Medezeggenschap in het zonlicht van good governance in het

advertisement
Medezeggenschap in het
zonlicht van good governance
in het (funderend) onderwijs
Dick Mentink
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
Onderwerpen
1. Medezeggenschap als hoeksteen van “goed
(onderwijs)bestuur”
2. Ontwikkelingen naar en rond “goed bestuur”
3. Wetsvoorstel goed bestuur
4. Zeggenschap en medezeggenschap: positie
docenten en ouders
5. De overheid: medezeggenschap als object van
verticaal toezicht?
6. Is de WMS aan herziening toe?
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
1. Medezeggenschap als
hoeksteen van “goed” bestuur
• Fundamentele omslag: medezeggenschap
als onderdeel van goed bestuur (motieLinthorst)
• Waarom ook al weer een nieuwe filosofie
van goed bestuur?
• Elementen discussie goed bestuur
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
2. Ontwikkelingen rond
“goed bestuur”
Goed bestuur tussen veel beleid en nog weinig wet.
• Nieuw kabinet: nieuwe wind in onderwijsbeleid
• De moeilijke bevalling van het wetsvoorstel
Goed bestuur
• De trendbreuk van “De menselijke maat in het
onderwijs”
• Autonomie, deregulering, goed bestuur:
toenemende complexiteit, juridisering en “soft
law”.
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
3. Wetsvoorstel goed bestuur
• Vier aspecten van bestuurlijke verandering
• Is dat alles? Is het vele goed of is het
goede veel?
• Positie docent en positie ouder?
• Terzijde
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
4. Zeggenschap en medezeggenschap”:
positie docent
• Vooraf: en uitstapje naar de universiteit
• Positie docent: wettelijk geregeld
professioneel statuur?
• Professionele zeggenschap en
democratisering.
• Waarborgwetgeving en professionele
zeggenschap
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
4. Zeggenschap en medezeggenschap:
positie ouder
• Van wie is de school? De ouder als
eerstbelanghebbende en het ouderrecht
als aspect van artikel 23 lid 2 Grondwet
• De instemmingsbevoegdheid van de
oudergeleding
• De band tussen ouder en oudergeleding
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
5. De overheid: medezeggenschap als
object van verticaal toezicht?
• Medezeggenschap als deugdelijkheidseis
of bekostigingsvoorwaarde
• Handhavingstoezicht en de Wet op het
Onderwijstoezicht
• Waar is de inspectie?
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
6. Is de WMS aan herziening toe?
• De school in een netwerk met andere
(onderwijs)instellingen
• Het begrip school: van BRIN naar WOR?
• Clustering van advies- en instemmingsaangelegenheden?
• Doorwerking van de ‘menselijke maat’
• Het wettelijk begrip ouder en de ouder als
waakhond
• Intern toezicht: versterking van het
initiatiefrecht?
• En de Landelijke Geschillencommissie?
Studiedag Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS, 15 mei '09
Download