BIJLAGE BESCHRIJVING WORKSHOPS WORKSHOP 1

advertisement
BIJLAGE BESCHRIJVING WORKSHOPS
WORKSHOP 1:
Aanbesteden door de lokale overheid
In deze workshop wordt ingegaan op twee onderdelen. Het eerste deel zal bestaan uit de
presentatie van een onderzoek van MKB-Nederland naar lokaal aanbestedingsbeleid. Ook
zullen de knelpunten van gemeenten en ondernemers worden benoemd. Het tweede deel
bestaat uit de presentatie van het Twents aanbestedingsbeleid dat is afgestemd door de
Twentse gemeenten, Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente.
WORKSHOP 2:
Zorg en aanbesteden
In deze workshop geeft de gemeente Enschede haar ervaringen weer met de inkooptrajecten
binnen de zorg. Zij gaat in op de complexiteit van het huidige zorgaanbod, het overgangsrecht
voor cliënten, de financiële kaders en de vertaling hiervan naar inkoopbestekken. Daarnaast
worden veel zorgaanbieders pas sinds kort geconfronteerd met aanbestedingsbeleid nu
gemeenten een veel zwaardere verantwoordelijkheid krijgen voor het domein zorg en welzijn.
De negatieve gevolgen van fouten en omissies en het niet tijden aanleveren van stukken
kunnen groot zijn. Alle begin is moeilijk. Wat kunnen we leren van de afgelopen maanden.
Welke tips zijn te geven? Wat is redelijk en billijk? Wat mag een zorgaanbieder van een
gemeente verwachten? Wat mag een gemeente van een zorgaanbieder verwachten? Deze
workshop wordt samen met WGV Zorg en Welzijn georganiseerd.
WORKSHOP 3:
Workshop EMVI
De workshop staat in het teken van het delen van ervaringen met EMVI tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. Wat zijn de voor- en nadelen van een EMVI-aanbesteding? Krijgt kwaliteit
een echte kans? Op welke manier kan EMVI het beste worden ingevuld? Opdrachtgevers en
opdrachtnemers worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan.
WORKSHOP 4:
Prestatie-inkoop
Het ‘Best Value’-gedachtegoed van professor Dean Kashiwagi (Arizona State University) is
doorgedrongen tot de inkoop- en verkooppraktijk en heeft tot vergaande innovaties geleid,
waarbij aanbieders maximale ruimte krijgen om zich van elkaar te onderscheiden.
Tijdens deze bijeenkomst nemen we u mee naar de achtergrond van Prestatieinkoop (Best
Value Procurement, BVP) en haar toepassingsmogelijkheden in de praktijk en in het bijzonder
bij Saxion. Voor meer info verwijzen wij u naar: www.prestatieinkoop.nl
WORKSHOP 5:
Geïntegreerde contracten
Wonion heeft sinds 2009 een eigen aanbestedingsmethode ontwikkeld (Prestatiegericht
Aanbesteden). Dit is gericht om te stimuleren af te stappen van aanbesteden op laagste prijs en
veel meer te kijken naar prijs-kwaliteit en toegevoegde waarde van marktpartijen. Marktpartijen
worden uitgedaagd om vernieuwende producten en kwalitatief betere producten te ontwikkelen.
Dit doen we door niet meer voor te schrijven hoe ze deze producten moeten maken maar hen
zelf de oplossing te laten bedenken voor onze vraag. Hierbij wordt gekozen voor een
geïntegreerde contractvorm (Design & Build) op basis van de richtlijnen van de UAV GC.
Wonion is een woningcorporatie uit de Achterhoek (Ulft) en heeft ongeveer 4.000 woningen.
WORKSHOP 6:
Social Return: van wens naar praktisch uitvoerbaar
In aanbestedingen staat regelmatig een verplichting tot het aan het werk helpen van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). De wegenbouwers in Oost-Nederland hebben
hiervoor een model ontwikkeld: Infra-werkt.
De stichting Infra Werkt neemt kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt, na een basistraining
van een aantal weken (met behoud van uitkering), in dienst conform de CAO Bouwnijverheid.
De kandidaten worden door de gemeenten voorgedragen aan Infra-Werkt. Het dienstverband bij
Infra-Werkt duurt maximaal 2 jaar. Gedurende deze periode worden de kandidaten
gedetacheerd bij GWW-aannemers. Om voldoende werk te garanderen, zodat de kandidaten
hun praktijkuren kunnen maken, wordt een koppeling gelegd tussen het aantal aangedragen
kandidaten en de hoeveelheid aan te besteden werk. Meer informatie www.infra-werkt.nl
WORKSHOP 7:
Innovatiegericht en duurzaam inkopen
In deze workshop willen we u aan de hand van één of twee concrete voorbeelden (het liefst uit
uw eigen praktijk) laten zien wat de mogelijkheden zijn van het innovatiegericht en duurzaam
inkopen voor uw organisatie. Welke meerwaarde heeft dit eigenlijk? En welke kansen biedt dit?
Kennispark Twente heeft veel praktijkervaring op dit gebied en zal uw vragen helpen
beantwoorden en meedenken in uw eigen casus. Mocht u een voorbeeld willen indienen, dan
ontvangen wij die graag via Linda van Asselt, Regio Twente ([email protected])
WORKSHOP 8:
Uitnodigingsbeleid gemeente Enschede
Gemeente Enschede zet op jaarbasis voor vele miljoenen opdrachten op de markt op basis van
een (meervoudig) onderhandse aanbesteding. Kenmerk van een dergelijke aanbesteding is dat
een beperkt aantal marktpartijen gericht worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze
aanbesteding of om een offerte in te dienen.
Op dit moment denkt Gemeente Enschede na over een uniform uitnodigingsbeleid. Dit
uitnodigingsbeleid moet antwoord geven op de vraag op welke wijze ondernemers worden
geselecteerd voor (meervoudig) onderhandse opdrachten. Het uitgangspunt hierbij is om
marktpartijen die meerwaarde hebben op de geformuleerde doelstelling in het Enschedese
Inkoop en aanbestedingsbeleid bij voorkeur uit te nodigen voor deze opdrachten.
In deze workshop willen wij graag met marktpartijen in gesprek komen over de wijze waarop het
uitnodigingsbeleid kan worden vorm gegeven.
Download