New-1.rtf - Dorpshuizen.nl

advertisement
.
3.1.2 c
Voorbeeld pachtovereenkomst a.doc
De ondergetekenden:
1.
Het bestuur van organisatie ….., gevestigd te ….., in deze vertegenwoordigd door: …..,
voorzitter, ……, secretaris. hierna verder te noemen verpachter, overwegende; dat verpachter
accommodatie ….. aan de …..straat … te …… in eigen- dom heeft verworven en zo optimaal
mogelijk wenst te exploiteren primair ten dienste van …..se sociaal-culturele activiteiten; dat
verpachter het doelmatig acht het gehele pand -met uitzondering van de keuken en de
kantoorruimte- ter beschikking te stellen aan een horecaondernemer waarbij zij, ten einde haar
doelstellingen te waarborgen, zeggenschap wenst te behouden in de wijze van en
voorwaarden voor benutting van de te verhuren ruimtes in de accommodatie: dat deze
zeggenschap concreet inhoudt dat door of namens verpachter aanwijzingen (kunnen) worden
gegeven welke huurders gedurende welke perioden, welke ruimtes benutten, alsmede welke
drempelprijzen en overige condities zullen gelden; dat deze voorwaarden, telkens na
zorgvuldig overleg tijdens het halfiaarlijkse evaluatiegesprek, in bijlagen als zodanig kunnen
worden bijgesteld,
en
2.
de heer …… mevrouw ……., beiden wonend: ……….te ……..; en beiden gezamenlijk zowel
als afzonderlijk handelend in Vennootschap Onder Firma, hierna verder te noemen pachter;
verklaren te hebben verpacht respectievelijk gepacht, de barexploitatie van accommodatie
…… onder de volgende bepalingen en bedingen.
Artikel 1 Pachttijd
1.1
1.2
De pachtovereenkomst wordt geacht te zijn overeengekomen volgens artikel 7:290 van het
Burgerlijk Wetboek en gaat in op 1 mei 2015.
De pachtovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar; derhalve eindigend
op 30 april 2017. Indien opzegging niet conform artikel 13.2 en 13.3 van deze overeenkomst
heeft plaatsgevonden wordt geacht de overeenkomst telkens te zijn voortgezet met een
periode van vijf jaar.
Artikel 2 Hoofdtaken
Beheerder
2.1 a.
Beheer van het gebouw
b.
Gastheer en gastvrouw zijn voor alle huurgebruikers/bezoekers.
Uit de juiste uitoefening van deze taken volgt met recht en reden het exploiteren van de bars.
Barexploitatie
2.2 Onder barexploitatie wordt verstaan. Het volledig zelfstandig beheren van alle in- en verkoop
van dranken en spijzen met alle daarmee verbonden werkzaamheden, waarbij de daaraan
verbonden baten en lasten voor rekening komen van de pachter.
2.3 De bediening van de barunits te weten:
a.
de unit geplaatst in de foyer (lokaal 2);
b.
de unit geplaatst in de grote zaal (lokaal 1),
GAL-0927-15100507-F4 - 1 -
.
2.4
c.
de unit geplaatst in ’t Draaike (lokaal 7).
Bediening van koffieshop en pantry.
Artikel 3 Aanvullende taken
3.1
3.2
Pachter zal de navolgende beheerstaken uitvoeren:
a.
schoonmaken gebouw;
b.
bediening centrale verwarming, ventilatie, verlichting en dergelijke;
c.
bediening geluid- en lichtapparatuur;
d.
onderhoud; zie verder artikel 8.
Inzet en kosten van personeel ten behoeve van de in artikel 2 en 3.1 van deze overeenkomst
genoemde taken is steeds voor rekening van pachter.
Artikel 4 Pachtsom
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
De pachtsom inclusief de progressiviteit voor de duur van de pachtperiode is nader vastgelegd
in bijlage b. Mutatie op deze pachtsommen kan alleen geschieden voor ingang van een
volgende periode van vijf jaar.
Pachter is gehouden alle lasten van gebouw en exploitatie voor haar rekening te nemen met
uitzondering van de lasten zoals genoemd in artikel 4.4 en 8.1 t/m 8.5.
