Klaar voor 1 augustus 2016

advertisement
Bedrijfsplan Geboortehart
Vragen aan werkgroepen
19 juli 2016 Blauwe arcering is aangepast sinds 9 juli
Inleiding
In het overleg van 24 juni heeft de stuurgroep met alle goede input van de werkgroepen het
bedrijfsplan aangevuld. Daarbij hebben wij ook gekeken of alle informatie die nodig is om het
bedrijfsplan af te maken aanwezig is. We hebben van een aantal werkgroepen nog enkele specifieke
onderdelen nodig. Hieronder is per werkgroep aangegeven welke informatie we nodig hebben en
voor welk tijdstip.
Planning bedrijfsplan en nieuwe geboortezorg organisatie:
 Voor 15 juni heeft stuurgroep alle relevante informatie van de werkgroepen
 Op 23 juni heeft stuurgroep sessie om bedrijfsplan samen te voegen, te schrijven etc.
 30 augustus: stuurgroep heeft hele dag om bedrijfsplan af te ronden.
 Voor 1 juli: stuurgroep maakt bedrijfsplan klaar met de info die aanwezig is.
 Voor 1 september is de minimale versie van het bedrijfsplan klaar die aan alle deelnemende
partijen gemaild kan worden.
 Voor 15 september?: Stuurgroep heeft bedrijfsplan besproken met Directies/Raden van Bestuur
(die dit weer bespreken met eigen RvT, OR en CR)
 Deelnemende partijen hebben van 15 sept tot 27 okt de gelegenheid om het bedrijfsplan intern te
bespreken met RVT/OR/CR/etc.
 Voor 29 oktober?: goed gekeurd bedrijfsplan door alle participanten.
 1 januari 2017: start nieuwe geboortezorg organisatie
Werkgroep Zorg
1.
Zorgpaden & modules
 Beschrijving visie op zorg:
o Wat is onze visie en doel op gezamenlijke zorg en zorgpaden
o Hoe is opbouw zorgpaden en modules tot stand gekomen in grote lijnen.
o Hoe is het met de partijen besproken en hoe is goedkeuring ontstaan
Voor 1 augustus 2016
 Beschrijven modules conform zorgpaden en toevoegen van competentieprofielen. Met in
achtneming van (landelijke) toelatingskwaliteitseisen aan zorgprofessionals (minimaal
voldoend aan de eisen beroepsverenigingen)
Voor 1 januari 2017
2.
Check of in zorgpaden en protocollen blijkt dat wij onnodige medicalisering voorkomen (CZ)
Is afgerond: in zorgpaden is geborgd dat er niet gemedcaliseerd wordt da tis gebrorgd door de
competenties goed te benoemen.
1
Deelbegroting mbt Zorg voor start van nieuwe entiteit
Werkgroep Entiteit
 Met hulp van task force opstellen statuten en regelementen
 Concept advies voor entiteit (coöperatie light of BV) plenair bespreken op 29 augusutus
 30 augustus voorgenomen besluit entiteitsvorm en statuten door stuurgroep
 1 oktober besluit kwaliteits- en toelatingseisen zorgverleners/organisaties en
samenwerkingspartijen door stuurgroep
Deelbegroting mbt Entiteit voor start van nieuwe entiteit
Werkgroep ICT
1. Deelbegroting mbt ICT kosten die anders zijn met start van nieuwe entiteit voor 1 augustus
2. In bijlage opnemen hoe we met de ICT conform de richtlijnen en de regelgeving van de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) en NEN… werken. Ook opnemen in sheet van bedrijfsplan
 Hoe omgaan met cliënten die geen gedeeld dossier willen
3. ICT strategie afstemmen met fusie traject voor 1 augustus
Werkgroep Communicatie
Externe communicatie voor nieuwe geboortezorgorganisatie:
Stap 1:
 Brandingplan voor de nieuwe geboortezorgorganisatie: Hoe is de aanpak en wat is het type
merk dat de nieuwe geboortezorgorganisatie krijgt.
klaar voor 15 aug
Stap 2
 Naam van geboortezorgorganisatie: De geboortezorgorganisatie is naar buiten toe
herkenbaar als aanbieder van integrale geboortezorg (één naam, logo en website in de
communicatie en informatiefolders). De individuele zorgaanbieders en eventuele
onderaannemers die namens de geboortezorgorganisatie zorg leveren, committeren zich hier
ook aan en voeren in ieder geval ook het logo van de geboortezorgorganisatie.
