Beleid over economische structuur

advertisement
FORMAT BEZUINIGINGSVOORSTELLEN 2016-2019
Bezuinigingsvoorstel
1.1.5.
Zoekrichting / Activiteit
Beleid maken over de economische structuur in Hengelo
Bezuinigingsscore gemeenteraad:
6,6
Bezuinigingsscore HengeloPanel:
7,7
Product(en)
310.3 Economische aangelegenheden
Portefeuillehouder :
Ten Heuw
Sector RU
Fasering van de bezuiniging
Euro (x1000)
Omvang fte
2016
32
0,4
2017
32
0,4
2018
32
0,4
2019
32
0,4
Voorstel uitwerking bezuinigingstaakstelling
Het product economische aangelegenheden bestaat uit diverse deelproducten met de kostenposten
kosten uren en/of kosten derden. In enkele gevallen worden ook inkomsten gegenereerd die direct
verband houden met het product. Deze worden als baten meegenomen in de begroting van het
deelproduct. Indirecte baten zijn niet benoemd in de productbladen en in de
begrotingshoofdstukken. Onderstaand zijn de diverse deelproducten en de mogelijkheden tot
bezuiniging benoemd.
Deelproduct BI-Zone
- Wettelijk verplichting in het kader van het ondernemersfonds voor de binnenstad. Gegeven het
feit dat de lasten gelijk zijn aan de baten levert dit onderdeel geen structurele
bezuinigingsmogelijkheid op.
Deelproduct WTC
Bezuinigingsvariant 1(maximaal)
- Geen wettelijke verplichting.
- Stopzetten bijdrage Hengelo als founding partner levert structurele besparing van € 50.000 op.
Beëindiging licentie levert structurele besparing van € 8.000 op. Vervallen van ureninzet levert
structurele besparing van € 9.000 op. Totaal maakt dit een structurele besparing € 67.000.
- De lening van de gemeente aan het WTC Twente ad € 500.000 is recent omgezet in een
renteloze lening voor periode van 10 jaar; daarna zal de lening in termijnen worden afgelost.
Stopzetten van de jaarlijkse subsidie en licentie leidt vrijwel zeker tot een faillissement van het
WTC. Dit betekent dat de voorziening zal moeten worden aangesproken voor het niet terug betalen
van de verstrekte lening ad. € 500.000.
Bezuinigingsvariant 2(realistisch)
- Als boegbeeld van het deelproject WTC Businessdistrict/ Hart van Zuid levert het WTC indirect
subsidie-inkomsten voor project HvZ op; de founding-bijdrage is ingebracht als
cofinancieringsbijdrage voor subsidies aan WTC Twente uit het programma Agenda van Twente.
Het WTC levert een belangrijke bijdrage aan de economische structuurversterking van Hengelo en
Twente. Het draagvlak onder het WTC, vanuit ondernemingen en overheden, neemt toe.
- Gelet op de financiële risico’s (zie variant 1 en verder onder risico’s) en het belang voor de
economie adviseren wij om op dit product niet te bezuinigen.
Deelproducten Algemene economische adviezen, Acquisitie en promotie, Netwerkstad en
specifieke projecten
De economische crisis mist zijn uitwerking niet op de werkzaamheden van de afdeling REO. Er
wordt minder geïnvesteerd in de stad, de woningbouw stagneert en verandert qua karakter van
uitbreiding naar inbreiding, industrieterreinen blijven langer leeg omdat er sprake is van minder
vraag, bedrijven hebben het moeilijker, het aantal projecten neemt af, etc.
Voor de diverse werkzaamheden van de afdeling REO betekent, dat zij in omvang afnemen, maar
niet verdwijnen. Dit vraagt om een andere manier van werken, waarbij medewerkers breder
ingezet kunnen worden op beleidswerk (minder specialismen).
Gevolgen voor de formatie zullen daarom ook per cluster worden weergegeven.
Deze format betreft onder andere:
- de in- en externe dienstverlening door accountmanagers EZ en beleidsmedewerkers EZ bij
bijvoorbeeld bestemmingsplannen, ondersteuning vergunningen, ondernemersinitiatieven.
- de advisering op gebied beleid en uitvoering algemene en specifieke projecten bijvoorbeeld
detailhandel en horeca, technologiebeleid, Hart van Zuid/WTC, Netwerkstad (kantoren-,
bedrijventerreinenvisie, gdv-beleid).
Het maximale voorstel is:
- Directe wettelijke verplichting voor wat betreft het product Winkeltijdenwet.
- Indirecte wettelijke verplichting voor wat betreft totstandkoming structuurvisies.
- Bezuiniging op uren is mogelijk tot een restant van 1 fte voor de directe en indirecte wettelijke
verplichtingen. Dit levert een structurele bezuiniging op van €90.000 (1,25 fte).
Gelet op het belang en de indirecte baten (zie volgende blokken) welke de EZ-werkzaamheden
hebben, wordt als haalbaar mogelijk geacht € 30.000 (0,4 fte) te bezuinigen. De werkzaamheden
welke daardoor komen te vervallen of minder worden uitgevoerd zijn:
- bedrijfs-/secretariële ondersteuning EZ
- Werkzaamheden Netwerkstad terugbrengen. Dit kan onder andere via clustering van (thema-)
bijeenkomsten/vergaderingen op één dag of op één locatie.