Betaling van de pachtsom zal de pachter doen zonder kosten, korting, inhouding of
schuldvergelijking, in acht gelijke maandtermijnen, dusdanig dat verpachter voor of uiterlijk op
de eerste dag van de maand waarop de pachtsom betrekking heeft kan beschikken, door
automatische bijschrijving op bankrekening ….. ten name van verpachter bij de ….. bank te
…... Bij niet tijdige betaling is verpachter gerechtigd om 2% rente in rekening te brengen voor
elke maand of gedeelte daarvan dat pachter in gebreke blijft. -’
Voor rekening van verpachter komen de navolgende lasten:
a.
verzekeringen van gebouw en inventaris (niet de door huurder en/of pachter
aangeschafte inventaris; zie ook artikel 9.1 en 9.2;
b.
glasverzekering voor de buitengevels, - zie ook artikel 9.3;
c.
straatbelasting/straataanlegbelasting;
d.
onroerende zaakbelasting;
e.
onderhoudscontracten (niet het onderhoud zelf), zie ook artikel 8.5;
f.
aansprakelijkheidsverzekering, zie ook artikel 9.4;
g.
groot onderhoud gebouw zie ook artikel 8.2;
h.
afschrijvingen gebouw, inrichting, inventaris en aankleding; zie ook artikel 8.2 en 8.3.
Pachter zal aan verpachter een bankgarantie verstrekken ter voldoening van de pachtsommen
en overige verrekeningen tot een bedrag van 50% van de dan geldende pachtsom op jaarbasis
met een maximum van …………. Deze bank- garantie zal onderdeel zijn van deze
overeenkomst en als zodanig als bijlage k zijn toegevoegd.
Artikel 5 Algemene bepalingen
5.1
5.2
5.3
5.4
Pachter aanvaardt het gepachte door het betrekken daarvan en ziet af van acties of
vorderingen wegens slijtage en/of meerjarig gebruik.
Het is pachter verboden het gepachte, anders dan de in artikel 6 bedoelde verhuur van
ruimten, geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in gebruik af te staan.
Pachter is gehouden het gepachte ordelijk en zindelijk te bewaren, dusdanig dat metingen door
de Keuringsdienst voor Waren steeds een gunstige weergave zuilen geven.
Pachter wordt opgedragen het gepachte met de nodige zorg en overeenkomstig de doelstelling
GAL-0927-15100507-F4 - 1 -
.
5.5
5.6
5.7
5.8
te gebruiken en onderhouden.
Pachter is gehouden tot naleving van de aanwijzingen van de verpachter voor zover dat het
gebruik van het gepachte betreft.
Pachter draagt er zorg voor dat de ruimten steeds in goede staat worden gehouden en
onderhouden naar genoegen van de huurders.
Het is de pachter niet toegestaan zonder overleg met en toestemming van de verpachter om
vertimmeringen en veranderingen aan het gebouw en inrichting, de inventaris en aankleding
aan te brengen.
Pachter is verplicht het bedrijf in het gebouw zodanig uit te oefenen:
a.
dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening of ander
overheidsvoorschrift;
b.
dat niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning, subsidie of dergelijke zal of
kan worden ingetrokken.
Artikel 6 Verhuren en huurpenningen
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Primair verhuur van ruimtes van accommodatie …….. zaI altijd in overeen- stemming moeten
zijn met de doelstelling van organisatie ………., conform het sociaal statuut (zie bijlage c).
Met de huurders volgens bijlage e zijn en worden door verpachter afspraken gemaakt
betreffende huur van ruimtes. Deze afspraken zullen door pachter gerespecteerd worden. Van
deze afspraken zal pachter voldoende in kennis gesteld worden. Huurpenningen hierover
worden geïnd door verpachter.
Indien nieuwe sociaal-cultureel huurders zich aandienen, zal door de pachter de verschuldigde
huurpenningen opgelegd worden conform bijlage f tariefstelling voor huren van ruimten.
Huurpenningen hierover worden geïnd door de verpachter.
