Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma

advertisement
Bijlage 1 Programmabegroting indeling
Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg,
decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale verhaal hierover komt in de inleiding van de begroting.
Begrotingsprogramma
Doelstellingen (de geel gearceerde zijn
nieuwe/gewijzigde doelstellingen)
Thema’s
Versterken (internationaal)
ondernemersklimaat
Producten (de geel gearceerde zijn
nieuwe/gewijzigde producten)
Versterken economische structuur (ruimtelijk
economisch beleid)
Innovatie, internationalisering en
ondernemerschap
Bedrijfsverzamelgebouwen
Versterken groene groei
Duurzame
economie
Economische groei in Enschede en
Twente (meer bedrijven en groei van
bedrijven)
Een groter deel van de potentiële
beroepsbevolking is aan het werk
Brancheaanpak en acquisitie
Dienstverlening aan ondernemers
Faciliteren kansrijke economische
projecten
Economische projecten (inclusief lobby,
subsidies, faciliteren Twente Board, haven)
Bereikbaarheid (fysiek en digitaal)
Verkeersinfrastructuur en beleid
Vergroten zelfredzaamheid bij het
vinden van werk binnen en buiten
Enschede
Arbeidsmarktparticipatie
Uitvoering WSW
Algemene bijstand levensonderhoud
(inclusief handhaving en opsporing)
Investeren in werkgelegenheid
(Banenplan)
-
Onderwijs en talentontwikkeling
VVE en Kindcentra
Brede talentontwikkeling
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Toezicht en handhaving Kinderopvang
Leerlingenvervoer
Leerplicht / RMC
Stedelijke ontwikkeling
Ruimtelijke ontwikkeling
Locatieontwikkeling
Bestemmingsplannen
Grondbedrijf
Cultuur
Evenementen en citymarketing
Meer jongeren met een opleiding die
aansluit bij de arbeidsmarkt
Behouden en versterken van de
‘dynamische en vitale’ stad
Beleving in de (binnen)stad
Stimuleren van de bruisende stad
Binnenstad (centrum)
Burger- en overheidsparticipatie
Openbare orde en veiligheid
Stadsdeelgewijs werken aan lokale
duurzame initiatieven (Weconomy)
Wettelijke taken en deregulering
Duurzame
leefomgeving
Burgers wonen in leefbare en veilige
wijken en leveren daar een bijdrage
aan
Beheer en onderhoud openbare
ruimte
n.v.t.
Stadsdeelgewijs werken
Stadsdeelbeheer
Openbare orde en veiligheid
Vergunningen Leefomgeving
Handhaving Bouwwerken en Bedrijven
Handhaving Openbare Ruimte
Begraafplaatsen
Beheer wegen
Gladheidsbestrijding
Havens en markten
Stadsdeelbeheer
Openbare verlichting
Riolering
Beleid leefomgeving
Duurzame energievoorziening
Afvalstoffen: afvalloos Twente
parkeerbeheer
Duurzaamheid
Afvalstoffen
Stimuleren van een duurzame
leefomgeving
Jongerenwerk en
opvoedondersteuning
Versterken van de zelf- en
samenredzaamheid en de gezondheid
van inwoners
Bevorderen gezondheid en actieve
sportdeelname
Aanbieden van algemene
voorzieningen
Jeugdhulp (ondersteuning jeugd en
gezin)
Sociale
duurzaamheid
Versterken burgerkracht
Volwasseneducatie
Emancipatie
Natuureducatie
Jeugdparticipatie
Specialistische jeugdzorg
jeugdzorg gedwongen kader
Lichte ondersteuning en regie
Ondersteuning cliënten en
mantelzorgers
Een kwalitatief goed en toegankelijke
ondersteuning (op maat) op het gebied
van participatie, maatschappelijke
ondersteuning en inkomen
WMO-maatwerkvoorzieningen
WMO begeleiding
WMO Individuele Voorzieningen
Woonbegeleiding
Beschermd wonen
Maatschappelijke en
vrouwenopvang
Opvangvoorzieningen
Inkomensondersteuning,
waaronder armoedebeleid
Ontwikkelen (Stedelijke)
Dienstverlening
Goede kwaliteit van de gemeentebrede
dienstverlening
Regie voeren op de kwaliteit van
dienstverlening
communicatie
Het bevorderen van een betrouwbare en
voor de lange termijn houdbare financiële
huishouding
Duurzame
dienstverlening
en financieel
beleid
Verminderen financiële risico’s en
verbeteren financiële positie
Individuele bijzondere bijstand
Bijzondere inkomensvoorziening
Schuldhulpverlening
Publieksdienstverlening
Gemeentearchief
Verkiezingen
Basisregistratie
Bezwaar en beroep
Algemene uitkering
Algemene inkomsten
Algemene belastingen
Rente&treasury
Werking sociaal deelfonds
Het versterken van het onderlinge
vertrouwen tussen inwoners en
stadsbestuur en het versterken van de
governance op organisaties die
gemeentelijke doelstellingen realiseren.
Versterken samenwerking
Regionale samenwerking
Raad en commissies
College van B&W
Ondersteuning College van B&W en directie
Versterken governance
Vastgoed
Het zo efficiënt mogelijk faciliteren van
gemeentelijke taken
Bedrijfsvoering
n.v.t.
Vastgoedbedrijf
Onderwijsvoorziening: onderwijs-huisvesting
Sport- en wijkaccommodaties
Interne dienstverlening Regionale
dienstverlening
Download