2010 – 02- 11 Beleid effectief onderwijstijd

advertisement
2014-02-20 Beleid effectief onderwijstijd.
____________________________________________________
Aanleiding:
Bij diverse klassenobservaties is geconstateerd dat de effectieve besteding
van de onderwijstijd sterker moet.
Doel:
De leerlingen moeten in staat gesteld worden om optimaal onderwijs te
kunnen ontvangen. Alle leerlingen op alle niveaus krijgen op een afwisselende
en inspirerende manier onderwijs. Daarin is ruimte voor afwisselend inspanning
en ontspanning. De leerkracht gaat mee op de concentratiecurve /
spanningsboog van de leerling. Er wordt gewerkt met prikkelende en
boeiende materialen om het leren aantrekkelijk te maken en de leerling te
stimuleren en te activeren om te leren.
De leerkracht controleert of het lesdoel is bereikt.
Werkwijze:
 De leerkracht gaat de 3 O’s inzetten in de groep: Orde-Organisatie en
Overzicht.
 De 3 O’s worden continu besproken en eventueel bijgesteld op
studiemomenten en vergaderingen.
 De leerkracht zorgt voor een rijke leeromgeving, betekenisvol en in
context.
 De leerkracht controleert of de leerling de opdracht heeft begrepen.
 De leerkracht benoemt en bevestigt positief gedrag individueel en
klassikaal, de aandachtspunten worden individueel besproken.
Orde:
 De leerlingen komen om 08.20 / 12.50 uur naar binnen: de leerkracht
verwelkomt de leerlingen.
 Tot de les begint gaan de leerlingen voor zichzelf werken of zijn met
elkaar in gesprek.
 Om 08.30 / 13.00 uur start de leerkracht met de leerlingen gezamenlijk
het dagdeel en gaat vervolgens over naar de les of instructie.
 De orde geeft duidelijkheid voor iedereen: Zo doen we dat!
 De leerkracht geeft regelmatig aan wat er van de leerling verwacht
wordt en evalueert regelmatig.
De leerling weet wat hij moet maken, wanneer het af moet zijn, hoe
het gemaakt wordt, waar het ingeleverd wordt, welke materialen er
zijn en waar deze te vinden zijn, wat de leerling moet doen als de
opdracht af is. Zie ook beleid actieve betrokkenheid van de leerlingen.
Organisatie:
 De leerkrachten bevinden zich in hun lokaal als de leerlingen binnen
komen.
 De leerkracht geeft precies aan voor de leerling hoe de
verwachtingen naar de leerling zijn op het fysieke vlak (wat, waar),
mentale vlak (hoe) en concreet in tijd.





Voor alle groepen geldt: kringactiviteiten max. 15 minuten, anders
activiteit opsplitsen over de dag i.v.m. concentratiecurve van de
leerlingen. Uitzondering geldt voor lessen van Vreedzame school.
De leerkracht maakt aan de hand van het dagritme de dag visueel
voorspelbaar. De leerlingen (groep 1-8) weten precies waar ze die dag
aan gaan werken of instructie in krijgen.
De leerkracht geeft leerlingen passende opdrachten in het kader van
klassenmanagement, bijvoorbeeld het ophalen en uitdelen van
schriften zodat er een natuurlijk ontspanningsmoment ontstaat en er
toch op een soepele wijze een leswisseling kan plaatsvinden.
Tijdens de ‘fruithap’ wordt de tijd wel besteed. Dat kan met aandacht
voor eten zijn maar ook een talige activiteit laten plaatsvinden, zoals
voorlezen, naar het tv-programma ‘klokhuis’ kijken (met nagesprek) of
een spelletje doen om de woordenschat te verhogen in een
betekenisvolle context.
Leerkrachten kunnen ook een eigen andere betekenisvolle invulling
van deze tijd inzetten.
Tijdens de klassenobservaties zal door het BMT naleving van dit beleid
centraal staan.
Overzicht:
 De voorkennis van de leerlingen wordt opgehaald.
 Het doel van de les wordt aangegeven.
 Er vindt convergente instructie plaats, een steeds kleinere groep krijgt
(extra) instructie.
 Bij de differentiatie in instructie spreekt de leerkracht de verwachtingen
van de prestaties van de leerling uit: de leerkracht heeft aandacht
voor de leerling en fungeert als vangnet: optimaliseert het zelfsturend
vermogen van de leerling, het zelfstartend vermogen en geeft de
leerling feedback op de prestaties (inhoud).
Dit beleid wordt gearchiveerd in het ABC Kwaliteitshandboek, schooljaar
2014-2015.
Besproken in BMT van 20 januari 2014, goedgekeurd door team op 20 februari
2014.
Download