Uw financiële levensweg

advertisement
38
service
Juli/augustus
2015
Uw financiële
levensweg
Leven en carrière van een advocaat staan bol van keuzes en aangename en minder aangename
mijlpalen op persoonlijk en professioneel gebied. Allemaal dragen die financiële consequenties. Waar
moet u rekening mee houden wanneer u een baan aanvaardt, kantoor begint, emigreert, een sabbatical
neemt, erft, trouwt, scheidt, belegt en hoe zorgt u ervoor dat u aan het eind van uw carrière gerust
met (vervroegd) pensioen kunt gaan? Het Advocatenblad deed onderzoek naar de financiële situatie
van advocaten en sprak hierover met manager private banking Nico Hoeve en senior private bankers
Olivier Linker en Rob Neuvel van Van Lanschot Bankiers Business Professionals. Zij vertelden in een
groepsgesprek over de voor- en nadelen, kansen en risico’s bij levensbepalende gebeurtenissen.
Sabine Droogleever Fortuyn
6,9
Rapportcijfer
Noord-nederland
dat advocaten gemiddeld
geven aan hun financiële
situatie, per arrondissement
6,9
Noord-nederland
Rapportcijfer per
leeftijdscategorie
Jonger dan 30
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59
Ouder dan 60
7,4
6,7
7,2
7,1
6,7
6,6
6,4
overijssel
amsterdam
6,1
den haag
6,9
6,4
Midden-Nederland
gelderland
6,8
Rotterdam
7
5,7
Zeeland-West-Brabant
Oost-Brabant
Limburg
7
service 39
Waar let u op tijdens uw arbeidsvoorwaar­
dengesprek? Een goed salaris is natuurlijk
belangrijk. Maar er zijn veel meer voorwaarden
die invloed hebben op uw verdere levensweg.
Te denken valt aan aanvullende verzekeringen.
Zo is 2,5 procent van de advocaten vrijwillig
verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via het
UWV, 1,9 procent is hiertegen verzekerd via het
pensioenfonds, 68,1 procent heeft een arbeids­
ongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar
en 27,5 procent heeft zich niet verzekerd tegen
arbeidsongeschiktheid, zo wijst onderzoek van
het Advocatenblad onder advocaten uit.
Olivier Linker: ‘Het is verstandig om bij indienst­
treding naast het arbeidsongeschiktheidsrisico
het (nabestaanden)pensioen te regelen. Als u
getrouwd bent, kunt u bijvoorbeeld een Anwhiaatverzekering afsluiten. Dan ontvangt
uw partner tot de AOW-leeftijd een
uitkering als u komt te
overlijden.’
ij
Hoe staan
advocaten er
financieel voor?
a ls
e
om berg
n
e ud
e
ng
air
aa r Go tagi
t
n
te -s
be Pa aat
c
w
au advo
wi
l
wo t ad
rd voc
en aa
t
Bl
U
nb
26
U
Om inzicht te krijgen in de financiële
situatie van advocaten en de vragen
die zij kunnen hebben, stelde het
Advocatenblad een online enquête op.
In totaal namen 217 advocaten daaraan
deel. De resultaten van de enquête zijn
opgenomen in dit artikel. In hoeverre
is het representatief? Gezien de samen­
stelling van de advocatuur week de
opgegeven omvang van de kantoren
nauwelijks af van de totale advocatuur,
ook de verdeling over de arrondis­
sementen was goeddeels als die in
de totale advocatuur – al namen er
eigenlijk iets te weinig Amsterdammers
en iets te veel Midden-Nederlanders
en Gelderlanders deel. Wel kende
dit onderzoek te veel mannen (61,1
procent ten opzichte van 57 procent in
de advocatuur) en namen er te weinig
strafrechtadvocaten (22,1 procent) en
te veel personen- en familierecht­
advocaten (34,4 procent) deel. De
meeste respondenten waren zelfstandig
advocaat (46,6 procent) of partner (38
procent). De resultaten zijn opgenomen
in en rond de levensweg.
25
Sta
r
jaart
Als advocaat-stagiaire gaat u de driejarige beroeps­
opleiding advocaten volgen. De kosten hiervoor
zijn in totaal rond de 14.000 euro. Meestal betaalt
het kantoor deze kosten. Maar het kan zijn dat
als u de opleiding niet afmaakt, of als u tijdens
uw stage van kantoor wisselt, u de kosten moet
terugbetalen.
Er is een trend gaande dat, mede door de crisis,
advocatenkantoren moeite hebben stagiaires aan te
nemen en hun opleiding te betalen. De stagiaire-on­
dernemer is in opkomst en steeds meer stagiaires betalen
hun opleiding zelf. Deze betalen ze bijvoorbeeld uit spaargeld.
Daarnaast kunnen ouders gebruikmaken van de schenkingsvrij­
stelling. Ouders mogen hun kind eenmalig een maximaal bedrag
van ruim vijftigduizend euro belastingvrij schenken voor studie- of
(beroeps)opleidingsdoeleinden. Het kind moet dan wel een leeftijd
tussen de achttien en veertig jaar hebben. Ouders kunnen ook ge­
bruikmaken van het recht op een jaarlijkse belastingvrije schenking
tot circa vijfduizend euro.
Heeft u geen spaargeld en schenken uw ouders niet? Dan zou
u een persoonlijke lening bij de bank kunnen overwegen. Nico
Hoeve: ‘Wees u er bewust van dat zo’n lening uw leencapaciteit
kan beperken bij een toekomstige hypotheekaanvraag.’
27
en
en er
n
o
tn
enw par
m
w
a
s
u
et huis
aat
U g rekt m huur
bet een
28
‘Veel mensen die gaan samenwonen,
regelen helemaal niets,’ zegt Rob
Neuvel. Voor hen heeft hij de volgende
tip: overweeg het afsluiten van een
samenlevingsovereenkomst. Waarom?
Met een zogeheten verblijvingsbeding
in de samenlevingsovereenkomst kunt
u regelen dat de gemeenschappelijke
goederen in geval van overlijden bij
de langstlevende partner komen en
niet van rechtswege naar familie gaan.
Samenwonende partners erven volgens
de wet namelijk niet automatisch van
elkaar.
Maar de belangrijkste reden om een
samenlevingsovereenkomst te maken,
is dat u hierin uw partner kunt
aanwijzen als de rechthebbende op
uw partnerpensioen. De langstlevende
ontvangt dan een pensioenuitkering
als zijn of haar partner komt te over­
lijden. Er moet dan natuurlijk wel pen­
sioen zijn opgebouwd. Daarbij is het
belangrijk dat het pensioenfonds op de
hoogte wordt gesteld van het feit dat
u samenwoont en een samenlevings­
overeenkomst heeft gesloten.
