De cliënt centraal - Slingeland Ziekenhuis

advertisement
Werkplan 2015
Cliëntenraad
Slingeland Ziekenhuis
Doetinchem
Voorwoord
Voor u ligt het werkplan ingaande het jaar 2015 van de Cliëntenraad (voortaan CR)
van het Slingeland Ziekenhuis (voortaan SZ) te Doetinchem. Het werkplan geeft de
uitwerking van de doelen en plannen van de CR aan. Begin 2015 heeft de CR in een
werksessie bepaald welke punten haar specifieke aandacht behoeven voor de
komende jaren. Het werkplan is openbaar en is bedoeld voor iedereen die op de
hoogte wil zijn van de werkzaamheden van de CR en zal een jaarlijkse update
kennen. De documenten worden gepubliceerd op de website
www.slingeland.nl/clientenraad
De Cliëntenraad
De CR is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen van de cliënten,
(potentiële) patiënten en achterban, in het ziekenhuis behartigd. De CR bestaat uit 7
personen die in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wonen. Bij het
samenstellen van de CR wordt zorgvuldig gekeken naar een evenwichtige verdeling
van kennis en, waar mogelijk, rekening gehouden met de diverse cliëntengroepen.
De CR wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris
vanuit het ziekenhuis.
Samenstelling cliëntenraad per 1 januari 2015:
Wim Vogel, voorzitter
Klaas Horneman, secretaris/penningmeester
Liselore Geurts
Jan Luesink
José Richter- Reebergen
Geert Stronks
Ben Spaai
Rita Smit -Velthorst, ambtelijk secretaris
Adresgegevens cliëntenraad
Cliëntenraad Slingeland Ziekenhuis
Postbus 169
7000 AD Doetinchem
0314 - 329031
[email protected]
2
Missie en visie van de Cliëntenraad:
De missie van de CR is :
De CR van het SZ is er om de collectieve belangen van de cliënten in deze regio te
behartigen en daarom zal de CR er op toezien dat het Slingeland Ziekenhuis de
cliënt in woord en daad centraal stelt in haar handelen.
De visie van de CR op het functioneren van het SZ omvat de volgende elementen:
 de cliënt staat centraal, er moet goed geluisterd worden naar wat de cliënt wil;
 de cliënt moet als gast worden behandeld en zich gast voelen in het SZ;
 de streekfunctie moet in den brede worden behouden;
 het ziekenhuis is een onderdeel van een proces, de cliënt kent ook een fase vóór
het ziekenhuis en een fase na het ziekenhuis (de ketengedachte), waarbij het
ziekenhuis moet zorgdragen voor goede overdrachtsmomenten;
 het ziekenhuis moet midden in de samenleving staan;
 het aanbod van diensten moet daar dan ook op aangepast (kunnen) worden;
 er moet aandacht zijn voor onmondige cliënten en multiculturele aspecten.
De CR wil zowel reactief als pro-actief acteren en doet dit door middel van bijdragen
in stuur-, project- en werkgroepen van het SZ en door het uitbrengen van gevraagdeen ongevraagde adviezen in het kader van de WMCZ (Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen).
Het aandachtsgebied van de CR zal zich beperken tot hetgeen zich binnen het
ziekenhuis afspeelt. Daar waar overdracht plaats vindt in het kader van de ketenzorg,
de (ont)koppelpunten, zal de CR zich beperken tot het erop toezien dat er heldere
afspraken zijn gemaakt op welke wijze aan de behoeften van de cliënt wordt voldaan.
Hiervoor kan het gewenst zijn dat de CR in overleg treedt c.q. afstemming zoekt met
cliëntenraden van de betrokken ketenpartners in het proces.
Werkzaamheden 2015:
De CR heeft in een werksessie speerpunten benoemt waar ze speciaal aandacht
aan wil besteden.
