Onze benadering van beleggen op de beurs

advertisement
Onze benadering van beleggen op de beurs
Inleiding
Triodos Bank is een van de duurzaamste banken ter
wereld. De missie van Triodos Bank is geld te laten
werken voor positieve verandering. Naast onze kernactiviteit, die bestaat uit het aantrekken van spaargelden en het rechtstreeks uitlenen hiervan aan duurzame ondernemingen, biedt Triodos Bank beleggingsdiensten aan die passen bij de missie en visie van de
bank. Deze diensten worden verschaft door Triodos
Private Banking en Triodos Investment Management.
Triodos Investment Management is een 100% dochter
van Triodos Bank en beheert 17 duurzame beleggingsfondsen. De meeste van deze fondsen staan geclassificeerd als impact-beleggingsfondsen. Deze fondsen
beleggen rechtstreeks in ondernemingen of projecten
met als doel naast een financieel rendement ook maatschappelijke en milieuvoordelen te realiseren. De
fondsenportefeuille van Triodos Investment
Management bevat ook vier Socially Responsible
Investment (SRI) fondsen, die wereldwijd beleggen in
beursgenoteerde ondernemingen en obligaties.
In dit document geven wij een toelichting op de
beleggingsstrategie en het portefeuilleconstructieproces van de SRI-fondsen - Triodos Sustainable Bond
Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos
Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer
Fund - die vallen onder de paraplu van Triodos SICAV I.
Wij gaan hierbij in op zowel de duurzaamheidaspecten
als het financiële perspectief.
Triodos Private Banking past voor alle beleggingsdiensten dezelfde SRI-filosofie en hetzelfde duurzame selectieproces toe; het financiële selectieproces wijkt echter af van het proces dat wordt
beschreven in dit document.
Missie
De missie van Triodos Bank is geld te laten werken voor
positieve maatschappelijke, ecologische en culturele
veranderingen en om bij te dragen aan het tot stand
komen van een samenleving waarin de levenskwaliteit
wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal
staat. Triodos Investment Management deelt deze
missie. Als investeerder willen wij vooral fungeren als
katalysator in de overgang naar een economie waarin
mens en milieu voorop staan.
Visie
De kern van onze duurzaamheidfilosofie is de overtuiging dat op lange termijn de bedrijven die de beste
balans weten te vinden op het vlak van maatschappij,
milieu en bestuur (governance) uiteindelijk het meest
succesvol zijn.
Iedere onderneming die op de lange termijn waarde wil
leveren, zal een goede relatie met haar stakeholders
moeten hebben en rekening moeten houden met de
behoeften en wensen van die stakeholders.
Ondernemingen die de juiste balans weten te vinden
tussen de belangen van de verschillende stakeholders,
zullen de meeste waarde opleveren voor die stakeholders, waaronder ook de aandeelhouders.
Strategie
Wij bieden vier verschillende SRI-fondsen aan. Ieder van
deze fondsen heeft een eigen risico-rendementprofiel.
De fondsen kenmerken zich alle vier door een lange
beleggingshorizon en een geconcentreerde portefeuille.
Onze SRI-fondsen bieden relaties de mogelijkheid om te
beleggen in een groot aantal verschillende aandelen en
(staats-)obligaties. Ons uitgangspunt is dat wij:
 uitsluitend beleggen in ondernemingen die
bijdragen aan een duurzame samenleving of
binnen een bepaalde sector duidelijk voorop lopen
met de uitvoering van de duurzaamheidagenda.
Bovendien beleggen wij niet in ondernemingen die
betrokken zijn bij niet-duurzame diensten,
producten of bedrijfsprocessen. Dit wordt gewaarborgd door ons strenge selectieproces;
 een constructieve dialoog voeren met
ondernemingen ter verbetering van hun
duurzaamheidprestaties. Deze dialoog heeft een
drieledig doel: versterken van het bewustzijn,
invloed uitoefenen op het bestuur van
ondernemingen en ondernemingen ertoe
aanzetten hun bedrijfsvoering te verduurzamen;
 zo transparant mogelijk zijn over onze
beleggingsaanpak en de uitwerking daarvan. Dit
maakt het voor klanten mogelijk om een
weloverwogen beslissing te nemen over een
belegging in de producten die wij aanbieden.