Lening bij
familie/vrienden
Consumptief
40
krediet
Alleenstaand,
weduwe/weduwnaar
Alleenstaand,
gescheiden
gistreerd
nerschap
service
Alleenstaand,
nooit getrouwd
Relatie
samenwonend
jonger dan 30 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60 jaar en ouder
onbekend
20
0
Sterk risicomijdend
80
Risicovol
33
Door wie laten advocaten
zich adviseren?
36
Overig
Weet ik
niet
Eigen
zorg inkopen
Weet ik
niet
Pensioen
32
(Helemaal)Voor
niet meekinderen
eens
(Helemaal)
mee eens
Hypotheek
Accountant/fiscalist
en
l op
‘Ik ben bere m het risico te een
id o
ok
om geld te verliezen, als er o nen.’
‘Ik ben bereid om
het
rdie risico te
kans is om geld te ve
Neutraal
lopen om geld te verliezen, als er ook
een kans is om geld te verdienen.’
Welke schulden
hebben advocaten?
Geen
schulden
(Helemaal)
mee eens
29
Pe
Welk
hebbe
Weet ik
niet
Beleggingsadviseur Anders
mogensbeheerder
Accountant/fiscalist
‘Ik ben bereid om het risico te
lopen om geld te verliezen, als er ook
een kans is om geld te verdienen.’
Banker
35
Gem
id
dat deld aan
advo
caat tal uren
cont
volNiet
ract
g
zBanker
ond werkt ( ens
er ov
dus
erur
en)
Weet ik
niet
Kinderen kosten geld. Studenten
moeten hun eigen studie gaan be­
talen. Als uw kind vier jaar studeert,
kunt u uitgaan van totale kosten van
rond de 35.000 euro als uw kind
thuis woont en 60.000 euro als hij
of zij uitwonend is. Als u uw kind
wilt laten studeren, is het daarom
te overwegen om een spaarpot te
vormen vanaf de geboorte.
Geen
Rob testament
Neuvel: ‘Gezien de lange beleg­
Testament
gingshorizon en de lage
rentestand
Overig
is het te overwegen om te gaan
beleggen in plaats van sparen. Als Eigen
u op naam van het kind gaat zorg inkopen
beleggen, moet in principe de
Voor
kantonrechter toestem­
kinderen
ming geven.’
nd
ki ren
te o
rs eb
ee t g
d
uwor
w
tot
toe ap
dt sch
ree at
U t e ma
d
Niet
Zeer risicovol
Aa
nta tot Veel tot
ad Geen
l k zeer veel
vocweinig
i
aa nder
t ge en
hee mid dat
del
ft
d
Ja, parttimevoorwaarden
Door wie laten advocaten
zich adviseren?
100
1,7
In gemeenschap
van goederen
U raakt uw werknemersvoorzieningen: arbeids­
ongeschiktheidsverzekering (WIA), Anw-hiaatverzekering,
Nee Ga in het maatschapscontract na wat er is
pensioenopbouw kwijt.
geregeld met betrekking tot pensioen, aanvullende verzekeringen in geval
van arbeidsongeschiktheid (kijk ook bij 37 jaar) en overlijden. Bekijk wat u zelf
aanvullend wilt verzekeren. Houd hierbij uw privésituatie, huis en hypotheek,
in de gaten. Rob Neuvel: ‘Wij adviseren tijdig te beginnen met het opbouwen van
vermogen en pensioen. Houd hierbij ook rekening met restricties die vanuit het
kantoor kunnen gelden bij beleggen. Dit ter voorkoming van belangenconflicten.’
Om tot de maatschap toe te kunnen treden, bent u doorgaans verplicht een bv op
te richten. Meestal geldt: met uw eigen bv wordt u aandeelhouder in het kantoor
(tegenwoordig meestal een nv). Dit brengt met zich mee dat u een aandelenkapitaal
kunt verwerven. Als u hiervoor geen spaargeld heeft, kunt u een lening afsluiten.
Ja, fulltime Voor wat betreft de beloning, het winstdeel: dikwijls is er sprake van een ingroei­
Veel tot
Geenkapitaal
tot
regeling. Hierbij brengt de nieuwe
partner enkel het
in
en deelt vervolgens
zeer veel
Beleggingsadviseur Anders
weinig
de eerste jaren minder mee in de winst. De volgende jaren wordt het
Ja, parttime Vermogensbeheerder
aandeel in de winst stelselmatig verhoogd, zodat nieuwe partners na een
Financieel planner
aantal jaar volledig meedelen in de winst.
Nee
eel planner
Neutraal
Onder huwelijkse
Weet ik niet
Weet ik niet
60
Risicomijdend
Hoeveel risico nemen
advocaten bij alledaagse
Ja, fulltime
financiële beslissingen?
Getrouwd
34
40
(Helemaal)
niet mee eens
U gaat een ja
ar naar de B
ig Apple,
werken bij
een Amerika Neutraal
a
n
s bedrijf
waar Blauw
Pater Goudb
erg nauw
mee samenw
erkt
Anders
chulden
Welke s
?
vocaten
d
a
n
e
b
heb
Stem goed met uw Nederlandse werkgever af hoe dat jaar uw pensioenopbouw
verloopt. Als u een jaar werkervaring bij een buitenlands kantoor opdoet, is dat
ook in het belang van uw Nederlandse werkgever. U kunt dikwijls met uw Neder­
landse werkgever afspraken maken over de zaken omtrent pensioen en andere
financiële regelingen.
Het betalingsverkeer tussen de Verenigde Staten en Europa is redelijk complex. Aan­
rader: overweeg een Amerikaanse bankrekening te openen waarop u uw inkomen
laat storten en waarvan u leeft. Zo houdt u uw Nederlandse en Amerikaanse geld
Hypotheek
Lening bij
familie/vrienden
Consumptief
krediet
gescheiden. Als u aan het eind van de periode in de Verenigde Staten nog geld over
heeft, kunt u dat in een keer overboeken op een Nederlandse rekening.
Nico Hoeve: ‘Als u als ingezetene van de Verenigde Staten wordt aangemerkt, geeft
dat beperkingen voor het beleggen in Nederland. Dat houdt in dat u uw effecten­
portefeuille alleen kunt aanhouden op basis van execution only, oftewel beleggen
zonder advies.’
Fiscaal advies inwinnen is zeer gebruikelijk als u naar het buitenland gaat omdat er
per land grote verschillen kunnen zijn in de wijze waarop belasting wordt geheven.
Door wie laten advocaten
zich adviseren?
61,5
tage
Percen
ten dat
advoca bouwt
en op
vermog
Beleggingsadviseur Anders
Vermogensbeheerder
Financieel planner
Banker
36
37
Weet ik
niet
(Helemaal)
mee eens
Niet
en
at ch
l
e
i
wi en z ?
r
t n
o
Do voca sere
ad advi
‘Ik ben bereid om het risico te
lopen om geld te verliezen, als er ook
een kans is om geld te verdienen.’