Aandachtspunten in 2015 zijn de nieuwbouw van het ziekenhuis, regie bij de patiënt,
ouderenbeleid en communicatie. Om inzicht te krijgen wat dit voor de
werkzaamheden voor de CR betekent zal eerst als pilot het aandachtspunt
ouderenbeleid worden uitgewerkt in SMART punten om hieraan vervolgens het
beleid van het SZ te toetsen. Blijkt deze werkwijze toepasbaar dan zullen ook de
andere speerpunten SMART worden gemaakt.
De aandachtsgebieden zijn opgedeeld in portefeuilles die zijn verdeeld op basis van
de directiestructuur van het ziekenhuis. Met het vertrek van 2 directieleden,
waaronder de voorzitter van de Raad van Bestuur, zal waarschijnlijk ook de
bestaande organisatiestructuur ter discussie komen te staan. De CR zal voor de
zomer kijken in hoeverre een andere portefeuilleverdeling gewenst is, waarbij er ook
aandacht voor moet zijn dat de aandachtspunten “ouderenbeleid” en “nieuw
ziekenhuis” binnen alle portefeuilles worden meegenomen. Ook zullen er wijzigingen
in de samenstelling van de CR gaan plaatsvinden omdat een tweetal leden de
maximale zittingstermijn gaan bereiken.
3
Werkwijze van de Cliëntenraad.
CR vergadering
De CR vergadert twee maal per maand en bespreekt daar alle adviesaanvragen,
uitgebrachte adviezen en overige ontvangen documenten. Ook laat de CR zich
mondeling voorlichten over belangrijke zaken inzake kwaliteit, klachtenafhandeling,
veiligheid en patiëntbejegening.
Op basis van de ontvangen informatie kan de CR, naast de gevraagde adviezen, ook
besluiten ongevraagde adviezen uit te brengen aan de Raad van Bestuur.
Overlegvergadering
Eens per 2 maanden - in de even maanden - is er een overlegvergadering van de
CR met de voorzitter van de Raad van Bestuur. In deze vergaderingen worden de
gevraagde en ongevraagde adviezen (voor-)besproken en kunnen er vragen gesteld
worden over het lopende of voorgenomen beleid.
De tussentijdse kwartaalrapportages vormen de basis van de voortgang van het
voorgenomen beleid voor dat jaar. Daarnaast zijn er vaste onderwerpen van overleg
zoals de rapportages inzake suggesties, klachten, veiligheid en kwaliteit.
Ook is er jaarlijks overleg met de OR (Ondernemingsraad), de RvT (Raad van
Toezicht) en de Medische Staf.
Contact met de organisatie
Om voeling te houden met de organisatie neemt de CR binnen het ziekenhuis zelf
contact op met directieleden of leidinggevenden over wat er om gaat op de
werkvloer. Er wordt deelgenomen in (ad hoc) werkgroepen en stuurgroepen. In 2013
is de topstructuur van de organisatie veranderd, waarop toen ook de
portefeuilleverdeling van de leden van de CR opnieuw is afgestemd (zie bijlage 2).
De CR nodigt sprekers uit betreffende onderwerpen die op dat moment actueel zijn.
Ook legt ze bezoeken af aan afdelingen. Jaarlijks is er contact met de OR, de VAR
(Verpleegkundigen Advies Raad), de oncologiecommissie, de klachtenfunctionaris,
de kwaliteitsfunctionaris en de Medische Staf. Een belangrijke informatiebron voor
de CR is, naast de eigen waarneming, ook de suggestiekaart waarin de cliënten van
het ziekenhuis hun bevindingen, in zowel positieve als negatieve zin, kunnen
weergeven.
Externe contacten
Jaarlijks bezoekt de CR een ander ziekenhuis om een beeld te krijgen hoe het
cliëntenraadswerk in een andere omgeving vorm krijgt. Ook is er een jaarlijks overleg
met alle cliëntenraden van de deelnemers in het ARTZ (Alliantie Regionale TopZorg).
