1 december 2009 Algemene pachtvoorwaarden

advertisement
Algemene pachtvoorwaarden
Stichting Twickel
1 december 2009
Algemene pachtvoorwaarden
Stichting Twickel
vastgesteld op 1 december 2009
Artikel 1 Algemeen
1.
Deze overeenkomst verplicht zowel Twickel als pachter tot
naleving van de bepalingen van de pachtregelgeving zoals
vastgelegd in boek 7, titel 5 van het Burgerlijk Wetboek voor zover
daarvan bij deze overeenkomst niet rechtsgeldig is afgeweken.
2. Pachter verklaart ermede bekend te zijn dat het gepachte deel
uitmaakt van een van de landgoederen van Twickel, dat zich ten
doel stelt deze landgoederen als natuurreservaat en
cultuurmonument in stand te houden. Het behoud van
natuurschoon en het landschappelijk karakter is hierbij primair.
Pachter zal met zijn bedrijfsvoering naar vermogen aan deze
doelstelling bijdragen en daaraan geen afbreuk doen.
Verpachter en pachter zijn voorts van mening dat het op
verantwoorde wijze uitoefenen van de landbouw een belangrijke
bijdrage levert aan de instandhouding van bedoelde
landgoederen.
Artikel 2 Aanvaarding
1.
De verpachting geschiedt voetstoots, terwijl partijen verklaren het
pachtobject geheel te kennen en daarvan geen nadere
omschrijving te verlangen.
2. Twickel is niet gehouden pachter te vrijwaren terzake van
bestaande heersende en lijdende erfdienstbaarheden of andere
lusten en lasten; hij staat niet in voor gebreken, bekend of
onbekend, zichtbaar of verborgen. Pachter kan op grond van
hetgeen in dit artikel is bepaald geen vermindering van de
pachtprijs, geen schadevergoeding en geen ontbinding van de
pachtovereenkomst vorderen, alsmede de overeenkomst niet
ontbinden.
3. Verschil tussen de werkelijke en opgegeven grootte van het
pachtobject zal geen grond opleveren tot wijziging van de
pachtprijs of vernietiging van de pachtovereenkomst.
Artikel 3 Pachtprijs en betaling
1.
De pachtprijs zal, zonder enige korting, aftrek of verrekening,
worden voldaan op de door Twickel aangegeven wijze.
Tegen een vordering tot betaling van de pachtprijs is elk beroep
op verrekening uitgesloten.
2. Bij niet tijdige betaling van de pachtprijs is pachter in gebreke
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. De alsdan
verschuldigde pachtprijs wordt vermeerderd met 1% rente voor
iedere maand of een gedeelte van een maand dat pachter in
gebreke is. Pachter verkrijgt daardoor geen recht op uitstel van
betaling.
3. Twickel heeft het recht om te allen tijde het verschuldigde en - bij
niet voldoening - ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
4. De kosten verbonden aan de incasso van de pachtprijs komen
voor rekening van pachter.
Artikel 4 Lasten
1.
De waterschapslasten van het verpachte komen voor de helft
voor rekening van Twickel en voor de helft voor rekening van
pachter. Indien Twickel de aanslag voor het geheel ontvangt alsmede in het geval Twickel een aanslag voor meer dan 50%
ontvangt - zal pachter zijn gedeelte van deze lasten binnen vier
weken na een daartoe strekkend verzoek van Twickel aan Twickel
voldoen.
2. De onroerende zaakbelasting (OZB) ter zake de verpachte
opstallen bestaan uit het eigenaarsgedeelte ten laste van Twickel
en het gebruikersgedeelte ten laste van pachter. Indien Twickel de
aanslag voor het geheel ontvangt - alsmede in het geval Twickel
een aanslag voor meer dan het eigenaarsgedeelte ontvangt - zal
pachter zijn gedeelte binnen vier weken na een daartoe strekkend
verzoek van Twickel aan Twickel voldoen.
