functieprofiel

advertisement
Vacatureomschrijving gecombineerde praktijkopleidingsplaats voor GZpsycholoog bij
- het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en
Psychologie (NIFP), locatie Den Haag en
- Stichting De Jutters, Centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden, afdeling
Forensische Psychiatrie Het Palmhuis te Den Haag
Algemeen
In het kader van de regionale forensische circuitvorming waarbij onder meer de
NIFP en Het Palmhuis (Stichting De Jutters) als ketenpartners nauw betrokken
zijn is er sprake van een gecombineerde opleidingsplaats. Dit betekent dat er 2
dagen wordt gewerkt op de dagbehandeling en/of polikliniek van Het Palmhuis,
en 2 dagen bij het NIFP. Bij Het Palmhuis ligt de nadruk op de jeugdforensisch
psychiatrische en psychologische behandeling. Bij het NIFP op de
jeugdforensisch gedragsdeskundige diagnostiek zowel in de brede zin vanuit de
taakstelling van het NIFP als in de engere zin van de ambachtelijke n=1
diagnostiek. De psycholoog verricht gaandeweg in principe de taken zoals
hieronder beschreven, zij het steeds ondersupervisie van de opleider.
Op beide opleidingsplaatsen wordt werkbegeleiding geboden. De supervisie
geschiedt door het NIFP, op de locatie in Rotterdam.
Voor toelating tot de praktijkopleidingsplaats is een “verklaring omtrent het
gedrag” nodig.
Salariëring bij Stichting De Jutters, Het Palmhuis, is volgens de CAO Geestelijke
Gezondheidszorg, FWG 3.0, functiegroep 60.
Salariëring bij het NIFP vindt plaats volgens schaal 10 BBRA.
Contactpersonen
Het Palmhuis
 Peter van Beelen, directeur behandeling en werkbegeleider Het
Palmhuis, De Jutters, Prinsegracht 71, 2512 EX Den Haag tel. 0627050904 e-mail [email protected]
 Rob Drost, klinisch psycholoog en praktijkopleider De Jutters, tel.
070-8507850 e-mail [email protected]
NIFP, locatie Den Haag
 Ronald Visser, klinisch psycholoog en coördinator Forensische
Diagnostiek Jeugd, NIFP, Raamweg 8, 2596 HL Den Haag tel. 0644692725 e-mail [email protected]
Sollicitatiebrief plus CV graag insturen naar het NIFP.
In overleg met De Jutters worden sollicitatiegesprekken gehouden eind oktober
2009.
Het NIFP
1
Beschrijving NIFP
Het NIFP, locatie Den Haag, is een geïntegreerd onderdeel van het landelijke
NIFP van het ministerie van Justitie. Het bestaat uit het begin 2007 gefuseerde
verband van de 19 Forensisch Psychiatrische Diensten (FPD) en het Pieter Baan
centrum (PBC).
Het NIFP heeft als taken: het bemiddelen en toetsen van psychiatrische en
psychologische voorlichting aan Openbaar Ministerie en Rechtbank, het geven
van adviezen inzake de verlenging van en verloftoetsing bij strafrechtelijke
maatregelen (TBS en PIJ) en de psychiatrische zorg voor gedetineerden in de
penitentiaire inrichtingen. De Dienst en medewerkers doen dat vanuit een in
professioneel opzicht geheel onafhankelijke positie. Het NIFP staat aan de ‘poort’
van Justitie en de GGZ wat betreft forensische diagnostiek en behandeling en
slaat bruggen tussen deze velden. Dat gebeurt op individueel en organisatorisch
niveau vanuit forensische kennis en ervaring en continue kwaliteitsverbetering.
Het NIFP werkt vanuit het principe dat rapportage voor Justitie en zorg voor de
justitiabele strikt gescheiden moeten zijn zowel in persoon als in functie. Het
NIFP verricht geen taken in opdracht van de advocatuur of privé personen en
doet geen taken in het kader van de waarheidsvinding.
Beschrijving NIFP-Jeugd
Het NIFP verricht taken voor alle strafrechtelijke rapportages van jeugdigen en
volwassenen in opdracht van de Rechtbank of het Openbaar Ministerie (OM).
Daarnaast voor een deel van de civielrechtelijke rapportages, namelijk
beschermingszaken en scheiding- en omgangszaken waar een beslissing van de
Rechtbank aan de orde is. Het gaat hier om zogenoemde beslissingsgerichte
diagnostiek, te onderscheiden van zorg- of behandeldiagnostiek.
De taken voor jeugd en volwassenen worden zoveel als mogelijk is op elkaar
afgestemd.
Taken NIFP-Jeugd
1) adviseren van de opdrachtgevers
2) bewaken van de noodzaak van de aanvragen
3) bemiddeling tussen opdrachtgevers en uitvoerders van onderzoek
4) kwaliteitstoetsing van onderzoek en rapportage
5) opleiding en (bij)scholing van gedragsdeskundig onderzoekers
6) ontwikkeling van (kwaliteits)instrumenten
7) vorming en beheer van een landelijk rapporteurregister
Doelgroep NIFP-Jeugd
Strafrecht: jongeren verdacht van strafbare feiten vanaf 12 jaar voor wie
Rechtbank of OM voorlichting wil of rapportage vraagt. Verdachten vanaf 12 jaar
die psychiatrische zorg behoeven in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI).
Civiel Recht: kinderen van 0-18 jaar en hun ouders of verzorgers voor wie een
juridische beslissing voorligt en voor wie door de Raad voor de
Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg psychologisch en/of psychiatrisch
onderzoek wordt aangevraagd.
Producten verzorgd door het NIFP-Jeugd
2
Het NIFP-Jeugd geeft actief vorm aan het netwerk van zorgaanbieders en
justitiële ketenpartners ten behoeve van bruikbare advisering (over zorg,