Welke
schulden
service
41
hebben advocate
U wo
hierd rdt ziek e
n ben
oor e
en h
t
de ro alfjaar u
it
ulatie
(Helemaal)
Geen
schulden
Anders
niet mee eens
Hypotheek
Bent u in loondienst, of bent u partner? Als u in loondienst bent, valt u
onder de wettelijke regeling en betaalt uw werkgever bij ziekte de eerste twee jaar
Neutraal
uw inkomen door. De werkgever zal doorgaans
zeventig procent van het salaris
doorbetalen. In de praktijk zien we dat veel werkgevers het eerste jaar honderd
procent doorbetalen. Daarnaast geldt als regel dat indien uw loon bij ziekte minder
wordt dan het voor u geldende wettelijk minimumloon, uw werkgever u in ieder
geval in het eerste jaar het minimumloon moet uitbetalen. Het tweede jaar betaalt
de werkgever minimaal zeventig procent van uw salaris.
Het maatschapscontract geeft partners vaak meer duidelijkheid over de gevolgen
van arbeidsongeschiktheid. Het eerste jaar wordt ziekte financieel vaak binnen de
maatschap opgevangen. Zo kan het zijn dat u een uitkering krijgt op basis van een
vast bedrag of een percentage van het reguliere winstaandeel. Na een jaar kunt
u zich doorgaans op de door uzelf gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering
beroepen. Olivier LInker: ‘Check hoeveel wachtdagen uw verzekering heeft en zorg
ervoor dat uw verzekering aansluit op de regeling in het maatschapscontract.’
Accountant/fiscalist
30
u gaat
trouwen
De afgelopen jaren zijn de regels omtrent het verkrijgen
van een lening versoberd. Hierdoor moet u bij de aan­
koop steeds meer eigen middelen meebrengen. In de
wet is bepaald dat u dit jaar een maximale hypotheek
van 103 procent van de koopprijs kunt aangaan. In 2018
gaan we naar 100 procent. Dat betekent dat u dan de
kosten koper geheel uit eigen middelen moet betalen.
Het is sinds 2013 in principe niet meer mogelijk om
aflossingsvrij te lenen.
Keuze: gaat u annuïtair of lineair aflossen? Nico Hoeve:
‘We zien in de praktijk dat de meeste advocaten kiezen
voor een annuïtaire aflossing. Dat komt doordat de
maandlasten bij annuïtair aflossen in het begin lager
zijn dan bij een lineaire aflossing.’
Vraagt u zich af of u het huis alleen wilt kopen, of
samen met uw partner? Tip: als u getrouwd bent, heeft
u een fiscaal partner, dan mag u alle hypotheekrente
aftrekken bij degene die het meest verdient, ook al
koopt u de woning samen met uw partner. Let wel: de
aftrek van de hypotheekrente in de hoogste schijf gaat
de komende jaren langzaam terug naar 38 procent. Dit
Alleenstaand,
weduwe/weduwnaar
jaar is dit percentage nog 51.
Vaak zal de financier u verplichten een overlijdens­Alleenstaand,
gescheiden
risicoverzekering af te sluiten. Zo kan, als u komt
Geregistreerd
partnerschap
te overlijden, een deel van de hypothecaire lening
worden afgelost.
Tip: als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden,
Relatie
samendan is het aan te raden uw partner de verzekering op
wonend
uw leven te laten sluiten. De uitkering die hij of zij ont­
vangt bij overlijden is dan niet belast met erfbelasting.
M
adv eeste
ocat
e
getr
ouw n
d
Als u niets regelt, leidt dat er automatisch toe
dat er sprake is van gemeenschap van goederen.
Algemeen bekend, maar toch: alle bezittingen en
schulden van vóór en tijdens het huwelijk worden
hierdoor gemeenschappelijk.
Als u van plan bent om later partner te worden of
een eigen kantoor te beginnen, is het te overwe­
gen om huwelijkse voorwaarden bij de notaris op
te stellen en zo de vermogens van u en uw partner
gescheiden te houden. Dat heeft voordelen,
bijvoorbeeld bij faillissement. Schuldeisers kun­
nen dan geen aanspraak maken op het vermogen
van uw partner. Olivier Linker: ‘Voorwaarde is
wel dat echtgenoot of echtgenote geen zakelijke
financieringen meetekent of borg staat.’
Met huwelijkse voorwaarden kunt u er ook voor
zorgen dat bij een eventuele echtscheiding uw
bedrijf niet in gevaar komt. Als u in gemeenschap
van goederen trouwt, heeft uw levenspartner bij
scheiding per slot van rekening recht op de helft
van de waarde van uw onderneming.
Alleenstaand,
Alleenstaand,
weduwe/weduwnaar
Alleenstaand,
gescheiden
Geregistreerd
partnerschap
Relatie
samenwonend
Percentage advocaten
dat partner met
inkomen heeft
Zofulltime
Ja,
adv zijn
oca
t
Weet ik niet getr
ouw Ja,enparttime
d
In gemeenschap
van goederen
31
Getrouwd
85,8
nooit getrouwd
s
parameGetrouwd
n
uw tner met u
eer koo w
ste pt u
hui
s
Alleenstaand,
nooit getrouwd
Nee
Onder huwelijkse
voorwaarden
Door wie laten advocaten
zich adviseren?
42
service
Ja, fulltime
as
ba en
n
e
io
eig pens
t
en
en ilt
U b u w ouw
b
en op
Weet ik niet
ing
ittred re
u
a
de
un
acht
in an n?
Verw dvocaat
rke
te we
als a
e
i
t
c
fun
Ja, parttime
Nee
Om te kunnen stoppen met werken, moet u genoeg
middelen hebben om uzelf te kunnen onderhouden. Vanaf
67-jarige leeftijd ontvangt u AOW (Algemene Ouderdomswet). Daarnaast
zal er mogelijk een aantal jaren in loondienst zijn gewerkt waardoor
u vanuit een pensioenfonds een pensioenuitkering ontvangt. Hiervan
ontvangt u elke vijf jaar een overzicht, het zogeheten Uniforme
Pensioenoverzicht (UPO).
Vanaf het moment dat u partner bent, dient u zelf uw pensioenopbouw
Jonger dan 50
Jonger dan
Weet
ik
Jonger
Weetmanieren:
ik 51-55 u kunt in eigen
Weet ik
Dat50
kan op vele
beheer
pensioen
Weet ikte regelen.
niet Anders
dan 50
niet
niet
56-60
niet
51-55
Beleggingsadviseur
opbouwen, u kunt door middel van lijfrenteverzekeringen
pensioen
51-55
56-60
Vermogensbeheerder
opbouwen of door te sparen in box 3. Voor een helder beeld61-65
van uw
56-60
Geen
Financieel
planner
Ouder
61-65
testament
toekomstige
financiële
situatie
helpt
het
om
een
overzicht
te
maken
van
dan 65
Ouder
61-65
Testament
Ouder
Ouder het bedrag is
dan 65 kunt u in kaart brengen
en vermogen. Daarbij
dan inkomen
65
61-65
danwat
65
dat u op de pensioendatum nodig heeft. Nico Hoeve: ‘Hoe eerder uNiet
begint
40-49
jaar opbouwen van pensioen,
50-59 jaar
60 is
jaar
30-39 jaar
Banker het
met het
hoe gemakkelijker
om met een
en ouder
relatiefJonger
geringe
storting een fors kapitaal op te bouwen. Dat
danperiodieke
50
Jonger
dan
50
Weet
ik
Jonger
Weet
ik door
Weet ik
Weet ik
51-55
komt
het zogeheten rendement-op-rendement
effect. Wanneer u
Accountant/fiscalist
niet
dan 50
niet
niet
56-60
niet
51-55
voor
lange
termijn
belegt,
behaalt
u
niet
alleen
rendement
op uw inleg
51-55
56-60
61-65
maar ook op het eerder behaalde rendement.’
