Roerende voorheffing

advertisement
Roerende voorheffing
Inleidende opmerkingen
(i) Meer informatie over de heffing van roerende voorheffing op inkomsten verkregen bij de verkoop van rechten van deelneming,
de inkoop van eigen rechten van deelneming en de vereffening van een ‘instelling voor collectieve belegging in effecten’ in de zin
van artikel 19bis, WIB’92 (zogeheten ‘obligatiefondsen’) vindt u HIER.
(ii) Onderstaande informatie heeft uitsluitend betrekking op de toepassing van de regels inzake roerende voorheffing op
roerende inkomsten van Belgische oorsprong en op in België geïnde roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong. Ze handelt
bijvoorbeeld niet over de belastingregeling voor in het buitenland geïnde roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong.
Principes
De roerende voorheffing (RV) is een middel om de belasting te innen die krachtens het Belgische recht is verschuldigd op
roerende inkomsten.
→De RV kan worden geïnd als voorschot, dat wordt afgehouden van de uiteindelijke verschuldigde belasting op de roerende
inkomsten.
Dit is het geval wanneer de begunstigde van de roerende inkomsten een in België aan de Vennootschapsbelasting
onderworpen belastingplichtige is.
→De RV kan ook worden geïnd als een definitieve belasting wanneer in België geen enkele andere belasting moet worden
betaald op de roerende inkomsten.
Dit is het geval wanneer de begunstigde van de roerende inkomsten een in België aan de Personenbelasting, de
Rechtspersonenbelasting (bv. een vzw) of de Belasting Niet-Inwoners onderworpen belastingplichtige is.
Tarief
Voor na 1 januari 2017 ‘toegekende of betaalbaar gestelde’ roerende inkomsten bedraagt het gewone tarief van de RV 30%.
Bij wijze van uitzondering geldt een verlaagd tarief van de RV van 15% voor de volgende roerende inkomsten:
• intresten op gereglementeerde spaardeposito’s, behalve op de eerste, niet-belastbare (= geen RV) schijf intresten van 1.880 euro
per jaar en per in België aan de Personenbelasting onderworpen belastingplichtige;
• intresten op de ‘Leterme-staatsbons’;
• dividenden uitgekeerd door een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) voor zover minstens 60% van het
vastgoed rechtstreeks of onrechtstreeks door deze GVV belegd is in onroerende goederen die in een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte zijn gelegen en uitsluitend of hoofdzakelijk voor woonzorg of gezondheidszorg aangepaste
wooneenheden aangewend worden of bestemd zijn.
Belastbare grondslag
De belastbare grondslag voor de RV is het bedrag van de ‘toegekende of betaalbaar gestelde’ inkomsten (vóór aftrek van kosten).
Voorbeeld: Proximus keert een dividend van 10 euro per aandeel uit. De belastbare grondslag voor de RV bedraagt 10 euro.
In geval van roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten van het bedrag van de ‘toegekende of betaalbaar
gestelde’ inkomsten de belastingen worden afgetrokken die in het buitenland aan de bron worden ingehouden. De belastbare
grondslag is in dat geval het ‘netto buitenlands inkomen’.
Voorbeeld: Suez keert een dividend van 100 euro per aandeel uit. De bronheffing in Frankrijk bedraagt 30%. De belastbare
grondslag voor de RV bedraagt 70 euro (100-30).
Vrijstellingen
De regel is dat roerende inkomsten aan de RV zijn onderworpen. De vrijstelling van roerende inkomsten van de RV is een uitzondering.
Opgelet: als de RV slechts een ‘voorschot’ op de uiteindelijke belasting is, betekent een vrijstelling van RV niet dat de uiteindelijke
belasting niet is verschuldigd op de van RV vrijgestelde roerende inkomsten.
Het Belgisch fiscaal recht kent vrijstellingen van RV toe op grond van twee criteria:
(i) De ‘fiscale hoedanigheid’ van de begunstigde van de roerende inkomsten.
