2002-01282-BB Verkiezingen 2002

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Verkiezingen 2002
Notanr.: 2002.1282
BB/VL
11-01-2002
Portef.h.: burgemeester
Agenda BenW
26-02-2002
BESLUIT:
1. In te stemmen met de opkomstbevorderende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart 2002
zoals aangegeven in de nota;
2. De afdeling Voorlichting te verzoeken op te treden als coördinator voor de opkomstbevorderende campagne.
3. De kosten van voorbereiding en uitwerking van de voorlichtingscampagne € 33.526,-- te dekken uit de post
Onvoorzien.
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken vergezeld van een persbericht
COMMUNICATIE:
persbericht
internet
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
ja
gevolgen worden opgevangen door:
concern
post onvoorzien
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Verkiezingen 2002
De gemeente Deventer gaat op 6 maart 2002 naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De
afdeling Voorlichting heeft in het verleden in de periode voor de verkiezingen ‘promotionele acties’ uitgevoerd en
gaf (soms desgevraagd) voorlichting aan groepen om de aandacht op de verkiezingen te vestigen. Daarnaast
faciliteerde zij alle politieke partijen die aan de verkiezingen deel wilden nemen.
De vorige verkiezingen (28-10-1998) stonden in het teken van het samengaan met de gemeente Diepenveen. De
gemeente Deventer/Diepenveen kon toen niet meeliften in de publiciteit van de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Er is eigenhandig een grote campagne opgezet met twee doelstellingen:
een algemene opkomst bevordering
en het verbreden van het draagvlak voor de nieuw te vormen gemeente.
Om de effecten van een voorlichtingscampagne te meten heeft de afdeling BB/OS een zogenoemde nulmeting en
een resultaatsmeting uitgevoerd. De bekendheid van de verkiezingen en de verkiezingsdatum waren enorm
gegroeid. De opkomst op de dag zelf, eerste dag wintertijd en het stortregende, was met name in Deventer niet
echt geweldig. Uit deze effectmeting van de afdeling Onderzoek en Statistiek kwam naar voren dat enkel kennisoverdracht niet bevordert dat mensen zich aangesproken voelen tot het gebruik van het stemrecht. Dit blijkt ook uit
ervaringen elders.
Daarom gaan we in dit voorstel uit van twee peilers: de voorlichtingscampagne en de samenwerking met derden.
Dit laatste omdat de verkiezingen ‘van iedereen zijn’. Deze twee onderdelen hebben tot doel kennisvermeerdering
bij de kiezer en het uitstralen en bevorderen van enthousiasme om gebruik te maken van het stemrecht, met
herkenbare en elkaar versterkende boodschappen.
Pijler 1.
De voorlichtingscampagne
Communicatiedoelstelling
De communicatiecampagne is gericht op opkomstbevordering, naast kennisvermeerdering.
Kennis:
weten dat er verkiezingen zijn en waarom.
Houding:
een eigen houding ten aanzien van democratische verkiezingen bepalen en een duidelijke keuze kunnen maken
om wel of niet te gaan stemmen.
Gedrag:
(beredeneerd) wel of niet gaan stemmen.
Doelgroepen
Als doelgroep wordt primair gekozen voor alle burgers/kiesgerechtigden van 18 jaar en ouder. Bewust wordt er niet
voor gekozen om de inspanning te verdelen over specifieke doelgroepen zoals: allochtonen, jongeren, nieuwe
stemmers, laag-opgeleiden, inwoners met lage inkomens. Deze keuze is ingegeven uit praktische en financiële
overwegingen. Een campagne sec voor individuele groepen kost meer tijd, geld en mankracht. Dit bekent
overigens niet dat er in de voorlichtingscampagne geen aandacht voor deze groepen is. Ze ‘liften’ mee in de
campagne. Zo ontvangen jongeren met de brief van de burgemeester (zie middelen) een welkomstpakket voor
nieuwe stemmers.
Strategie, boodschap, inhoud
Stemmen is een recht, een vrije keuze. Immers bij de afschaffing van de opkomstplicht is het aan de kiezer
overgelaten om al dan niet gebruik te maken van het kiesrecht. De belangrijkste lijn in de campagne is daarom het
vergroten van het begrip van democratische beginselen. Als mensen dan alsnog besluiten niet te gaan stemmen,
is dat jammer maar wel een vrije en bewuste keuze.