56-60
Als uw oude woning met winst wordt
Ouder
61-65
Maar
met betrekking tot de
verkocht,
bent u ‘verplicht’ dit bedrag in te dan 65
Ouderlet op: er staan veel veranderingen
61-65
Testament
Ouder
Ouder
dan
65
dan 65
regelgeving van pensioen in dan
eigen
61-65
65 beheer voor de deur. De kans is groot
brengen als ‘eigen middelen’ bij de koop van
dat pensioen in eigen beheer drastisch wordt aangepast per 1 januari
de nieuwe woning. Doet u dit niet en leent u
50-59 jaar
60 jaar
40-49 jaar
30-39 jaar
2016.
Vanaf 1 januari 2015 bouwt
u geen pensioen meer op over het
dit bedrag toch, dan is de rente over dit bedrag
en ouder
Jonger dan 50
salaris
boven
100.000
euro.
Ook
zijn de opbouwpercentages verlaagd. Het
Jonger dan 50
Weet ik
Jongerleent
Weet ik 51-55
Weetdat
ik u meer
niet aftrekbaar. Voor het deel
Weet ik
dan 50
niet
niet
56-60
niet
51-55
inkomenniet
vanaf pensionering wordt daardoor uiteindelijk lager.
dan de bestaande hypothecaire lening, krijgt u
Door wie laten advocaten
zich adviseren?
41
38
Geen
testament
51-55
56-60
61-65
een nieuwe lening met een looptijd van dertig
56-60
Ouder
61-65
jaar waarbij u de keuze heeft
om
deze
lening
Pensioendan 65
Ouder
61-65
Testament
Ouder
Geen mening
Ouder
fonds Anders dan 65
lineair of annuïtair af te lossen. Rob61-65
Neuvel:
dan 65
dan 65
Als u individueel of met een aantal partners
‘WijOverig
zien ook dat woningen met verlies worden
Weet
40-49 jaar Aflossen
50-59 jaar
60een
jaarkantoor
begint, loopt u een groter
verkocht. In veel gevallen kunt30-39
u de jaar
restschuld
ik niet
Jonger dan 50
en ouder
Sparen
Jonger
dan
50
ondernemersrisico
dan
Weet
ik
schuld
Jonger
Weet
ik
Weet
ik
meefinancieren, de rente is hierbij maximaal
Weet ik
51-55
Ja wanneer u werkt in
Eigen
niet
dan 50
niet
niet
Pensioen
56-60
niet
51-55
de
beschermde
omgeving
van een grotere
zorg inkopen
vijftien jaar fiscaal aftrekbaar.’
51-55
Beleggen
Nee
56-60
maatschap. Regel daarom een goede
61-65
U kunt zich afvragen of u 56-60
de lening weer bij
Nee
Ouder
61-65
Vastgoed
aansprakelijkheidsverzekering.
deVoor
bankdan
gaat
afsluiten. Stel dat uw bv de
65
Ouder
61-65
kinderen
Ouder
Ouder
Als u met meerdere advocaten een kantoor opricht,
dan 65
afgelopen jaren 61-65
vermogen heeft opgebouwd,
dan 65Pensioendan 65
Anders
Geen mening
fonds
zult u van tevoren met elkaar afspraken moeten
dan is het mogelijk dat u een deel van de
50-59 jaar
60 jaar
jaar bij de bv sluit. Maar let40-49 jaar
maken en risico’s moeten benoemen.
Stel dat
hypothecaire30-39
lening
Overig
Ja
enWeet
ouder
er een meningsverschil of ruzie komt. Wat zijn
ik niet
Aflossen
op: ook in dat geval moet er een aflossing
Sparen
schuld
dan de afspraken over uittreden, financiële
worden afgesproken, wil de rente op de
en
Op welke Ja
Pensioen
nkopen
vergoedingen aan diegene die blijft zitten
lening aftrekbaar zijn. Ook moet u er bij de Beleggen
Nee
leeftijd
of juist weggaat? Mag u bijNee
vertrek klanten
Belastingdienst melding van maken dat u een
Vastgoed
Voor
verwacht
meenemen? Wat wordt uw concurrentiebeding?
hypothecaire lening aantrekt bij een nietkinderen
Pensioenieder zijn eigen cliëntenportefeuille? Of
Gemiddelde bruto
mening
advocaat uit GeenHeeft
financiële instelling.
fonds Anders
is er één portefeuille van kantoor? Hoe gaat
omzet in euro’s
advocatuur
Ja
Geen
Weet
u in uw aandeelhoudersstructuur
om met mening
in personal holding
ik niet
te treden?
Aflossen
een partner die overlijdt? Bent u in staat deze
Sparen
schuld
Ja
sioen
partner of zijn nabestaanden uit te kopen? Zet alle
uv
Beleggen
Nee
afspraken die u hierover maakt zwart op wit in een
Nee
Geen
erk
w
Nee
o
maatschapsovereenkomst.
schulden n Vastgoedo
op
Pensioenin
Olivier Linker: ‘Houd daarnaast rekening met
eeAnders
Geen mening
fonds Anders
n d g en k t uw
opstartkosten en reserveer hiervoor financiële
uu
o
Ja
Geen
rdebij opt Weet
wo Lening
buffers. Wilt u hiervoor geld mening
lenen?
De bank
20
40
60
80
100
n
0
ik niet
Aflossen
r
Hypotheek
i
e
familie/vrienden
n
beoordeelt
elke
financiering
per
geval
op basis
Sparen
jonger
dan
30
jaar
g
schuld
Ja
Ja
30-39 jaar
van een businesscase. Het inbrengen van eigen
Consumptief
40-49
jaar
Beleggen
Nee
krediet
vermogen is doorgaans gebruikelijk
Nee bij een startNee
50-59 jaar
up.’
Vastgoed
Geen
Ja
Geen
mening
133.658
te
er ook
nen.’
Nee
Welke schulden
hebben advocaten?
39
schulden
Anders
40
nt
egi
U b eigen
e)
uw
h
c
(ni oor
t
kan
Welke schulden
hebben advocaten?
