Actiepunten - MR Centraal

advertisement
Notulen van de vergadering van de MR gehouden op 14 april 2015
Aanwezig:
Jaap Venema, voorzitter
Henk ter Haar, secretaris
Frits Appelman, lid
Gerard Baan, lid
Wietske van Luijk, lid, tot punt 7
Hendrien Maat, lid, tot punt 7
Wilma Ritmeester, lid, tot punt 7
Martin van Veelen, lid, tot punt 7
Gasten:
Henriëtte Kool en Peter Petersen, leden van de Raad van Toezicht, voor een toelichting
bij a.p. 4.
Afwezig:
Jacqueline van der Lugt (m.b.)
Albert Burggraaf (m.b.)
Lars Veldhuizen, lid (z.b.)
Wim Beukers, lid (z.b.)
Jonathan Koelewijn, lid (z.b.)
Hugo Scherff, lid (z.b.)
Maarten Smit, lid (z.b.)
Notulist:
Brenda Hanekamp, ambtelijk secretaris
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur, leest een stukje uit Jakobus 4 en gaat voor in
gebed. Een speciaal welkom aan Henriëtte Kool en Peter Petersen.
2. Goedkeuring notulen van 24 maart 2015
De notulen worden met inbegrip van de opmerkingen goedgekeurd.
N.a.v. de notulen
Blz. 2, punt 5: Er wordt een vraag gesteld over wat de jaarplanning inhoudt. Dit is o.a. om op tijd te
kunnen zien welke punten er aan komen en dan ook op tijd bij het directiesecretariaat te kunnen
vragen om stukken voor de MR-vergadering.
Blz. 3, actiepuntenlijst: Termijn voor opstellen enquête. In mei moet de enquête klaar zijn. Brenda
stuurt een herinnering aan Henk en Hanneke.
3. Goedkeuring notulen CvB-AT overleg
Het is jammer dat de gezonde kantine niet optimistisch ontvangen werd. Gevraagd wordt of dit
onderwerp vanuit de MR kwam of van het AT persoonlijk. Er wordt uitgelegd dat de gezonde kantine
verband houdt met de alcohol- en rookvrije school.
Gerard noemt dat het AT-CvB overleg geen eigen leven moet gaat leiden door persoonlijke punten
van AT zelf.
Martin noemt dat een externe partij inschakelen voor het RIE vreemd overkomt. Het lijkt of er voor het
eerst een RIE gaat komen.
4. Ver- of herkiezing lid Raad van Toezicht
Het bestuur is veranderd sinds de wet op goed bestuur is ingevoerd. Er is een bestuurder en er is
toezicht op dat bestuur. De MR heeft het recht een bindende voordracht te doen voor een lid van de
Raad van Toezicht.
1
Henriëtte Kool is voorgedragen als oud MR-lid uit de Oudergeleding. Haar termijn eindigt en er moet
bepaald worden of er bezwaren zijn tegen een verlenging van haar termijn.
Henriëtte Kool en Peter Petersen zijn uitgenodigd om iets te vertellen over de RvT. Een nadere
kennismaking tussen de RvT en de MR.
Peter heeft inmiddels geen kinderen meer op de Guido, dus de band met school is afstandelijker
geworden. Hij heeft een financiële achtergrond.
De MR gaat dieper op onderwerpen in, de RvT heeft meer een helikopterview. Elke vergadering komt
er een locatiedirecteur. Henriëtte en Peter geven aan dat het lastig is om aan informatie te komen.
De RvT heeft 5 keer per jaar een vergadering, zij bepalen wat ze willen weten op basis van
speerpunten en actualiteiten. Ook de MR komt regelmatig op de agenda. Het CvB legt
verantwoording af aan de RvT.
4 keer per jaar komt de auditcommissie bij elkaar om de financiële stukken door te nemen met het
CvB.
Jaap vraagt of er functieprofielen zijn voor leden van de RvT, omdat de MR daar veel inspraak in zou
moeten hebben. Henriëtte geeft aan dat die er wel zijn.