 Kanalen/middelen om klantrelatie te bereiken
 Communicatieplan en –boodschap naar stakeholders en cliënten
 In te zetten materialen
 Marketing / Promotie / Voorlichting
Klaar vóór 15 oktober
Deelbegroting mbt Communicatie en marketing kosten voor start van nieuwe entiteit
voor 1 augustus
Clientparticipatie
1. Beschrijven hoe te komen tot cliëntparticipatie en welke vorm van cliëntparticiperen met welke
manier. Sheet met samenvatting en Bijlage in Word
klaar vóór 15 augustus
2. Invulling geven aan cliëntparticipatie (door werkgroep communicatie)
Gedacht wordt aan een moeder/zussen/vriendinnenraad.
2
Klaar voor 1 januari: meenemen in implementatieplan
Werkgroep Wetenschap en evaluatie
1. (Keten)kwaliteitsindicatoren bepalen vóór 15 augustus: actie Susanne vraagt aan Hajo.
 Wat is onze visie op (Keten)kwaliteitsindicatoren, hoe bepalen we deze en hoe gaan we deze
inzichtelijk maken.
 Sheet met samenvatting en bijlage in word
Klaar voor 15 augustus
 Inhoudelijke uitwerking en implementatie zoals
 hoe registreren we deze
 hoe krijgen we deze uit ons systemen
o data uit de PRN-database (landelijke indicatoren en jaarverslag van PRN-Insight);
o data van de landelijke indicatoren van het Kwaliteitsinstituut (MSZ en Kraamzorg);
o SMART geformuleerde verbeterdoelstellingen.
Klaar voor 15 september
2.
Cliënt en medewerkers tevredenheid opstellen voor:
 Wat is onze visie op cliënt en medewerkers tevredenheid, hoe bepalen we dit in onze nieuwe
geboortezorg organisatie en hoe gaan we deze inzichtelijk maken.
 Sheet met samenvatting en bijlage in word
Klaar voor 15 augustus
3.
Inhoudelijk uitwerking en implementatie voor cliënt en medewerkers tevredenheid opstellen voor
1 oktober. Nav onderzoek Susanne Z
4. Onderzoeksgelden ZonMW zal werkgroep wetenschap opleveren
WG Wetenschap & Evaluatie: Satellietgroep samen met WG Zorg & Zorgverzekeraar (VGZ)?
Deelbegroting mbt Wetenschapskosten voor start van nieuwe entiteit
WG Echo
Visie document waarin staat waarom echoscopisten samen zijn gegaan, hoe dit tot stand is gekomen,
wat de meerwaarde is, hoe de geldstromen geregeld zijn.
Sheet met samenvatting en Bijlage in Word
Klaar voor 15 augustus
Deelbegroting mbt Echo kosten voor start van nieuwe entiteit
Werkgroep Financiën
1.
Opbrengstenstructuur Kwantitatief:
 Bijlage met overzicht van partner en hun dienstverlening inclusief begroting voor 1 oktober
2016
 Interne kostenstructuur inzichtelijk voor 1 september 2016
 Kan preventie/voorlichting vanuit WMO, GGD
 Eigen risico voor 1 september klaar
2.
Scenariomodel voor verdeling honorarium
 Hoe gaat verandering van budget voor organisaties eruit zien per januari 2017.
3
Klaar voor 15 augustus
 Voorstel om de honoraria te verdelen. Met mogelijkheid om half jaar proef te draaien en dan
voorstel voor 3 jaar structuur maken hoe verdeling honorarium
Klaar voor 1 oktober 2016
3.
Verrekenmodel met niet aangesloten geboortezorgaanbieders:
Bepalen hoe we verrekening doen met niet aangesloten geboortezorgaanbieders
Klaar voor januari 2017
4.
Kostenstructuur
 Zodra Entitiet bekend is en voor 1 oktober
Werkgroep organisatie = stuurgroep
Info voor bedrijfsplan:
1. Nader definiëren van: 24/7 aanwezigheid spoedteam.
 Visie document op 27/4 aanwezigheid van spoedteam
 Vakgroep gynaecologie maakt samen met gynaecologie Waterland een passende definitie
voor 24/7 aanwezigheid spoedteam.
 Sheet met samenvatting en word document als bijlage
Klaar vóór 1 augustus
2.
Kwaliteitsbeleid voor in bedrijfsplan
 Wat is onze visie op kwaliteit en hoe gaan we dat vormgeven
 Sheet met samenvatting en Bijlage in Word
 Chantal en Lia pakken dit op en consulteren de betreffende werkgroepen.
Klaar voor 15 augustus