Het is pachter toegestaan ruimtes aan derden (niet voorkomend op bijlagen e) te verhuren
wanneer dit de doelstelling van het in artikel 6.1 genoemde niet in de weg staat. De huurprijs
zal dan door pachter worden geïnd en hij zal hiervan een gedeelte conform bijlage f afdragen
aan verpachter. Verrekening hiervan zal per maand achteraf plaatsvinden
Pachter is gehouden tot het wekelijks, dan wel op verzoek vooraf overleggen aan verpachter
van een activiteitenstaat. Deze staten zijn basis voor de rekeningstelling van de te innen
huurpenningen door verpachter (rechtstreeks van de huurgebruiker dan wel van de pachter
evenals ten behoeve van het inzichtelijk maken van huurgebruik van …….. en/of haar lokalen.
Huurpenningen worden als volgt verdeeld:
a.
Huurpenningen van huurders worden geïnd conform artikel 6.2 t/m 6.4 van deze
overeenkomst. Pachter stelt zich garant voor de som van huurpenningen voor de
verpachter in enig kalenderjaar conform het vooraf afgesproken bedrag (zie bijlage f).
Meeropbrengsten boven dit bedrag komen ten goede aan de pachter;
b.
Rekeningstelling van te innen huurpenningen wordt opgemaakt binnen vijf dagen na
einde van elke kalendermaand en gelijktijdig wordt verrekening tussen pachter en
verpachter opgemaakt. Betalingen van deze verrekeningen worden dusdanig gedaan dat
deze gelden binnen 14 dagen nadien beschikbaar komen van belanghebbende
Verhuur door pachter zal altijd schriftelijk worden vastgelegd conform vast te stellen
voordrukvellen.
Artikel 7 Openstelling gebouw
7.1
Het gebouw kan geopend zijn gedurende de ter plaatse voor horeca gebruikelijke dagen en
uren doch dient in ieder geval open te zijn op de ten behoeve van sociaal-culturele doeleinden
te reserveren/gereserveerde dagen en uren en dient eveneens open te zijn gedurende voor
GAL-0927-15100507-F4 - 1 -
.
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
huurder gereserveerde dagen en uren als bedoeld in artikel 6.1 van deze overeenkomst.
Pachter heeft de vrijheid tot het ononderbroken gesloten houden van het gebouw tot maxima
vier weken gedurende de zomerperiode. Deze sluitingsperiode zal in goed overleg met de
verpachter elk jaar opnieuw worden vastgesteld voor 1 maart van bedoeld jaar. Uitzonderingen
hierop dienen in goed overleg te worden geregeld.
Pachter dient gedurende de openstelling van het gebouw steeds zelf aanwezig te zijn. 7A
Pachter dient er zorg voor te dragen dat, indien die door de verpachter wordt verlangd, de door
deze aan te wijzen persoon of personen het gebouw kunnen betreden evenals elk der lokalen.
De bestuurskamer (lokaal 3 bijlage a alsmede het daarin aanwezige meubilair zal om niet
primair beschikbaar blijven voor verpachter. Gebruik anderszins daarvan dient steeds in goed
overleg vooraf te worden bepaald.
Het kopieerapparaat (in lokaal 3l staat primair ten dienste van verpachter alsmede voor zakelijk
gebruik van pachter, zoals in deze overeenkomst bedoeld. Voor gebruik ten behoeve van
derden zal bij kleine aantallen per kopie een vastgesteld bedrag in rekening worden gebracht
welk contant en direct dient te worden voldaan aan pachter. Gebruik van het apparaat door
derden zelf is niet toegestaan. Pachter is gehouden tot het verzorgen van kopieerpapier.
Onderhoud van het apparaat is voor rekening van verpachter.
Verdeling van sleutels welke toegang verlenen tot het gebouw en/of haar onder- scheiden
lokalen is vastgelegd in het sleutelplan conform bijlage a.
Artikel 8 Onderhoud
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Voor nadere omschrijving van de begrippen gebouw, inrichting, inventaris en aankleding zoals
deze begrippen gebruikt zijn/worden in deze overeenkomst wordt verwezen naar bijlage
d.
Groot onderhoud, reparatie en afschrijving van gebouw en inrichting, is voor rekening van de
verpachter.
Afschrijving van inventaris en aankleding is voor rekening van de verpachter,
Ter bepaling van vervanging/vernieuwing van inventaris en aankleding zat, in goed overleg
tussen pachter en verpachter, als maatstaven dienen primair de beschik- bare financiële
middelen alsmede de noodzaak (zoals (on)bruikbaarheid, vergaan- de slijtage) om tot
vervanging over te gaan.
Kosten van de onderhoudscontracten (niet het onderhoud zelf) met:
a.
Hendrikx Dakdekkersbedrijven b.v.;
b.
Jetten Installatietechniek b.v.;
c.
Hakvoort voor de koffiemachine:
d.
Rubens voor de spoelmachine;
e.
Afro voor de brandbeveiligingen;
f.
alle overige onderhoudscontracten welke gedurende de looptijd van dit contract zullen
worden afgesloten, zijn steeds voor rekening van de verpachter.
Klein onderhoud waaronder te verstaan:
a.
reparaties van beschadigingen binnenzijde van het gebouw,
b.
schoonhouden van het gebouw;
c.
reparaties van beschadigingen aan alle voorzieningen van de inrichting;
d.
alle (periodiek) onderhoud, reparaties, schoonmaken en conserveringen van de
inventaris;
e.
alle (periodieke) onderhoud, reparaties en schoonmaken van de aankleding,
f.
binnenschilderwerk (niet het renovatiewerk);
g.
reparaties/onderhoud van alle hang- en sluitwerken;
h.
Schakelaars, wandcontactdozen, kranen, aftappunten, afvoeren, schrobputten, is steeds
GAL-0927-15100507-F4 - 1 -
.
8.7
8.8
voor rekening van de pachter inclusief de benodigde materialen.
Nadere regelingen inzake normale onderhoudskosten worden in bijlage i nader aangegeven;
deze regelingen kunnen per periode van vijf jaar telkens worden aangepast.
Ten behoeve van het preventieve onderhoud zal pachter het onderhoudsschema conform
bijlage j ter harte nemen; voor uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden zullen primair de
bedrijven worden ingeschakeld waarmee verpachter reeds vaste relatie heeft.
Artikel 9 Verzekeringen/verantwoordelijkheid
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Voor het gebouw en inrichting is een uitgebreide gevarenverzekering (brand en dergelijke)
afgesloten. De kosten daarvan zijn voor rekening van de verpachter (zie ook artikel 4.4 van
deze overeenkomst).
Voor de inventaris/aankleding is een inboedelverzekering afgesloten. De kosten daarvan zijn
voor rekening van de verpachter. (zie ook artikel 4.4 van deze overeenkomst).
Van het gebouw is het glas in de buitengevels tot een hoogte van 2.20 meter. boven peil
opgenomen in een glasverzekering. De kosten daarvan zijn voor rekening van verpachter (zie
ook artikel 4.4 van deze overeenkomst).
Verpachter heeft een verzekering aansprakelijkheid bedrijven en een
bedrijfsschadeverzekering welke de exploitatie van het gebouw in zijn algemeenheid aangaat.
Voor gebeurtenissen waarvoor logischerwijze de pachter aansprakelijk kan worden gesteld, zal
pachter zelf afdoende verzekeringen afsluiten.
Bij calamiteiten (brand, ontploffing en dergelijke) is de verpachter niet gehouden tot enige
vrijwaring in welke vorm dan ook.
Pachter heeft een bedrijfsschadeverzekering afgesloten, evenals een verzekering
aansprakelijkheid welke dekking geeft bij die situaties waarbij hij als beheerder aangesproken
kan worden. Van deze verzekeringen zal pachter op verzoek van verpachter kopie polissen
en/of premienota’s overleggen.
Verpachter is niet aansprakelijk voor braak- en inbraakschade betreffende verloren goederen
of vermissingen en dergelijke welke eigendommen zijn van de pachter.
Verpachter zal nimmer aansprakelijk zijn voor diefstal, beschadiging en dergelijke van
goederen/eigendommen van bezoekers/huurders/klanten.
Artikel 10 Overnamen en beschikbaarstellingen
10.1 Bij het aangaan van deze overeenkomst zullen alle verbruiksmaterialen (dranken,
poetsmiddelen en dergelijke) welke op dat moment aanwezig zijn door pachter worden
overgenomen tegen inkoopprijzen.
10.2 De op moment van aangaan van deze overeenkomst aanwezige inrichting, inventaris en
aankleding zal worden overgedragen aan de pachter als ondersteuning van de sociale functie
van accommodatie ……… dit tegen een eenmalige betaling van ………… Nadere afspraken
hieromtrent zullen nog worden vastgelegd.