Selectie van ondernemingen
Wij stellen ons beleggingsuniversum uitsluitend samen
uit ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidcriteria. Triodos Research, onderdeel van Triodos
Investment Advisory & Services, een 100% dochter van
Triodos Bank, is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het duurzame beleggingsuniversum.
Wij selecteren ondernemingen in drie stappen. Triodos
Research selecteert ondernemingen op basis van twee
verschillende selectiecriteria: duurzame activiteiten
(stap 1) en 'best-in-class' duurzaamheidprestaties (stap
2). Ondernemingen die binnen een van deze beide
categorieën passen kunnen alleen worden opgenomen
in ons duurzame beleggingsuniversum als ze ook
voldoen aan onze minimumeisen (stap 3).
1
Een belangrijke basis voor ons selectieproces is de
elementaire duurzaamheidinformatie over ondernemingen die wij krijgen van Sustainalytics, een
dataleverancier waarmee Triodos Research al jaren
samenwerkt.
Ondernemingen die voldoen aan de eisen van stap 3
worden toegevoegd aan ons duurzame universum. De
daadwerkelijke samenstelling van de portefeuille en de
beleggingsbeslissingen zijn de verantwoordelijkheid van
Delta Lloyd Asset Management, dat daarbij uitgaat van
de eigen marktvisie en gedegen financiële expertise.
De drie stappen van het selectieproces lichten wij
hieronder toe.
Stap 1: Duurzame activiteiten
Wij onderscheiden bepaalde soorten producten en
diensten die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn
van mens en milieu. Een onderneming die meer dan
50% van haar omzet behaalt met duurzame producten
of diensten komt in aanmerking voor opname in ons
duurzame beleggingsuniversum. Wij hebben duurzame
producten en diensten onderverdeeld in drie thema's:
schone aarde, klimaatbescherming en gezond leven.
Ondernemingen kunnen ook worden geselecteerd
omdat ze binnen hun sector een leidende positie
innemen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dit zijn de MVO-koplopers.
Schone aarde
Wij hebben een voorkeur voor ondernemingen die
bijdragen aan een schone aarde en het ontwikkelen van
oplossingen voor milieuvervuiling. Dit is urgent omdat
onze natuurlijke omgeving steeds zwaarder onder druk
komt te staan. Voorbeelden van producten en diensten
in dit thema zijn milieutechnologie gericht op het voorkomen en verhelpen van vervuiling, apparatuur voor het
monitoren van energie- en waterverbruik, fietsen en
openbaar vervoer.
Klimaatbescherming
Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor
de gezondheid van het milieu en de wereldbevolking op
lange termijn en vraagt om een wereldwijde aanpak
door overheden, bedrijven en burgers. Wij stimuleren
ondernemingen om een bijdrage te leveren aan het
bestrijden van klimaatverandering. Ondernemingen die
zich richten op dit thema zijn actief in duurzame
energieproductie door gebruikmaking van zonneenergie, windenergie, golfslag en aardwarmte. Ook
ondernemingen die nieuwe methodes voor energieopslag en verbetering van de energie-efficiëntie
ontwikkelen scharen wij onder dit thema.
Gezond leven
Wij hebben een voorkeur voor ondernemingen die
bijdragen aan een gezonde levensstijl voor iedereen.
Ondernemingen die zich op dit thema richten, bieden
oplossingen voor kwesties die spelen binnen de
gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de vorm van medische
technologie, medicijnen voor de behandeling van
ernstige ziektes in ontwikkelingslanden, schoon
drinkwater en innovatieve gezondheidszorg, medicijnen
op basis van natuurlijke ingrediënten en biologische
voedingsmiddelen.
MVO-koplopers
Een onderneming geldt als MVO- koploper wanneer ze
binnen de sector wordt beschouwd als een echte leider
op het gebied van duurzame bedrijfsprocessen. Een
MVO-koploper geeft blijk van leiderschap via zijn
producten of productieproces en vormt een voorbeeld
voor de sector in de overgang naar een duurzame
samenleving.
Naast de bovengenoemde duurzame activiteiten
kunnen in specifieke situaties of in het kader van
nieuwe ontwikkelingen ook andere duurzame activiteiten in overweging worden genomen. Bijvoorbeeld
activiteiten die gericht zijn op producten of diensten die
een specifiek belang hebben vanuit milieu- of
maatschappelijk oogpunt.