- Centrummonitor (en ten behoeve daarvan inzet Hengelo Panel) minder frequent uitbrengen. Nu
jaarlijks, straks om het jaar. Dit betreft opstellen van het onderzoek, analyse en rapportage
richting college/raad/extern i.s.m. kennispunt.
- Strakker en efficiënter uitvoering geven aan beleid. Uitgangspunt wordt beleid is beleid. Hiermee
worden initiatieven welke niet passen binnen het vigerende EZ-beleid of bestemmingsplan in
mindere mate verder begeleid door mogelijke wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken.
Budget kosten derden
Binnen het deelproduct Economische adviezen is minimaal budget voor onderzoek en data ten
behoeve van de uitvoering beleid. Dit budget is reeds minimaal en ook binnen de maximale
bezuinigingsvariant is het noodzakelijk deze post te behouden voor het actueel houden van data en
kennis die nodig is voor economische advisering.
Wat is de samenhang met andere bezuinigingsvoorstellen?
Vanuit het product Economie wordt gewerkt aan verschillende andere producten. Bijdragen aan
wettelijke taken bestemmingsplannen en structuurplannen maar ook aan ruimtelijke visies en
planologische strategieën. Mede vanuit het product economie worden nieuwe gebieds- en
gebouwinitiatieven begeleid.
Er is een duidelijke samenhang met het bezuinigingsvoorstel 1.1.6 ‘bedrijventerreinen’.
Bedrijventerreinen maken als deelproduct onderdeel uit van de economische structuur in Hengelo.
Wat is het raakvlak met andere activiteiten / zoekrichtingen?
Het verminderen van EZ-werkzaamheden heeft tot gevolg dat
- de indirecte baten in termen van grondopbrengsten, vergroten werkgelegenheid, verkrijgen van
subsidies nemen af.
- beperktere inzet van EZ bij bijvoorbeeld bestemmingsplannen, ondersteuning vergunningen,
ondernemersinitiatieven.
- inbreng bij totstandkoming en uitvoering van lijnprojecten en grote projecten neemt af.
Vanuit de invalshoek economie wordt bijgedragen aan de begeleiding van nieuwe initiatieven in de
stad. Klein- en grootschalige gebiedsontwikkelingen die van idee tot concept-project worden
begeleid. Het concept-project wordt na de initiatieffase verder ontwikkeld tot project waarbij een
exploitatie-overeenkomst, bestemmingsplan, bouwplan etc. wordt uitgewerkt.
Ook ten aanzien van gebouwontwikkelingen vindt advisering plaats.
Wat zijn de risico’s?
WTC
Zoals gemeld zal het stopzetten van de jaarlijkse subsidie en licentie vrijwel zeker leiden tot een
faillissement van het WTC. Dit betekent:
- dat de voorziening zal moeten worden aangesproken voor het niet terug betalen van de
verstrekte lening ad. € 500.000.
- dat de subsidies die zijn afgegeven door derden en waarvoor de gemeentelijke bijdrage als
cofinanciering is ingezet wellicht niet kunnen worden verzilverd.
- dat de door de regio Twente toegezegde middelen ad € 4,2 miljoen aan Hart van Zuid voor de
ontwikkeling van het WTC-business district mogelijk komt te vervallen.
Algemene economische adviezen, Acquisitie en promotie, Netwerkstad en specifieke projecten
- Het strakker en zakelijker omgaan met de uitvoering van beleid staat haaks op de wens van
bestuurders, organisatie en derden om flexibeler om te gaan met regels
- Door te bezuinigen op dit product bestaat het gevaar dat het contact met de “markt” verloren
raakt en daardoor kansrijke initiatieven worden misgelopen
- Regionale afstemming ten behoeve van vorming en uitvoering van beleid richting provincie en rijk
vereist.
- Centrummonitor wordt gebruikt voor (bij)sturing op beleid, inzet en activiteiten binnenstad. Door
tweejaarlijkse monitor mis je effecten van inzet en kansen voor de binnenstad en wordt mogelijk
inefficiënt werken voortgezet.
- Door het schrappen van de ondersteuning van EZ zal een verschuiving zichtbaar zijn in
percentage productief vs. improductieve uren. Resterende fte’s moeten meer ondersteunende
werkzaamheden inpassen binnen de huidige uren.
Wat zijn de maatschappelijke effecten?
Zie hiervoor
Wat zijn de P&O effecten?
Binnen bezuinigingsvariant 1 wordt voorgesteld om de formatie terug te brengen tot 1 fte. Dit
heeft tot gevolg dat er 1,25 fte bovenformatief zal worden per 2017.
Binnen bezuinigingsvariant 2 is het voorstel om omgerekend 0,4 fte bovenformatief te verklaren.
Samen met bezuinigingsvoorstel 1.1.6 ‘bedrijventerreinen’ wordt ongeveer 0,7 fte gevormd binnen
team EZ.
Wat zijn de effecten op de overige bedrijfsvoeringsaspecten?
Afhankelijk van het aantal fte dat bezuinigd wordt zullen in evenredigheid de overige
organisatielasten wijzigen.
Download