10.3 Het is de pachter verboden inrichting, inventaris en aankleding te vervreemden of aan het
gebouw te onttrekken. Pachter is verplicht om alle verloren gegane inrichting, inventaris en
aankleding onmiddellijk aan te vullen en in goede staat te onder- houden.
Artikel 11 Beperkingen
11.1 In deze overeenkomst is meegenomen:
a.
beperkte beschikking over de kantoorruimte lokaal 8) eerste gedeelte;
b.
geen beschikking over de keuken;
GAL-0927-15100507-F4 - 1 -
.
c.
d.
beperking in het gebruik van de spoelkeuken;
gedeelde zorg met betrekking tot inbraakalarmeringssysteem.
11.2 a.
Het vergadergedeelte van lokaal 8 (eerste gedeelte) is permanent verhuurd aan derde.
Het vergadergedeelte is beschikbaar voor pachter voor zover dat uitdrukkelijk is
overeengekomen met de huurder van deze ruimte.
b.
De kosten van het schoonmaken (een maal per week) van het vergader- gedeelte is
voor rekening van pachter. Schoonmaken van het kantoorgedeelte geschiedt door en
voor rekening van betreffende huurder.
c.
Overige beheerskosten welke op dit lokaal 8 drukken (met name de energiekosten)
blijven voor rekening van pachter. Met deze kostenposten is afdoende rekening
gehouden bij de bepaling van de pachtsom.
11.3 a.
De keuken is permanent verhuurd aan derde. Pachter heeft geen beschikking over deze
keuken en de daarin geplaatste inrichting. Wanneer verhuur van de keuken zich opnieuw
voordoet zal pachter als voorkeurskandidaat aangemerkt worden.
b.
De keuken kent een aparte aansluiting van gas, elektriciteit en telefoon. De kosten
daarvan zijn rechtstreeks voor rekening van betreffende huurder. Gebruik van water in
de keuken wordt vastgesteld door middel van tussenbemetering. Kosten van verbruik
worden gedeclareerd bij pachter en kunnen naar rato worden doorberekend aan huurder
van de keuken.
c.
Pachter kan nadere regelingen voordragen bij de huurder van de keuken inzake
verdeling van kosten tussen pachter en huurder keuken zoals: riool- rechten,
afvalstoffenheffing, waterschapslasten, verontreinigingsheffing, waterbeheersingsomslag
en andere soortgelijke kosten waarbij als grondslag van verdeling zal kunnen dienen de
onderlinge verhouding van hoeveelheid verbruik water.
d.
Overige beheerskosten van de keuken zijn volledig voor rekening van de huurder van
deze keuken.
11 4 a.
De spoelmachine in de spoelruimte zal als gemeenschappelijk beschikbaar blijven voor
zowel de huurder van de keuken als van de pachter. Nadere onderlinge afspraken en
wederzijds begrip zullen daarbij basis zijn voor een soepele regeling van zaken.
11.5 Het hele gebouw is opgenomen in een inbraakalarmeringssysteem welk systeem is
onderverdeeld in vier units. Daarbij is de keuken ondergebracht in een aparte unit (2) waarvoor
de zorg primair wordt gedragen door de betreffende huurder. Voor het overige is de pachter
steeds eerste aanspreekpunt bij calamiteiten.
Artikel 12 Overige bepalingen
12. I Alleen verpachter houdt het recht tot het voeren van reclame en reclamesponsoring in of aan
het gebouw. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken uitsluitend in overleg met de
verpachter.
12.2 Pachter is gehouden tot het respecteren van de drankenafname-overeenkomst (zie bijlage i!.
Het is de pachter verboden om soortgelijke verplichtingen aan te gaan met derden.
12.3 Het aanvragen van leges en vergunningen alsmede de daaruit voortvloeiende kosten zijn
steeds voor rekening van de pachter. Consumpties (uitsluitend koffie en thee) tijdens de
bestuurs- en overlegvergaderingen van de verpachter zijn steeds voor rekening van de
pachter.
GAL-0927-15100507-F4 - 1 -
.
Artikel 13 Beëindiging
13.1 Zowel pachter als verpachter zijn gerechtigd tot bet beëindigen van deze overeen- komst als
genoemd in artikel 1
13.2 Opzegging dient steeds schriftelijk, per aangetekend schrijven, te geschieden onder opgave
van reden van beëindiging.
