Duurzame financiële dienstverleners dragen bij aan economische

advertisement
Sectorvisie Financiële dienstverleners
Banken en financiële dienstverleners hebben grote
impact op de economie. Zij trekken geld aan, en lenen
geld uit, verstrekken kredieten en investeren wereldwijd.
Hoe kunnen financiële dienstverleners er voor zorgen dat
zij bijdragen aan een duurzame wereld?
Duurzame financiële
dienstverleners dragen bij
aan economische
ontwikkeling, met oog voor
menselijk welzijn en
een gezond milieu
Een duurzame financiële sector stoelt op twee pijlers:
enerzijds het streven naar duurzame bedrijfsvoering en anderzijds het integreren van
duurzaamheid in de primaire processen zoals klantacceptatie, kredietverstrekking en
investeringen. Van financiële dienstverleners verwachten wij dat zij een bijdrage leveren aan
economische ontwikkeling met oog voor menselijk welzijn en een gezonde leefomgeving.
In lijn met ons Beleid Verantwoord Beleggen, beoordelen wij onze investeringen op naleving
van de UN Global Compact principes op het gebied van mensenrechten,
arbeidsomstandigheden, corruptie en milieu.
Bestaande en nieuwe investeringen in banken en financiële dienstverleners worden
aanvullend gecontroleerd op naleving van zoveel mogelijk van de volgende punten.
Business ethics:
• Ondernemingen onderschrijven de OECD Guidelines, richtlijnen voor multinationale
ondernemingen op het gebied van onder andere (kinder)arbeid, belastingen,
ketenbeheer, mensenrechten en milieu;
• Ondernemingen onderschrijven de UN Global Compact Principles over mensenrechten,
milieu, arbeidsomstandigheden en corruptie;
• Ondernemingen houden zich aan de FATF aanbevelingen inzake bestrijding van
witwassen en terrorismefinanciering;
• Ondernemingen onderschrijven de UNEP FI doelstellingen, die een betere integratie van
duurzaamheidsprincipes in (risico analyses van) financiële instellingen als doel hebben;
• Ondernemingen houden zich aan de Wolfsberg principes, een set richtlijnen om
witwassen van geld tegen te gaan.
Investeringen:
• Ondernemingen hebben beleid ten aanzien van relevante duurzaamheidssectoren en –
thema’s, gebaseerd op internationale verdragen en conventies;
• Ondernemingen onderschrijven de UN PRI.
Keten:
• Ondernemingen integreren ESG criteria in hun inkoopbeleid en de uitvoering daarvan;
• Ondernemingen integreren ESG criteria in contracten met gelieerde partijen en
toeleveranciers.
Transparantie:
• De onderneming brengt een duurzaamheidverslag uit, of rapporteert over
duurzaamheidambities en –criteria in overeenstemming met de GRI G4 Sustainability
Reporting Guidelines, idealiter aangevuld met informatie over specifieke activiteiten
volgens de Financial Services Sector Disclosures (FSSD). Het is voor ons ook acceptabel
als de betreffende informatie in het reguliere financiële jaarverslag wordt opgenomen.
Proces & activiteiten
• ESG screening voorafgaand aan investeringsbeslissing: wij voeren een beoordeling uit op
bovenstaande punten, op basis van publiek beschikbare bronnen en informatie van de
onderneming zelf.
• Wij hanteren een watchlist en een uitsluitingslijst gebaseerd op UN Global Compact
principes.
• Wij stellen ons op als actief aandeelhouder; wij brengen een onderbouwde stem uit op
Algemene vergaderingen van Aandeelhouders, gebaseerd op internationaal erkende
standaarden op het gebied van bijvoorbeeld corporate governance.
• Met financiële dienstverleners die op de watchlist staan, treden we in dialoog om de
geconstateerde issues te adresseren en te proberen verbetering te bewerkstelligen.
Download