Bijlage 3 - Definities producten BW

advertisement
Bijlage 3
Definities producten Beschermd Wonen
Voor de producten beschermd wonen zijn voor ZZP GGZ-C 3 tot en met 6 voor 2016 de ‘oude’ Nza-definities
gebruikt en in de deelovereenkomst opgenomen. Achterliggende gedachte is om voor 2017 te komen tot
nieuwe definities. Dit wordt de komende periode in samenhang opgepakt met een tweetal actiepunten van
de ontwikkelagenda:
- Dagbesteding als afzonderlijk product: het uitwerken van dagbesteding als afzonderlijk product (omvang
en tarief), met aandacht voor welke aanpassingen in de bedrijfsvoering voor gemeenten en
instellingenmoeten plaatsvinden.
- Ontwikkeling Wmo-arrangementen GGZ: het ontwikkelen van Wmo-arrangementen GGZ als onderdeel
van de substitutie en voor borging van duurzame uitstroom uit BW. De arrangementen worden
beschreven qua inhoud, criteria, termijnen, levering, prijs en domein. Ook de financiële consequenties
(BW-budget vs. lokale Wmo) worden concreet gemaakt.
Een eerste discussieopzet voor de nieuwe productdefinities is inmiddels beschikbaar, zie bijgevoegd. Deze
opzet wordt besproken en verder uitgewerkt in de werkgroep Beschermd Wonen en het Regionaal Ambtelijk
overleg Beschermd Wonen. De verwachting is dat in het najaar 2016 een voorstel voor de nieuwe definities
aan de fysieke overlegtafel Beschermd Wonen wordt voorgelegd.
Vraag aan de fysieke overlegtafel:
Kunnen jullie je vinden in deze aanpak en planning?
Bijlage: eerste opzet definities producten Beschermd Wonen
Beschermd wonen
Beschermd wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende 24 uurs
toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en
psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van
verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd
voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te
handhaven in de samenleving.
Doel: Voorbereiden /begeleiden naar een zelfstandige woonvorm met eventuele extramurale ondersteuning.
GGZ3 15A33
GGZ4 15A37
GGZ5 15A41
GGZ6 15A45
Cliënt heeft dagelijks
Cliënt heeft dagelijks
Cliënt heeft dagelijks
Cliënt heeft dagelijks
ondersteuning nodig bij
aansturing nodig bij het
intensieve begeleiding
intensieve begeleiding
het zelfstandig wonen
zelfstandig wonen
nodig bij het zelfstandig
nodig bij het zelfstandig
gericht op de dagelijks
gericht op de dagelijks
wonen gericht op de
wonen gericht op de
levensverrichtingen. Er
levensverrichtingen. Er
dagelijks
dagelijks
is sprake van
is sprake van
levensverrichtingen. Er
levensverrichtingen. Er is
gedragscomponenten,
gedragscomponenten,
is sprake van
sprake van
maar deze zijn
de aandacht wordt
gedragscomponenten,
gedragscomponenten die
hanteerbaar in de
gericht op het
die voortdurend vragen
voortdurend vragen om
context van
beheersbaar houden
om regulatie en/of
regulatie en/of
voordturende
van het gedrag. Cliënt
interventies.
interventies. Inzicht van
begeleiding. Binnen
kan leren omgaan met
Er is toezicht/stimulans
de cliënt is beperkt. Het
een afgesproken termijn
de defecten. Op termijn
nodig ten aanzien van
voorkomen van verdere
is er verbetering te
zijn hier resultaten te
de zelfzorg en zorg voor
achteruitgang is aan de
verwachten.
behalen.
omgeving.
orde.
Op langere termijn is het Er is toezicht/hulp nodig
behalen van enige
ten aanzien van de
stabiliteit haalbaar,
zelfzorg en zorg voor
waarna een vervolg stap omgeving.
gezet kan worden.
Op langer termijn kan er
sprake zijn van een voor
de cliënt veilige
omgeving, waarna
mogelijk vervolg stappen
kunnen worden gezet.
GGZ 3 met
GGZ 4 met
GGZ 5 met
GGZ 6 met
dagbesteding15A34.
dagbesteding 15A38.
dagbesteding 15A42.
dagbesteding 15A46.
Eventuele dagbesteding
Eventuele dagbesteding
Eventuele dagbesteding
Eventuele dagbesteding
kan noodzakelijk zijn.
kan noodzakelijk zijn.
kan noodzakelijk zijn.
kan noodzakelijk zijn.
Download