13.3 Bij opzegging dienen beider partijen een opzegtermijn in acht te nemen van 12 maanden vanaf
op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand volgende op de dag dat de schriftelijke
opzegging is ontvangen.
13.4 De pachtovereenkomst kan te allen tijde bij de kantonrechter ontbonden worden:
a.
bij niet tijdige betaling, waarna één maal schriftelijke aanmaning, van de pachtsom;
b.
bij overlijden of faillissement van de pachter;
c.
bij in beslagname van eigendommen van de pachter door derden;
d.
wanneer de pachter het beheer over zijn vermogen -ook tijdelijk- verliest;
e.
bij de aanvrage van surseance van betaling voor pachter;
f.
bij niet-nakoming van enige op de pachter krachtens deze overeenkomst of
de wet rustende verplichting.
13.5 Bij beëindiging van deze overeenkomst is de voorlaatste werkdag van de contract- tijd
bestemd voor overdracht van het verpachte en ontruiming c.q. verwijdering van de
eigendommen van pachter uit het gebouw. Dan zullen ook sleutels worden overgedragen en
wederzijdse vrijwaring worden verleend.
13.6 Bij beëindiging van de overeenkomst is de pachter verplicht aan het in artikel 13.5 van deze
overeenkomst genoemde, onder verbeurte van een boete van € 500, - (zegge: vijfhonderd
euro) per kalenderdag of zoveel meer als de aantoonbare kosten voor pachter gaan bedragen,
voor elke dag dat niet daaraan wordt voldaan,
Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 De kosten van deze overeenkomst komen voor rekening van de verpachter.
14.2 Halfjaarlijks, te weten in de eerste week van mei en oktober, zal tussen pachter en verpachter
een evaluatie plaatsvinden om zaken weergegeven in deze overeenkomst te toetsen en indien
door beider partijen wenselijk, bij te stellen.
14.3 Er zal regelmatig tussentijds overleg plaatsvinden tussen pachter en verpachter. Daarin
kunnen alle zaken, die met in deze overeenkomst zijn voorzien aan de orde komen en indien
noodzakelijk, aan deze overeenkomst worden toegevoegd zonder dat dit gevolgen heeft op de
looptijd van deze overeenkomst.
14.4 Indien bij normale beëindiging van deze overeenkomst dan wel bij een tussentijds gedwongen
beëindiging (bijvoorbeeld algehele arbeidsongeschiktheid), sprake is van een structurele
hogere baromzet, dusdanig dat bij een volgende verpachting een financiële inbreng bedongen
kan worden welke hoger is dan ……….. zal 50% van het meerdere ten goede komen aan
pachter. Bij tussentijdse, niet gedwongen beëindiging is van geen verdeling sprake.
Bijlagen
Als bijlagen van deze overeenkomst zijn toegevoegd:
a.
schetsplattegrond totale gebouw/sleutelplan;
b.
vastlegging pachtprijzen;
c.
sociaalstatuut;
d.
begrippen bepalingen;
e.
lijst van huurgebruikers;
GAL-0927-15100507-F4 - 1 -
.
f.
g.
h
i.
j.
k.
l.
lijst van huurprijzen;
reglement van huur en verhuur (voor huurgebruikers);
lijst beschikbaarstelling (inventaris en aankleding);
drankenafname-overeenkomst (bierplicht);
onderhoudsschema;
bankgarantie;
regeling kosten normaal klein onderhoud.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te ….. op ........... (datum)
Toelichting op de bijlagen (geen onderdeel van de overeenkomst)
Van enkele bijlagen staan voorbeelden in de Vraagbaak:
 schetsplattegrond totale gebouw/sleutelplan
 reglement van huur en verhuur (voor huurgebruikers)
 lijst beschikbaarstelling (inventaris en aankleding)
 drankenafname-overeenkomst (bierplicht)
 onderhoudsschema
De overige bijlagen maakt u zelf:
 begrippen bepalingen
 afspraken overname personeel
 lijst van huurgebruikers
 lijst van huurprijzen
 bankgarantie
 regeling kosten normaal klein onderhoud.
GAL-0927-15100507-F4 - 1 -
Download