Het curriculum vitae (cv)

advertisement
Curriculum Vitae
Personalia
Naam
Adres
Geboren
Nationaliteit
Mobiel
E-mail
Ben Zengerink
Vijverlaan 10, 7553 CA Hengelo
16 augustus 1952 te Oldenzaal
Nederlandse
06 – 46 38 88 34
[email protected]
Visie_________________________________
____
De mens staat centraal, de menselijke maat is het middel om ieder doel te bereiken.
Het Higgsdeeltje is van fundamenteel en elementair belang om het standaardmodel van
de deeltjesfysica kloppend te maken. Binnen een organisatie is het precies deze rol
waarin ik het meest beteken voor mens en resultaat.
Profiel
____
Senior Professional / Manager: ervaring op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Type: ontwikkelaar, bouwer, producer, facilitator en teambuilder.
Focus op het creëren van de juiste condities om het beste in de medewerkers naar boven
te laten komen in een professioneel werkklimaat. Uiteraard binnen duidelijke, niet
vrijblijvende afspraken in verbinding met de organisatie. Verantwoordelijkheid en
beslissingen nemen en belangen behartigen van mens en organisatie. Het best kom ik tot
mijn recht in complexe en gevoelige situaties in publieke, bestuurlijke en politieke
arena’s. Juist daar komt mijn gevoel voor relativiteit en humor het best van pas.
Bestuur
____
Bestuurslidmaatschappen (vaak voorzitterschap) van maatschappelijke organisaties.
Ervaring met fusietrajecten (van JAC Twente naar St. Jeugdhulpverlening Twente,
parochies helpen fuseren) organisatieverandering (15 basisscholen onder bovenschools
management brengen) en public-private partnership (privatisering openlucht zwembad,
realiseren beschermd stad en dorpsgezicht en subsidiefonds woningverbetering)
Werkervaring
____
2014-heden
Higgsbosonmanagement
Organisatieadvies/projectmanagement
2004–2014
Reclassering Nederland Regio Amsterdam
Unitmanager Werkstraffen en Administratie (70 fte)
 Strategisch en tactisch verantwoordelijk voor verschillende
functiegroepen en teams.
 Aansturing teamleiders (Operationele leiding)
 Uitvoering van werkstraffen (4.000 per jaar) en gedragsinterventies
(400 per jaar)
 Randvoorwaarden creëren voor een zo snel mogelijke en kwalitatief
hoogwaardige resultaat in de uitvoering.
 Regelmatige afstemming binnen justitieketen (AJB, OM en ZM,
veiligheidshuis), bestuurlijke omgeving (stadsdelen, bestuur en
directies) en andere (particuliere) opdrachtgevers.
 Op landelijk niveau (mede) verantwoordelijk voor diverse
projecten; o.a. ontwikkelen Werkstrafmethodiek, Taskforce
Ben Zengerink
Curriculum Vitae
Redesign Toezicht, aanpassen cliënt volg systeem en de RN
vertegenwoordigd in de departementale (MvJ) werkgroep die het
project Toepassing Justitiële Voorwaarden heeft vorm gegeven.
2005-heden
Ministerie van Justitie Roemenië
Projectleider
 Projecten in het kader van toetreding van Roemenie tot de EU.
 Opstellen Businessplan en implementeren Werkstraffen.
 Matraproject Ontwikkelen Intake-instrument en Sociale
Vaardigheden (18 + en 18-) tbv reclassering.
 Matraproject Samenwerken in Justitiële Keten tbv alternatieve
afdoening heroïneverslaafde jeugdige delinquenten.
 Bilateraal project ontwikkelen Drink no Drive programma
2001–2008
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hogeschool Enschede
Deeltijddocent afdeling Theologie
 Organisatieontwikkeling en veranderprocessen.
 Effectiviteit van gedrag.
 Professionals in de geestelijke verzorging wegwijs maken in het
reilen en zeilen van grote organisaties met het doel gericht en
effectief invloed uit te kunnen oefenen op zaken die vanuit hun
professie van belang zijn.
2000–2004
Reclassering Nederland Ressort Arnhem
Unitmanager Twente West (30 fte)
 Verantwoordelijk voor het realiseren van de in de P&C cyclus
gemaakte kwantitatieve en kwalitatieve afspraken.
 Producten: adviesrapporten, toezichten en taakstraffen.
Herinrichten bedrijfsprocessen, vertegenwoordigen van de
organisatie in de strafrecht keten en naar openbaar bestuur.
1998-1999
Reclassering Nederland Ressortbureau Arnhem
Projectleider
 Betrof het verbeteren van de bedrijfsvoering van de 8 units die
onder het ressortbureau vielen en de afstemming tussen lijn en staf.
 Coachen unitmanagers bij het opstellen van analyses en
verbeterplannen en het gefaseerd uitvoeren daarvan.
 Ontwikkelen van een product-markt visie en de positionering binnen
dit krachtenveld.
1995-1998
Reclassering Nederland Ressortbureau Arnhem
Unitmanager Twente Oost (25 fte)
 Organisatieverandering; herplaatsen van medewerkers en het
vertalen van een nieuwe visie op het reclasseringswerk (van hulp
naar begeleiding, integreren van toezicht en controle) naar andere
werkmethodieken en een andersoortige professionaliteit.
1986–1994
St. Reclassering Arrondissement Almelo
Bureauhoofd Werkeenheid Enschede (20 fte)
 Opdracht was om een hevige interne strijd onder de
reclasseringswerkers en daaraan gerelateerde visieverschillen en
functioneringsproblemen aan te pakken en op te lossen. Een lastige
vuurdoop voor een beginnend leidinggevende, maar leerzaam en
succesvol.
Ben Zengerink
Curriculum Vitae
1976–1986
Algemene Reclasseringsvereniging Bureau Almelo
Reclasseringswerker
 Uitvoerend reclasseringswerker; adviesrapporten schrijven en
toezichten uitvoeren.
 Samenwerking geïnitieerd en projecten uitgevoerd met andere
organisaties op gebied van jeugd en jongerenwerk.
1975–1976
Militaire Dienst (hofmeester)
Opleidingen
2001
2000
1994
1985
1982
1975
1971
1968
____
Master of Public Management Universiteit Twente
Summercourse Public Management Maryland University (USA)
Hoger Management Profit/Non Profit Saxion Hogeschool Enschede
Hoger Management Non Profit ISW
Voortgezette Opleiding mw Hogeschool Groningen
HBO mw Sociale Academie Enschede
HBS-A Carmellyceum Oldenzaal
MULO-A + middenstand Willibrord ULO Oldenzaal
Cursussen
____
In de loop der jaren allerhande cursussen gedaan op het terrein van PIOFAH
Talen kennis
Engels en Duits
Frans
goed
matig
Ben Zengerink
Download