Stap 2: best-in-class
Een onderneming die minder dan 50% van de omzet
behaalt uit duurzame activiteiten (stap 1) kan toch in
aanmerking komen voor belegging als ze op het gebied
van duurzaamheid wordt gerekend tot de best
presterende ondernemingen binnen de sector. Triodos
Research beoordeelt de prestaties aan de hand van
ruim 70 generieke en sectorspecifieke duurzaamheidindicatoren die betrekking hebben op de zogenaamde
ESG-thema's (Environment, Social and Governance,
ofwel milieu, sociaal en bestuur).
Milieu-indicatoren
De milieu-indicatoren hebben betrekking op de duurzaamheid van de productieprocessen en de aard van de
geleverde producten. Om hun bestaansrecht op lange
termijn te rechtvaardigen moeten ondernemingen zich
continu inspannen om hun negatieve invloed op de
natuurlijke omgeving te minimaliseren, onder meer door
vermindering van water- en energiegebruik, een 'groen'
inkoopbeleid en het ontwikkelen van duurzame producten
en diensten.
Sociale indicatoren
De sociale indicatoren geven aan op welke wijze
ondernemingen hun maatschappelijke rol vervullen.
Deze indicatoren hebben betrekking op de relatie met
de lokale gemeenschap, werknemers, toeleveranciers,
klanten en concurrenten. Een goede omgang met
werknemers is een belangrijke voorwaarde voor het
succes van een onderneming op de lange termijn. Aan
de hand van diverse indicatoren wordt een score
toegekend aan de arbeidsvoorwaarden en –omstandig-
2
heden, waarbij ook wordt gekeken naar de arbeidsomstandigheden voor de werknemers binnen de
toeleveringsketen.
portefeuille en gaat hierbij uit van de eigen marktvisie
en gedegen financiële expertise (zie de paragraaf
Portefeuilleconstructie op pagina 5).
Bestuurlijke indicatoren
Een integere bedrijfsvoering is een belangrijke
voorwaarde voor een duurzame relatie tussen een
onderneming en haar stakeholders. De bestuurlijke
indicatoren worden gebruikt voor het analyseren van de
ondernemingsstructuur en de bedrijfsethiek, evenals
de ESG-governance, de belastingtransparantie en de
beloningsstructuur.
Een onderneming die in aanmerking komt voor
belegging wordt minstens eens in de drie jaar uitvoerig
geanalyseerd. In de tussenliggende periode blijven wij
de onderneming actief volgen. Een (potentiële)
schending van onze minimumeisen wordt onderzocht.
Als een dialoog met de onderneming niet leidt tot de
gewenste gedragsverandering, dan verwijderen wij de
onderneming uit het beleggingsuniversum. Als een
portefeuilleonderneming uit ons beleggingsuniversum
wordt verwijderd, moet Delta Lloyd Asset Management
de portefeuille binnen zes maanden dienovereenkomstig aanpassen.
Bij elkaar bepalen de ESG-indicatoren de duurzaamheidscore van een onderneming. Als de onderneming op
basis van deze score behoort tot de beste 50% binnen
de betreffende sector, dan komt ze in aanmerking voor
belegging, mits de onderneming ook slaagt voor stap 3.
Stap 3: Minimumeisen
Onze minimumeisen geven de doorslag: deze eisen
zorgen ervoor dat wij geen ondernemingen financieren
die betrokken zijn bij activiteiten die schadelijk zijn voor
mens, maatschappij of milieu. De ondernemingen die in
stap 1 of 2 zijn geselecteerd, worden alleen in het
duurzame beleggingsuniversum opgenomen als ze
voldoen aan deze eisen. Een onderneming die toezegt in
de nabije toekomst aantoonbaar aan deze eisen te
zullen voldoen, kan alsnog in het universum worden
opgenomen.
Onze minimumeisen waarborgen dat ondernemingen
met niet-duurzame producten, zoals wapens en
kernenergie, en niet-duurzame productieprocessen,
bijvoorbeeld in geval van schending van mensenrechten
of milieuschade, worden uitgesloten van ons duurzame
beleggingsuniversum. De minimumeisen omvatten
echter ook vooraf vastgestelde eisen waaraan het
beleid en de programma's van de onderneming moeten
voldoen, om aan te tonen dat de onderneming zich
bewust is van de duurzaamheidrisico's binnen de sector
en dat stappen worden genomen om deze risico's te
beperken.
