commissie Diversiteit - Chirojeugd Vlaanderen

advertisement
Chirojeugd-Vlaanderen vzw
Nationale Planning
20 en 21 mei 2016
814
13
Doc.
COMMISSIE DIVERSITEIT
1. Opdracht
De commissie Diversiteit vergroot het draagvlak rond diversiteit in Chiro en laat de idee van
toegankelijkheid in vele (zoniet alle!) geledingen van onze beweging doorsijpelen. Het gaat er dus in de
eerste plaats om om diversiteit in de Chiro (intern) te bewaken en te bevorderen met het oog op een
toegankelijke Chiro voor iedereen. Kinderen en jongeren die we moeilijk bereiken en dus tot een
‘kansengroep’ behoren blijven daarbij onze focus.
Daarnaast willen we de Chirovisie van ‘diversiteit als verrijking’ en ‘gelijke kansen voor iedereen’ (nondiscriminatie) naar buiten brengen en bekend maken door in te spelen op allerlei initiatieven rond dit
thema bij andere organisaties en in de samenleving (extern).
De commissie ondersteunt ploegen die te maken hebben met diversiteit samen met gewest, verbond en
beroepskrachten. Door informatie, tips, of doorverwijzingen.
intern
- ondersteuning van en contact met Chirogroepen en ploegen binnen Chiro
- know how opbouwen en verspreiden
- sensibilisering en bewustmaking
- ons aanbod én het aanbod van andere organisaties promoten, bekendmaken, begeleiden, … in de Chiro
- het thema ‘diversiteit en toegankelijkheid’ voortdurend linken aan andere thema’s binnen de beweging en
hiervoor ook met commissies, werkgroepen, redacties, verbonden samenwerken
- de beweging appelleren over thema’s die met diversiteit verband houden
- werken aan mogelijke drempels binnen het aanbod en de werking van het kader
- nieuw materiaal uitwerken
extern
- contacten leggen met andere verenigingen en met doelgroepspecifieke organisaties en visie uitwisselen
- samenwerkingen stimuleren of zelf interculturele ontmoetingen opzetten
- op de hoogte blijven van de bezigheden van doelgroepspecifieke en andere organisaties, o.a. door
vertegenwoordigingen in een aantal vergaderingen en dat naar buiten brengen
- nieuw materiaal bekendmaken
2. Dit was werkjaar 2015-2016
2.1 Zo ziet onze ploeg eruit:
-
Voorzit(s)ter: Daan Aerts
Leden: Karen Bruggeman, Tine Caluwé, Jentel Vanhoutte, Rosan de Somviele, Daan Aerts, Melanie
Beirnaert
Nationale Planning 2016
p. 1 van 4
-
Ondersteunende beroepskracht: Silke Borremans (en Sofie van Keymeulen. Sofie is bij de commissie
Diversiteit omwille van haar expertise die ze opdeed bij BINT)
Vergaderplaats: Gent, Brussel, Antwerpen
Vergaderfrequentie: 1 x per maand
2.2 We zijn vooral trots op:
Dat we Diversiteit op de (Chiro)kaart gezet hebben. Na het Chiroraadweekend is het voor de meeste ploegen
duidelijk dat diversiteit iets van ons allemaal is, iets waar we allemaal mee moeten bezig zijn. We hopen dat
geen enkele ploeg die boot aan het missen is.
2.3 Dit hebben we gedaan:
-
In functie van onze opdracht:
 In samenwerking met Lejo vzw hebben we Aspidivak georganiseerd, een bivak voor Lejo- en
Chirojongeren. Lejo is een organisatie die jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie
een vrijetijdswerking biedt.
 De brochures Komkommerin en Anders gewoon, gewoon anders zijn uitgeput. Daarom
hebben we afgelopen jaar aan een vervanger gewerkt. Enerzijds is er een brochure over
diversiteit in het algemeen: hoe zorg ik er voor dat mijn Chirogroep een afspiegeling wordt
van de buurt, hoe ga ik het gesprek over diversiteit aan in mijn leidingsploeg enz. Anderzijds
hebben we 9 fiches gemaakt die elk specifiek over een bepaald thema gaan. Bedoeling is
dat er achteraan de brochure plaats is om fiches te steken, zo kan leiding een brochure
aanvragen met fiches naar keuze. We maakten fiches over: autismespectrumstoornis, adhd,
gender en seksualiteit, auditieve handicap, visuele handicap, functiebeperking, armoede en
culturele diversiteit.
 We hebben ons hoofd gebroken over inclusie in de Chiro. Lees: we zijn alweer een visietekst
rijker. ’t Is te zeggen: we hebben een aanzet geschreven die kan vertrekken naar Chiroforum
en Chiroraad.
 We hebben een viertal workshops gegeven.
 Vragen die bij het e-loket diversiteit en toegankelijkheid binnenkwamen hebben we
behandeld.
 In kader van het jaarthema hebben we een diversiteitsbarometer gemaakt die in Dubbelpunt
verschenen is. Met die barometer kunnen Chirogroepen meten in welke mate ze bezig zijn met
het thema diversiteit.
 Er ging afgelopen jaar een Chiroraadweekend over Diversiteit door. De CoDi werkte daar
voor samen met de gezamenlijke agenda.
 We hebben aanvragen voor het solidariteitsfonds goedgekeurd/afgekeurd.
 Op Chiroraadweekend spraken we af dat we een poster met tips en tricks gaan maken. De
CoDi wil daar mee aan werken.
