140618 Presentatie gemeente Utrecht (inkoop)strategie

advertisement
Veranderstrategie en inkoop
Utrecht 2015
Toke Tom
Veranderstrategie
• Gaat om:
• ingrijpende omslag in denken en doen
• innovatie van het systeem
• het raakt iedereen
• Daarom:
• lerend veranderen, stap voor stap
• principe is 'nieuw voor oud'
• samen met burgers en (zorg)instellingen
2
Het Utrechts model
Utrechtse model: principes
• Eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en
wederkerigheid
• Focus op mogelijkheden, niet problematiseren
• Eenvoud van het systeem
• Hoogwaardige generalistische professionals in
buurtteams (voorkant)
• Ruimte voor professionele afwegingen en beslissingen
• Veiligheid is altijd de ondergrens
Vernieuwend Welzijn
Van 3 grote welzijnsorganisatie naar splitsing taken, apart
uitgevraagd:
- Sociaal makelaarschap in de wijk
- Informatie en cliëntondersteuning (stad/buurt)
- Buurthuizen (beter benutten)
- Flexibel budget voor initiatieven
- Kinder- en peuterwerk (meer verbonden aan scholen)
- Jeugdhulp
- Beweging: andere (meer aanvullende, vraaggerichte) inzet
professional, meer zelfwerkzaamheid, andere clustering
taken
Opdrachtgeversrol gemeente
transities
• Nu: regie bij gemeente, meerdere instellingen dragen bij
• Straks: gemeente (uitsluitend) actieve opdrachtgever
- doorontwikkelen en leren staan centraal
- sturen op de beweging
-
eenvoud, geen bureaucratie
kaders, monitoren, leerproces
op weg naar populatiegerichte bekostiging
budgetbeheersing aanvullende zorg (begrenzen in 2015)
Uitgangspunten verwerving 2015
• Omgaan met onzekerheden
• Continuïteit van zorg
• Financiële beheersbaarheid
• Blijvend leren en ontwikkelen=> strategisch partnerschap
• Vernieuwing inzetten
• Buurtteams groei stadsbreed => stadsdekkend
• Aanvullende zorg:
• Continuïteit van zorg
• Financiële beheersbaarheid
• Gespiegelde op en afbouw
• Aanzet tot vernieuwing (beperkt)
• Strategisch partnerschap focusaanbieders
• Beweging ‘Shrink to excellence’
2 april: ontwikkelgerichte uitvraag
buurtteamorganisaties
Eén nieuwe onafhankelijke organisatie buurtteams
volwassenen & één J&G, die
- Buurtteamwerk gaat uitvoeren
- Veranderproces vorm geeft tot stadsbreed netwerk
buurtteams op 1/1/2015
- In 2015 doorgroeit naar stadsdekkend netwerk
- Samen met bestaande aanbieders aanvullende zorg
- Samen 1e lijn verzekeraar
- Co creatie met de gemeente
Vorm: subsidietender met subsidieplafond
Verwerving ‘aanvullende zorg’
•
Gespiegelde op- en afbouw (overdracht cliënten)
•
Bestaande aanbieders
•
Budgetafspraken ‘focus’aanbieders
•
budget begrenzen (voor 1/7)
•
‘Vierkant’ van zorgvormen met korting (BGI, BGG,
thuisbegeleiding etc.)
•
Aanbieder ruimte geven voor invulling
•
Afspraken in oktober
•
Frictiekosten bij aanbieder
•
Budgetafspraken (korting %% en volumeafspraken) voor
overige aanbieders
•
Vorm: overheidsopdracht 2B diensten
•
Op termijn naar ‘eredivisiemodel’ met mogelijkheid nieuwe
aanbieders
Sturing en monitoring 2015
• Snelle, juiste en warme overdracht cliënten:
• proces tussen aanbieders
• rekening houdend met overgangsrecht
• Sturen op transformatiedoelen en leidende principes
Van ‘controle’ op naar ‘leren van’:
Vijf resultaatgebieden:
• Clientervaring en toegankelijkheid
• Effectiviteit
• Kwaliteit zorgproces
• Kwantiteit
• Budget
Utrecht – Sociale stad in Ontwikkeling
www.utrecht.nl/socialestadinontwikkeling
Download