3. De OZB en waterschapslasten ter zake van verbeteringen in of
aan de verpachte opstallen alsmede ter zake de opstallen die
door pachter op diens kosten zijn opgericht
(pachtersinvesteringen) komen volledig voor rekening van
pachter. Indien en voor zover Twickel hiervoor aanslagen
ontvangt, zal pachter deze binnen vier weken na een daartoe
strekkend verzoek van Twickel aan Twickel voldoen.
Artikel 5 Rechten van derden
1.
2.
3.
4.
5.
Pachter is verplicht bestaande uit- en/of overwegen over het
pachtobject, hetzij ten behoeve van andere eigendommen van
Twickel, hetzij ten behoeve van eigendom van derden, zonder
vergoeding te gedogen.
Zonder schriftelijke toestemming van Twickel zal pachter uit- en/of
overwegen niet aan derden mogen toestaan of zodanig gebruik
van het gepachte mogen gedogen.
Pachter is verplicht voor het bezit en het behoud van de rechten
van Twickel op het pachtobject te waken. Voor zover mogelijk zal
pachter in verband daarmede rechten uitoefenen die verjaring
voorkomen. Pachter zal van iedere inbreuk op de in de eerste zin
van dit lid bedoelde rechten onverwijld aan Twickel kennis geven.
Pachter is verplicht te zorgen dat ten laste van het pachtobject
geen erfdienstbaarheden of andere lasten ontstaan, een en ander
op straffe van vergoeding van kosten, schaden en renten.
Pachter zal Twickel onverwijld in kennis stellen van feitelijkheden
en handelingen van derden ten gevolge waarvan pachter in het
genot van het pachtobject wordt belemmerd.
Artikel 6 Jacht, populatiebeheer, voorkomen van schade en
visserij
1.
Twickel behoudt zich het recht en het genot van de jacht en
visserij op het pachtobject voor.
2. Pachter verleent aan Twickel toestemming het genot van de jacht
geheel dan wel gedeeltelijk te verhuren.
3.
Pachter verleent Twickel het recht tot het beheer en de bestrijding
van schade met behulp van daartoe vergunde middelen dan wel
dit recht aan derden te verlenen.
4. Pachter is verplicht om mede toezicht te houden op de naleving
van de openstellingsvoorwaarden, en op een behoorlijk beheer
van flora en fauna, alsmede om stroperij van wild en vis zoveel
mogelijk tegen te gaan.
Voorts is pachter verplicht om mededeling te doen aan Twickel of
zijn gemachtigde wanneer door hem stroperij of andere
benadeling van de flora en/of fauna wordt ontdekt en om zelf
maatregelen te nemen om te voorkomen dat de fauna nodeloos
wordt verontrust of in gevaar wordt gebracht.
5.
Pachter zal er voor zorg dragen, dat - buiten het woonerf - geen
loslopende honden en/of katten (voor zover eigendom van
pachter of van hen die met toestemming van pachter op of in het
pachtobject verblijven) op het gepachte land aanwezig zijn.
Artikel 7 Gebruiksbepalingen
1.
Pachter zal het pachtobject als een goed pachter gebruiken
overeenkomstig de bestemming.
Zonder schriftelijke toestemming van Twickel of, indien de wet
daarin voorziet, machtiging van de grondkamer zal pachter:
- het pachtobject niet van bestemming, inrichting of gedaante
veranderen, ook niet door het aanbrengen van verbeteringen;
- het pachtobject noch geheel noch gedeeltelijk aan anderen in
pacht of gebruik afstaan;
- het pachtobject niet in waarde mogen doen verminderen;
- geen grind, zand of andere bodemspecie verkopen of
wegvoeren;
- het pachtobject niet exploiteren als pension voor verhuur van
kamers, kampeerbedrijf o.d.;
- op of in het gepachte geen caravans, campers, vouwwagens
e.d. van derden mogen (doen) stallen, anders dan voor eigen
gebruik bestemd;
- het gepacht niet ter beschikking stellen voor recrreatieve
activiteiten zoals (motor-)cross, paardenevenementen etc.
- op het pachtobject geen afval, hoe ook genaamd, mogen
deponeren of zulks toestaan of toelaten;
- op het pachtobject geen opstallen, reclameborden (waaronder
begrepen reclame-uitingen anderszins) e.d. plaatsen of doen
plaatsen, zulks toestaan of toelaten;
- geen vee van anderen inscharen;
- op het gepachte meer dan twee paarden per erf plus één
paard per iedere volle 10 ha pachtgrond houden;
- geen mesthopen of ruwvoeropslag, in welke vorm dan ook
buiten het erf aanleggen;
- geen nieuwe sloten aanleggen of bestaande sterk vergroten of
verdiepen;
- geen drainage aanbrengen
Aan het verlenen van toestemming kan Twickel nadere voorwaarden verbinden en geldt dat onderhoud, reparaties en verzekering
van het opgerichte en de verhoging van grond- en andere lasten
die daarvan het gevolg is, voor rekening van pachter komen.
2.
Pachter moet het land vrijhouden van schadelijke gewassen en
onkruid en hij zal het pachtobject als een goed pachter gebruiken
en onderhouden en al datgene doen en nalaten, wat een goed
pachter in gelijke omstandigheden zou doen en nalaten.
Pachter dient zaaizaad en pootgoed te gebruiken dat aan
objectieve minimum-eisen voldoet.
Artikel 8 waterhuishouding
Pachter moet de in of aan het gepachte gelegen sloten en greppels
op zodanige wijze onderhouden dat de afwatering van het gepachte
en die van bovenstrooms gelegen gronden gewaarborgd is.
Twickel behoudt zich het recht voor alle zich op of grenzende aan het
gepachte bevindende afwaterings- en scheidingssloten op te schonen
of in het vereiste profiel te brengen.
Artikel 9 Houtopstanden
1.
Niet onder de pachtovereenkomst vallen, tenzij uitdrukkelijk
medeverpacht, de zich op of aan het gepachte bevindende
bossen, boomgroepen, houtwallen en solitaire bomen met
inbegrip van de ondergrond hiervan. De grens van het gepachte
ligt hierbij in het midden van de sloot of greppel die op de grens
met het beplantingselement ligt of – bij afwezigheid hiervan – op
een afstand van een meter gerekend vanuit de houtopstand.
2. Pachter zal ervoor zorgen dat alle houtopstanden op of om het
gepachte niet worden beschadigd of vernield en zal daartoe de
benodigde afrasteringen met inachtneming van de hierboven
genoemde grenzen aanbrengen en onderhouden. Voor zover het
solitaire bomen betreft zal Twickel deze uitrasteren; het verdere
onderhoud van de afrastering komt ten laste van pachter, tenzij er
noodzaak is tot algehele vernieuwing - hetgeen door pachter aan
Twickel dient te worden gemeld - in welk geval de kosten voor
rekening van Twickel komen. Afrasteringsmaterialen mogen in
geen geval aan bomen bevestigd worden. Pachter zal bij het
ploegen de wortelzone van de bomen ontzien; hierbij zal hij een
veilige afstand bewaren van vier meter bij volwassen bomen.
3.
Pachter zal sloten en greppels langs beplantingselementen
uitsluitend mechanisch onderhouden en zonder de boszoom aan
te tasten. De eventueel noodzakelijke snoei van overhangende
takken kan slechts met goedvinden van Twickel en dient op
zorgvuldige wijze te geschieden.
4. Pachter zal toestaan dat Twickel het gepachte gebruikt voor de
afvoer van te kappen bomen uit aangrenzende houtopstanden en
de aan- en afvoer van machines die nodig zijn voor het beheer
van deze terreinen. Twickel zal zich inspannen de schade ten
gevolge hiervan zoveel mogelijk te beperken en te herstellen.
Pachter heeft in dit verband geen recht op pachtvermindering of
schadevergoeding.
5. Twickel en pachter zorgen gezamenlijk voor een passende
erfbeplanting. Twickel levert in overleg met pachter het benodigde
plantsoen. De verzorging hiervan is de verantwoordelijkheid van
pachter. Het kappen van bomen op de erven is slechts
toegestaan met schriftelijke toestemming van Twickel.
Artikel 10 Toegang
1.
De rentmeester, de adjunct rentmeester en de door (één van) hen
schriftelijk gevolmachtigden hebben te allen tijde het recht op vrije
toegang tot het pachtobject, voor zover dit niet de gepachte
woning betreft. Deze laatste zullen de rentmeester, de adjunct
rentmeester en de door (één van) hen gevolmachtigden slechts
mogen betreden na daartoe door pachter gegeven toestemming,
welke toestemming pachter niet op onredelijke gronden zal
weigeren.
2. Bij voorgenomen vervreemding of opnieuw verpachten zal op de
daarvoor door Twickel aan te wijzen tijden het pachtobject door
pachter ter bezichtiging moeten worden opengesteld en zullen
desgevraagd inlichtingen of aanwijzing door pachter moeten
worden gegeven aan belangstellenden.
3. Twickel behoudt zich het recht voor op het pachtobject bij
voorgenomen verkoop of verpachting borden en/of
aankondigingen te plaatsen.
Artikel 11 Productie-/leveringsrechten en toeslagrechten
1.
In geval op het pachtobject als gevolg van publiekrechtelijke
voorschriften productie- en/of leveringsrechten, toeslagrechten of
dergelijke rusten of komen te rusten of op andere wijze met het
pachtobject verbonden zijn of worden, verplicht pachter zich om
deze rechten in stand te houden.
2. Pachter verplicht zich om, bij voorgenomen beëindiging of
wijziging van de bedrijfsvoering, – desgevraagd – Twickel alle
noodzakelijke informatie te verstrekken verband houdende met
voormelde rechten, hun aard en omvang, toe- en afname.
3. In het geval het pachtobject tezamen met eigendommen van
pachter of andere pachtobjecten als één bedrijf wordt
geëxploiteerd en/of pachter zelfstandig productierechten /leveringsrechten, toeslagrechten en dergelijke heeft aangebracht,
zullen deze rechten worden verdeeld op basis van de
totstandkoming van de rechten en met inachtneming van
bestaande wetgeving en/of jurisprudentie.
4. Zonder schriftelijke toestemming van Twickel is het pachter niet
toegestaan voormelde rechten te vervreemden, of anderszins te
doen afnemen, indien en voor zover deze rechten (mede)
samenhangen met het gepachte.
Artikel 12 Onderhoud algemeen
1.
Pachter zal op zijn kosten moeten repareren, onderhouden en
eventueel vernieuwen alle omheiningen, hekken, pompen,
drinkgelegenheden, waterleidingen, sloten, greppels, duikers,
wegen, dammen, bruggen, op- en afritten en drainagesystemen.
2. Aanzeggingen, boetes en kosten betreffende het gepachte welke
Twickel door publiekrechtelijke lichamen worden opgelegd c.q. in
rekening worden gebracht dienen, indien deze het gevolg zijn van
nalatigheid van pachter, door hem te worden opgevolgd c.q.
voldaan.
3. Pachter is aansprakelijk voor alle reparatiekosten die voortvloeien
uit het verzuim van reparaties, onderhoud en het treffen van
voorlopige maatregelen waartoe hij verplicht is of die voortvloeien
uit beschadiging ten gevolge van vorst of onoordeelkundig
gebruik.
Artikel 13 Onderhoud opstallen
1.