60 jaar en ouder
onbekend
Sterk risicomijdend
Risicomijdend
Neutraal
Risicovol
Zeer risicovol
Ja
42
service 43
Naast uw werk als advocaat
geeft u les, lezingen en
schrijft u boeken
43
beh U he
oor eft
in
li
en jk kap midd
e
wil
i
t u taal o ls een
w
gaa
p
n b verm gebo
u
ele
o
gge gen wd
n
Hoe gaat u vermogen opbouwen?
en het behoud van vermogen. We
De meeste advocaten kiezen voor
weten allemaal dat vermogensregie
sparen. Investeren in vastgoed komt
belangrijk is, maar weinigen nemen
op een tweede plaats, gevolgd door
de tijd om er eens goed voor te gaan
Hoe beheert u de inkomsten die
beleggen. Een meerderheid van de
zitten. Tegelijkertijd verandert er van
u uit neveninkomsten ontvangt?
beleggende advocaten neemt alle
alles op het gebied van pensioenen,
Olivier Linker: ‘Bent u partner bij
beleggingsbeslissingen zelf. Tegelij­
zorgkosten, hypotheekrenteaftrek en
een groot kantoor, dan gaan de
kertijd besteedt een grote groep het
talloze andere terreinen. De eigen
inkomsten uit nevenactiviteiten
beheer van beleggingen uit, toont
verantwoordelijkheid voor vermo­
vaak naar uw kantoor. U ontvangt
onderzoek van het Advocatenblad
gensopbouw wordt steeds groter.
dan gewoon uw winstaandeel.
Let op: als u uw ouders een
schenking
aan.
Grondige financiële en fiscale kennis
Alleenstaand,
Jonger
dan 50 doet toe­
Alleenstaand,
Jonger dan 50
nooitvan
getrouwd
is vaak
in het voordeel
Weet ik
Jonger
Weet
ik 51-55
WeetDit
ikweduwe/weduwnaar
Weetu ik
komen, betalen uw
ouders
in principe schenkbe­
Eén
van
de
grote
nadelen
van
is nodig om de consequenties van
niet
dan 50
niet
niet
56-60
niet
51-55
Alleenstaand,
en uw
kantoor.
lasting (30 of 40 procent). Jaarlijks kunt u wel een
51-55Het winstaandeel
sparen is dat de rentevergoeding
de keuzes die je maakt op de lange
gescheiden
56-60
overtreft in de 56-60
regel de inkomsten
bedrag van circa 2.000 euro belastingvrij schenken 61-65
Geregistreerd
op dit moment zeer laag is. Door de
termijn te kunnen overzien. Zijn je
Ouder
partnerschap
61-65
uit overige werkzaamheden.
aan ouders. Andere mogelijkheden zijn er ook.
vermogensrendementsheffing
van
1,2
doelstellingen haalbaar? Wat zijn de
dan 65
Ouder
61-65
Ouder
Ouder
En uw61-65
uitstraling, reputatie alsdan
65 een hypotheekvrij huis
gemeenschap
Bijvoorbeeld: als uwdan
ouders
65
procent en de inflatie betekent spa­
risico's?
dan 65 Invan
Geen Zijn er alternatieven?
goederen
professor of veelgevraagd
spreker
testament
Relatie
hebben, kunt u hen hierop een lening verstrekken.
ren op dit moment dat uw vermogen
Wij
zien dat veel advocaat-partners
Testament
samen40-49 jaar
50-59 jaar
60 jaar
30-39 jaar
straalt
weer af wonend
op uw kantoor. Getrouwd
Ze moeten dan een zakelijke
rente betalenOnder
en deze
eigenlijk in waarde afneemt.
beleggen om een hoger rendement
huwelijkse
en ouder
Werkt u in loondienst, en verricht
rente is niet fiscaal aftrekbaar. Ouders krijgenvoorwaarden
op
Besluit u in beursgenoteerde aande­
te behalen dan bij sparen. Uiteraard
u activiteiten naast uw baan, dan
deze manier wel liquide middelen ter beschikking,
len te beleggen, vraag u dan af wat
dient u zich te realiseren dat aan alle
vallen de inkomsten uit de neven­
want ze kunnen het geleende bedrag opmaken.
u wilt bereiken met uw vermogens­
vormen van beleggen risico’s zijn
activiteiten onder ‘inkomsten uit
De kans dat u eerder overlijdt dan uw ouders
opbouw. Alleen pensioen, of zijn er
verbonden. Meestal geldt dat een
overige arbeid’. Hierover betaalt u
is klein, maar voor die situatie kunt u in een
andere doelen? De meeste advocaten
belegging met een hoger verwacht
belasting in box 1.
testament opnemen dat uw ouders in dit geval
(73,6 procent) bouwen vermogen
rendement grotere risico’s met zich
belastingvrij een bedrag erven. Het maximale
op voor hun (partner) pensioen, zo
meebrengt. Door een portefeuille
belastingvrije bedrag is circa 45.000
blijkt uit onderzoek van het Advocasamen te stellen met verschillende
n
be
euro, voor ouders
tenblad. Een krappe twintig procent
beleggingscategorieën zoals obliga­
e heb ijstand
t
a
b
m
s
?
gezamenlijk.
e
t
n
bouwt
kapitaal
voor
de
kinderen.
En
ties, aandelen en onroerend goed
k
h
e
l
c
e
e
In w gen op r op inkom
bijna achttien procent wil met het
kunt u het risico verminderen.’
d
in
vermogen eigen zorg inkopen.
Houd rekening met de structuur
inig ect geha
Pensioenu
z
e
b
Geen mening
eff
fonds Anders
f
Het
percentage
van
het
vermogen
dat
waarbinnen u belegt, de bv- of
e
i
t
nega
s
bedoeld is voor pensioen,
verschilt
privéstructuur. Het omslagpunt ligt
r
Ja
Geen
e
Ja, fulltime
Weet
d
u
mening
per
advocaat.
Een
kwart
van
de
bij 6 procent rendement. Als u in
Aflossen
n ik niet
o
Overig
Veel tot
Geen tot
Sparen
w gaa
schuld
advocaten
heeft
een
percentage
van
de bv belegt dan betaalt u over het
zeer veel
u
weinig
Ja
Ja
l
n
lt parttime
Weet ik niet
iJa,
iee une
0 tot 20 procent in gedachte. Ruim
werkelijke rendement vennoot­
w
c
Eigen16
n
e
Beleggen
Pensioen
Nee
U na rst
Nee zorg inkopen
procent
van
de
advocaten
denkt
aan
schapsbelasting (20 of 25 procent).
Nee
fi de
Vastgoed
61 tot 80 procent. Ruim 11 procent
U kunt deze middelen ook door een
on
Weet ik
Voor
niet
van de advocaten heeft een percen­
Nee
kinderen dividenduitkering naar privé uitke­
tage van 81 tot 100 procent in petto.
ren. U moet dan wel eerst 25 procent
Veel mensen, zo ook advocaten, schuiven het opstellen van een
En ruim 32 procent weet het niet.
aanmerkelijkbelangheffing betalen
testament voor zich uit. In een testament regelt u wat u wilt dat
Het
is
dan
ook
niet
gek
dat
de
waardoor u in privé met 75 procent
er met uw nalatenschap gebeurt. Wie erft wat en onder welke
houding ten opzichte van het nemen
van de gelden kunt beleggen. In box
voorwaarden? Daarnaast kunt u met een testament regelen dat
van risico’s met betrekking tot
3 betaalt u geen belasting over uw
er zo min mogelijk erfbelasting wordt betaald bij uw overlijden.
pensioen ook sterk verschilt onder
werkelijke rendement maar betaalt u
Rob
Neuvel:
‘Indien
er
geen
testament
is,
hoeft
sinds
2003
de
Door wie laten advocaten
‘Ik ben bereid om het advocaten.
risico teToch is de grootste groep altijd 30 procent belasting over een
langstlevende echtgenoot het erfdeel van het kind niet meer uit
zich adviseren?
om
geld
te verliezen,
als
er ook
(44,4
procent)
risicomijdend en 14,6
fictief rendement van 4 procent. De
te betalen. Het kind krijgt op grondlopen
van de wet
alleen
een nietWelke schulden
procent
sterk
risicomijdend.
Ruim
bv-structuur ligt voor de hand als
opeisbare vordering ter grootte van zijneen
erfdeel.’
kans is om geld te verdienen.’
advocaten?
een kwart van de advocaten is hierin hebben
u minder dan
6 procent rendement
De kinderen kunnen deze vordering pas opeisen bij het overlijden
neutraal,
meer
dan
10
procent
neemt
verwacht.
Bij
meer
dan 6 procent
van de langstlevende ouder. Toch is het maken van eenWeet
testa­
ik
Beleggingsadviseur Anders
niet
veel risico’s met betrekking tot het
rendement is de privéstructuur fis­
ment
bij
grotere
vermogens
van
belang
omdat
u
aanvullende
Vermogensbeheerder
pensioen.
caal voordeliger.
In de praktijk kiezen
Geen
voorwaarden kunt opstellen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat
Financieel planner
Nico Hoeve: ‘In de praktijk zien wij
veel partnersschulden
ervoor om in de bv te
wat uw kinderen erven niet hoeft te worden gedeeld bij een
vaak dat door de drukte van het
beleggen omdat hetAnders
betalen van de
(Helemaal)
eventuele echtscheiding.
(Helemaal)
Niet
niet mee eens
dagelijkse leven het niet eenvoudig
aanmerkelijkbelangheffing een grote
mee eens
Lening bij
Banker
is om stil te staan bij de opbouw
emotionele drempel is.
Hypotheek
20
40
60
80
100
Zo
b
adv ouwe
n
o
c
ver
mo aten
gen
op
44
45
0
w op
tu t
el en
st m
u sta
te
jonger dan 30 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60 jaar en ouder
onbekend
familie/vrienden
Accountant/fiscalist
In gemeenschap
van goederen
Onder huwelijkse
Sterk risicomijdend
voorwaarden
Risicomijdend
Neutraal
Helft
advo
caten
heeft
testam
t risicovol
Risicovol enZeer
Weet ik
niet
Neutraal
Geen
testament
Testament
46
Jonger
dan 50
51-55
Weet ik
niet
Jong
Jonger dan 50 Consumptief
Weet ik 51
krediet niet
51-55
56-60
56-60
Ouder
dan 65
61-65
30-39 jaar
6
Ouder
dan 65
61-65
40-49 jaar
Ouder
dan 65
50-59 jaa
Alleenstaand,
weduwe/weduwnaar
Alleenstaand,
44gescheiden
Geregistreerd
partnerschap
Alleenstaand,
nooit getrouwd
service
93
,2
Pe
Getrouwd
da rcent
tg
a
fin oed ge ad
z
an
v
cië icht ocat
le s hee en
itu ft o
ati p
e.
Bent u de meest draagkrach­
49
u
sch gaa
eid t
en
Relatie
samenwonend
tige partner, dan moet u mogelijk
partneralimentatie gaan betalen. Deze
plicht duurt in principe twaalf jaar als er
sprake is van een huwelijk met kinderen of
een huwelijk zonder kinderen dat langer
dan vijf jaar heeft geduurd. De partnerali­
mentatie is aftrekbaar voor de inkomsten­
belasting. Als er kinderen in het spel zijn,
moet u mogelijk ook kinderalimentatie
gaanJa,
betalen.
fulltime Deze alimentatie is fiscaal
niet aftrekbaar. Ook zal er een ouder­
schapsplan moeten worden gemaakt.
Weet ik niet
Ja, parttime
Daarnaast moeten u en uw partner
spullen gaan verdelen. De manier
waarop dit gebeurt, hangt af van
de huwelijkse voorwaarden.
Nee
Pensioen moet ook
worden verdeeld,
tenzij anders
U kunt ervoor kiezen de nalatenschap beneficiair te
aanvaarden. Dit houdt in dat u de erfenis alleen accepteert
In gemeenschap
Geen
van als
goederen
de bezittingen groter zijn dan de schulden (positief
testament
saldo). Als er onverwacht sprake is van een negatief saldo,
Onder huwelijkse
bent u niet verantwoordelijk voor het aanzuiveren van dit
voorwaarden
tekort. De schuldeisers kunnen u als beneficiair erfgenaam
dus niet aanspreken op openstaande schulden. Daar
staat tegenover dat de nalatenschap eerst moet worden
vereffend en de erfgenamen pas hun deel ontvangen
als alle schulden zijn betaald. Als u een nalatenschap
beneficiair wilt aanvaarden, moet u hiervoor een
verklaring afleggen bij de rechtbank. Daaraan zijn wel
kosten verbonden, rond de 150 euro. Nico Hoeve: ‘Let op:
als u al aanvaardingshandelingen heeft verricht, zoals uit
het huis halen van spullen of het inschakelen van een
makelaar, kunt u niet meer beneficiair aanvaarden.’
Op het moment dat u de eigen woning van uw vader
Uw vader,
erft, met hypotheek, is de hypotheekrente niet
die twee
aftrekbaar, tenzij u zelf in het huis gaat
jaar geleden
wonen. Andere erfgenamen, zoals
n uw Veel tot broers of zussen, zult u afhankelijk
va
Overig
Geen tot
oeder iszeer veel van de verdere verdeling van de
mweinig
Eigen
nalatenschap, moeten uitkopen.
