MR notulen 03-02-2015 - Eglantier

advertisement
Agenda MR vergadering dinsdag 3 februari 2015
locatie: OBS De Eglantier Voorhof
Overleg MR Tanthof
Aanwezig: MR Tanthof, Attie Boks, Caroline van den Berg, Jeroen de Bruin
Afwezig: Erika Kraai (ziek) en Laura Keur (zwangerschapsverlof)
Opening en vaststelling agenda
Mededelingen:
Attie zit voor i.v.m. verlof Laura.
Schoolplan:
Attie en Caroline geven hun opmerkingen op het schoolplan door via mail aan Erika. Jeroen
gaat dit ook doen.
De overige onderwerpen schuiven door naar de volgende vergadering. Dit betreft de Fancy
Fair en de evaluatie ouderochtenden.
Onderling beraad MR Voorhof en MR Tanthof:
Opening en vaststellen agenda.
Mededelingen:
Geen.
GMR Cao en urendiscussie:
Benno Geerdink, GMR-lid Voorhof vraagt of hij nog vragen over de nieuwe CAO kan
meenemen naar het komende GMR overleg. Yvonne geeft aan dat zij op 12 maart a.s. een
studiedag heeft met de CAO als onderwerp. Hierna zal Yvonne aangeven waar aandacht
nodig is.
TPO pilot + ouderavond Engels:
Eglantier Voorhof heeft een datum voor de ouderavond geprikt, te weten woensdag 18
maart. Eglantier Tanthof zal dit z.s.m. ook doen. De ouderavonden worden apart gehouden.
Het onderwerp is “Engels”. Caroline zal contact houden met Yvonne over de gezamenlijke
onderwerpen.
Schat van Delft:
Yvonne legt uit wat deze sponsoractie in september 2015 voor de Nieuwe Kerk inhoudt. Er
wordt positief gereageerd. Iedereen is wel erg nieuwsgierig hoe de organisatie alle kinderen
uit het basisonderwijs wil “verzamelen”.
Stichting Vrienden van..:
De stichting Vrienden van Eglantier Voorhof is ook in de lucht. Voorhof heeft een logo en ook
al automatische incassokaarten laten maken. Men zal deze gebruiken bij diverse activiteiten
zoals de toneelvoorstellingen binnenkort. Voorhof spaart voor een nieuwe geluidsinstallatie.
Tanthof zoekt nog naar een concreet spaardoel.
Yvonne speelt met het idee om via een inventarisatie bij alle kinderen achter de beroepen en
achtergronden van alle ouders te komen. Deze kunnen dan makkelijker worden benaderd
om iets bij te dragen aan de school, in materiële of immateriële zin. Jeroen vraagt Yvonne
ook Tanthof op de hoogte te houden van dit goede idee.
Overleg Voorhof incl directie:
Mededelingen:
De jaarrekening van 2014 is er nog niet en de formatie van het nieuwe schooljaar 2015-2016
is nog niet gereed.
De materiële begroting van het schooljaar 2014-2015 klopte niet. Ook was er de vraag wat
de energiekosten per vierkante meter zijn op zowel de locatie R.H. als op de locatie I.B.
Schoolplan (bijlage H1 t/m H3)
Is verschoven naar de volgende vergadering.
Combinatiegroepen en start 13e groep
Er wordt door de directie uitgelegd hoe vanaf volgend jaar de combinatiegroepen werken.
Omdat groep 8 van de combinatiegroep 7/8 jaarlijks vertrekt, wordt het vanaf de onderbouw
weer aangevuld en zullen de combinaties steeds anders zijn. Een leerling is dus ook om en
om jongste en oudste in een groep.
Als voordelen worden gezien:
- Kinderen doen onbewust mee met de andere groepen, wat goed kan zijn voor hun
leerontwikkeling.
- links leggen?
- De kinderen worden zelfstandiger en krijgen meer verantwoordelijkheid.
De nadelen (gezien vanuit de leerkracht)
- De constante wisseling in de groepen.
- De organisatie en andere praktische zaken.
IKC
Er moet worden nagedacht over:
- Scholing van het personeel van de SRK
- Het werkbudget: de school wil graag een conciërge en een goed werkende ‘front
office’.
- De school en opvang moeten op 1 lijn gaan staan en samenwerken.
- De ambitie is om in het nieuwe schooljaar, dus in augustus 2015, te starten met het
IKC. Dit vraagt nog een hoop voorbereiding. Gaat dit lukken?
Terugkoppeling vz-MR gesprek vz-OR
Er is een nieuwe voorzitter. Nadat de voorzitter is ingewerkt, gaat de MR opnieuw in
gesprek met de OR. Ook zijn er vragen over de financiën, waaronder het financiële
jaarverslag.
Rondvraag
De directie vraagt hoe laat ze wordt verwacht bij elke vergadering. Dit wisselt per
vergadering. De starttijd is gezet op 19.30 uur.
GMR-terugkoppeling
De klachtenregeling van Librijn is aangepast.
Een tijdje geleden heeft de overheid extra geld geïnvesteerd in het onderwijs. Ook Librijn
heeft een bedrag ontvangen. De MR vraagt zich af wat hiermee is gedaan. Een deel van het
geld is op de bank blijven staan i.v.m. het grootonderhoud.
Volgende MR vergadering: dinsdag 8 maart 2015, locatie Voorhof.
Download