Quiz Analyse I Getallen Een zuiver imaginair getal heeft

advertisement
Quiz
Analyse I
Getallen
Een zuiver imaginair getal heeft een negatieve modulus.
Vals
Tussen twee verschillende reële getallen ligt ten hoogste
een eindig aantal rationale getallen.
Vals
Als ξ het infimum is van een niet-ledige verzameling reële
getallen, dan is voor alle ε > 0, ξ + ε een ondergrens van deze
verzameling.
Vals
Een niet-ledige verzameling reële getallen die naar boven
begrensd is, bezit een maximum.
Vals
Er bestaat slechts één reëel getal, namelijk (-1) waarvan de
derdemacht gelijk is aan (-1).
Waar
Als een niet-ledige verzameling reële getallen zowel een
maximum als een supremum bezit dan is het supremum
groter dan het maximum.
Vals
Voor de verzameling S = {-1/x: x in R+} geldt sup S = max S.
Vals
De modulus van een reëel getal valt samen met zijn absolute waarde.
Waar
Een niet-ledige verzameling reële getallen die naar onderen
begrensd is, bezit een minimum.
Vals
De uitspraak "Q is dicht in R" impliceert dat tussen twee
verschillende reële getallen een rationaal getal ligt.
Waar
De complexe getallen (1+i), (1-i) en (-1+i) vormen in het
complexe vlak de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek.
Vals
Een niet-ledige verzameling reële getallen die naar beneden
begrensd is, bezit een infimum.
Waar
Voor de verzameling S = {1/n : n ε N } geldt
sup S = max S en inf S = min S .
Vals
Een niet-ledige verzameling reële getallen die naar onderen
begrensd is, bezit een minimum.
Vals
Het volledigheidsaxioma van de reële getallen houdt in dat
een begrensde verzameling van reële getallen een supremum
en een infimum bezit.
Waar
Als ξ het supremum is van een niet-ledige verzameling reële
getallen, dan is ξ - ε een bovengrens van deze verzameling
voor alle ε > 0.
Vals
Quiz
Analyse I
Getallen
Als ξ het infimum is van een niet-ledige verzameling
reële getallen, dan is voor alle ε > 0, ξ - ε een
ondergrens van deze verzameling.
Waar
De rationale getallen, met optelling, vermenigvuldiging
en ordening (on-gelijkheid),vormen een compleet
geordend veld.
Vals
De bewering "voor elk reëel getal bestaat een natuurlijk
getal dat groter is dan dit reëel getal" kan niet bewezen
worden en dient aan het axiomastelsel voor de reële
getallen toegevoegd.
Vals
Als de modulus van een complex getal nul is, dan is
ook dit complex getal nul.
Waar
De verzameling van de complexe getallen voldoet
aan het volledigheidsaxioma.
Vals
Als een niet-ledige verzameling reële getallen zowel
een maximum als een supremum bezit dan is het
supremum groter dan het maximum.
Vals
Voor de verzameling S = {1/x: x in R+} geldt
inf S = min S.
Vals
Download