De grote reparaties aan gevels, kozijnen, ramen, deuren,
buitenluiken, vloeren, tussenmuren, zolders, draagconstructies,
daken en gemetselde schoorstenen van verpachte opstallen zijn
ten laste van Twickel en pachter gezamenlijk met dien verstande
dat Twickel de nodige materialen verschaft en pachter de
benodigde arbeid bekostigt. Herstel van voegwerk komt in
afwijking hiervan voor de helft voor rekening van Twickel. Pachter
zal de keuze van bouwbedrijven en vaklieden maken met
instemming van Twickel. Het schilderwerk van de buitengevels en
de buitenluiken komt geheel voor rekening van Twickel. Voor
uitvoering van teerwerk aan de gepachte opstallen, uit te voeren
door pachter, levert Twickel de benodigde materialen.
2. Geringe en dagelijkse reparaties, alsmede reparaties die
voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik, nalatigheid,
onachtzaamheid of verzuim van pachter c.q. zijn gezinsleden of
andere derden die onder verantwoordelijkheid van pachter vallen,
komen voor rekening van pachter.
3. Voor rekening van pachter komen onder meer:
- het schoonhouden van schoorstenen, dakgoten,
dakbedekking, waaronder het regelmatig ontdoen van mos
van rietdaken;
- closetinstallaties, putten en reservoirs, zulks met inbegrip van
leidingen en rioleringen;
- het glas- en dak dichthouden van opstallen;
- vernieuwing van gebarsten ruiten;
- onderhoud, instandhouding en vernieuwing van alle
waterleidingen met kranen en andere toebehoren;
- onderhoud, herstel en vernieuwing van alle hang- en sluitwerk;
- onderhoud, herstel en vernieuwing van alle gas-, water-,
elektriciteits-, telefoon- en overige leidingen met toe- en
bijbehoren, een en ander overeenkomstig de eisen die terzake door het betreffende distributiebedrijf worden gesteld;
- het onderhoud van alle zichtbare ijzerwerk in stal en schuur;
- het herstel van abnormale slijtage veroorzaakt door de
levende inventaris aan het hout-, metsel- en ijzerwerk e.d.;
- het jaarlijks beitsen, oliën, teren en carbolineren van alle
ongeverfd houtwerk, dat aan de buitenlucht is blootgesteld;
- het behang- en schilderwerk binnenshuis;
- al datgene dat kan strekken tot bevordering van orde en
reinheid aan en om de woning en bedrijfsgebouwen.
4.
Indien in het verpachte een centrale verwarmingsinstallatie en/of
warmwatertapinstallatie aanwezig is, zal pachter voor het behoud
daarvan zorg dragen zoals een goed pachter betaamt. Voor rekening van pachter zijn alle kosten van herstel van schade - niets
uitgezonderd - ontstaan door nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of het op ondeskundige wijze reinigen van de ketel met toebehoren door pachter zelf of door hem aangewezen personen.
Pachter is verplicht maatregelen te nemen die hem ten dienste
staan ter voorkoming van bevriezing van de centrale verwarmings
installatie en de warmwatertapinstallatie. Voor zover zulks niet
door Twickel voor rekening van pachter geschiedt, zal pachter
voor zijn rekening zorg dragen voor het afsluiten van een
zogenaamd serviceabonnement bij een erkend installatiebedrijf, in
welk abonnement het jaarlijks reinigen van de ketel met
toebehoren is begrepen.
5. Pachter is verplicht aan Twickel zo spoedig mogelijk kennis te
geven van spoedeisende onderhoudswerkzaamheden die ten
laste van Twickel komen en in afwachting van herstelling al die
maatregelen te nemen die verdere schade zoveel mogelijk
voorkomen.
Artikel 14 Verzekering
1.
Twickel draagt zorg voor het afsluiten van een brand- en
stormschadeverzekering bij een solide brand- en/of
schadeverzekeringsmaatschappij voor de verpachte opstallen
inclusief de eventuele pachtersinvesteringen in of aan deze
opstallen. Twickel zal de premie terzake van de
pachtersinvesteringen doorbelasten aan pachter die zich verbindt
deze binnen vier weken na een daartoe strekkend verzoek van
Twickel aan Twickel te voldoen.
