lees hier de brief aan de minister van VWS

advertisement
p/a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
e-mail [email protected]
Aan mevrouw drs. E.I. Schippers, minister van VWS
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
betreft: Advies CVZ inzake invoering van een eigen bijdrage voor incontinentiemateriaal
datum: 18 juni 2011
Excellentie,
De Incoclub is een internetinitiatief voor en door mensen die te maken hebben met ongewild verlies
van urine en/of ontlasting. Middels onze website www.incoclub.nl geven wij informatie, maar
belangrijker zijn de contacten die de leden van de Incoclub onderling onderhouden. De Incoclub
biedt een luisterend oor aan mensen die problemen ondervinden ten gevolge van hun incontinentie en
de leden ondersteunen elkaar door het uitwisselen van ervaringen.
Wij hebben kennis genomen van het advies dd. 30 mei 2011 van het CVZ aan u, inzake het invoeren
van een eigen bijdrage voor incontinentiemateriaal. Ook hebben wij kennis genomen van het CVZ
rapport, "Incontinentie absorptiemateriaal: noodzakelijk te verzekeren zorg?" (publicatienr 298).
De Incoclub doet een klemmend beroep op u kennis te nemen van ons verweer tegen dit advies en
dit verweer zwaar te laten mee wegen in uw besluitvorming.
Incontinentie is een zware gezondheidslast.
Het CVZ constateert dat (pure) stressincontinentie geen noodzakelijk te verzekeren zorg is. Het CVZ
beoogt IA-materialen bij (pure) stressincontinentie uit te sluiten van vergoeding en concludeert dat het
beoogde doel niet haalbaar is. Vervolgens wordt het doel gewijzigd en voor alle gebruikers van IAmaterialen een extra eigen bijdrage van € 75 per jaar geadviseerd.
De Incoclub ervaart dit advies als een grove aantasting van de waardigheid van haar leden en alle
andere gebruikers van IA-materialen. Incontinentie is een directe en vaak blijvende aantasting van de
kwaliteit van leven. Niet zelden leidt incontinentie tot isolement en vereenzaming van hen die daar
onder lijden. De beschikbaarheid van passende incontinentiezorg is van levensbelang. Zonder
passende incontinentiezorg is incontinentie ondragelijk.
Invoering van een extra eigen bijdrage voor incontinentiemateriaal ervaren wij als een afstraffing voor
iets waar wij geen schuld aan hebben. Door het overnemen van dit advies bevordert u het taboe rond
incontinentieklachten. De Incoclub wil dat taboe doorbreken. Mensen met incontinentieklachten
weerbaarder maken en hen stimuleren hun leven niet te laten leiden door hun incontinentie. Wij zijn
pagina 1 van 2
Incoclub geeft niet alleen informatie voor en door mensen die te maken hebben met ongewild verlies van urine
en/of ontlasting, maar wil ook een ontmoetingsplaats voor hen zijn.
dankbaar dat er een grote verscheidenheid aan IA-materialen beschikbaar is, waardoor voor iedereen
die dat nodig heeft passende incontinentiezorg bereikbaar is. Wij verweren ons tegen inperking van
die bereikbaarheid.
Passende incontinentiezorg.
De Incoclub ondersteunt het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. Incontinentiezorg is niet in
de eerste plaats het voorschrijven van IA-materiaal. De Incoclub geeft informatie over de meest
uiteenlopende alternatieven, steeds met het doel voor ogen een passende oplossing te vinden voor
het incontinentieprobleem. Kostenbewustzijn speelt daarbij een grote rol. Met goed inzicht in de
kosten kan een patiënt in de ene situatie voor IA-materiaal kiezen en daarmee bewust afzien van het
gebruik van een (veel duurder) urine-opvangsysteem dat in andere situaties wel passend is. Of de
incontinentiezorg passend is wordt niet alleen bepaald door de aard en intensiteit van de
incontinentieklachten maar ook door de omstandigheden waarin de patiënt zich bevind.
Ons inziens zou een verbetering van voorlichting en advisering over het doelmatig gebruik van
incontinentiematerialen een mogelijkheid bieden tot besparing op de kosten.
De Incoclub adviseert u als besparingsroute te laten onderzoeken op welke wijze incontinentiezorg
beter passend kan worden gemaakt. Wellicht kan de Incoclub haar leden oproepen mee te werken
aan dit onderzoek. Mensen die aangewezen zijn op het gebruik van incontinentiemateriaal belasten
met een extra eigen bijdrage is in onze ogen beschamend en wijzen wij daarom af.
Wij vertrouwen dat u mevrouw Schippers, die zich uitgesproken hebt voor 'betere zorg dichter bij huis',
open zal staan voor de gevoelens van mensen die door hun incontinentie, vaak de rest van hun leven
worstelen met het taboe dat daarop rust. Reken ons dat niet aan, maar help ons aan passende zorg.
Hoogachtend,
namens Incoclub
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
pagina 2 van 2
Incoclub geeft niet alleen informatie voor en door mensen die te maken hebben met ongewild verlies van urine
en/of ontlasting, maar wil ook een ontmoetingsplaats voor hen zijn.
Download