Dia 1

advertisement
Kwaliteit
Kwaliteit
kwaliteit
is iets van de laatste jaren
kwaliteit
is niets van de laatste jaren
maar van alle tijden
Middeleeuwen
• gilden
belangenorganisatie van mensen met zelfde
beroep
• met meesters en knechten
• strenge regels mbt. productieproces, de
vakbekwaamheid
• controle door gildenmeester
• waarborgzegel/ produktcertificaat
Artsenopleiding anno nu
• gilde =
belangenorganisatie artsen
• met meesters = specialisten en
knechten = specialist in opleiding.
• strenge regels mbt. de vakbekwaamheid =
jarenlange opleiding tot specialist
• controle door gildemeester = hoogleraar/
specialist en tuchtcollege
• waarborgzegel = inschrijving register
Kwaliteit
in de zorg
Wat is kwaliteit in de zorg?
wat is kwaliteit?
wat is zorg?
kwaliteit
is niet !!!
kwaliteit
is niet !!!
Kwaliteit:
• een blijvende inspanning van een organisatie om
• op de juiste wijze
• de juiste dingen
te doen
Wat is kwaliteit in de zorg?
wat is kwaliteit?
wat is zorg?
zorg volgens NRV 2013 (vpk beroepsprofiel)
zorg betreft de
• unieke reacties van mensen op en ervaringen
met
• gezondheid, ziekte, kwetsbaarheid of beperkingen,
• in welke omgeving of omstandigheid zich zij ook
bevinden
• N.B.: de reacties vertalen zich in zorgvragen/
zorgbehoeften
Wat is kwaliteit in de zorg?
wat is kwaliteit?
wat is zorg?
een blijvende inspanning van een organisatie om
op de juiste wijze aan de juiste zorgbehoeften/
zorgwensen tegemoet te komen
Kwaliteit van verpleeghuis zorg (Omroep Max, 9 nov 2013)
de juiste zorgbehoeften?
dat bepalen de zusters!
Maar dat hoeven ze niet alleen te doen!
• provinciaal bestuur
• landelijk bestuur
• KNR
Klantperspectief/ vraaggericht
de dingen goed doen?
dat bepalen medewerkers!!
Maar dat hoeven ze niet alleen te doen!
• verpleegkundigen/ verzorgenden
• VenVN
• artsen
• NHG
• Verenso
• Actiz
• aanbiedersperspectief/ aanbodgericht
kwaliteit
is samenspraak!!!!
IGZ
• toetst of de inspanning blijvend is
Wettelijke kaders
1. Kwaliteitswet zorginstellingen (1994)
2. wet MCZ
(1996)
3. Wet BIG
(1993)
4. Wet BOPZ
(1992)
5. WGBO
(1995)
6. WBP
(2000)
Min VWS
• financiële
randvoorwaarden
Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) 1996
1. Levering verantwoorde zorg
• zorg van goed niveau die in ieder geval
doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht wordt
verleend en die is afgestemd op de reële
behoefte van de patiënt.
2. goede organisatie
• betrekken van resultaten van overleg tussen
zorgaanbieders, zorgverzekeraars en
patiënten- / consumentenorganisaties
3. systematisch en inzichtelijk
• invoeren kwaliteitsmanagementsysteem
4. transparant
• verantwoording afleggen
HKZ
1. intake indicatie
2. uitvoering
3. evaluatie/ nazorg
4.
5.
6.
7.
8.
9.
beleid en organisatie
personeel
onderzoek en ontwikkeling
fysieke omgeving en materiaal
diensten door derden
documenten
HKZ
1. intake indicatie
1. leef- zorgklimaat
2. informatieverstrekking
2. uitvoering
3. clientendossier
4. vrijheidsbeperkende maatregelen
5. medicatie
3. evaluatie/ nazorg
6. ontslag en overplaatsing
7. waarderingsonderzoek
HKZ
• ± 160 eisen
eis 4.4.14 betreft spirituele zorgbehoefte:
Er is beleid ten aanzien van het bieden van
aandacht en ondersteuning aan de identiteit en
levensinvulling van cliënten.
meer concreet:
er is dagelijks een mis
er zijn gespreksgroepen olv geestelijk verzorger
HKZ keurmerk
HKZ
•
niet toegesneden op bijzondere doelgroep
zorgvragers zoals religieuzen.
KNR:
•
•
nadenken over een beoordeling van de aandacht
die een zorgorganisatie besteedt aan het
religieuze leven van haar bewoners,
nadenken over een keurmerk
Werkgroep
•
Wat is er essentieel om te zorgen dat oudere,
zorgafhankelijke religieuzen kunnen leven als
religieuzen, nu en in de toekomst
Wat is kwaliteit in de spirituele zorg?
wat is kwaliteit?
wat is spirituele zorg?
Werkgroep
• opstellen van eisenpakket
• ontwikkelen toetsformulier
• houden van audit
• toekennen van kwaliteitslabel afhankelijk
randvoorwaarden
• KNR-vlag?
• opleiden auditoren?
• kwaliteitsregister?
• herhalingsfrequentie?
• financiën?
• menskracht?
Eisenpakket
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dagritme en religieuze leefsfeer
faciliteiten
pastorale zorg
religieuze identiteit
bestuur en medezeggenschap
mantelzorg
uiterlijk en sfeer
Toetsformulier
4. religieuze identiteit
•
•
•
•
•
aandacht voor de geschiedenis
medewerkers kennen geschiedenis en gaan
respectvol met religieuze leven om
(her- en bij)scholing van (nieuwe) medewerkers
gepaste aandacht voor kerkelijke feesten
afspraken over de ‘privacy’ van de
kloostergemeenschap
7. uiterlijk en sfeer
•
•
•
uiterlijk en uitstraling passend bij religieuze sfeer
gezamenlijke huiskamer
aparte ruimte voor bezoek van familie
Toetsformulier
•
•
•
•
uitgezet bij drie zorginstellingen voor religieuzen
geretourneerd
aanpassing
bezoek bij twee van deze instellingen
bezoek ≠ audit
• toetsen formulier en werkelijkheid
• aanbevelingen voor verbeteringen
• toekennen van kwaliteitslabel
•
bespreken van vragen rondom randvoorwaarden
Randvoorwaarden keurmerk/ kwaliteitslabel
• KNR-vlag?
• opleiden auditoren?
• kwaliteitsregister?
• herhalen audit na 3 jaar?
• financiën?
• bemensing?
• doel versus middel
eisen beschikbaar stellen aan
• religieuzen die zoeken naar een organisatie die
zorgt levert ‘corde optante religionem ‘
• organisaties die zich blijvend ‘corde optante
religionem’ inspannen voor zorg aan religieuzen
de voortdurende inspanning!
Kwaliteit
Download