 Er is een verkennend gesprek geweest om een samenwerking op te starten met de CoCo rond
het thema: Continuïteit vs. Diversiteit. Hiermee willen we kijken hoe deze twee thema’s aan
elkaar gelinkt zijn en hoe we hier proactief mee aan de slag kunnen.
-
In functie van de beleidsnota:
o Buurt
 Aanvragen solidariteitsfonds (operationele doelstelling 1.3)
 Vragen e-loket (alle operationele doelstellingen over buurt, afhankelijk van de vraag)
 Brochure + fiches (operationele doelstelling 1.4)
 Workshops (operationele doelstelling 1.4)
 Diversiteitsbarometer in Dubbelpunt (operationele doelstelling 1.4)
o
Dienstverlening
 Online: Facebookpagina, Chirowebsite, e-loket en [email protected] (operationele
doelstelling 1.2)
 vragen e-loket (operationele doelstelling 2.5)
Nationale Planning 2016
p. 2 van 4


Brochure + fiches (operationele doelstelling 2.2)
workshops (operationele doelstelling 2.6)
o
Vorming
 Workshops (operationele doelstelling 3.2)
 Aspidivak (operationele doelstelling 3.2)
o
Pedagogisch Project
 Visietekst inclusie in de Chiro (operationele doelstelling 4.1A)
o
Begeleiding
 Vragen e-loket (operationele doelstelling 5.2)
2.4 Samenwerkingen
Wij werkten dit jaar samen met:
- Lejo vzw voor Divak
- de gezamenlijke agenda voor het Chiroraadweekend
- alle expertiseorganisaties waar we onze fiches en brochure naartoe hebben gestuurd voor feedback
- Commissie Continuïteit
3. Dit wordt werkjaar 2016-2017
3.1 Zo zal onze ploeg eruit zien:
-
Voorzit(s)ter: Daan Aerts
Leden die zeker blijven: Daan Aerts, Tine Caluwe, Jentel Vanhoutte, Melanie Beirnaert, Rosan de
Somviele
Leden die mogelijk blijven: Karen Bruggeman
Ondersteunende beroepskracht: Silke Borremans (en Sofie van Keymeulen)
Vergaderplaats: afhankelijk van de commissieleden
Vergaderfrequentie: 1 x per maand
3.2 Dit plannen we:
-
In functie van onze opdracht:
o We willen werken aan een methodiek voor leiding om hen te doen nadenken over diversiteit.
Afgelopen werkjaar hebben we al een aanzet gedaan, maar da’s eerder een project dat we
volgend jaar willen afwerken.
o Geïnspireerd door het baby doll experiment gaan we met de CoDi en de videoredactie een
filmpje maken dat leiding doet nadenken over stereotypes en clichés.
o We gaan nadenken over hoe we onze brochure en fiches aan de man kunnen brengen,
hoe we die kunnen verspreiden naar leiding dus.
o We gaan met onze visietekst inclusie naar de Chiroraad om daar de discussie te openen.
o Divak gaat niet door in 2016. Maar we denken wel na over het concept en hoe we het kunnen
doen slagen. U hoort nog van Divak.
o Volgend jaar gaan we mee op Krinkel en we zullen er voor zorgen dat de diversiteit daar
zichtbaar aanwezig is.
o We blijven vragen die binnenkomen in het e-loket beantwoorden en behandelen nog steeds
aanvragen voor het solidariteitsfonds.
o We bekijken verder met de CoCo of we een project kunnen uitwerken rond
Diversiteit/Continuïteit.
Nationale Planning 2016
p. 3 van 4
-
In functie van de beleidsnota:
o Buurt
Eigenlijk werken wij altijd rond buurt met onze projecten. Ons ultieme doel is om van elke
Chirogroep een afspiegeling van de buurt te maken. (operationele doelstelling 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6)
o
Dienstverlening
 Methodiek voor leiding ontwikkelen (operationele doelstelling 2.2)
o
Vorming
 Workshops (operationele doelstelling 3.2)
 Voorbereidingen Aspidivak (operationele doelstelling 3.2)
o
Pedagogisch Project
 Krinkel (operationele doelstelling 4.1)
 Filmpje stereotypen en clichés (operationele doelstelling 4.1A)
o
Begeleiden
 visietekst inclusie naar chiroraad (operationele doelstelling 4.1A)
o
Stem vertolken
 Vragen e-loket (operationele doelstelling 5.2)
3.3 Samenwerkingen
-
We werken samen voor deze projecten:
o Lejo vzw en verbond West-Vlaanderen voor Divak. Volgend jaar komt er geen Divak maar we
beginnen wel al na te denken over hoe we de volgende editie zullen aanpakken.
o Expertiseorganisaties indien nodig.
o Commissie Continuïteit
o Videoredactie
3.4 Vragen van en voor de Nationale Planning
-
Pittige, nieuwsgierige, constructieve.. vragen van jouw ploeg aan de planning, andere ploegen..:
Op welke manier gaat jouw ploeg volgend jaar inzetten op kinderen en jongeren die we tot nu toe nog
niet of weinig bereiken?
-
Wij willen graag iets presenteren/communiceren op de planning:
o We hopen onze fiches af te hebben tegen de planning. We willen die graag ergens
voorstellen/tonen.
o Terugblik Chiroraadweekend
Nationale Planning 2016
p. 4 van 4
Download