De minimumeisen zijn dynamisch. Ze worden door de
tijd heen bijgesteld, naarmate ons inzicht in
duurzaamheid toeneemt, en weerspiegelen de nieuwste
ontwikkelingen binnen de samenleving. In de praktijk
betekent dit dat wij onze eisen continu aanscherpen om
ervoor te zorgen dat wij uitsluitend beleggen in de
toonaangevende ondernemingen binnen de betreffende
sector. Voor een actueel overzicht van onze
minimumeisen verwijzen wij naar www.triodos.com.
Als een onderneming voldoet aan de minimumeisen,
voegen we haar toe aan ons duurzame beleggingsuniversum. Delta Lloyd Asset Management draagt zorg
voor de daadwerkelijke samenstelling van de
Dialoog met ondernemingen
Het kernelement van onze duurzaamheidstrategie is
het voeren van een actieve dialoog met ondernemingen
waarin wij mogelijk zullen beleggen, met als doel het
bewustzijn van duurzaamheid te vergroten, aan te
zetten tot actie en blijvende positieve verandering tot
stand te brengen. Indien noodzakelijk proberen wij
belangrijke en relevante onderwerpen met betrekking
tot duurzaamheidprestaties met ondernemingen te
bespreken, met als doel de zakelijke prestaties van
ondernemingen te verbeteren.
Dialoog tijdens het selectieproces
De dialoog met ondernemingen begint tijdens het
selectieproces. Gedurende het gehele selectieproces
blijven wij in contact, zodat ondernemingen hun visie op
bepaalde onderwerpen kunnen geven en nadere
informatie verstrekken die niet beschikbaar is binnen
het publieke domein. Weigering om dit te doen
beschouwen wij als een gebrek aan transparantie en
kan resulteren in uitsluiting uit het duurzame
beleggingsuniversum.
Leveren van feedback
De uitkomst van de evaluatie wordt met de
onderneming gedeeld. Een onderneming die is
geselecteerd voor duurzame belegging ontvangt een
volledig overzicht van de prestaties en verbeterpunten
met betrekking tot belangrijke duurzaamheidthema's.
Vaak leidt deze evaluatie tot nadere dialoog.
Stemmen voor verandering
Wij nemen onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder serieus en zijn ervan overtuigd dat wij door het
uitoefenen van ons stemrecht positieve invloed kunnen
uitoefenen op de langetermijnstrategie van een
onderneming. Triodos Research is gemachtigd om bij
volmacht te stemmen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van alle ondernemingen waarin wij
beleggen. Wij gaan, behalve van onze eigen stemrichtlijnen, uit van het standaard stemadvies dat wordt
3
verkregen van Pensions Investment Research
Consultants (PIRC). Wij informeren alle ondernemingen
waarin wij beleggen over ons stemgedrag, met als doel
de onderneming meer bewust te maken van de visie van
Triodos Bank en de minimumeisen die wij hanteren.
waarvan wij het aandeel in de portefeuille zoveel
mogelijk willen beperken.
Als actieve aandeelhouder wonen wij incidenteel de
Algemene Aandeelhoudersvergaderingen bij om vragen
te stellen en continue verbetering van de duurzaamheidprestaties te stimuleren. De ondernemingen waarin
wij beleggen behoren tot de top op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Toch
stimuleren wij ze om hun duurzaamheidsprestaties
zodanig verder te verbeteren dat niet alleen de
aandeelhouders, maar ook alle andere stakeholders
hiervan profiteren.
Stap 1:
Landen moeten behoren tot de 50 best functionerende
democratieën binnen de groep van 100 grootste
economieën.
Samenwerking met andere aandeelhouders
Wij streven niet alleen naar een dialoog met afzonderlijke ondernemingen, maar werken ook samen met
andere beleggers, zoals pensioenfondsen, om nader
richting te geven aan duurzaamheidsprestaties.
Samenwerking met andere aandeelhouders helpt om
de effectiviteit van acties te maximaliseren. Wij zijn lid
van het European Social Investment Forum (Eurosif) en
vier daarbij aangesloten nationale organisaties (UKSIF,
Forum Nachhaltige Geldanlage, Vereniging Beleggers
voor Duurzame Ontwikkeling en SpainSIF), het
International Corporate Governance Network (ICGN),
Eumedion en het United Nations-supported Principles
for Responsible Investment initiatief (UNPRI). Een
aantal van deze organisaties gaat met beursgenoteerde
ondernemingen actief een dialoog aan over duurzaam
ondernemerschap of richt zich op het samenbrengen
van institutionele beleggers om gezamenlijk de dialoog
aan te gaan met ondernemingen.