Pensioen
escheiden,
g
Testament
zorg inkopen
komt te
Weet
enik
overlijdniet
Voor
kinderen
48
Jonger dan 50
en
ouw
b
m
n
aro ate
Wa advoc en op?
og
Weet ik
rm
e
v
niet
53
Jonger dan 50
is bepaald in
Jonger
Weet ik 51-55
Weet ik
Weet ik
dan 50
niet
niet
56-60
niet
51-55
de huwelijkse
51-55
56-60
61-65
voorwaarden. Ook
56-60
Geen
Ouder
61-65
polissen, zoals testament
de overlij­
dan 65
Ouder
61-65
Testament
Ouder
Ouder
densrisicoverzekering, moeten
dan 65
dan 65
61-65
dan 65
worden aangepast aan de nieuwe
40-49 jaar
50-59 jaar
60 jaar
30-39 jaar
situatie.
en ouder
Weet ik
Jonger dan 50
RobBeleggingsadviseur
Neuvel: ‘Sinds 1 januari
Anders 2013 is een
niet
Jonger
dan
50
Dit
is
het
moment
om
uw
testament
opnieuw aan
Weet
ik
Jonger
Weet ik 51-55
Weet ik
Weet ik
niet
Vermogensbeheerder
niet
nieteen dan 50
echtscheiding waarbij sprake is van
56-60
niet
51-55
te passen. Zo kunt u regelen dat uw nieuweGeen
partner
51-55
56-60
gezamenlijke
eigen woning complexer
Financieel
planner
Sommige kantoren faciliteren
een sabbatical voor partners en
verzorgd achterblijft als u komt te overlijden. Sluitschulden
uw overlij­
61-65
56-60
geworden. Voorheen was het mogelijk
betalen het winstaandeel in deze periode door. Is61-65
dit niet het geval,
Ouder dat
densrisicoverzekering nog aan bij de huidige situatie?
(Helemaal)
Anders
dan 65 de
Ouderuw sabbatical,
61-65
Testament degene die in de woning bleef wonen,
Ouder
en uw winstaandeel
of
inkomen (Helemaal)
stopt tijdens
dan
Niet
Ouder Als u alimentatie ontvangt, komt deze te vervallen op het
niet
mee
eens
dan
65
dan 65
61-65
dan
65
mee
eens
hypotheek ongewijzigd overnam. Door de
moet u op tijd gaan sparen. Tip: als u gedurende uw sabbatical
moment van duurzaam samenwonen, ook als er geen samen­
Lenin
Banker
Hypotheek
verandering in de fiscale wetgeving is30-39
het jaar
famil
minder of geen40-49
inkomen
jaar krijgt, kunt u gebruikmaken
50-59 jaar van de
60 jaarlevingsovereenkomst is afgesloten. Als u na een maand besluit
niet meer mogelijk dat het deel van dege­
middelingsregeling van de Belastingdienst. U berekent uw gemid­ en ouder
weer op uzelf te gaan wonen, geeft dat niet opnieuw recht op Consum
Accountant/fiscalist
Neutraal
ne die vertrekt aflossingsvrij
wordt voort­
krediet
delde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren.
Vervolgens
partneralimentatie. Er zijn ex-partners die in het echtschei­
gezet. Op dit deel van de lening moet, om
berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de
dingsconvenant een termijn voor het samenwonen opnemen
voor renteaftrek in aanmerking te komen,
nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen?
waarna de alimentatieplicht pas afloopt.
minimaal een annuïtaire aflossing
Dan heeft u mogelijk recht
op
een
teruggaaf.
De
eerste
545
euro
van
Pensioenplaatsvinden. Ten opzichte van een
Geen mening
het verschil tussen de verschuldigde
en de herrekende belasting
fonds Anders
Vindt u dat advocaten
aflossingsvrije lening dus een
krijgt u niet terug.
Overig
Ja
een belang mogen hebben
Weet
aanzienlijke stijging van de
Olivier Linker: ‘Stel dat uAflossen
nog een levensloopregeling heeft, dan is
ik niet
in bedrijven van cliënten
maandlasten.’
dit het moment om het tegoed
op te nemen. Eind 2021 stopt
schuld ervan Sparen
oen
e
r ook
en.’
e
w
Door wie laten advocaten
‘Ik ben bereid om het risico te nieu
u ne
n aat
zich adviseren?
eereook
om geld te verliezen,gals
half emt elopen
t
en
j er en g en
i
j
a
r
a
te verdienen.
’ on
r eeeen kans is om geld
sab
uk
tn
50
bati
cal
Eigen
zorg inkopen
4
,
2
1
Voor
kinderen
Pensioen
n
ate
voc kt op
d
a
aa
ge
nta aak m ctieve
e
c
r
Pe nspr f colle .
aa
so
ing
dat bonu itker
u
een inst
w
n
52
par menw
sa
de levensloopregeling en op dat moment wordt het saldo volledig
Beleggen
belast in de inkomstenbelasting. Kijk ook naar andere verzekerin­
Vastgoed
gen, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering.’
47
Pensioenfonds Anders
Aflossen
schuld
Sparen
Beleggen
Welke schulden
Ja
of wederpartijen?
Nee
Nee
Vindt u het verantwoord
dat advocaten beleggen,
ook alJakan dit betekenen
dat de mogelijkheid
bestaat dat ze aandelen
bezitten van cliënten of
Nee
wederpartijen?
Geen mening
Weet
ik niet
Ja
Nee
Vastgoed
Welke schulden
hebben advocaten?
Geen
mening
Ja
Nee
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. U kunt borg staan bij de financiering, u kunt zelf een lening verstrekken
aan uw dochter of u kunt een bedrag schenken voor de aankoop van de woning. In de wet is een speciale regeling
opgenomen voor ouders die aan kinderen willen schenken voor de aankoop van een woning. Tot een bedrag van
circa 52.000 euro mag u eenmalig belastingvrij schenken aan uw kinderen. Zij moeten wel een leeftijd tussen de
achttien en veertig hebben. Van dit bedrag mogen zij rond de 25.000 euro gebruiken voor bijvoorbeeld
de inrichting van hun woning. De rest moeten zij gebruiken voor de aflossing van de hypotheek.
Maar zij mogen ook het gehele bedrag gebruiken voor de aflossing van de hypotheek.
Olivier Linker: ‘Als u uw dochter helpt en u heeft meer kinderen dan is het
hap
ersc g
n
verstandig om na te gaan of u voor de andere kinderen hetzelfde kunt
t
r
r
dbe
t pa
doen. Het is mogelijk om in uw testament op te nemen dat indien
t he er Gou
e
m Pat
u komt te overlijden en uw andere kinderen nog geen
opt
schenking hebben gehad voor de koop van een
U st Blauw
bij
woning, zij een extra bedrag uit de erfenis
In gemeenschap
ontvangen
om
dit
weer
gelijk
te
trekken.’
Geen
van goederen
huwelijkse
waarden
54
er op
t
ch nko
o
d aa ing
w
u de on
t
l
i bij r w
w
u pen haa
l
he van
Veel tot
zeer veel
n tot
einig
Weet ik
niet
55
testament
Testament
Het kan zijn dat u hiervoor voldoende eigen middelen heeft, maar indien dat niet het geval is,
is een financiering nodig. De regels voor het afsluiten van een hypotheek voor een tweede huis
zijn anders dan de regels voor een eerste eigen woning in Nederland. Belangrijk verschil is dat de
hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar is. U kunt de hypotheek op uw eigen woning verhogen.