Ook geeft Jaap aan dat de MR op een andere manier betrokken wil worden bij de cijfers van de
Guido. In oktober wordt alles vastgesteld, dan heeft de MR er geen invloed meer op.
De MR wil graag eerder bij processen betrokken worden en er moet vaker een overleg zijn tussen de
MR en (een lid van) de RvT.
Peter neemt dit mee naar de RvT.
De voorzitter dankt de gasten voor hun komst en zij verlaten de vergadering.
Agenda wijziging
Er wordt besloten punt 4 te behandelen voor punt 2 in verband met onze gasten.
Nadat zij de vergadering hebben verlaten, wordt punt 2 en 3 behandeld, daarna praat de vergadering
nog na over punt 4.
De voorzitter vraagt aan de leden van de MR wat zij geleerd hebben en hoe zij aankijken tegen een
nieuwe termijn voor Henriëtte.
Genoemd wordt dat het lastig gaat worden om een nieuw lid te vinden. Dit is echter niet het
voornaamste. Henriëtte’s functioneren is belangrijker.
Dit is lastig te bepalen, aangezien de leden van de vergadering weinig kennis hebben van de RvT en
wat de functie van de verschillende leden inhoudt.
Genoemd wordt dat de RvT alles zou moeten weten van de gang van zaken op school. Gerard geeft
aan dat dat niet altijd gaat, omdat de RvT niet zo diep op alles in gaat en niet dagelijks in school is.
Jaap geeft aan dat vijf vergaderingen per jaar erg weinig is om het functioneren van Kees goed en op
tijd te beoordelen.
Henk geeft aan dat hij graag meer wil weten van de organisatie, wie heeft welke rol. Hij gaat dat
uitzoeken.
Jaap geeft aan dat het belangrijk is om binding met de school te hebben en daarnaast ook expertise
in bepaalde onderwerpen.
Tot slot vindt de MR geen redenen om iemand anders voor te dragen voor de rol van Henriëtte.
De functie van de RvT komt op het volgende AT-CvB overleg.
5. Vakantieregeling
De studiedagen van het VMBO zijn inmiddels gelijkgetrokken met de Amersfoortse locaties.
Arnhemse leerlingen kunnen bij de herfst- en voorjaarsvakantie kiezen met welke regio ze meedoen.
Dit bevalt goed.
Verder heeft de zomervakantie zes weken. De zevende week die er voorgaande jaren was wordt
verspreid over studiedagen in de rest van het jaar.
2
De vergadering stemt in met het voorstel voor de vakantiedagen.
6. Rondvraag
Gerard informeert of er dit jaar geen vergadering is met de locatiedirecteuren. Dit was voorgaande
jaren altijd in maart. Dat wordt nog bekeken.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur met gebed.
De Ouder- en Leerlinggeleding verlaten de vergadering.
8. PG: Kaders Persoonlijk budget
Dit is een stuk uit de VO raad, gepersonaliseerd naar Guido. Dit is op 1 april binnengekomen, 13 mei
moet er een beslissing genomen zijn.
Er wordt aangegeven dat het stuk veel vragen oproept. Het moet leesbaar en praktisch gemaakt
worden, ook voor personeel.
Besloten wordt dat iedereen zijn vragen op papier kan zetten en dat Henk op korte termijn een
afspraak plant met Gertrude, waar die vragen gesteld gaan worden.
Brenda communiceert dit naar Kees Koelewijn.
Actiepunten:
Wat
Enquête introductiekamp opstellen
Enquête introductiekamp afnemen
Herinnering Henk Wietsma enquête
Organisatiestructuur uitzoeken
Vragen Kaders Persoonlijk Budget mailen naar
Henk
Afspraak met Gertrude plannen
Communicatie afspraak Gertrude naar Kees
Wie
Henk Wietsma en
Hanneke Veurink
Henk Wietsma
Brenda Hanekamp
Henk ter Haar
PG
Wanneer
Mei
Henk ter Haar
Brenda Hanekamp
Eind wk 17/begin wk 18
Eind week 16
2e week september
Z.s.m.
Volgende vergadering
Week 17
3
Download