2. Pachter draagt zorg voor het afsluiten van een brand- en
stormschadeverzekering bij een solide brand- en/of
schadeverzekeringsmaatschappij voor de door hemzelf gestichte
gebouwen.
3.
Pachter zal zich verzekeren tegen bedrijfsschade. Onder de
verzekeringsverplichting als bedoeld in dit lid 3 wordt in ieder
geval verstaan de verzekering tegen brand-, bliksem- en
stormschade van vee, voorraden, landbouwgereedschappen,
werktuigen en alles wat tot de bedrijfsinventaris van pachter
behoort. Indien pachter nalaat aan deze verzekeringsverplichting
te voldoen, wordt dat aangemerkt als een omstandigheid als
bedoeld in artikel 7:330 lid 2 sub b BW.
4. Op verzoek van Twickel zal pachter bij de betaling van de
eerste pachttermijn van ieder pachtjaar kopieën van
betalingsbewijzen van de laatst betaalde premie terzake van de
door pachter ingevolge dit artikel af te sluiten verzekeringen
overleggen. Desgevraagd zal pachter kopieën van de
verzekeringspolissen aan Twickel beschikbaar stellen.
Artikel 15 Brand- of storm, molest
1.
In geval door brand, veroorzaakt door schuld van pachter of van
hen die met zijn toestemming op of in het pachtobject verblijven,
de gepachte gebouwen geheel of gedeeltelijk worden vernield,
behoudt Twickel zich het recht voor de volle pachtsom te
vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding krachtens
de wettelijke bepalingen.
2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke vernieling van de gepachte
gebouwen door een omstandigheid buiten de schuld van pachter
of van hen waarvoor pachter ingevolge het eerste lid aansprakelijk
is, zal aan pachter op diens verzoek een redelijke korting op de
pachtprijs worden verleend.
Twickel zal echter niet kunnen worden verplicht tot betaling van
schadevergoeding aan pachter wegens gemis van genot of
anderszins.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vernieling van gebouwen zal pachter
voor eigen rekening zorg dragen voor een tijdelijke voorziening in
bewoning, berging en stallen.
4.
Indien ten aanzien van de bescherming tegen gevaren van
aanvalsdaden uit de lucht en/of gewelddaden of terreuracties
vanaf de grond van welke aard, oorsprong of oorzaak ook, door
de overheid wetten worden afgekondigd of maatregelen
verplichtend worden voorgeschreven, zal pachter verplicht zijn die
voorschriften of maatregelen voor zover betrekking hebbende op
het gepachte na te komen of te gedogen. Hij zal daarvoor geen
vergoeding, compensatie of schadeloosstelling van Twickel
kunnen vorderen.
Hetzelfde geldt voor schade of ongerief welke het gevolg is van
bedoelde aanvalsdaden, acties of tegenmaatregelen.
Artikel 16 Schade
1.
Pachter zal Twickel onverwijld kennis geven van schade, door
hem of derden aan het pachtobject toegebracht en jegens Twickel
aansprakelijk zijn voor alle schaden aan het pachtobject
toegebracht, tenzij deze buiten zijn schuld en de schuld van hen
die met zijn toestemming op of in het pachtobject verblijven,
ontstaan zijn.
2. Pachter doet afstand van een recht op schadevergoeding in het
geval pachter het gebruik of de vruchttrekking geheel of
gedeeltelijk komt te missen door uitoefening van een bestaand, bij
het aangaan van de overeenkomst aan partijen redelijkerwijs niet
bekend recht op het pachtobject door derden.
Artikel 17 Onteigening
1.
Indien een gedeelte van het pachtobject wordt onteigend, zal de
pachtprijs evenredig worden verlaagd, onverminderd de wettelijke
rechten van pachter jegens de onteigenaar.
2. Bij onteigening, geheel of gedeeltelijk, is Twickel aan pachter
geen enkele schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 18 Oplevering bij einde pachtovereenkomst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pachter levert het pachtobject bij het einde van de pachttijd aan
Twickel op in dezelfde staat en met dezelfde bestemming als
waarin hij het heeft ontvangen, of waarin het is gebracht met
toestemming van Twickel of met machtiging van de Grondkamer
of de rechter.
Woningen en bedrijfsgebouwen zullen geheel ontruimd, glas-,
dak-, deur- en vensterdicht, bezemschoon en overigens
gebruiksvrij aan Twickel worden opgeleverd.
Pachter zal het gepachte vrij van iedere vorm van afval en/of
vervuiling aan Twickel opleveren. Blijft pachter in gebreke dan is
Twickel gerechtigd deze op kosten van pachter te (doen)
verwijderen en te storten op daarvoor bestemde plaatsen.
Twickel verplicht zich jegens pachter voor verbeteringen die door
pachter overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:348 BW zijn
aangebracht een vergoeding te geven met inachtneming van het
bepaalde in artikel 7:350 BW.
De eigendom van gewassen, al dan niet wortelvast, producten,
machines, materialen e.d. die na de oplevering nog op of in het
gepachte object aanwezig zijn gaat zonder vergoeding over naar
Twickel, tenzij bedoelde eigendom is overgegaan naar de
opkomende pachter.
Pachter zal bij het verlaten van het pachtobject de landerijen,
sloten, greppels en verder alles wat ten dienste van het
pachtobject aanwezig is en zaken die bestanddeel zijn van het
pachtobject in goede staat opleveren, zulks ten genoegen van
Twickel.
Pachter ontvangt bij beëindiging van de pachtovereenkomst voor
de door hem, met voorafgaande schriftelijke toestemming van
Twickel, uitgevoerde grondverbeteringen en/of aangebrachte
drainage een vergoeding voor het niet afgeschreven deel van
Twickel. Deze investeringen worden afgeschreven in 20 jaar,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De vergoeding kan
echter niet meer bedragen dan de hiermee samenhangende
waardevermeerdering van de betreffende percelen. Pachter heeft
evenwel geen recht op vergoeding indien er sprake is van
achterstallig onderhoud aan bedoelde investeringen.
Pachter draagt zorg voor een goede bemestingstoestand en
aanvaardbare zuurgraad van de gronden bij oplevering daarvan.
In geval van twijfel kan Twickel daartoe een analyserapport - op te
maken door een terzake kundig bureau - van de betreffende
grond verlangen.
9.
De door pachter aangebrachte afrasteringen en
drinkwatervoorzieningen worden naar de keuze van Twickel
verwijderd dan wel aan Twickel of een opvolgende pachter
overgedragen tegen een in overleg vast te stellen vergoeding.
Artikel 19 Ingebrekestelling
Ten aanzien van de bij deze overeenkomst aangegane verplichtingen,
zullen partijen in verzuim zijn door de enkele daad of nalatigheid of
door enkel verloop van een te stellen termijn of door het verstrijken
van een gestelde datum, zonder dat enige sommatie,
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
Artikel 20 Faillissement
Bij faillissement van pachter kan Twickel de pacht opzeggen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 van de Faillissementswet.
De volledige pachtprijs over het lopende pachtjaar is alsdan
opeisbaar.
Artikel 21 Kosten
De kosten verbonden aan de opstelling en afsluiting van deze en
eventuele volgende (wijzigings-)overeenkomst(-en) en de toetsing
daarvan zijn voor rekening van pachter.
Artikel 22 Los land
Ingeval van verpachting van los land zijn de bepalingen die betrekking
hebben op de opstallen niet van toepassing.
Artikel 23 Redelijkheid en billijkheid
Verpachter en pachter zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen
overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
Download