Actievoorwaarden “Maak kans op een dinercheque voor 2 personen

advertisement
Actievoorwaarden “Maak kans op een dinercheque voor 2 personen bij
Restaurant Las Palmas bij minimale besteding van € 28,00 aan Herman
den Blijker producten”
Deze actievoorwaarden houden verband met de actie “Maak kans op een dinercheque voor 2
personen bij Restaurant Las Palmas bij minimale besteding van € 28,00 aan Herman den Blijker
producten” (“de Actie”). De Actie wordt georganiseerd door InnoEssentials International
(“InnoEssentials”) en Restaurant Las Palmas (“Restaurant Las Palmas”).
1 Algemeen
1.1 De Actie loopt in twee periodes, namelijk van 3-11-2016 t/m 16-11-2016 (periode 1) en 22-122016 t/m 04-01-2017 (periode 2).
1.2 Deelnemers aan de Actie (“Deelnemer”) dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt
op het moment van inzending van het deelnameformulier.
1.3 Alle personen die deelnemen aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze
Actievoorwaarden.
2 De Actie
2.1 Deelname aan deze Actie staat open bij de aanschaf van alle Herman den Blijker producten met
een minimale totale waarde van € 28,00.
2.2 Het bedrag van € 28,00 mag de optelsom zijn van meerdere Herman den Blijker producten, zolang
deze op één kassabon staan vermeld.
2.3 De Herman den Blijker producten mogen zowel in de Blokker winkels als in de Blokker webshop
via www.blokker.nl gekocht worden.
2.4 Deelnemers mogen zowel meedoen aan de Actie in periode 1 als in periode 2.
3 Termijn
3.1 Een deelnameformulier van deze Actie kunt u verkrijgen in Blokker winkels in Nederland en online
via www.blokker.nl/hermandenblijkeractie
3.2 Het deelnameformulier van periode 1 dient uiterlijk 30-11-2016 in het bezit te zijn van
InnoEssentials. Het deelnameformulier van periode 2 dient uiterlijk 19-01-2017 in het bezit te zijn van
InnoEssentials.
3.3 De Deelnemer dient het deelnameformulier te versturen naar InnoEssentials, Donk 1B, 2991 LE in
Barendrecht t.a.v. afdeling Marketing.
3.4 Er worden in totaal 10 prijswinnaars geselecteerd. De bekendmaking van 5 prijswinnaars in
periode 1, vindt uiterlijk plaats op 30-12-2016. De bekendmaking van de overige 5 prijswinnaars in
periode 2, vindt uiterlijk plaats op 19-02-2017.
3.5 Prijswinnaars van de Actie worden middels een brief op de hoogte gesteld en krijgen een
dinercheque thuisgestuurd. De dinercheque kan tot eind december 2017 ingeleverd worden bij
Restaurant Las Palmas.
4 Behandeling inzendingen
4.1 Inzendingen worden alleen in behandeling genomen indien de envelop voldoende is gefrankeerd,
het deelnameformulier volledig is ingevuld en voorzien is van een originele streepjescode van het/de
Herman den Blijker product(en). Tevens dient een kopie van de kassabon van het/de aangekochte
Herman den Blijker product(en) bijgesloten te zijn welke, voor wat betreft de datering daarvan, binnen
de actieperiode dient te vallen.
5 Jury
5.1 De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
5.2 Ter bepaling van de prijswinnaars zal de jury na de actieperiode bijeenkomen in verband met
de beoordeling van de ingezonden deelnameformulieren.
5.3 De juryleden kiezen op basis van loting uiteindelijk 10 prijswinnaars uit.
5.4 De bijeenkomst wordt geleid door de juryvoorzitter; bij afwezigheid van de voorzitter treedt de
oudste van de overige juryleden in diens plaats.
6 Restaurant Las Palmas
6.1 De 10 winnende prijswinnaars hebben recht op een dinercheque voor 2 personen met een totale
waarde van maximaal € 200,- te besteden bij Restaurant Las Palmas te Rotterdam.
6.2 Deelnemers worden verzocht de brief, waaruit blijkt dat zij een dinercheque hebben gewonnen,
mee te nemen op de dag van het diner.
6.3 Het diner zal bestaan uit een 4-gangen menu, wijn arrangement/water, koffie en thee met
friandises. Het diner is exclusief buitenlands gedestilleerd en andere gerechten buiten het
arrangement.
7 Aanbod Restaurant Las Palmas
7.1 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
7.2 De prijs kan niet ingewisseld worden voor geld.
7.3 Reiskosten van en naar Restaurant Las Palmas komen voor rekening van de prijswinnaar.
7.4 Winnaars van de Actie worden geacht zich te houden aan het in Restaurant Las Palmas
geldende huisreglement.
8 Uitsluiting
8.1 InnoEssentials behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer van deelname uit te sluiten
indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of
anderszins onrechtmatig handelt jegens InnoEssentials of derden.
8.2 Personeelsleden van InnoEssentials en Blokker, de personen die betrokken zijn bij het opstellen
van reclamemateriaal in verband met deze Actie, de juryleden alsmede de familieleden tot de derde
graad van al de voornoemde personen, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
9 Aansprakelijkheid
9.1 InnoEssentials aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct of indirect)
op welke wijze dan ook voortvloeiende uit of samenhangende met de Actie, direct of indirect, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van InnoEssentials en/of haar leidinggevenden. Deze
uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot het zoekraken van gegevens.
10 Persoonsgegevens
10.1 De naam- en adresgegevens en/of andere persoonsgegevens die InnoEssentials verkrijgt via de
deelnameformulieren zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt zoals
hieronder beschreven in 10.2.
10.2 Deelname aan de Actie impliceert dat u InnoEssentials toestemming geeft uw naam- en
adresgegevens te gebruiken om u alleen over deze actie te informeren, wanneer u een prijs
gewonnen heeft.
11 Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring
11.1 In aanvulling op deze Actievoorwaarden zijn op de Actie van toepassing de algemene
voorwaarden van InnoEssentials. Een kopie van deze laatstgenoemde algemene voorwaarden kunt u
opvragen bij InnoEssentials via [email protected]
11.2 Door deelname aan de Actie worden de Deelnemers geacht op de hoogte te zijn van de
Actievoorwaarden en de algemene voorwaarden en hebben hiermee ingestemd.
12 Diversen
12.1 De deelnemende consument kan geen aanspraak maken op financiële compensatie indien hij of
zij niet in staat is de Actie te verzilveren.
12.2 Indien zich omstandigheden voordoen, die van zodanige aard zijn dat InnoEssentials zich
genoodzaakt ziet de Actie geen (verdere) doorgang te laten vinden, zal InnoEssentials een door haar
vast te stellen bedrag, naar rato van het aantal op dat moment ontvangen deelnameformulieren
betalen aan een door haar uit te kiezen charitatieve organisatie.
13 Geschillen
13.1 Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Nederland. Het Nederlands recht is van toepassing.
Download