Invloed vanuit de cliëntenraad

advertisement
Invloed
vanuit de
cliëntenraad
27 november 2013
Wat is LOC Zeggenschap
in zorg?
• 1.700 cliëntenraden, onder andere
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
• 25 medewerkers
• 45 vrijwilligers
• Doel: bevorderen zeggenschap van mensen
• Visie: Waarde-volle zorg
Hoe was de zorg?
• Zorg was verbonden met eigen
religie/levensovertuiging
• Veel aandacht voor identiteit
• Na 1945 ging overheid zorgen
• Zorg werd steeds meer een bedrijf
• Vervaging van identiteit
• Ontkerkelijking in samenleving
• Veel regels in de zorg, ook voor wonen
Hoe is de zorg?
•
•
•
•
Wens om te wonen op een passende manier
Weinig binding meer met lokale samenleving
Landelijk veel aandacht voor wetten en geld
Minder voor warmte, aandacht, identiteit,
levensovertuiging
• Toenemende behoefte aan eigen identiteit en
binding met anderen
• Mensen nemen meer het heft in eigen hand
Hoe wordt de zorg?
• Mensen wonen vaker in hun eigen huis
• Alleen met zware zorg naar een instelling
• Verzorgingshuizen weg, verpleeghuizen
blijven
• Mensen organiseren meer zelf
• Als het niet lukt kan de gemeente helpen
• Minder geld door bezuinigingen
• Meer zelf betalen (hogere eigen bijdragen)
Wat betekent dat voor
religieuzen?
• Korte termijn:
– Daling aantal religieuzen in een zorginstelling
– Meer aandacht nodig voor handhaven eigen
identiteit binnen zorginstelling
– Cliëntenraad heeft daar onmisbare rol bij
• Lange termijn:
– Zoeken naar kleinschalige gebouwen voor
religieuzen
– Nieuwe vormen (mede)zeggenschap, zoals
coöperatie
Wat is het doel van de
cliëntenraad?
•
•
•
•
Collectieve belangenbehartiging cliënten
Meedenken vanuit de positie van de cliënt
Betere kwaliteit van zorg
Zorg die aansluit bij wensen en levensstijl
cliënten
Welke rechten heeft de
cliëntenraad?
• Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz):
– Informatie
– Overleg
– Adviesrecht (gevraagd en ongevraagd)
– Verzwaard adviesrecht
– Bindende voordracht
– Enquêterecht
• Mogelijkheid voor bovenwettelijke rechten
Wie zitten er in de
cliëntenraad?
•
•
•
•
•
Wettelijk: afspiegeling van de cliënten
Reglement maken
Daarin staat wie er in de cliëntenraad mag
Mag ook een vertegenwoordiger zijn
Belangrijk dat er een goede
vertegenwoordiging van religieuzen is
• Hoeven dus niet per se alleen bewoners te
zijn!
Wat kan de cliëntenraad
voor religieuzen doen?
• Religieuzen en hun vertegenwoordigers
kennen gebruiken en gewoonten
• Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd
adviseren
• Bijvoorbeeld over passend tijdstip
maaltijden, ruimte voor gebed, gebruik kapel
• Cliëntenraad kijkt bij beslissingen naar
wensen religieuzen
• En kan dan adviseren
Waarom is inbreng
religieuzen belangrijk?
• Cliëntenraad is de wettelijk
vertegenwoordiger van de cliënt
• Cliëntenraad heeft daarmee een positie
• Cliëntenraad kan afweging tussen belangen
religieuzen en leken maken
• Behoeften van religieuzen moeten in beeld
blijven
• Juist nu dat in de maatschappij niet
vanzelfsprekend meer is!
Wat verandert er in de
wet?
• Wet goed bestuur in de zorg:
– regelt invloed en controle management
– zoals de invloed via de raad van toezicht
– maar ook de invloed van cliënten
– vervangt Wet medezeggenschap (Wmcz)
– grote lijnen staan in brief
– in instelling: cliëntenraad met vaste rechten
– buiten instelling: vrijere vorm en rechten
– voorjaar 2014: wettekst klaar
Wat kunnen religieuzen
met veranderingen?
• Minder instellingen biedt kansen
• Zoals:
– vanuit een congregatie een kleinschalige
woonvorm starten
– samen een coöperatie vormen
– meer aandacht voor diversiteit binnen gemeente
– gebruik maken van wat er in een dorp of stad is:
kapel, kerk, seniorencomplex
– speciale wensen eten en drinken
Wat is daarvoor nodig?
• Bundelen van krachten
• Samen zorgen voor een goede
belangenbehartiging
• Onder andere vanuit de cliëntenraad
• Richting gemeenten, zorgorganisaties,
welzijnsorganisaties enzovoort
• Samen specifieke wensen goed verwoorden
• Lokaal zoeken naar passende oplossingen
Ten slotte
• Religieuzen zijn niet zo gewend voor zichzelf
op te komen
• Maar dat is toch belangrijk
• Religieuzen hebben een eigen waardevolle
manier van leven
• Het is belangrijk dat te behouden!
• Daar gaat de volgende bijdrage over
Vragen?
Download