Rechtsbijstandverzekering: eerste twee - Nationale

advertisement
Rechtsbijstandverzekering:
eerste twee maanden premie
terug
Actievoorwaarden
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de
tijdelijke actie van Nationale-Nederlanden:
‘Sluit nu een nieuwe Rechtsbijstandverzekering van
Nationale-Nederlanden en krijg de eerste twee
maanden premie terug’. (hierna: ‘de actie’).
2. De actie is een initiatief van Nationale-Nederlanden
Schadeverzekering Maatschappij NV gevestigd te
Den Haag (hierna: ‘Nationale-Nederlanden’) ter
promotie van de Rechtsbijstandverzekering.
3. De actieperiode loopt van 23 mei 2013 tot en met
31 juli 2013 (hierna: ‘de actieperiode’). Het betreft een
tijdelijke actie.
4. De verzekering dient op het moment waarop
Nationale-Nederlanden de premie terugbetaalt aan de
deelnemer, nog te lopen en er dient premie te zijn
betaald voor de lopende verzekering. Is de verzekering
voor die tijd beëindigd of is er geen premie betaald,
dan kan geen aanspraak gemaakt worden op de
premieterugbetaling.
5. Nationale-Nederlanden kan te allen tijde deze
actievoorwaarden tussentijds wijzigen en behoudt
zich het recht voor om de actie op elk moment te
beëindigen of te verlengen. In dat geval wordt een
gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien
van een datum waarop de wijziging ingaat, op de
website geplaatst.
6. De verzekeringnemer (hierna: ‘de deelnemer’) die tijdens
de actieperiode een nieuwe Rechtsbijstandverzekering
van Nationale-Nederlanden afsluit, ontvangt een bedrag
ter grootte van twee maanden premie terug.
7. Als de deelnemer onverhoopt het bedrag niet binnen
tien weken na ingangsdatum van de
Rechtsbijstandverzekering heeft ontvangen, kan hij/zij
contact hierover opnemen met de klantenservice van
Nationale-Nederlanden.
8. De grootte van het te ontvangen bedrag is gelijk aan
twee maanden premie van de hoofd- en eventuele
bijdekkingen die voor de Rechtsbijstandverzekering
gelden, inclusief eventuele provisie, kortingen en
assurantiebelasting.
9. De twee maanden premie wordt in één keer op het
bankrekeningnummer, dat door klant bij afsluiten
aangegeven dan wel via het webformulier (www.nn.nl/
actiepremieterug) aangegeven, teruggestort.
a.Indien de Rechtsbijstandverzekering direct (via de
site www.nn.nl of telefonisch) is gesloten bij
Nationale-Nederlanden, is het invullen van het
speciaal voor deze actie opgemaakt webformulier
niet noodzakerlijk, daar alle benodigde gegevens
voor premieteruggave bij aanvraag bekend zijn.
b.Indien de Rechtsbijstandverzekering via een
verzekeringsadviseur, anders dan een
gevolmachtigde verzekeringsadviseur, is afgesloten,
is het invullen van het speciaal voor deze actie
opgemaakt webformulier verplicht. Indien het
webformulier voor deze klanten niet of onjuist is
ingevuld, komen deze klanten niet in aanmerking
voor de premierestitutie die wordt verstaan onder de
actie.
10.Bij dekkingswijzigingen op de Rechtsbijstandverzekering
na ingangsdatum zal de grootte van het te ontvangen
bedrag worden aangepast aan de actuele premie op het
moment van terugstorten.
Deelname
1. Deelname aan de actie staat open voor personen
die een nieuwe Rechtsbijstandverzekering bij
Nationale-Nederlanden sluiten. Onder een afgesloten
verzekering wordt verstaan:
• een nieuwe Rechtsbijstandverzekering die in de
actieperiode is afgesloten,
• met een ingangsdatum van uiterlijk 90 dagen na
afloop van de actieperiode,
• een Rechtsbijstandverzekering die is geaccepteerd
door Nationale-Nederlanden.
2. Nationale-Nederlanden behoudt zich het recht voor
een aanvraag voor een Rechtsbijstandverzekering niet
of onder bepaalde voorwaarden te accepteren.
3. Het afsluiten van uitsluitend een aanvullende
verzekering/dekking op een bestaande
Rechtsbijstandverzekering is uitgesloten van deze
actie.
4. Per polishouder wordt maximaal één keer het bedrag
ter grootte van twee maanden premie als actieaanbod
teruggestort.
5. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, anders dan
de kosten verbonden aan de verzekering en eventuele
bijdekkingen.
6. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer
akkoord met deze actievoorwaarden.
7. Deelname is voorbehouden aan personen van 18 jaar
en ouder met een vaste woon- en/of verblijfplaats in
Nederland.
8. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij
deelname aan de actie wordt de deelnemer
onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
Privacy
1. Nationale-Nederlanden verstrekt ten behoeve van deze
actie geen gegevens van haar klanten aan derden.
1596-40.1305
Slotbepalingen
1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
2. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie
kunnen aan Nationale-Nederlanden of uw
verzekeringsadviseur kenbaar worden gemaakt.
Rechtsbijstandverzekering: eerste twee maanden premie terug
2
Download