begeleiding of behandeling) in de rapportages.
 Advisering rechterlijke macht, ministerie van Justitie en GGZ
 Indicatie-overleg straf en civiel met de Raad voor de Kinderbescherming
 Indicatie-overleg civiel met Bureau Jeugdzorg
 Zorgconsulten
 Onderwijs forensisch rapporteurs, opleiding GZ-psycholoog
 Supervisie, intervisie en ondersteuning forensisch rapporteurs
 Kwaliteitsbewaking rapporten Pro Justitia
 Netwerkvorming en overleg: regulier overleg rechtbank/OM, Raad en jeugdGGZ, voorzitterschap jeugdforensisch circuit, deelname arrondissementaal
platform jeugdcriminaliteit, deelname zorgprogramma jeugdigen met
gedragsproblemen en psychische stoornissen, deelname landelijk platform
forensische jeugdpsychiatrie.
Producten verzorgd via het NIFP-Jeugd
 Mono- of multidisciplinaire rapportage (psychiatrisch en /of psychologisch)
 Triple rapportage Pro Justitia (psychologisch, psychiatrisch en milieuonderzoek
door Raad)
 Residentiële rapportages JJI’s, van multidisciplinair tot korte
gedragsobservatie- en onderwijsrapportage.
Samenwerkingspartners
 Rechtbank en OM
 Raad voor de Kinderbescherming
 Bureau Jeugdzorg (Jeugdreclassering en Gezinsvoogdij)
 Forensische (jeugd)psychiatrie, TBS-klinieken
 Reguliere (jeugd-)GGZ
 Justitiële Jeugdinrichtingen
 Algemene Reclassering (Reclassering Nederland, Leger des Heils en
Verslaving)
 Onderzoeksbureaus (FORA, Haags Ambulatorium)
Wetenschappelijk Onderzoek
Wetenschappelijk beleidsondersteunend onderzoek naar: indicatiestelling
rapportage Pro Justitia, kwaliteit van de rapportage Pro Justitia, ontwikkeling
kwaliteitsinstrument rapportage Pro Justitia, gebruikswaarde risicotaxatieinstrumenten, gebruikswaarde zelfinvulvragenlijsten, relatie vonnis en advies,
beleidsonderzoek primair proces.
Het Palmhuis
Het Palmhuis bestaat binnen Stichting De Jutters sinds 1997 als een
jeugdpsychiatrische voorziening voor jongeren met gedragsproblemen, die in het
kader daarvan crimineel gedrag vertonen. Het Palmhuis richt zich in de eerste
plaats op jongeren met een juridische ‘titel’. Dit kan zijn de maatregel van
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (art. 77s Wetboek van Strafrecht) of de
maatregel van ondertoezichtstelling (art. 261 of 262, Boek I Burgerlijk Wetboek).
3
Maar ook jongeren die door de rechter onder voogdij zijn geplaatst behoren tot
de doelgroep, en jongeren die (nog) geen juridische titel hebben, maar geplaatst
worden in verband met delinquent gedrag. De leeftijd van de jongeren ligt tussen
de 12 en 24 jaar, en zij hebben een vaste woon- of verblijfplaats in de regio
Haaglanden.
Het Palmhuis heeft 16 deeltijdplaatsen, die verdeeld zijn over meerdere groepen.
De deeltijdbehandeling vindt plaats tijdens kantooruren. Dagelijks wordt een
dagdeel opleiding of stage en een dagdeel therapie aangeboden. Daarnaast is er
een drukbezochte polikliniek voor training en behandeling.
De stoornissen betreffen voor een belangrijk deel gedrags- en
persoonlijkheidsstoornissen, maar ook zijn er angst- en stemmingsstoornissen.
Er is vaak misbruik van alcohol en/of drugs.
De inhoudelijke pijlers van het Palmhuis zijn de cognitieve gedragstherapie, de
systeembenadering en psychiatrische behandelvormen. Deze worden
vormgegeven door e.a. EQUIP-training, individuele therapie, Functional Family
Therapy (FFT) non-verbale therapie, SPV. In samenwering met Mistral, de
jeugdverslavingsafdeling van Parnassia wordt Multidimensional Family Therapy
(MDFT) aangeboden. Het betreft een methodiek die outreachend,
systeemgericht is en in het bijzonder aandacht heeft voor jongeren die veelvuldig
softdrugs gebruiken.
Kernwoorden die horen bij het Palmhuis zijn deskundigheid, dynamiek,
laagdrempelig, outreachend en maatwerk.
FUNCTIEPROFIEL GZ-psycholoog in opleiding bij het Palmhuis
PLAATS IN DE ORGANISATIE
Ontvangt hiërarchisch en inhoudelijk leiding van de directeur behandelzaken.
Ontvangt functionele richtlijnen van de praktijkopleider en werkbegeleider alsook
van de betrokken behandelaren. Kan werkzaamheden verrichten ten behoeve
van alle onderdelen binnen de afdeling, maakt organisatorisch deel uit van het
multidisciplinaire team van een afdeling.
DOEL VAN DE FUNCTIE
Het vanuit het eigen vakgebied en de eigen verantwoordelijkheid leveren van een
bijdrage aan het diagnosticeren en het behandelen van de toegewezen cliënten
(kinderen en/of jongeren), conform het daartoe opgestelde behandelplan,
teneinde recidivepreventie en herstel van cliënten te bevorderen, binnen de
relevante wettelijke kaders en in lijn met de collectieve ambitie van De Jutter. En:
het realiseren van de opleiding tot GZ-psycholoog conform de daartoe gestelde
externe en interne eisen.
RESULTAATGEBIEDEN
1.
Cliëntenzorg
Het onder supervisie van de verantwoordelijk praktijkbegeleider (of door die
persoon aangewezen supervisoren en/of werkbegeleiders) leveren van een
bijdrage aan de uitvoering van diagnostiek en behandeling aan toegewezen
cliënten, opdat de continuïteit en de kwaliteit van de behandeling
gewaarborgd zijn. Kernactiviteiten:
4






Het onder supervisie voeren van aanmeldingsgesprekken; het
verrichten van anamnese, observatie, diagnostiek, classificatie en
globale indicatiestelling.
Het onder supervisie verrichten, interpreteren en rapporteren van
psychodiagnostisch onderzoek m.b.t. geestelijke
gezondheidsklachten, cognitief functioneren of
persoonlijkheidstrekken en –structuur.
Het in nauw overleg met behandelcoördinator of hoofdbehandelaar
leveren van een bijdrage aan het stellen van een specifieke
behandelindicatie bij toegewezen cliënten.
Het in samenspraak met andere behandelaars, verwijzers en
cliënt(systeem), leveren van een bijdrage aan het opstellen,
evalueren en bijstellen van multidisciplinaire behandelplannen voor
toegewezen cliënten.
Het onder supervisie uitvoeren van (onderdelen van) de
behandelplannen met gebruikmaking van psychotherapeutische
deeltechnieken.
Het conform de door de wetgever, de beroepsgroep en de GGZ
vastgestelde privacyregels, verrichten van nauwkeurige
verslaglegging van onderzoeks- en behandelgegevens, en het
(toezien op het) realiseren van een adequate, eigen dossiervorming,
correspondentie met verwijzers en overdracht aan collega’s.
2.
Kwaliteitszorg en innovatie
Het leveren van een bijdrage aan het signaleren, het initiëren en het
scheppen van voorwaarden voor en organiseren van verbeteringen en
innovaties in de behandeling en de methodiekontwikkeling.
Kernactiviteiten:

Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van de
kwaliteitsbewaking in het behandelteam.

Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van
(het praktijkgedeelte van) de opleiding.
3.
Opleiding
Het uitvoeren van de uit de opleidingseisen en het interne opleidingsplan
voortvloeiende werkzaamheden in het kader van de opleiding tot GZpsycholoog.
Kernactiviteiten:

Het deelnemen aan het voorgeschreven onderwijsprogramma.

Het opstellen en het uitvoeren van een werkplan en het deelnemen
aan de supervisie, de praktijk- en/of de werkbegeleiding, conform de
gestelde eisen.

Het uitvoeren van rapportageverplichtingen, conform de gestelde
eisen.

Het deelnemen aan voortgangs- en evaluatiegesprekken, conform de
gestelde opleidingseisen.

Het realiseren van een adequate kennisverwerving en praktische
ervaring, met betrekking tot diagnostiek en behandeling en de
daaraan verbonden rapportage- en correspondentievaardigheden.
5
FUNCTIE-EISEN
Kennis

De functie vereist wetenschappelijke kennis, verkregen door een relevante
sociaal-wetenschappelijke opleiding. Toelating en deelname aan de
opleiding tot GZ-psycholoog is vereist.

Kennis is vereist inzake het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek
en het toepassen van meerdere psychologische behandelmethoden en –
technieken.

Meerdere kennisgebieden dienen te worden bijgehouden door het volgen
van relevante cursussen en het bijhouden van vakliteratuur en
ontwikkelingen in het vakgebied.
Zelfstandigheid

De functie wordt, onder supervisie en binnen de door het management
vastgestelde organisatorische kaders en voorschriften, zelfstandig
uitgevoerd; de functiehouder levert een bijdrage aan de observatie,
diagnostiek en (delen van de) behandeling van toegewezen cliënten, en is
voor deze activiteiten beroepshalve verantwoordelijk.

Met betrekking tot voorkomende vraagstukken in de behandeling kan de
functiehouder terugvallen op verantwoordelijke behandelaren,
management, supervisoren, werkbegeleiders en praktijkopleider.
Sociale vaardigheid

Er worden ruime eisen gesteld aan sociale vaardigheden en
zelfvertrouwen.

In de functie is regelmatig sprake van het participeren in (interne) overlegen onderhandelingssituaties.

In behandelingssituaties is sprake van intensieve contacten, gericht op het
bewerkstelligen van veranderingen in gedrag en persoonlijkheid.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor alle in dit functieprofiel
beschreven resultaatgebieden.

Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor (delen van) de psychologische
behandeling van toegewezen cliënten, waarbij het niet (tijdig) treffen van
maatregelen ernstige lichamelijke, psychische of sociale gevolgen hebben
voor de cliënt en/of zijn systeem.

In het kader van de functie kunnen beslissingen worden genomen die van
invloed kunnen zijn op het imago van de totale organisatie. Het betreft hier
mogelijke consequenties van beslissingen en handelingen in het kader van
(de eigen bijdrage) aan de behandeling van cliënten.
Uitdrukkingsvaardigheid

In de functie worden ruime eisen gesteld aan mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren van gesprekken, in het kader van
de behandeling van cliënten, multidisciplinaire samenwerking en het
opstellen van rapportages, notities en brieven.
Bewegingsvaardigheid

Er worden geen bijzondere eisen gesteld aan bewegingsvaardigheid.
6
Oplettendheid

Oplettendheid is vereist bij het bijdragen aan de diagnostiek en
behandeling van cliënten.

Tevens is oplettendheid nodig voor het uitvoeren en het bewaken van de
door de opleiding en het centrum gestelde ontwikkelingseisen.
Overige functie-eisen

De functie vereist in ruime mate volharding, geduld en doorzettingsvermogen.

In de functie is een systematische en een ordelijke aanpak en een
uitvoering van werkzaamheden van belang.

De rol en de positie van de functiehouder stellen hoge eisen aan
betrouwbaarheid, integriteit en zorgvuldig en representatief gedrag.
Inconveniënten

In de functie is sprake van psychische belasting.
7
Download