OKB in perspective PowerPoint-Dr J. Silos

advertisement
HET OKB IN PERSPECTIEF
OP WEG NAAR GOEDE VERKIEZINGEN
20-1-2015
DR.J. VAN DIJK-SILOS
Taken OKB
 Art 1 Kiesregeling ( Kieswet) :
a.
b.

1.
3a
3c
Toezicht houden op de algemene verkiezingen.
De uitslag van de verkiezingen bindend vaststellen.
Art.2 Kieswet:
Toezien dat de kiezerslijsten met zorg zijn samengesteld en doorlopend zijn
bijgewerkt.
Toezien dat elke kiezer ten minste drie dagen voor de stemmings dag een
oproepingskaart ontvangt.
Toezien dat door de DC de mogelijkheid wordt geschapen dat kiezers nog op
de dag der stemming de oproepingskaarten kunnen afhalen.
Vervolg taken OKB
4a Toezien dat er zoveel mogelijke uniforme instructies mbt optreden
stembureau’s worden gegeven en dat stembureaus op de dag der stemming
op de voorgeschreven wijze hun werkzaamheden verrichten.
4d bij klachten omtrent een niet behoorlijk functionering van enig
hoofdstembureau of stembureau treft het OKB onverwijld die maatregelen
welke naar zijn oordeel noodzakelijk zijn.
Vervolg taken OKB
Art. 7 Decreet Politieke Organisaties:
Het bijhouden van een openbaar register voor Politieke Organisaties.
Wijze van de taakuitoefening
 Pre electoraal :
a.
b.
c.
d.
Toezicht op en onderzoek van kiezerslijsten.
Toezicht op de registratie bij het Centraal Hoofdstembureau ivm de
registratie van de politieke organisaties.
Toezicht op de kandidaatstellingen van politieke organisaties en observatie
bij de vergaderingen van de hoofdstembureaus.
Toezicht op alle voorbereidingen ivm de organisatie van de verkiezingen.
Vervolg wijze van de taakuitoefening
 Electoraal:
a.Op de stemmingsdag observeren wat er op de stembureaus gebeurt.
b. Het instellen van een informatie en klachten centrum op het hoofdkwartier
van het OKB.
Post electoraal:
a.
Observatie van de werkzaamheden na de stemming op de
hoofdstembureaus.
b.
Observatie van de openbare zittingen van de hoofdstembureaus en het
Centraal Hoofdstembureau.
c.
Aan de hand van de bevindingen van de totale observatie het resultaat van
de verkiezingen al dan niet bindend vaststellen.
d.
Het eindverslag van de verkiezingen concipieren.
e.
Onderzoek van de kiezerslijsten.
Interne struktuur ivm verkiezingen
 A. Voorzitter Algemeen coordinator.
 B. OKB leden/plv leden : coordinator kiesdistrikten.
 C. coordinatoren ressorten.
 D. toezichthouders op
stembureaus/hoofdstembureau’s
Vragen
 Presenteert de presidentskandidaat zijn programma en zijn regering
voor of nadat hij gekozen is? Antwoord: In ons systeem zijn er geen
rechtstreekse vekiezingen van de president. Dit betekent dat de
President na zijn verkiezing het regeerbeleid en zijn regering
prsenteert.
 Binnen welke periode na de verkiezingen moeten de president en de
vice president gekozen worden? Dit is wettelijk niet geregeld. De
praktijk is dat partijen direkt na de verkiezingen in onderhandeling
gaan om een coalitie te vormen. Intussen moet het OKB binnen een
maand na de verkiezingen haar rapport afmaken en de verkiezingen
al dan niet bindend verklaren. Hierna vindt de beediging van de
parlementsleden plaats die dan vervolgens de president en de vice
president kiezen met 2/3 meerdeerheid. Indien deze meerderheid
nietbfgehaald wordt gaat men naar de Verenigde Volks vergadering
waarin de president en vice president met gewone meerderheid
wordt gekozen.
Vervolg vragen
 Wanneer is de kandidaatsstelling? Antwoord: op 9 april 2015 vindt




de kandidaatsstelling plaats.
Is het correct te veronderstellen dat de president gekozen zal
worden in augustus zoals in het geval was in 2010? Antwoord:
alleen in het geval van een verkiezing in De Nationale Assemblee is
augustus haalbaar.
Zullen er engelse pagina’s zijn op de website: www.verkiezingen.sr?
Antwoord: ik weet het niet.
Hoe laat zijn de stembureaus open en hoe laat sluiten ze? Antwoord
van 7.00uur – 19.00 uur.
Is de regering van plan om de OAS , Caricom en anderen uit te
nodigen om de verkiezingen te observeren? Antwoord: de regering
heeft reeds de OAS, Caricom en UNASUR uitgenodigd. Voor zover
mij bekend heeft alleen de Unasur tot nu toe positief gereageerd.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards