Dienst - Raad053

advertisement
Voorstel GEMEENTERAAD
Stuknummer
14300
Programma
Actief in de stad
Onderwerp
Sociale ontwikkelingsagenda Netwerkstad
Twente 2010-2013
VII - D
Dienst
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Corsanummer
0900082909
Enschede
5 januari 2010
Wij stellen u voor te besluiten tot
In te stemmen met de actualisatie van de Sociale Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente 2010-2013.
Toelichting op het voorstel
1. Relatie met programma/beleidskader/wettelijke taak/bestuurlijke geschiedenis
Begin 2007 is de ‘Sociale Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente 2007-2010’ vastgesteld door de
gemeenteraden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal.
2. Situatieschets, probleemstelling, doelstelling
In de afgelopen jaren hebben de vijf gemeenten samengewerkt aan de sociaaleconomische versterking van
Netwerkstad Twente. Het uitvoeren van en meewerken aan projecten op het gebied van onderwijs en jeugd,
zorg, sport, cultuur, en werk en inkomen heeft mooie resultaten opgeleverd, zoals de realisatie van het
Nationaal Muziekkwartier, het onderwijsproject Leren op z’n Janboerenfluitjes, een vernieuwd FBK stadion en
internationaal onderwijs in Twente.
Na twee jaar was het tijd om de Sociale Ontwikkelingsagenda te actualiseren en acties te formuleren die
aansluiten bij actuele ontwikkelingen. Het Bestuurlijk Afstemmingsberaad Sociaal heeft daarom in maart 2009
aan de ambtelijke ondersteuning de opdracht gegeven om de sociale ontwikkelingsagenda te actualiseren. In
de geactualiseerde Sociale Ontwikkelingsagenda wordt weergegeven waar de komende jaren op het sociale
vlak de uitdagingen, de problematiek en de focus voor Netwerkstad Twente liggen. Daarnaast zal de agenda
gebruikt worden in de lobby richting de provincie en het Rijk, bijvoorbeeld op het gebied van Stedenbeleid.
3. Bevindingen uit de interactie met belanghebbenden
Voor de sociale ontwikkeling heeft Netwerkstad Twente de volgende missie:
‘Netwerkstad Twente maakt meedoen mogelijk en bindt mensen’.
De Sociale Ontwikkelingsagenda is opgebouwd rond de thema’s werk en onderwijs, participatie en
maatschappelijke ondersteuning, en leefomgeving. Op basis van de stedelijke ontwikkelingen zijn de opgaven
voor Netwerkstad Twente benoemd:
1. Werk en onderwijs:
- achterstanden in het onderwijs en voortijdige schooluitval voorkomen;
- talentontwikkeling bevorderen;
- de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren;
- de arbeidsparticipatie bevorderen.
2. Participatie en maatschappelijke ondersteuning:
- versterken van de betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen bedrijfsleven en
burgers;
- versterken van de regierol van gemeenten bij het jeugd- en jongerenwerk;
- versterken van actief burgerschap;
- zorg dragen voor voldoende maatschappelijke opvangvoorzieningen.
3. Leefomgeving:
- koppeling van fysieke en sociale ontwikkelingen in de verstedelijkingsopgaven;
- bevorderen van de sociale samenhang door cultuur en sport.
Met de vaststelling van de Sociale Ontwikkelingsagenda worden de richting en de ambities geaccordeerd. Voor
elk thema zijn één of meer acties benoemd, in totaal negen. Deze acties worden in het najaar van 2009
uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma worden de financiële en personele
consequenties vastgelegd en staat welke gemeente welke actie trekt, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
DMO/PO, J. van Bruggen (053-4817710)
4. Informeren over het vervolg
In de sociale ontwikkelingsagenda is in hoofdstuk 3 een uitvoeringsagenda opgenomen tbv verdere
samenwerking en uitvoering van de majeure projecten.
5. Financiële informatie
Er zijn geen consequenties op financieel en personeel vlak als gevolg van het instemmen met deze sociale
ontwikkelingsagenda. Financiele en personele aspecten van onderliggende projecten zijn en/of worden
uiteraard afzonderlijk in beeld gebracht.
6. Risicoparagraaf
N.v.t.
7. Overige voor de raad relevante informatie
N.v.t.
8. Bijlagen bij dit raadsvoorstel
Mee te zenden:
a. Conceptnota Sociale ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente
Ter inzage (leeskamer):
a.
Vertrouwlijke bijlagen (bij de griffie):
a.
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris,
de Burgemeester,
M.J.M. Meijs
P.E.J. den Oudsten
Besluit
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 5
januari 2010 , dienst DMO, stuknummer 14300
In te stemmen met de de actualisatie van de Sociale Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente 2010-2013.
vastgesteld in de vergadering van
de Griffier,
de Voorzitter,
DMO/PO, J. van Bruggen (053-4817710)
Download