Contractering en zorginkoop 2006 aandachtspunten voor lokaal

advertisement
Contractering en zorginkoop
2006
aandachtspunten voor lokaal overleg
Jan Coolen / ZN
1
juli ’17
1. Kabinet: beheerste AWBZ
■ Uitgangspunt:
● AWBZ-uitgaven blijven binnen het financiële kader
● Lokale partijen bevorderen evenwicht vraag – aanbod
■ Aanpak
● aanscherping van richtlijnen voor indicatiestelling
● versterking van de inkooprol van het zorgkantoor
● bevordering van efficiency door zorgaanbieders
(meer cliënten helpen bij gegeven middelen).
2
juli ’17
2. Contracteerbeleid: uitgangspunten
■ zorgkantoor heeft transparant proces van contractering
■ elke zorginstelling krijgt de kans op het indienen van
een offerte (= aanzet tot aangaan van een contract);
■ de uitnodiging tot het indienen van een offerte is voor
alle inschrijvers tijdig beschikbaar;
■ alle inschrijvers worden op gelijke wijze behandeld
(objectief, en non-discriminatoir)
■ bij verwerking van de offertes volgt het zorgkantoor
algemeen geldende zorgvuldigheidseisen
3
juli ’17
3. Contracteerbeleid: proces
■ informatie aan de zorginstellingen;
■ offertes door de zorginstellingen
■ selectie van instellingen
op grond van algemeen geldende criteria
■ beoordelingsproces m.b.t. ingediende offertes
■ afspraken CTG-budgetformulier
4
juli ’17
4. Contracteerbeleid: selectie
■ Selectie = “met wie zaken doen”
■ Uitgangspunt: pluriformiteit aanbieders (klanten kiezen)
■ Zorgkantoren hanteren dezelfde (uitsluitings)-criteria
■ Doel ervan: vaststellen welke aanbieders in aanmerking
komen voor een overeenkomst.
■ Iedere aanbieder moet voldoen aan de gestelde criteria.
■ Het niet (geheel) voldoen leidt tot het besluit
- geen overeenkomst aan te gaan of
- een overeenkomst onder voorwaarden te sluiten.
5
juli ’17
5. Contracteerbeleid: beoordeling
■ Beoordeling = welke zaken worden gedaan
■ Uitgangspunt= economisch meest voordelige aanbieding
■ Niet louter de prijs van aangeboden zorgprestatie,
maar de kwaliteit en de prijs ervan worden betrokken bij
het maken van productieafspraken.
■ Verhouding “kwaliteit /prijs” is van belang bij selectieve
toekenning van de regionale contracteerruimte.
■ Eis van zorgvuldigheid impliceert “aandacht voor de
continuiteit van bestaande aanbieders”.
6
juli ’17
6. Aandachtspunt: kwaliteitsborging
■ De staatssecretaris heeft de zorgkantoren opgeroepen
om meer aandacht te geven aan “kwaliteit van zorg” in
hun afspraken met zorginstellingen.
■ Twee punten zijn concreet genoemd (en hebben een
plaats in het contracteerbeleid gekregen):
■ (1) minimaal 1 keer per twee jaar wordt bij de cliënten
nagegaan hoe goed de zorg is
■ (2) elke instelling hanteert een kwaliteitssysteem met
externe toetsing (cruciale processen zijn op orde).
7
juli ’17
gehandicaptenzorg
■ Cliëntmonitor
● Oordelen van clienten over geleverde zorg
● Aandacht voor gebieden van ondersteuning
● Een landelijk aanvaard instrument (eventueel verbinden met
proces van benchmarking),
■ Externe audit (processen, prestaties)
● Kritisch volgen of cruciale processen goed lopen (zoals intake)
bijvoorbeeld met een opstapcertificaat HKZ (of .......................)
● GHZ probeert ook prestatievelden in deze externe audit een
plaats te geven (= ontwikkeltraject)
● Bijvoorbeeld hoe de instelling werkt aan “persoonlijk leefplan”,
fysieke gezondheid bevordert, sociale participatie ondersteunt
8
juli ’17
7. Aandachtspunt: doelmatigheid
■ De staatssecretaris heeft aanbieders en zorgkantoren
opgeroepen om “meer te doen met beschikbaar geld”.