De CR is actief betrokken bij open dagen en het opzetten van de regionale markten
in het SZ. Zij geeft, op verzoek, ook voorlichting in het beheersgebied aan (klanten-)
groepen die geïnformeerd willen worden over het werk van de CR.
Informatiebronnen zijn zorgconsumenten-gerelateerde websites in den lande zoals
de websites van NPCF (ZorgkaartNederland), LSR, LOC, NCZ, NVZ etc.,maar ook
websites waar opmerkingen of klachten kunnen voorkomen zoals Kies Beter e.d.
4
Bijlage 1 : Vergaderschema Cliëntenraad 2015
Vergaderdag : dinsdagochtend
Tijdstip
: 09.00 - 11.00 uur (maximaal uitloop tot 11.30 uur)
Jaaragenda CR SZ 2015
CR vergadering
Overleg
vergadering
6-janCR
20-jan CR
3-febCR
17-febOverleg
10-mrtCR
24-mrtCR
14-apr Overleg
28-apr CR
12-meiCR
26-meiCR
16-jun CR
30-jun Overleg
7-julCR
21-jul CR
11-aug CR
25-aug Overleg
8-sepCR
22-sep CR
6-oktOverleg
27-oktCR
10-nov CR
24-nov CR
15-dec Overleg
22-dec CR
Verg kamer 2
auditorium
Verg kamer 2
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
Bestuurskamer
+ Raad van Toezicht
Reguliere Overleg vergadering
RvB aanwezig vanaf 10.00 uur !
+ Bepanen bespreekpunten in
Overlegvergadering
+ Werkbezoek SZ of extern
+ Geestelijke Verzorgi
+ Financiën (Elaut)
+OR
+VAR
+ CR Sensire
+Kwaliteitsfunctionaris (Marian W)
+oncologiecommissie
+ Klachtenfuctionaris(Carolien) + VIM
+Medische Staf
+ Begroting CR
Locatie
+ (Meer)jaren-Werkplan CR met LSR
Soort
Vergadering
Beeldvormende CR vergadering
Datum
Reguliere CR vergadering
Onderwerpen
"gasten"
X
X
X
X
X
X ?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
X
Portefeuilleverdeling leden
CR
Beschouwend, Markt &
Zorg
Wie
Contact met
Ben Spaai
Jan Luesink
Marktunit 1
Interne geneeskunde
Reumatologie
Diabetes
Geriatrie
Marktunit 2
Vrouw & Kind
Gynaecologie / Verloskunde
Kinder/Neonatologie
Marktunit 4
Longgeneeskunde
Neurologie
Neurochirurgie
Cardiologie
Marktunit 6
Dialyse/Nefrologie
Capaciteitsunits zorg
Paramedisch/Med.psych./Maatschappelijk
werk/Revalidatie
Bureau zorg (BPZ)
Unit Acute Zorg
Apotheek
6
Dir. Erwin Bomers
Zorg & Facilitair
Jose Richter
Klaas Horneman
Dir. Gerton Groenendijk
Liselore Geurts
Wim Vogel
Geert Stronks
Dir. Steven Drevers
Capaciteitsunits zorg
Verpleegunit Interen/Long
Verpleegunit Cardio/Neuro
Verpleegunit Snijdend
Capaciteitsunits zorg
Radiologie
KCHL/MML/H&I
Pathologie
OK Centrum
Capaciteitsunits facilitair
Gastenservice
Huisvesting en Techniek
CSA/CSR/Logistiek
Veiligheid
Snijdend, Markt en Staf
Marktunit 3
Chirurgie
Plastische chirurgie
Orthopedie
MDL
Marktunit 5
Mond- Kaak & Aangezicht
Urologie
KNO
Oogheelkunde
Dermatologie
Pijnpolie
P&C
FMA
Centraal directiesecretariaat
Verkoop incl. account management
Inkoop
OR
Vertegenwoordiging strategische
werkgroepen
Strategie
José Richter
7
Download