Brede dialoog
Om onze minimumeisen up-to-date te houden, voeren
wij regelmatig gesprekken over veranderingen in best
practices en regelgeving met ondernemingen, nietgouvernementele organisaties, overheden en onafhankelijke deskundigen.
Selectie van landen
Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable
Mixed Fund mogen ook beleggen in staatsleningen die
zijn uitgegeven door landen die voldoen aan de strengste eisen die worden gesteld aan een democratische
regering en die de belangrijkste internationale milieu-,
maatschappelijke en mensenrechtenverdragen en conventies hebben getekend. Wij zijn van mening dat
het niet haalbaar en ook niet wenselijk is om als
belegger een dialoog aan te gaan met een overheid,
ondanks de doelstelling om duurzaam gedrag te
stimuleren. Dit is het recht van burgers via het
democratische proces. Staatsleningen worden daarom
beschouwd als een neutrale beleggingscategorie
Staatsleningen worden geselecteerd via een proces dat
bestaat uit drie stappen:
Stap 2:
Landen mogen geen onderwerp zijn van een boycot die
wordt gesteund door de Verenigde Naties.
Stap 3:
Landen moeten de belangrijkste conventies van de
Verenigde Naties onderschrijven.
Portefeuilleconstructie
Delta Lloyd Asset Management draagt zorg voor de
daadwerkelijke invulling van de portefeuille. Op basis
van een uitvoerige risico-rendementanalyse selecteert
Delta Lloyd Asset Management aandelen en obligaties
uit ons duurzame beleggingsuniversum met de beste
risico-rendementvooruitzichten. De beleggingsbenadering van Delta Lloyd Asset Management is
gebaseerd op een lange beleggingshorizon en resulteert
in een geconcentreerde portefeuille met een geringe
omloopsnelheid.
Beleggingsstrategie
De beleggingsstrategie van Delta Lloyd Asset
Management richt zich op aspecten die van invloed zijn
op de waardering en kasstroom van geselecteerde
ondernemingen in alle delen van de wereld. Delta Lloyd
Asset Management werkt samen met zowel traditionele
als niet-traditionele leveranciers van kennis en expertise, zoals sectorspecialisten, academici, vakjournalisten
en heeft jaarlijks ruim 1.000 ontmoetingen met
ondernemingen. Dit stelt Delta Lloyd Asset Management
in staat om thema's, kansen en risico's vast te stellen.
Bij het samenstellen van de portefeuille zoekt Delta
Lloyd Asset Management naar ondernemingen waarop
de vastgestelde thema's een sterke invloed hebben.
Aandelenportefeuille
1. Bij het samenstellen van de aandelenportefeuille
kijken de analisten als eerste naar de elementaire
parameters die bepalend kunnen zijn voor de
overlevingskansen van de onderneming, de aard van
de concurrentie, de capaciteiten en doelen van het
management en de fundamentele gang van zaken
binnen de onderneming, zoals weergegeven door
bijvoorbeeld de historische marges en de balans.
2. De volgende stap bestaat uit het analyseren van de
verwachtingen zoals die zijn verdisconteerd in de
huidige aandelenkoers. Dit gebeurt op basis van een
4
discounted cash flow methodiek. Vooraf vastgestelde factoren die de waarde van een onderneming bepalen zijn omzetgroei, winst voor rente,
belastingen en afschrijvingen (EBITDA), marges en
rendement op vermogen.
3. Bij het opbouwen van de portefeuille wordt de
ongelijkheid tussen de fundamentele situatie van
een onderneming en de verwachting zoals ingeprijsd
in de huidige marktprijs (d.w.z. het verwachte
rendement) gebruikt om de beleggingsmogelijkheden te vergelijken. Als de risico-rendementverhouding van een individueel aandeel in de
portefeuille geleidelijk verslechtert, zal Delta Lloyd
Asset Management overwegen om dit aandeel te
vervangen door een beter aandeel dat voldoet aan
de criteria voor het fonds.