Maar ook in dat geval is de betaalde hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar.
Hoofdregel voor een tweede woning is dat tot maximaal 75 procent van de executiewaarde een
hypotheek kan worden verstrekt. Naast het aangaan van een financiering bij een Nederlandse
bank is het ook mogelijk om een financiering aan te gaan bij een buitenlandse bank.
Overig
Als uw bv voldoende liquide middelen heeft, kan uw bv de vakantiewoning ook kopen en deze
aan u verhuren. Of u kunt een lening aantrekken bij uw eigen bv en zo de vakantiewoning
Eigen
Pensioen
kopen. Rob Neuvel: ‘Kijk wel ofzorg
het inkopen
middelen zijn die de
bv ook op langere termijn kan missen.
Want als op de pensioendatum deze middelen nodig zijn om de pensioenuitkeringen te doen, is
Voor
het niet verstandig.’
service 45
In de praktijk hebben weinig partners de ambitie om tot de
AOW-leeftijd van 67 jaar door te werken. In dat geval zijn er een
aantal mogelijkheden. Een aantal partners kiest ervoor om bij
dezelfde firma een andere rol te gaan vervullen in loondienst.
Van Lanschot: 'Ook zien wij dat partners ervoor kiezen om extern
een functie te aanvaarden, soms is dit in loondienst en soms
zijn dit adviesfuncties en commissariaten. Daarnaast is er een
Jonger dan 50
Jonger dan 50
Jonger vermogen heeft
Weet
Weet
ik
groep
dieikvoldoende
opgebouwd
om geheel te Weet ik 51-55
dan 50
niet
niet
56-60
niet
51-55
kunnen stoppen met51-55
werken. Partners die dat doen, hebben de
56-60
keuze om tot pensioendatum
56-60 van hun eigen vermogen te leven
Ouder
61-65
dan dan
wel65hun pensioen eerder in te laten gaan.
Ouder
61-65
Ouder
dan 65
Elk jaar dat u61-65
eerder met pensioen gaat,
dankost
65 dat u rond de 8
procent van uw pensioen, luidt de vuistregel. U heeft minder
40-49
jaar
50-59 jaar
jaar en moet langer uitkeren.
tijd om te30-39
sparen
Nico
Hoeve: ‘De
impact van eerder stoppen met werken, is dus enorm. Het kan
wel, er zijn succesvolle partners die een dusdanig vermogen
opbouwen. Maar partners moeten wel goed doorrekenen of dat
haalbaar is.’
u koopt een
in
vakantiehuis
d
n
a
l
iten
etfondsbu
Anders
hPensioenAflossen
schuld
Weet
ik niet
Sparen
Ja
Beleggen
Nee
Vastgoed
Ver
w
uw acht u
verm werken aan h
et
d
oge
n te e leven eind v
an
h
v
e
ol
b
om
van ben op doend
e
geb
te le
ouw
ven
d
?
kinderen
De meeste advocaten (32,9 procent) geven gemiddeld 10 tot 49 euro
per maand aan een goed doel. 16,5 procent doneert maandelijks
een bedrag van 1 tot 9 euro en 15,8 procent van de advocaten
geeft helemaal niets. Maar gulle gevers zijn er ook. 8,2 procent
geeft tussen de 100 en 249 euro, 2,5 procent geeft tussen de 250
en 499 euro. Een select groepje van 2,5 procent geeft maandelijks
meer dan 500 euro aan goede doelen, blijkt uit onderzoek van het
Advocatenblad.
Als u een deel van uw vermogen wilt doen toekomen aan goede
Weet ik
doelen, kunt u in uw testament een legaat opnemen. Indien dit
niet
goede doel de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instellingen) heeft, hoeft er geen erfbelasting te worden betaald.
en bereid om het risico te
m geld te verliezen, als er ook
ans is om geld te verdienen.’
lemaal)
e eens
schulden
Anders
Hypotheek
Lening bij
familie/vrienden
0
jonger dan 30 jaar
30-39 jaar
Consumptief
Binnen acht maanden
na het overlijden dient de aangifte
voor de
40-49 jaar
kredietingediend. Dit kunnen de erfgenamen
erfbelasting te worden
(of de
50-59 jaar
executeur) doen. Nico Hoeve: ‘De erfgenamen60kunnen
aangifte zelf
jaar en de
ouder
invullen, maar bij omvangrijke of ingewikkelde nalatenschappen
is het
onbekend
65
wilt
ol en appij
v
s
e
c
sch
uc
eel s de maat n te
i
c
n
e
na
voor
doel
nt fi
U be ug doen t goede
ter
eeg
nen
iets
verw dersteu
en o
on
20
raadzaam om hiervoor een deskundige in te schakelen.’
Sterk risicomijdend
Olivier Linker: ‘Als er sprake is van een bv moet er niet alleen erfbelasting
maar ook aanmerkelijkbelangheffing (25 procent) worden betaald. Sinds
2010 is het niet meer mogelijk de zogenaamde ab-claim, bij een nietactieve onderneming, door te schuiven. Dat houdt in dat er voldoende
liquide middelen aanwezig moeten zijn om deze belastingen te betalen.’
40
Risicomijdend
85
60
Neutraal
80
finish
Op uw familieleden komt veel af. Uw begrafenis of crematie en uw
financiële en administratieve zaken moeten worden geregeld. En
dan is er de nalatenschap. Voor de afwikkeling daarvan dienen
de erfgenamen te kunnen aantonen dat zij daartoe bevoegd
zijn. Als een erfgenaam tot executeur is benoemd, heeft hij of zij
een verklaring van executele nodig. Heeft de overledene geen
executeur benoemd dan hebben de erfgenamen een verklaring
van erfrecht nodig. Daarin staat wie de erfgenamen zijn en wie
bevoegd is namens hen op te treden. De notaris geeft beide
verklaringen af.
Neutraal
Uw erfgenamen moeten het bedrag van het legaat overmaken
aan het goede doel. Het kan ook zijn dat u tijdens uw leven al
geld wilt doneren. Fiscaal gezien is dit handiger omdat het bedrag
dat u tijdens leven schenkt aan een ANBI, aftrekbaar is voor de
inkomstenbelasting. Als u vastlegt dat u de schenking doet voor vijf
opeenvolgende jaren, dan is het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar.
Legt u dat niet vast, dan is alleen het bedrag boven een bepaalde
drempel aftrekbaar. Los van de fiscaliteit speelt natuurlijk de vraag
welke maatschappelijke thema’s u echt belangrijk vindt. Aan
wie wilt u geven? Er zijn instellingen, banken bijvoorbeeld, die
u kunnen helpen met het maken van een geefplan. Zo heeft Van
Geen
Lanschot
een afdeling Charity Service.
Welke schulden
hebben advocaten?
(Helemaal)
niet mee eens
56
Risicovol
Zeer risicovol
Download