Zorgpaden toevoegen als bijlagen bij bedrijfsplan: actie Chantal voor 01-08-2016
Welke eisen worden aan een kwaliteitscommissie gesteld voor onze nieuwe entiteit: Actie:
Chantal bespreekt met Mandy wat zij als WG zorg willen doen en wat stuurgroep hier zelf in
gaat doen.
klaar voor 15 augustus
3.
Toelatings- & kwaliteitseisen van zorgprofessionals
 Kwaliteitsdocumenten van de verschillende stakeholders toevoegen bijlage echocommissie)
Stuurgroepleden zorgen dat eigen achterban eigen criteria aanleveren
klaar voor 1 oktober
4.
Kwaliteitseisen aan samenwerkingspartners als Lab, Diabeteszorgcentrum, DCWF etc
 Klaar voor 15 september
5.
Boring en beheer kwaliteitsbeleid
 Wijze van beheren en borgen van kwaliteit (middels kwaliteitscommissie, zie organogram) per
1 oktober klaar en per 1 januari 2017 operationeel
6.
Planning & Control
4
•
Planning en control cyclus per 1 december
• (Jaar-)plan
• (Jaar-)verslag
7.
Opleidingsplan centraal vanuit nieuwe geboortezorgorganisatie
 Bepalen visie op opleiden van medewerkers: wat centraal vanuit nieuwe
geboortezorgorganisatieen wat decentraal bij eigen organisatie en bepalen
 welk % van totale omzet aan centrale opleidingen wordt besteed in jaar 1, 2
klaar voor 15 aug
Wie maakt dit?
8.


Risico-inventarisatie
de stuurgroep schrijft na 1 september en voor 1 januari klaar.
Corine maakt een risicoanalyse als onderdeel van implementatieplan
9. Hoofdmiddelen
 Bepalen wat we zelf doen en wat we outsourcen voor 1 augustus 2016
 Wanneer willen we dit doen: als we een entiteit gekozen hebben.
 Werkzaamheden en verwachtingen van samenwerkingspartijen en deze op papier zetten
 Verwachtingen van samenwerkingspartijen
 Mogelijk hulp nodig van : WG financiën, WG entiteit, zorgpaden, tijd van ons
Klaar voor 1 augustus 2016
10.




Punten uit vragenlijst CZ voor geboortezorg organisatie
1 juli 2016 een WTZi toelating regelen
Bepalen hoe we verreking doen met niet aangesloten geboortezorgaanbieders
Transparant toelatingsbeleid voor nieuwe toetreders op basis van duidelijke kwaliteitscriteria.
Eigen AGB-code aanvragen
 Check of we aantoonbaar de voorwaarden van de Zorgbrede Governance Code naleven
 Schriftelijke afspraken met de Jeugdgezondheidszorg over hoe de overdracht plaatsvindt en
hoe vroegsignalering doorgegeven wordt.
 Hoe is planning voor Clientenparticipatie (op niveau zwaarwegend advies): Rol van de
(toekomstige) moeder
In implementatieplan opnemen klaar voor 1 november
11. Organisatiestructuur bevat een beschrijving van:
 Organisatievorm
 Organisatiedelen
 Organisatietype
Klaar voor 15 augustus




Overlegstructuur & communicatiestructuur (intern & extern),
TVB’s met info over welke zorgtaak vindt in welke onderdeel van de organisatie plaats en door wie,
informatie over de relatie tussen de geboortezorg organisatie en de verschillende deelnemers:
aard en invulling van vertegenwoordiging
Financieel:
• Bepalen hoe ondernemersrisico te borgen
• AO/IC,
•
(door)facturatiemethode,
• afspraken over mogelijke doorbelasting kosten ( huisvesting, personeel, middelen en ICT)
• stuurinformatie (kwalitatief en financieel)
5
klaar voor 1 november opnemen in implementatieplan
6
Download