Observatieformulier – palliatief MDO

advertisement
Checklist – Multidisciplinair palliatief overleg
1. Randvoorwaarden



Vragen/Ideeën
Er is voldoende draagvlak vanuit het management en de medische staf
voor het palliatief MDO (visie, tijd, faciliteiten)
Het doel/de doelen van het multidisciplinair overleg is/ zijn duidelijk voor
alle deelnemers
Bijvoorbeeld:
- markeren palliatieve fase
- beschikbare kennis in het ziekenhuis beter benutten
- verbeteren verwijsstructuur
- intervisie
- ervaringen delen
Het multidisciplinair palliatief overleg wordt regelmatig geëvalueerd (op
proces/effect)
2. Voorbereiding
Vragen/Ideeën



Het overleg vindt wekelijks plaats
Er wordt voorafgaand aan de bespreking een agenda verstuurd
Er is een vast contactpersoon om patiënten voor de bespreking aan te
melden
 De patiënten worden tijdig aangemeld
 Er is een duidelijk formulier beschikbaar om patiënten aan te melden/ in
te brengen

Er zijn (schriftelijke) afspraken over welke patiënten besproken worden
Bijvoorbeeld:
- > 7 dagen opname voor symptoommanagement
- Complexe of te verwachten multi-problematiek
- Situaties waarin complexe beslissingen over behandeling of
het levenseinde aan de orde zijn
- Verschuiving doel behandeling (curatief --> palliatief,
ziektegericht --> symptoomgericht, palliatief --> terminaal)
Deelnemers bereiden zich voor op de verstuurde agenda en maken daar tijd
voor.
3. Samenstelling en aanwezigheid





Het overleg is samengesteld uit gespecialiseerde zorgverleners
De disciplines die nodig zijn om het doel van het overleg te bereiken
zijn aanwezig (en om te voldoen aan SONCOS):
o Medisch specialist
o Medisch specialist
o Verpleegkundig specialist
o Consulent palliatieve zorg
Consultatie is mogelijk van:
o Internist-oncoloog
o Anesthesioloog
o Neuroloog
o Longarts
o Radiotherapeut
o Apotheker
o Psycholoog
o Geestelijk verzorger
o Maatschappelijk werker
De patiënt wordt tijdens het overleg goed vertegenwoordigd
De rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemers in het
multidisciplinair overleg zijn duidelijk gedefinieerd
4. Voorzieningen tijdens de bijeenkomst






Vragen/Ideeën
De ruimte is geschikt voor het aantal personen
De ruimte beschikt over alle (projectie)middelen die nodig is voor de
bespreking
Er is geen geluid/ ruis van buitenaf in de ruimte te horen
Piepers/ mobiel worden vooraf in bewaring gegeven of staan uit
Er zijn geen later binnenkomende en eerder vertrekkende deelnemers
Er zijn secundaire arbeidsvoorwaarden zoals koffie/ thee/ fris/ broodjes
Vragen/Ideeën
Checklist – Multidisciplinair palliatief overleg
5. Structuur overleg en tijdgebruik







Vragen/Ideeën
De agenda wordt opgevolgd
De besproken onderwerpen dragen bij aan het doel van het palliatief
MDO
Er wordt een duidelijke probleemstelling per casus benoemd
Scores en probleemitems (ook van eventuele eerdere metingen)
worden tijdens de patiëntbespreking ingebracht
De feedback van de inbrengers wordt gestructureerd
Er wordt per casus een duidelijke conclusie geformuleerd
Bij de casussen die besproken worden is de input van meer dan 2
disciplines nodig
6. Rollen en verantwoordelijkheden
Vragen/Ideeën


Er is een (vaste) voorzitter aanwezig
Er is een notulist/ secretaresse aanwezig
Taken voorzitter:
 Behoudt de orde en concentratie van de deelnemers
 Zorgt er voor dat iedereen aan het woord komt
 Zorgt er voor dat er niemand door elkaar spreekt
 Zorgt er voor dat alle patiënten besproken worden
 Zorgt voor een besluit of oplossing als de deelnemers er niet uitkomen
Taken notulist/ secretaresse
 Zichtbaar en navolgbaar (digitaal) registreren uitkomsten bespreking
 Informeert de betrokken professionals over uitkomsten van het overleg
Taken algemene deelnemer
 De deelnemer levert de expertise/inbreng en neemt de
verantwoordelijkheden die passen bij zijn discipline
7. Vastleggen en borgen uitkomsten





Vragen/Ideeën
Er is een vast formulier beschikbaar voor het registreren van conclusies
op patiëntniveau
De uitkomsten op patiëntniveau zijn voor alle (interne en externe)
behandelaars inzichtelijk en toegankelijk
De patiëntoverstijgende afspraken/conclusies worden benoemd en
vastgelegd
Er vindt terugkoppeling plaats op de gemaakte afspraken/ingezette
acties
Het behandeltraject van de patiënt is te volgen door de gehele keten
(ziekenhuis – huisarts- thuiszorg - verpleeghuis)
8. Overige items




Bronnen:

Wensing M, Grol R. Multifaceted interventions. From: Improving patient care: the implementation of change in clinical practice. (eds) Elsevier,
Edinburgh, 2005: pp 173-184

SONCOS normen 2014

National Breast and Overian cancer center, Multidisciplinary Meetings for Cancer Care, a Guide for Health Service Providers, 2005

Lamb B, Brown K, Nagpal K, Vincent C, Green J, Sevdalis N, Quality of Care Management: Decisions by Multydisciplinary Cancer Teams; A
Systematic review, Annuals of Surgical Oncology, 2011

Look Hong N, Gagliardi A, Bronskill S, Paszat L, Wright F, Multidisciplinairy Cancer Conferences: Exploring Obstacles and Facilitators to Their
Implementation, Journal of Oncology practise, 2012, vol. 6 issue 2
Checklist – Multidisciplinair palliatief overleg
Download