Obligatieportefeuille
1. Het Vastrentende Team van Delta Lloyd Asset
Management formuleert elk kwartaal een algemene
visie op de markten en de economische
ontwikkelingen, om de risicopositionering en de
allocatie aan de verschillende obligatiecategorieën
(staatsobligaties, semi-staatsobligaties,
bedrijfsobligaties en gedekte obligaties) te bepalen.
2. De tweede stap omvat fundamenteel onderzoek
naar individuele ondernemingen en landen. Naast
een fundamentele ondernemingsanalyse vindt er
een absolute en relatieve vergelijking plaats van
obligatieconvenanten, kwalitatieve SWOT-analyses
en de risicopremies voor de peer group. Dit
resulteert in een door Delta Lloyd Asset
Management zelf bepaalde individuele credit rating
voor elk obligatie-instrument dat mogelijk in
aanmerking komt.
3. Tijdens het samenstellen van de portefeuille worden
de resultaten van de top-down en bottom-up
research uit de stappen een en twee gecombineerd.
Het Vastrentende Team bepaalt vanuit een topdown perspectief (essentieel om te kunnen bepalen
of de credit spreads nog steeds voldoende
compensatie bieden voor de risico's) in welke fase
van de kredietcyclus de markt zich bevindt en
probeert een te sterke concentratie van bepaalde
ratingcategorieën, sectoren, landen, instrumenten
en tegenpartijen in de portefeuille te voorkomen.
Vanuit een bottom-up perspectief wordt constant
gecontroleerd of de portefeuille nog in lijn is met de
macro-economische visie.
Staatsobligaties
De landenallocatie wordt bepaald op basis van bottomup analyse. Alle landen worden uitvoerig geanalyseerd,
waarbij het Vastrentende Team kijkt naar verschillende
macro-economische factoren, zoals de verhouding
schuld/BBP, het begrotingstekort, de lopende rekening,
het werkloosheidspercentage en de verwachte
economische groei.
Delta Lloyd Asset Management wil waarde toevoegen
door te trachten het neerwaartse risico te verminderen
en door het implementeren van visies en ideeën met
betrekking tot: selectie van landen/emittenten, onderof overweging van de duration, positionering op de
curve, selectie van effecten en sectorrotatie.
Transparantie
Wij geloven in volledige transparantie, zodat relaties
zelf kunnen beslissen of onze beleggingen passen bij
hun persoonlijke waarden. Wij publiceren ons volledige
en actuele duurzame beleggingsuniversum, de
beleggingsportefeuille van elk subfonds en onze
minimumeisen online. Deze informatie, evenals onze
richtlijnen voor het stemmen bij volmacht, het overzicht
van de door ons uitgebrachte stemmen en ons jaarlijkse
engagementverslag zijn beschikbaar via
www.triodos.com/en/investment-management.
Triodos SICAV I is sinds de lancering in 2008 een van de
ondertekenaars van de Europese Transparantieccode.
Triodos Bank, augustus 2015 (5.0)
5
Disclaimer
 Dit document is zorgvuldig opgesteld en wordt gepresenteerd door Triodos Investment Management BV (Triodos). Dit
document is bedoeld om de lezer te voorzien van informatie en referentiemateriaal over specifieke capaciteiten van
Triodos en dient te worden gebruikt als basis voor een beleggingsbeslissing aangaande deze capaciteiten. De
informatie in dit document wordt echter verschaft zonder voorafgaande kennis van uw omstandigheden, waaronder
uw financiële positie, risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen, en vormt geen persoonlijke aanbeveling of
beleggingsadvies.
 Meningen die worden weergegeven in dit document vormen het oordeel van Triodos Investment Management op het
aangegeven tijdstip en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, mogen niet worden beschouwd
als gezaghebbend of als vervanging voor het vormen van een eigen oordeel door de ontvanger en zijn niet bedoeld om
te worden gebruikt als enige basis voor de beoordeling van een in dit document besproken strategie of instrument.
 De inhoud van dit document is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht, maar er wordt geen
- expliciete of impliciete - garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de juistheid of volledigheid hiervan.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 Dit document is niet bedoeld voor verstrekking aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of
land waar deze verstrekking of dit gebruik in strijd zou zijn met de lokale wet- of regelgeving.
 De informatie in dit document is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bedoelde ontvanger en is vertrouwelijk
van aard. De ontvanger mag dit document niet overdragen, kopiëren, aanpassen of verspreiden zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Triodos Investment Management.
Triodos Investment Management BV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
6
Download