Capimax 8 - Integrale

advertisement
Integrale CAPIMAX 8
(²)
(²) Deze « financiële infofiche levensverzekering » beschrijft de
productmodaliteiten die van toepassing zijn vanaf 1/1/2017.
Type levensverzekering
Verzekeringsbon, levensverzekering met gegarandeerd rendement (tak 21).
Waarborgen
- In geval van leven op de einddatum van het contract bekomt de begunstigde,
meestal de verzekerde, de opgebouwde reserves van de waarborgen.
- In geval van overlijden voor de einddatum van het contract wordt de
opgebouwde reserve op het moment van overlijden uitgekeerd aan de
begunstigde(n), aangeduid in het verzekeringscontract.
Doelgroep
Iedereen vanaf 18 jaar die zijn geld wenst te beleggen in alle veiligheid en met
een gegarandeerd rendement.
Rendement
Verscheidene elementen bepalen het uiteindelijke rendement : de gewaarborgde
interestvoet, de kosten, de looptijd en de fiscaliteit.
Gewaarborgde
interestvoet
Maximum interestvoet toegelaten door artikel 24 § 4 van het K.B. Leven
- De opgebouwde reserve op het einde van de voorziene looptijd van het
contract wordt verkregen door de toepassing van de maximum toegelaten
interestvoet op de premie, zonder kosten en taks, vanaf de maand waarin de
premie werd ontvangen.
- De kapitalisatie van de premie zonder kosten en taks gebeurt echter
gedurende de eerste drie jaar tegen een constante interestvoet, gedurende
de twee volgende jaren tegen een hogere interestvoet en vervolgens tegen
een nieuwe, hogere interestvoet gedurende de laatste drie jaren.
- Het resultaat van deze opeenvolgende kapitalisaties geeft op het einde van
de voorziene looptijd van het contract in geval van leven hetzelfde resultaat
als een kapitalisatie tegen de maximum toegelaten interestvoet.
- Bijkomende premies storten is niet mogelijk.
Winstdeelname
Geen winstdeelname bovenop de gewaarborgde interestvoet.
Rendement uit het
verleden (netto)
Opeenvolgende maximum toegelaten interestvoet vanaf het ontstaan van
het product (rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de
toekomst).
Instapkosten
- 0,5 % van de gestorte premie.
- Geen instapkosten als de gestorte premie voortkomt uit een onmiddellijke
herbelegging van een kapitaalverzekering bij Integrale, die het einde van de
looptijd bereikt heeft.
Uitstapkosten
Geen.
Beheerskosten
Geen.
Afkoop - /
opnamevergoeding
Geen.
>>
Integrale sa | nv
Entreprise agréée sous le code n° 1530 | Onderneming toegelaten onder het codenr 1530
Liège 4000
Bruxelles | Brussel 1200
Antwerpen 2018
www.integrale.be
Place St-Jacques 11 / 101
Av. Arianelaan 5
Justitiestraat 4 / 46
Tel. 04 232 44 11
Tel. 02 774 88 50
Tel. 03 216 40 80
Fax 04 232 44 51
Fax 02 774 88 54
Fax 03 216 44 08
ING
IBAN
BIC
FSMA
RPM / RPR
340-1606282-97
BE54 3401 6062 8297
BBRUBEBB
038362 A (intermédiaire/tussenpersoon)
0221.518.504 Liège
>> Integrale CAPIMAX 8
Looptijd
De looptijd van het contract bedraagt 8 jaar en 1 dag. De verzekering stopt bij
het overlijden van de verzekerde.
Premie
- De verzekeringsnemer beslist vrij over het premiebedrag. Integrale raadt een
storting aan van minimum € 12.500,00. De premiebetaling is facultatief.
- Het contract treedt in werking bij ontvangst van de premie.
Fiscaliteit
- Contract zonder fiscale aftrekbaarheid.
- Bij aanvang : inhouding van de wettelijk verplichte belasting van 2 % als de
verzekeringsnemer zijn verblijfplaats in België heeft.
- Bij het uitstappen : geen inhouding van roerende voorheffing als het contract
stopgezet is op het einde van de voorziene looptijd.
- In geval van afkoop dient Integrale een roerende voorheffing van 30 % van het
belastbaar inkomen in te houden (hetzij de te betalen som, uitgezonderd
winstverdelingen, verminderd met de gestorte premie). Het belastbaar
inkomen zal bijgevolg minstens gelijk zijn aan de kapitalisatie van de
interestvoeten van 4,75 % per jaar, berekend op het totale bedrag van de
gestorte premies.
- Geen inhouding van roerende voorheffing bij overlijden.
Afkoop / opname
- De verzekeringsnemer vraagt de afkoop schriftelijk of telefonisch.
- Integrale stuurt een in te vullen formulier.
- De verzekeringsnemer stuurt het formulier terug met een recto/verso kopie
van zijn identiteitskaart.
- Opzegtermijn : 3 maanden.
- Op het einde van deze termijn stort Integrale de opgebouwde reserve zonder
kosten af te houden.
Gedeeltelijke afkoop /
opname
- Opzegtermijn : 3 maanden
- Het resterende bedrag behoudt hetzelfde rendement als voordien.
- Verscheidene gedeeltelijke afkopen zijn mogelijk. (Wenst u regelmatig een
afkoop door te voeren, dan stelt Integrale u graag andere producten voor
waarbij de opzegtermijn van 3 maanden niet van toepassing is.)
Totale afkoop / opname
- Totale afkoop beëindigt automatisch het contract.
Informatie
- Er is geen jaarlijkse informatie voorzien : bij het sluiten van het contract
ontvangt de verzekeringsnemer een tabel met de exacte jaarlijkse evolutie
van het afkoopbedrag.
Integrale sa | nv
Entreprise agréée sous le code n° 1530 | Onderneming toegelaten onder het codenr 1530
Liège 4000
Bruxelles | Brussel 1200
Antwerpen 2018
www.integrale.be
Place St-Jacques 11 / 101
Av. Arianelaan 5
Justitiestraat 4 / 46
Tel. 04 232 44 11
Tel. 02 774 88 50
Tel. 03 216 40 80
Fax 04 232 44 51
Fax 02 774 88 54
Fax 03 216 44 08
ING
IBAN
BIC
FSMA
RPM / RPR
340-1606282-97
BE54 3401 6062 8297
BBRUBEBB
038362 A (intermédiaire/tussenpersoon)
0221.518.504 Liège
Download