■ Er zijn parallelle opdrachten, die we moeten verbinden
■ Zorginstellingen
Convenant AWBZ: in twee jaren (2005 -2006) krijgen 2,5%
meer mensen passende zorg met gegeven middelen
■ Aanbieders maken transparant wat ze doen / bereiken
9
juli ’17
Lokaal overleg
■ Zorgkantoren: opdracht tot doelmatige zorginkoop
■ Vanuit die opdracht ernaar streven dat:
● tijdig wordt voorzien in de zorgvragen
● op passende wijze (effectieve zorg en kwaliteit)
● met een zuinige inzet van middelen
■ Zorgkantoren zullen in lokaal overleg nagaan:
(1) met welke mix van zorgprestaties het best aan de totale
zorgvraag wordt tegemoet gekomen
(2) met welke prijs/kwaliteit van zorgprestaties optimaal in de
zorgvraag wordt voorzien
■ aldus te bevorderen dat meer mensen adequaat geholpen worden
10
juli ’17
zorginkoop: drie accenten
Voldoende zorg
i.r.t. zorgvraag
Doelmatige zorg
(kosten-effectief)
prijs
volume
kwaliteit
11
juli ’17
Passende zorg
8. Aandachtspunt: “volume”
■ De staatssecretaris heeft met brancheorganisaties van
aanbieders afspraken gemaakt over kwaliteitsimpulsen
■ Dit betreft 200 miljoen euro (in groeiruimte van 450 mln)
■ Gevolg: netto contracteerruimte voor zorgkantoren is
bijna hetzelfde als in 2005 (€ 75 miljoen na aftrek van
exploitatiegevolgen nieuwe verblijfszorg);
■ Een deel hiervan lekt weg naar “hogere tarieven”.
■ Raming netto ruimte voor extra volume: per zorgkantoor
waarschijnlijk € 1 a 1,5 miljoen
■ Dus bijna geen ruimte voor “uitbreiding van productie”,
c.q. voor wegwerken wachtlijsten in de zorg thuis,
dagactiviteit, enzovoort, ambulante jeudg-LKVG, etc
12
juli ’17
9. Aandachtspunt: “bovenregionaal”
■ Onderscheid in drie typen problematiek;
(1)Landelijk gespecialiseerde voorzieningen met een
beleidsmatige taakstelling tot uitbreiding van zorg,
bijvoorbeeld de speciale SGLVG-centra
(2)Reguliere instellingen die over de grenzen van enkele
regio’s werkzaam zijn (noodzaak dat zorgkantoren hun
inkoop afstemmen en contracteerruimte overhevelen)
(3)Reguliere instellingen die landelijk werkzaam zijn met
vestigingsplaats in 1 regio (=contracterend zorgkantoor)
13
juli ’17
10. Dilemma’s bij contracteerruimte
■ Competitie tussen sectoren
● GGZ wil “doorgroeien”
● V&V-sector wijst op “demografie”
■ Competitie tussen volume en kwaliteit
● GHZ-verblijfszorg wil meer toeslagen
● GHZ in geheel heeft ook volumeopdrachten
□ gezinnen met thuiswonend gehandicapt kind
□ jongvolwassenen met woonzorg-vraag
□ Ouderen met lichtere verst. handicap PLUS ......
14
juli ’17
Bijlage :
Inkoop extramurale zorg: PxQ afspraken
■ Basisstructuur:
● zorg thuis (uren)
● dagactiviteit (dagdelen)
■ Ordening zorg thuis:
OB
basis
OB
extra
OB
speciaal
per functie zijn enkele zorgprestaties mogelijk
● een basisprestatie per functie, bijvoorbeeld OB
● mogelijkheid van bijzondere zorgprestatie i.v.m. speciale
leveringsvoorwaarde (basis + module)
● mogelijkheid van een bijzondere prestatie i.v.m. speciale
cliëntgroep (basis + module)
15
juli ’17
Aandachtspunten bij inkoop extramurale zorg
■ Aansluiten bij geïndiceerde zorgvraag
■ Onderhandeling over P en Q
● P : efficiencyruimte binnen maximumtarieven
● Q : mede afhankelijk van klantvoorkeuren, kwaliteit
■ Toepassing van referentiecijfers
● Voorbeeld = OB-extra (beschikbaarheidstoeslag)
● Opdracht: sluitende logistiek van oproepbare zorg
● Landelijk cijfer: OB-extra = 20% van alle OB-uren
● Grote verschillen tussen regio’s en tussen instellingen
● Sturing op referentiecijfers ?
16
juli ’17
Bijlage:
Inkoop verblijfszorg: naar ZZC’s
■ Bekostiging op grond van zorgpakketten
● naar zorgzwaarte
● integrale zorgtijd
■ Landelijke set van zorgpakketten
● homogene pakketten =zorgzwaartecluster
● binnen een pakket of ZZC: per client een persoonlijk
zorgplan (individueel maatwerk)
● betaling afhankelijk van gerealiseerde zorg
17
juli ’17
■ Langdurige zorg (stel: 60.000 cliënten)
Woonzorg
ARR 1
ARR 2
ARR 3
18
juli ’17
Dagactiviteit (apart / aanvullend)
D 1,2
Download