begroting-2016 uitgesproken 1e termijn door Erik Huizing (doc, 0.07

advertisement
Begroting 2016
Voorzitter,
Eerlijk is eerlijk, na een eerste korte blik van de VVD fractie op de begroting voor 2016 was
onze reactie; “het wordt ons als oppositie partij niet gemakkelijk gemaakt” ( op zich is dat
niet erg, wat het is natuurlijk ook wel eens andersom).
Een sluitende begroting, geen grote afwijkingen tov de kadernota, en een begroting, die een
overzichtelijk document vormt, met name de uitsplitsing van kosten per boog in programma
6, het sociale domein, is een waardevolle verbetering, dank daarvoor.
Na een eerste korte blik, volgde uiteraard een nadere bestudering van de begroting, en deze
leverde uiteraard nog wel een aantal reacties op.
Belastingen/Heffingen
Hier constateren we als VVD fractie dat er een fout in de begroting zit, bij de
bezuinigingsopdracht voor 2016 schrijven we letterlijk: In de kadernota 2016 is
besloten één onderwerp te schrappen (€ 150.000 extra Ozb-verhoging) en in
deze programmabegroting een alternatief voorstel te doen.
Een verhoging van de gemeentelijke belastingen hoort niet bij de bezuinigingsvoorstellen,
bezuinigen betekent volgens de meeste woordenboeken, “vermindering van uitgaven”,
kostenbesparing of versobering, voorstel van de VVD fractie is dan ook om
belastingverhoging in de toekomst te schrappen, zeker onder het hoofdstuk bezuiniging.
Ook maken we in de begroting melding van een stijging van de lastendruk voor inwoners
met slechts 0,37%, terwijl dit 2,75% is, zijnde de gemiddelde stijging van de OZB, reinigingsen rioolheffing zijn kostendekkende systemen, voordelige of nadelige effecten worden
doorberekend naar de inwoners, dit staat wat de VVD betreft los van de belasting inning op
basis van de waarde je huis of gebouw.
Graag horen we nog van de wethouder, waarop het jaarlijkse percentage van 2,75%
belastingverhoging op dit moment is gebaseerd, dit is vast niet op het inflatiecijfer.
Bij de behandeling van de begroting voor 2015, hebben we aandacht gevraagd voor de
verhoging van de toeristenbelasting en de communicatie daaromtrent richting de
toeristisch/recreatieve sector. Graag horen we van de wethouder wanneer de brief over de
verhoging van de toeristen belasting is verstuurd, volgens de toezegging uit de behandeling
van de begroting 2015.
8 Wonen/Ruimtelijk ontwikkeling
In Borger zijn we voortvarend van start gegaan met de aanleg van het nieuwe centrumplein.
Een ware metamorfose, inmiddels ligt er een prachtig plein waarop nieuwe activiteiten
plaatsvinden. De verkeersintensiteit verandert echter niet door de aanpassingen, dit vraagt
nog aandacht, als het gaat over verkeersveiligheid. Jammer ook dat voor een goede
doorgang van landbouwverkeer nog een aanpassing achteraf moet plaatsvinden, dit brengt
ongetwijfeld extra kosten met zich mee.
Dat brengt ons bij een vraag over de projectkosten, we zijn de weg hier wat kwijt geraakt. De
totale kosten zijn geraamd op 6,8 miljoen, als raad hebben we 4 keer 500.000 beschikbaar
gesteld, en voor de eerste fase is er 500.000 ontvangen van de provincie. Een snelle
rekensom leert ons dat er dan nog 4,3 miljoen te financieren overblijft? Graag horen we van
het college met welke voorstellen u denkt te komen voor de financiering.
2 Wegen, verkeer, vervoer
Een programma waarvoor we ons als VVD fractie altijd sterk maken, goede, en vooral veilige
wegen en fietspaden, zijn een zaak van levensbelang voor onze gemeente.
Het was onze bedoeling dit programma deze keer niet te noemen, totdat een twitter bericht
volgde van 1 van de wethouders; “Op de fiets van Exloo naar Valthe, onverlicht fietspad met
blad erop is niet aangenaam, kan beter.” Wij zijn het daarmee roerend eens, het kan beter!
Onderhoudsachterstanden op groen en met name wegen blijven jaarlijks oplopen, we
onderkennen dit ook in de begroting. In de paragraaf kapitaalgoederen, staat dat er 3 mio
geïnvesteerd moet worden in asfaltonderhoud, echter het budget is ontoereikend. In 2016
volgt een voorstel, vraag is waarom niet meer begroot voor wegenonderhoud? Hoe sluitend
is de begroting wanneer er al tegenvallers zijn te voorzien?
Bedrijfsvoering
In de raadsvergadering van 15 oktober hebben we ingestemd met een voorstel om 700.000
extra beschikbaar te stellen voor knelpunten in de formatie, bedrijfsvoering dus. 3 weken
later, vandaag dus, ligt er een begroting voor, waarin wordt voorgesteld om het komende
jaar 100.000 euro te bezuinigen op de bedrijfsvoering, hoe logisch is dat? Kunt u dit als
college nog eens uitleggen?
Voorzitter,
In de begroting worden er voorstellen gedaan voor Beleidsintensivering/nieuw
beleid.
In totaal wordt er voor ongeveer 2,5 ton aan voorstellen voor nieuw beleid gedaan.
Een voorstel om een onderzoek te laten doen door een onafhankelijk bureau, de
zogenaamde begrotings- en formatiescan. Als VVD fractie ondersteunen we dit voorstel van
harte, het wordt hoog tijd dat we ook als raad eens kritisch kijken naar onze kerntaken als
gemeente, en daarover ook de discussie voeren.
Zo ook is er voorstel mbt het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name voor het
fietsverkeer, uitstekend dat dit de aandacht krijgt!
De investering voor een project duurzaamheid van 21.000 euro vraagt om nadere
toelichting. Zeer recent hebben we nog het projectplan duurzaamheid behandeld, hierin
wordt 14.000 euro uitgegeven voor een projectgroep en communicatie, hoe komen we nu al
aan een bedrag van 21.000 voor activiteiten, terwijl de projectgroep nog aan de slag moet?
Het doet ons goed, dat we onder dit voorstel ook kunnen lezen dat we op het gemeentehuis
nu ook gaan beginnen met afval scheiden, onze inwoners doen dit ook al jaren………………..
Tot slot,
Nog een voorstel bij programma 6 Sociaal
Domein
Het betreft coöperatief ondernemen, voor en door mensen met een afstand tot de
arbeidsarbeidsmarkt of met een laag inkomen. Het biedt mensen perspectief op werk en
inkomen, en bevorderd de sociale samenhang.
Door samen kleinschalig te ondernemen kunnen mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt duurzaam in een inkomen voorzien, actiever meedoen aan de samenleving en
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun eigen dorp of wijk.
O.a. de organisatie Cordaid biedt gemeenten ondersteuning aan, en pleit voor flexibiliteit bij
het re-integratietraject.
Graag horen we van het college hoe zij denken over deze toevoeging in het sociale domein.
Als laatste, maar daarom zeker niet minder belangrijk, onze dank aan de ambtelijke
organisatie voor het beantwoorden van alle technische vragen,]
En natuurlijk u, allen bedankt voor het gehoor,
Namens VVD Borger-Odoorn,
Erik Huizing
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards