Aanvraagformulier toelage afkoppeling

advertisement
Aanvraag toelage voor aanleg van
groendaken
Gemeentebestuur Merelbeke
Dienst sociale zaken en huisvesting
Hundelgemsesteenweg 353, 9820 MERELBEKE
Tel. 09 210 33 50 – Fax 09 210 32 99
E-mail: [email protected]
223 – 13-20100119
In te vullen door de
dienst raad & college
ontvangstdatum
Bezoekadres:
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357, 9820 MERELBEKE
E-mail: [email protected]
Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur,
op woensdag ook van 14 tot 17u en na afspraak
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een subsidie aanvragen voor het plaatsen van een groendak. (Besluit
van de gemeenteraad van 25 juni 2013).
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier moet door uzelf als bouwheer of als eigenaar van het groendak worden ingevuld.
Wie komt in aanmerking voor deze toelage?
U komt in aanmerking voor een subsidie als u minstens aan volgende voorwaarden voldoet:
het groendak moet in Merelbeke zijn gelegen
het groendak moet een permanent karakter hebben en minstens 15 jaar in goede staat
worden behouden
het groendak bestaat minimum uit 6 m² groenoppervlakte
alle particulieren komen in aanmerking, alsook bedrijven, vzw’s en verenigingen.
het hemelwater van het groendak moet worden afgevoerd naar een infiltratievoorziening
of oppervlaktewater. Enkel bij afwezigheid van deze mogelijkheden mag afgevoerd
worden naar de riolering.
mislukte aanplantingen of werken moeten worden hersteld. Indien dit niet gebeurt zal de
uitgekeerde premie worden teruggevorderd.
de werken voor het groendak moet gebeuren overeenkomstig de bestaande wettelijke
bepalingen
het groendak moet voldoen aan het decreet houdende de organisatie op de ruimtelijke
ordening van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen
indien geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het groendak, dient een attest
van een deskundige (architect, ingenieur of andere bouwdeskundige) worden voorgelegd.
Dit attest dient te bevestigen dat de draagkracht en de constructie van het dak technisch
voldoen voor de aanleg van een groendak.
indien de aanvrager geen eigenaar is van de onroerende goederen waarop de aanleg
gebeurt, dient de eigenaar het subsidieaanvraagformulier mee te ondertekenen
Hoeveel toelage kunt u bekomen voor een groendak?
De toelage is éénmalig voor eenzelfde dak en bedraagt 31,00 EUR per vierkante meter
gerealiseerde groenoppervlakte, met een maximum van 3.000,00 EUR per gebouw. Indien de
kostprijs voor de aanleg van het groendak minder bedraagt dan 31,00 EUR per vierkante
meter, wordt de gemeentelijke toelage gelijk gesteld aan de kostprijs.
Wanneer stuurt u dit formulier in?
U stuurt dit formulier na plaatsing van het groendak op. Bij indienen van dit formulier na
plaatsing van het groendak dient u facturen bij de aanvraag te voegen.
Wil u dit formulier liever digitaal invullen?
U kunt dit formulier ook per e-mail ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail naar de dienst
sociale zaken en huisvesting via het mailadres [email protected]
Uw gegevens
Uw persoonlijke gegevens
1
Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam
straat en huisnummer
postnummer en
gemeente
e-mail
telefoonnummer
/
gsm-nummer
Betaling
2 Op welk rekeningnummer mag de toelage gestort worden?
rekeningnummer
-
-
Gegevens over het groendak
Adres groendak
3 Vul hieronder de adresgegevens van het groendak in.
Informatie over de kadastrale gegevens kan u opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening en
stedenbouw op het nummer 09 210 32 40.
straat en nummer
postnummer en gemeente
kadastrale gegevens afdeling
perceelnummer(s)
sectie
4 Heeft uw groendak een draineerlaag, substraatlaag en een vegetatielaag?
ja. Ga naar punt 5.
neen. U komt niet in aanmerking voor toelage.
5 Waarop is de waterafvoer van het groendak aangesloten?
infiltratievoorziening Ga naar vraag 7
Oppervlaktewater
Ga naar vraag 7
gescheiden riolering Ga naar vraag 6
gemengde riolering
Ga naar vraag 6
Aanvraag toelage voor aanleg van groendaken - Pagina 2 van 5
6 Is het mogelijk de waterafvoer van het groendak aan te sluiten op een
infiltratievoorziening of een oppervlaktewater?
ja. U komt niet in aanmerking voor toelage.
nee. Ga naar punt 7
7 Is de oppervlakte van het groendak minstens 6 m²?
ja. Ga naar punt 8.
nee. U komt niet in aanmerking voor toelage.
8 Vul hieronder de totale oppervlakte van het groendak in.
totale oppervlakte groendak
m²
9 Heeft u een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van het groendak?
U kunt navragen of u een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft bij de dienst ruimtelijke
ordening en stedenbouw op het nummer 09 210 32 40.
ja. Ga naar punt 10.
nee. U voegt in bijlage een attest van een deskundige dat bevestigt dat de draagkracht en
de constructie van het dak technisch voldoet voor de aanleg van een groendak. Ga naar
punt 11.
10 Vul hieronder de datum van de bouwvergunning van uw groendak in.
datum bouwvergunning installatie dag
maand
jaar
11 Vul hieronder de datum van de plaatsing van het groendak in.
datum plaatsing groendak
dag
maand
jaar
12 Vul hieronder de totale kostprijs (inclusief BTW) van het groendak met plaatsing in.
kostprijs installatie (incl. BTW)
EUR
Gegevens over de installateur
13 Heeft u zelf het groendak geplaatst?
ja. Ga naar punt 17.
neen. Ga naar punt 16.
14 Vul hieronder de persoonsgegevens van de aannemer of installateur van het
groendak in.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
Aanvraag toelage voor aanleg van groendaken - Pagina 3 van 5
Checklist voor de bijlagen
15 Controleer of volgende bijlagen bij uw aanvraag zijn gevoegd.
kopie bouwvergunning van het groendak of een attest van een deskundige die
bevestigt dat de draagkracht en de constructie van het dak voldoen voor de plaatsing van
het groendak.
indien de aanvraag ingediend na plaatsing van het groendak, facturen van de plaatsing
van het groendak
een plan of situatieschets van de huidige situatie van de eigen woning en eventuele
naburige woningen of bomen.
een ontwerpplan van het toekomstig groendaksysteem.
Ondertekening
Ondertekening aanvrager
16 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn
Ik geef de behandelend ambtenaar de toestemming om bij andere besturen inlichtingen over
mijn toestand op te vragen, als die nodig zijn om deze aanvraag te behandelen.
Ik geef de behandelend ambtenaar de toestemming om op het adres van de installatie de
nodige controles uit te voeren om deze aanvraag te kunnen behandelen.
Ik geef de toezichthoudende ambtenaar toestemming om jaarlijks controle uit te oefenen op
het bestaan en het goed functioneren van de installatie.
datum
dag
maand
jaar
handtekening aanvrager
voor- en achternaam
aanvrager
17 Bent u eigenaar van de het gebouw waarop het groendak is geplaatst of zal worden
geplaatst?
ja. Ga naar punt 19.
neen. Ga naar punt 18.
Ondertekening eigenaar
18 Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het gebouw waarop het groendak is
geplaatst of zal worden geplaatst, moet de eigenaar zijn contactgegevens vermelden
en dit formulier meetekenen voor akkoord.
datum
dag
maand
jaar
handtekening eigenaar
Aanvraag toelage voor aanleg van groendaken - Pagina 4 van 5
voornaam en naam
straat en huisnummer
postnummer en gemeente
e-mail
telefoonnummer
/
gsm-nummer
Aan wie bezorgt u dit formulier?
19 Bezorg dit formulier aan: Gemeentebestuur Merelbeke
dienst sociale zaken en huisvesting
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
Hoe gaat het nu verder?
20 U stuurt dit formulier samen met de bijlagen vermeld in punt 15, na plaatsing van de
installatie, naar het bovenstaande adres.
Na indienen van deze aanvraag, kan een medewerker van de dienst sociale zaken en
huisvesting de werking van uw installatie ter plaatse controleren. Hiervoor maakt de
medewerker een telefonische afspraak.
Na dit plaatsbezoek en na het einde van elk kwartaal wordt uw aanvraag ter goedkeuring op
het college van burgemeester en schepenen gebracht. Vervolgens wordt u op de hoogte
gebracht van de beslissing van het college.
Meer informatie?
21 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst sociale zaken en
huisvesting. De contactgegevens van de dienst vindt u op de eerste pagina van dit
formulier.
Privacywaarborg
22 Deze gegevens worden verwerkt en bewaard in een bestand dat eigendom is van het
gemeentebestuur Merelbeke. Je hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te
laten verbeteren. Bij de verwerking van jouw gegevens houden wij rekening met de
geldende regelgeving over de bescherming van de privacy.
Aanvraag toelage voor aanleg van groendaken - Pagina 5 van 5
Download