de snelweg kunt. Wel, dat je af en toe een
omweg neemt: vragen stellen, motieven en argumenten geven, drijfveren
blootleggen, doorvragen.
Vanuit mijn werk breng ik de vaardigheid mee om signalen op te vangen, informatie
helder te vertalen, en te schakelen tussen partijen.
9. Rutger Stolk
Rutger Stolk: beleidsmedewerker bij de directie RRE bij DG N&R.
De laatste jaren heb ik mij erg ingezet bij de OR omdat ik erg sociaal ben en graag
mensen wil helpen.
Privé doe ik dat ook met vrijwilligerswerk om jongeren op weg te helpen hun plek in de
maatschappij te vinden en ze een leuke plek te geven elkaar te ontmoeten etc.
Ik zie de OR ook als iets om mensen te helpen.
Ik heb mij in de OR o.a. bezig gehouden met huisvesting, want het is voor mij belangrijk
dat mensen een werkplek hebben waar ze met goede middelen hun werk kunnen doen.
Ik wil mij daar de komende tijd voor blijven inzetten. Ook mensen die van werkplek
veranderen b.v. bij regiokantoren. Deze medewerkers krijgen veel over zich heen en
verdienen het dat hun belangen goed gewaarborgd worden. Voor al die zaken wil ik mij
blijven inzetten. Samen dus vooruit.
10. Wim Krijgsman
Wim Krijgsman: senior adviseur Bedrijfsvoering bij directie FEZ.
In de OR en in het overleg met de SG wil ik het belang van het personeel in de
organisatie voorop stellen. Besluiten die gedragen worden door het personeel helpen het
ministerie vooruit. Voor draagvlak is goed overleg en afstemming met het personeel
noodzakelijk, zowel bij de alternatieven afweging als bij de implementatie van besluiten.
Ik wil mijn kiezers vertegenwoordigen in de OR en met hen in contact blijven de
komende 3 jaar via gesprekken en via reacties in de samenwerkruimte op Intranet.
Ons ministerie staat voor grote veranderingen de komende jaren. Ik wil in de OR
waarborgen dat er sociaal en maatschappelijk gezien voor iedereen voldoende zekerheid
is én er kansen op ontwikkeling zijn.
11. Roy Sheombarsing
Roy Sheombarsing: Adviseur team Digitale Informatievoorziening bij de directie
Bedrijfsvoering.
Inbreng van medewerkers op de (arbeids-)omstandigheden, arbeidsrelatie en de
organisatie, maar ook richting geven in het professionaliseren van onze organisatie is
voor mij van wezenlijk belang. In het bijzonder samen met de bestuurder naar
evenwichtige oplossingen zoeken in de besluitvorming, waarbij gewezen wordt op de
gevolgen van zijn plannen.
Ik wil mijn bijdrage blijven leveren aan het professionaliseren van onze organisatie,
waarbij mijn zorg/aandacht ook gaat naar de sociaal zwakkeren, die om wat voor reden
dan ook buiten de boot (dreigen te) vallen. Personeel en organisatie hebben alle belang
bij dat de medezeggenschap optimaal en professioneel functioneert.
Daarnaast vind ik een goede werksfeer, zorgvuldig omgaan met medewerkers, een goed
loopbaanbeleid en een goed sociaal flankerend beleid binnen onze organisatie heel erg
belangrijk. In het belang van de medewerkers en de organisatie wil ik het karwei, waar ik
samen met andere MZ-ers in 2009 een begin mee heb gemaakt na de verkiezingen van
14 juni 2012 afmaken.
Mijn Slogan:
Ken uw mensen en houd hun welzijn in de gaten! Gebruik alle capaciteiten van uw eigen
organisatie!
12. Michiel van Dijk
Michiel van Dijk: beleidsmedewerker Mededinging en Communicatie bij DG ETM.
Mijn motivatie om me kandidaat te stellen voor de OR is dat ik op die manier mijn
betrokkenheid bij mijn werkomgeving toon. Een werkplek waar een goede sfeer hangt en
waar kansen voor ontwikkeling zijn, die maken we samen met de bestuurder. Ik heb me
de afgelopen drie jaar ingespannen om in een roerige tijd en een ingewikkelde
organisatieverandering de dialoog tussen de bestuurder en de (vertegenwoordiging van
de) medewerkers gaande te houden. Nu is het tijd om door te pakken. De organisatie
moet aantrekkelijker worden om in te werken en kan nog meer kansen bieden voor
medewerkers. Tegelijk zal er meer van de medewerkers gevraagd worden door de
politiek. Het is een uitdaging om daar iets moois van te maken!
13. Richard Blad
Richard Blad: senior beleidsmedewerker Directie Regeldruk en ICT-beleid bij DG BI
Na een periode van reorganiseren wordt het nu tijd om vooruit te kijken. Hoe zouden de
medewerkers van ELI graag zien dat het departement is georganiseerd? Hoe bouwen we
samen verder aan een nieuw ELI? Ik wil mij daar graag voor inzetten in de OR. Mocht ik
gekozen worden, dan zal ik met behulp van sociale media (bv. Pleio, Yammer) er voor
zorgen dat álle medewerkers in de toekomst mee kunnen bouwen aan het nieuwe ELI. Zo
gaan we met z'n allen "Samen Vooruit"!
Download