notulen

advertisement
Notulen van de MR vergadering d.d. 03 april 2014
Agenda:
Aanvang 16:00uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
opening
notulen van de vergadering van 20 februari jl. p.m.
ict; computers
formatieplan (2014-2015) voorlopig
visie op onderwijs in de joodse identiteitsvakken
samenstelling MT
rondvraag
einde
aanwezig:
Namens de docenten: Yvonne Bouwman, Mark Houtkooper, Arjeh Cortissos
Gast: Namens ICT/Systeembeheer: John Jonk
Namens de leerlingen: Gideon Keyson, Ophira Link
Namens het OOP: René Koeleveld, (notulen)
Namens de Oudergeleding: Renate de Schaap, Carlo Bachrach
Rector: Jan Couwenberg
afwezig:
Geen
1. opening:
De voorzitter heet eenieder welkom.
2. notulen van de vergadering van 20 februari jl. p.m.
Deze notulen zijn vastgesteld.
3. ict; computers
Probleem is dat veel computers erg langzaam zijn geworden. Inloggen kost erg veel tijd. Hoe komt dit? Door
Active Inspire onder andere?
Er wordt uitgelegd dat deze traagheid niet minder wordt bij in gebruik name van nieuwe computers.
Systeembeheer is voorstander van één inlog voor de docenten. (zoals de Leerling/student-inlog), waarbij de
docenten dan overal en altijd toegang hebben tot hun software. Zij moeten dan wel een lijstje inleveren met
hun softwarewensen. Eerst zal echter Windows 7 nog overal moeten worden uitgerold. Ook in gebruik name
van Dropbox is een mogelijkheid.
Ook kwam de mogelijkheid tot de aanschaf/in gebruik name van tablets voor de leerlingen ter sprake.
Daarbij komt het financiële aspect kijken: Boeken worden vergoed, veel kosten van o.a. tablets nog niet.
Bepleit wordt ook een uitbreiding van het aantal vaste computers in de Mediatheek met het oog op grotere
klassen nu en in de toekomst.
J.Jonk zal samen met de rector de medewerkers informeren over het gebruik van een docentencomputer.
4. formatieplan (2014-2015) voorlopig
De stand van zaken gaat op een voorlopige basis door de MR. Later volgt een definitieve instemming.
De volgende keer komt ook de definitieve begroting aan de orde. De vertraging heeft onder andere te maken
met het verwerken van de verliezen bij Rosj Pina. De MR verwondert zich hierover. De discussie is nog
gaande over de budget/subsidiegegevens van Rosj Pina en Maimonides.
5. visie op onderwijs in de joodse identiteitsvakken
De rector geeft een toelichting aan de MR over dit ingekomen stuk: “Visie op onderwijs in de Joodse
identiteit”. De uitgangspunten van dit stuk zouden met ingang van volgend schooljaar moeten worden
opgestart in klassenverband.
Er wordt opgemerkt dat er een zeer groot verschil is in kennis bij de leerlingen, dus er is een grote
differentatie nodig. Zij-instromers moeten zich dus meer optrekken aan de leerlingen met meer Joodse
kennis. Het stuk is nog niet met alle betreffende docenten besproken maar al wel met het bestuur en zij zijn
akkoord. Er zijn ook nog gespreksronden met Bas de Bruijn.
De oudergeleding wil graag zien dat bij de implementatie in de brugklas, dat ook de hogere klassen al direct
hiervan kunnen profiteren . Dit zal ook in de gesprekken met Bas aan de orde komen.
In de aula moet, net als in Rosj Pina, het Joodse jaar veel meer tot uiting komen, vooral rond de feestdagen.
Daarvoor moeten er ook coördinatoren komen.
Ook bij de profane vakken moet er zo af en toe een Joodse uitstraling zijn, zoals dit thans al gebeurt bij
Nederlands: het uitnodigen van Joodse schrijvers.
6. samenstelling MT
De rector meldt dat hij formeel wil maken dat S. Lippert, samen met J. Camijn, als duo-baan de portefeuille
Onderwijs binnen het MT gaat bekleden. De MR heeft hier geen bezwaar tegen.
7. Rondvraag
De MR-leden wensen iets meer tijd tussen het verspreiden van de ingekomen stukken en de vergadering zelf.
Het JBO moet zich meer profileren richting Maimonides en de school een wat meer intellectuelere uitstraling
geven.
Er is helaas weinig tijd dit jaar voor speciale activiteiten rond Pesach. Dit in verband met een overvol rooster
van toetsen, stages en projecten.
8. Sluiting
Sluiting 18:00u.
Volgende vergadering 15mei2014 16:00u.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards