Meldingplichtige ziekten in het kader van de Wet

advertisement
AB 2016/047
Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke
Gezondheid
Hierbij ontvangt u het kwartaaloverzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de
GGD Haaglanden zijn binnengekomen.
In de Wet Publieke Gezondheid staan taken die aan de gemeenten zijn opgedragen en die door de
GGD moeten worden uitgevoerd op het gebied van de infectieziektebestrijding.
De GGD krijgt meldingen (door artsen) van meldingsplichtige infectieziekten. Instellingen waar
risicogroepen wonen of verblijven zijn ook verplicht een uitbraak van infectieziekten te melden bij de
GGD. Het gaat hierbij vooral om kindercentra, scholen, verzorging - en verpleeghuizen. en
ziekenhuizen. De GGD geeft voorlichting en adviezen over infectieziekten. De afdeling beantwoordt
veel vragen van de burgers en professionals op dit gebied.
De afdeling infectieziektebestrijding zoekt naar aanleiding van een melding de bron en/of de contacten
om verder verspreiding te voorkomen. Op basis van de richtlijnen adviseert de GGD maatregelen.
Naast het bron- en contactonderzoek heeft de infectieziektebestrijding nog een groot aantal taken
zoals: surveillance, infectieziektewet taken (inclusief een 24-uurs bereikbaarheid), beleidsadvisering,
preventie, netwerk- en regiefunctie, vangnetfunctie, outbreak management en preparedness, en
onderzoek (toegepast wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek).
De seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) hebben een aparte plaats binnen de
infectieziektebestrijding. De seksueel overdraagbare aandoeningen (behalve hepatitis B) zijn niet
meldingsplichtig. De SOA-bestrijding is een aparte afdeling binnen de GGD Haaglanden.
S:\AB-GGD-HAAGLANDEN\Vergadering 2016-10-10\2016-10-10. TKN. Bijlage 047. 2016 2e kwartaal Meldingsplichtige
ziekten.docx
1
Aantal meldingsplichtige infectieziekten 2016
e
1
kwartaal
A-ziekten
MERS-CoV
Pokken
Poliomeylitis anterior acuta
SARS
Virala haemorrhagische koorts
B-ziekten
(humane infectie)avaire influenza
Difterie
Pest
Rabies
Tuberculose
Buiktyfus
Cholera
Hepatitis A
Hepatitis B acuut en chronisch
Hepatitis C acuut
Kinkhoest
Mazelen
Paratyfus A,B,C
Rubella
STEC (e-coli)
Shigellose
Invasieve GAS
Voedselinfectie
C-ziekten
Antrax (miltvuur)
Bof
Botulisme
Brucellose
Ziekte van Creutzfeld-Jacob
klassiek
Ziekte van Creutzfeld-Jacob
variant
Gele koorts
Invasieve HIB
Hantavirusinfectie
Legionellose
Leptospirose
Listeriose
Malaria
Meningokokkose
MRSA-infectie (cluster buiten
ziekenhuis)
Invasieve pneumokokken (bij
kinderen)
Psittacose
Q-koorts
Tetanus
Trichinose
West-Nilevirus
Totaal
27
40
82
e
2
kwartaal
e
3
kwartaal
e
4
kwartaal
Totaal
2016
37
1
64
1
1
35
1
120
1
75
1
202
1
4
1
2
1
1
1
1
2
4
167
1
4
7
3
3
8
8
5
4
1
1
5
4
4
1
6
1
5
6
5
1
1
228
395
S:\AB-GGD-HAAGLANDEN\Vergadering 2016-10-10\2016-10-10. TKN. Bijlage 047. 2016 2e kwartaal Meldingsplichtige
ziekten.docx
2
Totaal
Totaal aantal meldingsplichtige
ziekten, meldingen uit instellingen en
andere meldingen en vragen
1e
kwartaal
2e
kwartaal
805
679
3e
kwartaal
4e
kwartaal
Totaal
2016
1484
Aantal meldingsplichtige ziekten
aantal
1e
2e
3e
4e
per gemeente 2016
inwoners kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal
Totaal
2016
1-1-2015
Delft
Den Haag
Leidschendam-Voorburg
Midden-Delfland
Pijnacker-Nootdorp
Rijswijk
Wassenaar
Westland
Zoetermeer
totaal
101.030
514.861
73.979
18.709
51.203
48.216
25.731
104.302
124.025
1.062.056
18
86
3
0
13
8
5
17
17
167
25
124
8
3
4
8
8
18
30
228
43
210
11
3
17
16
13
35
47
395
Bijzonderheden binnen infectieziektebestrijding 2016
Zika virus
De afdeling infectieziektebestrijding heeft het 1e half jaar van 2016 vele vragen gekregen over het
zikavirus.
Sinds mei 2015 is een uitbraak van zikavirus gaande in Zuid- en Midden-Amerika, waaronder ook
Suriname en de Cariben. Het zikavirus wordt overgebracht door bepaalde steekmuggen (muggen uit
de Aedes-familie) die in de tropen veel in en rondom huis voorkomen. Deze muggen voeden zich
voornamelijk met menselijk bloed en steken zowel overdag als in de late namiddag en begin van de
avond.
