Resultaten van de voorjaarsenquête 2017 naar de

advertisement
2017-06-28
Resultaten van de voorjaarsenquête 2017 naar de investeringen in de verwerkende nijverheid
VERLOOP INVESTERINGEN1 EN PRODUCTIEVERMOGEN
86
25
84
20
82
4,8%
80
10,1%
15
10
5
78
76
24,0%
74
0
-5
-10
72
-15
70
-20
68
-25
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Jaarlijkse veranderingspercentages van de investeringen (rechterschaal)
Realisaties
Raming najaarsenquête 2016
Raming voorjaarsenquête 2017
Bezettingsgraad van het productievermogen (linkerschaal)
1
Bron: halfjaarlijks onderzoek NBB, veranderingspercentages in lopende prijzen van de investeringen (exclusief leasing).
De Nationale Bank van België houdt tweemaal per jaar een enquête naar de investeringen van de
ondernemingen uit de verwerkende nijverheid in strikte zin (dat wil zeggen met uitzondering van de
ondernemingen uit de bouwnijverheid en de bedrijfstak « elektriciteit, gas en water »).
Volgens de resultaten van de voorjaarsenquête 2017, zouden de investeringen in vaste activa – uitgedrukt in
lopende prijzen – in 2016 met 4,8 % toegenomen zijn. De stijging zou geschraagd zijn door de
automobielnijverheid, de petrochemische nijverheid, de papier- en kartonnijverheid, de chemische nijverheid en
de kunststofnijverheid. De resultaten lopen uiteen naargelang van de grootte van de ondernemingen. Zo zouden
de investeringen vooral toegenomen zijn in de middelgrote ondernemingen (met 50 tot 249 werknemers), terwijl
ze zouden zijn afgenomen in de kleine (met minder dan 50 werknemers) en grote ondernemingen (met 250 tot
499 werknemers).
Voor 2017 wordt verwacht dat de bedrijfsinvesteringen nog met zowat 10,1 % zullen toenemen. Dat is echter
minder dan half zo veel als volgens de raming van 24 % in de najaarsenquête 2016. De verwachte toename van
de bedrijfsinvesteringen in 2017 moet in verband worden gebracht met het verdere herstel van de
bezettingsgraad van het productievermogen tot boven het langetermijngemiddelde. De investeringen zouden
stijgen in het leeuwendeel van de bevraagde sectoren, vooral in de chemische en de technologische nijverheid,
de papier- en kartonnijverheid en de voedingsnijverheid. In de petrochemische, de textiel- en de glasnijverheid
zouden de investeringen echter aanzienlijk afnemen. De toename van de investeringen in 2017 zou zich
aftekenen in alle grootteklassen, en meer bepaald in de ondernemingen met minder dan 50 werknemers, waarin
het zeer waarschijnlijk in 2016 uitgestelde projecten betreft. Wat de exportratio betreft, zouden de investeringen
hoofdzakelijk toenemen in de ondernemingen die het meest actief zijn op de buitenlandse markten (met een
exportaandeel van meer dan 60 %).
Communicatie
Nationale Bank van België n.v.
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be
Ondernemingsnummer:
0203.201.340 – RPR Brussel
Download