De toekomst van beschermd wonen en opvang

advertisement
De toekomst van beschermd
wonen en opvang
Participeren in de samenleving
 Kansen uit rapport van de cie
Dannenberg
•
•
•
•
•
•
•
•
Maatwerk en een eigen herstelroute
Rol van de ervaringsdeskundige wordt duidelijker en belangrijk
gemaakt.
Je houdt zo lang mogelijk de eigen kracht bij de zorgvragers.
Er komen meer kansen voor anti-stigma activiteiten.
Mensen blijven in eigen wijk en/of omgeving wonen.
Het perspectief en de behoeften van kwetsbare mensen komen
centraal te staan.
De professional moet meer gaan samenwerken met de
ervaringsdeskundige.
Zorg en participatie dichter bij elkaar laten brengen door meer
cliëntgestuurde dagbesteding gericht op participatie.
Meedoen/participeren in de
samenleving
• Wonen = inzet op training. Zo zelfstandig mogelijk ontwikkelen.
• Inzetten op aangaan sociale relaties.
Project “Het Bruisnest”
•
•
•
Focussen op sterke punten, talenten en mogelijkheden.
Persoonlijk, maatschappelijk en economisch herstel en participatie inzetten.
Werken/dagbesteding geeft structuur.
•
Gericht op sociale inclusie met de samenleving:
a) Gelijkwaardigheid is ons uitgangspunt
b) Sociale inclusie (iedereen doet mee)
c) Verantwoordlijkheden geven
d) Stijgen op de participatieladder
e) Vertrouwde omgeving om te groeien
f) De vrijwilliger sociale vaardigheden aanleren, ook d.m.v. workshops
g) De vrijwilliger opleiden en een diploma laten halen (verhoogt kansen op
de arbeidsmarkt)
Sociale inclusie bereiken
•
•
•
•
•
•
De regie bij de cliënt zelf laten.
De cliënt vertrouwen geven.
De cliënt in haar eigen waarde laten ontwikkelen.
Cliënten de ruimte geven.
Een luisterend oor zijn.
Goede doelen stellen die aansluiten bij de cliënt. Deze regelmatig
bijstellen.
• Verantwoordlijkheden uit handen durven te geven.
• Kortom:
Eigen kracht stimuleren in dagbesteding, werk, wonen etc.
Wat je als professional niet moet
doen:
• Regie overnemen. De cliënt zelf laten nadenken. Dus niet te snel
ingrijpen.
• Voor de ander invullen en bepalen; dus ruimte geven om te
ontwikkelen.
• Initiatieven/activiteiten niet vooraf bepalen. Laat de cliënt de
invulling geven.
• Invullen voor de ander. Oh, het gaat wel goed met hem. Hij heeft
daar geen zin in, etc.
Eigen Kracht centraal stellen!
 Zorgen m.b.t. het rapport
• Moet je wel willen dat het beschermd wonen naar alle gemeenten
toegaat?
• Kunnen de gemeenten de verwachtingen wel waarmaken?
• Hoe kunnen we een inclusieve samenleving realiseren?
• Stigma, meedoen en eenzaamheid.
• Buitengesloten worden door financiële problemen.
• Mensen worden nog steeds belemmerd om te doen waar zij goed
in zijn en wat zij willen.
• De kloof die bestaat tussen het intensieve aanbod van beschermd
wonen en het lichtere aanbod van begeleiding vanuit de huidige
gemeentelijke WMO. Hoe gaat dat gedicht worden?
 Belangrijkste punten die in Zuid Holland
zouden moeten worden gerealiseerd.
• Als gemeente nog meer inspelen op de wensen en behoeften van
de mensen. De kanteling van de WMO gedachte doorzetten.
• Vertrouwen hebben in de ervaringsdeskundige. Geen ja-maar…….
• Anti stigmatiserende activiteiten opzetten.
• Financiële problemen mag de cliënt niet buitenspel zetten.
Download