Voor de toepassing van de regels inzake vrijstelling van RV omschrijft het Belgische recht de volgende ‘fiscale hoedanigheden’:
• de hoedanigheid van ‘professionele belegger’: dit zijn onder meer in België aan de Vennootschapsbelasting onderworpen
belastingplichtigen;
• de hoedanigheid van ‘financiële instelling of daarmee gelijkgestelde onderneming’: dit zijn onder meer Belgische banken
en verzekeringsmaatschappijen, portefeuillebeheermaatschappijen, ‘financiële ondernemingen’ of ‘intragroep-banken’,
hypotheekondernemingen, bepaalde vennootschappen voor huisvestingskrediet enz.;
• de hoedanigheid van ‘parastatale instelling voor sociale zekerheid of daarmee gelijkgestelde instelling’: dit zijn onder meer
de ziekenfondsen, het Rentenfonds enz.;
• de hoedanigheid van ‘spaarder niet-inwoner’: dit zijn de in België aan de Belasting Niet-Inwoners onderworpen
belastingplichtigen (natuurlijke personen en rechtspersonen), met inbegrip van de natuurlijke personen die hun wettelijke
woonplaats in België hebben, maar hun fiscale woonplaats in het buitenland (zoals sommige ambtenaren van de EU,
sommige ambtenaren van de NAVO en in België geaccrediteerde buitenlandse diplomaten).
(ii) De bezittingen die de roerende inkomsten opbrengen
De voorwaarden voor vrijstelling van RV kunnen bijvoorbeeld verschillen op basis van:
• het type bezitting dat de inkomsten genereert (aandelen, obligaties, gelddeposito’s enz.);
• de bron van de inkomsten (Belgisch of buitenlands):
• de kenmerken van de financiële instrumenten die de inkomsten genereren (uitkerings- of kapitalisatieobligaties, op naam of
gedematerialiseerd).
Behoudens uitzonderingen verbindt het Belgische fiscale recht de vrijstelling van RV aan de voorwaarde dat, voorafgaand
aan de ‘toekenning of betaalbaarstelling’ van de roerende inkomsten, aan de ‘schuldenaar van de roerende voorheffing’ een
vrijstellingsattest is uitgereikt waarin de begunstigde van de inkomsten verklaart aan alle wettelijke voorwaarden te voldoen
om de vrijstelling van RV te genieten.
Schuldenaar
De schuldenaar van de RV is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij wet verplicht is de wettelijke bepalingen inzake RV
toe te passen.
Die verplichtingen bestaan onder meer uit de inhouding van de RV op de belastbare roerende inkomsten, de vermelding van
het bedrag van de roerende inkomsten in een aangifte ad hoc die binnen de wettelijke termijn naar de Belgische belastingadministratie moet worden verzonden, en de doorstorting van de ingehouden RV aan de Belgische schatkist.
→In het geval van roerende inkomsten van Belgische oorsprong is de schuldenaar van de roerende inkomsten in principe ook
de schuldenaar van de RV.
Voorbeeld: ING België nv is de schuldenaar van de RV op de intresten die een bij ING België nv geopende termijnrekening opbrengt.
Voorbeeld: Delhaize is de schuldenaar van de RV op de dividenden die Delhaize uitkeert.
→In het geval van roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong is iedere Belgische (financiële) tussenpersoon, die een rol
vervult bij de inning van de roerende inkomsten in België, in principe de schuldenaar van de RV.
Voorbeeld: ING België nv is de schuldenaar van de RV op de dividenden die een buitenlandse vennootschap uitkeert indien de
aandelen zijn ingeschreven op een effectenrekening bij ING België nv.
Voorbeeld: ING België nv is de schuldenaar van de RV op de intresten op een buitenlandse obligatie die is ingeschreven op
een effectenrekening bij ING België nv.
→In geval van (Belgische of buitenlandse) effecten die zijn ingeschreven in het X/N-effectenvereffeningsstelsel van de
Nationale Bank van België is de schuldenaar van de RV altijd de Nationale Bank van België.
Voorbeeld: De Nationale Bank van België is de schuldenaar van de RV op de intresten op een ‘Leterme-staatsbon’ die is
ingeschreven op een effectenrekening bij ING België nv.
* Het ‘X/N-stelsel’ is een systeem voor de afwikkeling van transacties (betaling van roerende inkomsten, inschrijving, aankoop en verkoop) op (Belgische of buitenlandse) gedematerialiseerde vastrentende effecten. De beheerder van het X/N-stelsel is de Nationale Bank van België. De regeling inzake RV die van toepassing is op de roerende inkomsten uit
effecten ingeschreven in het X/N-stelsel, verschilt van de regeling inzake RV die van toepassing is op de roerende inkomsten uit effecten die daar niet in zijn ingeschreven. Zodra
een effect is ingeschreven in het X/N-stelsel, vallen de roerende inkomsten uit dat effect uitsluitend onder de regeling inzake RV die van toepassing is op het X/N-stelsel.
ING België nv • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789.
Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A • www.ing.be • Verantwoordelijke uitgever: Marie-Noëlle De Greef • Sint-Michielswarande 60,
B-1040 Brussel © Editing Team & Graphic Studio • Marketing ING Belgium • ACXP160445N • 01/17.
Download