De centrale boodschap kent de volgende elementen:
 Kennis over democratie, burgerschap en verkiezingen
 Kennis over het feit dat er verkiezingen zijn
 De wijze waarop aan de verkiezingen kan worden deelgenomen
 Stemmen is een (voor)recht, relatie met (politiek, actief) burgerschap
● Verkiezingen zijn het waard om gebruik van te maken, een mogelijkheid om je stem te laten horen.
Middelen
Door de landelijke campagne kan de gemeente Deventer nu wel meeliften met landelijk in te zetten middelen
zoals Postbus 51, commerciële zendtijd, algemene folders (ook in het Turks, Marokkaans en Engels), posters,
affiches, etc.
Het voorstel van de afdeling Voorlichting is om gedurende de maanden februari en maart een intensieve lokale
advertentiecampagne te voeren waarin de aandacht gevestigd wordt op 6 maart 2002 als verkiezingsdag. Als
middelen kunnen hiervoor de gemeentelijke billboards, internet en de lokale en regionale huis-aan-huisbladen,
DTV en Deventer Omroep en het Deventer Dagblad gebruikt worden.
Verder stellen wij de volgende middelen voor:
Politiek debat
Na overleg met de politieke partijen kan besloten worden tot het houden van een politiek debat. Drie debatten
(Deventer, Diepenveen en Schalkhaar) moeten o.i. voldoende zijn. De onderwerpen die per locatie besproken
worden, kunnen bijvoorbeeld door de lezers van de kranten worden aangegeven. Op die manier worden ook de
kiezers betrokken.
Politieke markten
In het verleden stonden de politieke partijen op de verschillende weekmarkten. Deelname is vrij, door de partijen
zelf te organiseren en zelf te betalen. De afdeling Voorlichting treedt op als intermediair met gemeentelijk markt en
havenbedrijf en kraamverhuurder.
Perscontacten
Een persconferentie bij de start van de campagne en bij relevante (spontane) nieuwsmomenten. Hierin komt de
burgemeester aan het woord en in beeld.
Politieke agenda
Op de gemeentelijke pagina’ s in de Deveneter Post en op internet verschijnt in februari en begin maart een
politieke agenda. Partijen leveren zelf materiaal aan.
Politieke bekendheid
In februari kan op de gemeentelijke pagina’ s in de Deventer Post aandacht worden besteed aan de verschillende
politieke partijen en hun visie. Dit punt zal, gelet op ervaringen uit het verleden, van tevoren goed doorgesproken
moeten worden met de individuele partijen. Deze pagina’ s moeten dan ook via gem. internet te benaderen zijn.
Persoonlijke reminder
Persoonlijk schrijven van de burgemeester op 4 maart. In de vorm van een kaart en het liefst met een ludieke tekst
erop die in ieder geval twee dagen ‘blijft hangen’.
(On)bekende Deventenaren
Een reeks van (bekende) Deventenaren vertelt in de lokale (huis-aan-huis) kranten en DTV waarom zij op 6 maart
2002 naar de stemcomputer gaan. Doorplaatsen op het gem. internet. Gericht op democratie, burgerschap en
verkiezingen.
De gemeentelijke website met:
Actualiteitenrubriek met nieuws, persberichten en een agenda van alle activiteiten
Stembepaler: mogelijkheid voor lokale partijen om op relevante en gemeentespecifieke stellingen te reageren.
Doordat alle partijen een plek aangeboden krijgen, krijgt geen van de partijen een voorkeursbehandeling. De
gemeente zelf blijft onpartijdig. Rubriek met antwoorden op de meest gestelde vragen over de verkiezingen (maar
zonder debatmogelijkheid)
Pijler 2
Samenwerking met andere spelers
De afdeling Voorlichting is een van de spelers. De verkiezingen zijn van iedereen. Om dat actief tot uitdrukking te
brengen kan worden gedacht aan het organiseren van een aantal politieke debatten. Aan de hand van een aantal
nader te bepalen onderwerpen worden gericht (niet politieke) partijen uitgenodigd die met elkaar in debat gaan met
de politieke partijen. Vanzelfsprekend worden kiezers uitgenodigd voor deze debatten.
BUDGET
 Billboard, affiches en posters
 Diversen drukwerk o.a. gem.pagina’s
 Persoonlijk schrijven burgemeester
 Reeks met bekende Deventenaren
 Inzetten website
● Verkiezingsdebatten
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
totaal
10.000
15.000
20.000
10.000
10.000
10.000
ƒ 75.000
€
€
€
€
€
€
4.538
7.415
9.076
4.538
4.538
4.538
€ 33.526
De afrekening heeft plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten waarbij het totaal van het bovenstaand bedrag
niet wordt overschreden.
Download