In Nederland is infectie met zikavirus alleen vastgesteld bij mensen die het virus in het buitenland
hebben opgelopen. Verspreiding binnen Nederland zal zich, bij afwezigheid van deze muggen-familie,
naar verwachting niet voordoen.
De symptomen zijn meestal mild en duren gemiddeld 2-7 dagen. Driekwart van de geïnfecteerden
ontwikkelt helemaal geen klachten.
Complicaties van een zikavirusinfectie zijn zeldzaam, maar er zijn aanwijzingen voor een verband
tussen deze virusinfectie en hersenafwijkingen, zoals microcefalie, bij de foetus tijdens een infectie
in de zwangerschap, en het syndroom van Guillain-Barré, een neurologische aandoening met uitval
van functies. Hierover is nog weinig bekend en beide verbanden worden momenteel verder
onderzocht.
Gezien de mogelijk ernstige complicaties is het van belang om op de hoogte te blijven van de
verspreiding van dit virus ook in Nederland
Het RIVM heeft derhalve aan het ministerie van VWS geadviseerd een meldplicht in te stellen voor
gecompliceerde zikavirusinfectie en voor zikavirusinfectie in de zwangerschap in de groep C
meldingsplichtige ziekten, voor zowel Caribisch als continentaal Nederland. Het ministerie van VWS
heeft dit advies overgenomen. Naar verwachting zal dit besluit in september 2016 geïmplementeerd
gaan worden, nadat het besluit in de Staatscourant is verschenen.
S:\AB-GGD-HAAGLANDEN\Vergadering 2016-10-10\2016-10-10. TKN. Bijlage 047. 2016 2e kwartaal Meldingsplichtige
ziekten.docx
3
Scabiës (schurft)
Scabiës is een ongevaarlijke huidziekte die door een schurftmijt wordt overgebracht. Een van de
belangrijkste verschijnselen is toenemende jeuk.
Het 1e kwartaal van 2016 is de GGD opnieuw geconfronteerd geweest met een melding van de zeer
besmettelijke vorm van scabiës in een zorginstelling. Volgend hierop zijn ongeveer 300 contacten
door de GGD benaderd met het advies een preventieve behandeling te nemen.
Het komt helaas nog steeds voor dat scabiës bij patiënten soms lange tijd miskend wordt. Dit kan
leiden tot ongewenste verspreiding binnen en buiten de instelling/thuiszorg. Ingrijpende en kostbare
bestrijdingsoperaties kunnen hiervan het gevolg zijn. De rol van de GGD is hierbij met name gericht
op advisering en preventieve behandeling van contacten buiten de instellingen.
De GGD zal dit probleem onder de aandacht van de instellingen en de artsen blijven brengen.
Hepatitis B
De GGD krijgt per kwartaal tussen de 30 en 40 meldingen van hepatitis B. Hepatitis B is een
ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. De overdracht van
het virus kan plaatsvinden door seksueel contact, contact met bloed of van moeder op kind bij de
geboorte. Na een melding doet de GGD een bron- en contactonderzoek. Contactonderzoek wordt
uitgevoerd om na te gaan of directe contacten van de gemelde persoon (bv. sekspartners of
gezinsleden) deze infectie ook hebben. Indien dit niet het geval is kunnen de contacten beschermd
worden tegen hepatitis B door middel van een vaccinatieserie.
Tot 2016 vroeg de GGD de eigen huisarts van de contacten al deze acties uit te voeren en werd dit op
afstand door de GGD gevolgd. Vanaf 2016 voert de afdeling infectieziekten het screenen en
vaccineren van contacten van hepatitis B patiënten zelf uit en kunnen contacten hiervoor op
spreekuren van de GGD terecht.
Kinkhoest
Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen met de bacterie Bordetella pertussis. Sinds 1996 is er
een duidelijke toename in het voorkomen van kinkhoest. Het aantal meldingen per jaar in Nederland
varieert. Elke 2 tot 3 jaar is er een piek in het aantal gemelde patiënten met kinkhoest te zien. Met
name bij onbeschermde zuigelingen kan de ziekte zeer ernstig verlopen.
Eind 2015 heeft de Gezondheidsraad het rapport ‘Vaccinatie tegen kinkhoest: doel en strategie’
uitgebracht. Het advies dat naar voren komt uit dit rapport is om zwangere vrouwen in het 3e
trimester te vaccineren tegen kinkhoest. De meest effectieve vaccinatietermijn ligt tussen de 28e en
de 32e zwangerschapsweek. Middels deze vaccinatie kan het grootste deel van de jaarlijkse
ziekenhuisopnames van zuigelingen worden voorkomen.
De minister besluit in de loop van dit jaar of zij het advies van de Gezondheidsraad, om deze
vaccinatie in een nationaal programma aan te bieden, overneemt. De GGD Haaglanden
onderstreept, net als het RIVM, het belang van dit advies en biedt daarom zwangere vrouwen nu al
de mogelijkheid zich op eigen kosten te laten vaccineren tegen kinkhoest.
S:\AB-GGD-HAAGLANDEN\Vergadering 2016-10-10\2016-10-10. TKN. Bijlage 047. 2016 2e kwartaal Meldingsplichtige
ziekten.docx
4
Download