De bacterie Dehalococcoides-1

advertisement
“lag phase” = aanpassingsperiode (tekorten; synthese van eiwitten)
“exponential phase” = exponentiële groei (bepaling van max. groeisnelheid)
einde:
1) voedseltekort
2) productie groeiremmende verbinding
3) O2 limitatie
duur van log fase is afhankelijk van groeisnelheid van organisme
Groeimeting
1) Directe telling onder een microscoop m.b.v. een telkamer
Petroff-Hausser telkamer
voordeel: vlug
of Bürker-Türk telkamer
nadelen: dode + levende cellen
kleine cellen moeilijk
nauwkeurigheid
dichtheid (> 106 /ml)
2) Tellen na groei op voedingsbodem
3) Optische technieken bijv. spectrofotometer (vitatron)
conc. bacteriën is gerelateerd aan mate van lichtverspreiding
> 107 is noodzakelijk
4) Microbiëel drooggewicht (schimmels)
5) Andere technieken: eiwitgehalte, chlorofyl, ATP
Totaaloplossing
Beslissing
ondernemer
Aanmelding
Voorbereiding
Resultaat: Weten waar je aan toe bent
en opstellen
•
Advies
saneringsplan
•
go
no go
1.
Dienstverlening
2.
Uitvoeren bodemsanering
Kosten van sanering
3.
Verificatie (evaluatie)
•
Berekening subsidie
4.
Uitvoeren/organiseren nazorg
•
Goedkeuring bevoegd gezag
5.
Optioneel: financiering
Totaalplan voor Sanering
3 categorieën van saneringen

 resultaatgericht kunnen werken op basis van doelmatigheid
(standaard als het kan en specifiek als het moet !)
 uniformiteit in onderzoek, (uitvoerings)plannen en toetsing
 duidelijkheid en transparantie in het hele proces
 voorkomen van discussie over interpretaties
 Voorstel om te werken met drie categorieën:
 BUS-saneringen (35 á 40%)
 standaard saneringen (40 á 50%)
 maatwerk saneringen (10 a 20%)
Maatwerk
20%
BUS
40%
Standaard
40%
Karakteristiek BUS saneringen
(1)
 reikwijdte
: oppervlakte- en volumecriterium, aard van
verontreinigingen, op perceel van melder,
afvoercriterium
 informatiekwaliteit
: minimaal verkennend onderzoek gebaseerd
op vooronderzoek en N.O. deel 1 voor mobiel
 saneringsdoel
: saneren tot terugsaneerwaarde in Regeling
 saneringsresultaat
: normatief ingevuld en vastgelegd in Regeling
 saneringsaanpak
: open ontgraving bron en onttrekken van
grondwater/ inzet bewezen in-situ technieken
 saneringsduur
: ½ jaar voor immobiel en 1 jaar voor mobiel
 nazorg
: alleen bij immobiel gericht op instandhouden
isolatielaag
Karakteristiek standaard saneringen
 reikwijdte
: geen beperkingen
 informatiekwaliteit
: conform Richtlijn Bodemcentrum
 saneringsdoel
: bovengrond functiegericht;
ondergrond zo veel mogelijk verwijderen van
bron en pluim binnen een korte periode met
te garanderen stabiele eindsituatie
 saneringsresultaat
: voor bovengrond standaard isolatielaag;
voor ondergrond tot trede 1 of 2 (b.u 3)
 saneringsaanpak
: ontgraven bron, onttrekken grondwater
en ondersteund door intensieve in-situ tech.
 saneringsduur
: binnen circa 3 jaar
 nazorg
: geen of passief; isolatielaag instandhouden
Karakteristiek maatwerk saneringen
 reikwijdte
: geen beperkingen
 informatiekwaliteit
: conform richtlijn Bodemcentrum met
eventueel specifiek aanvullend onderzoek
 saneringsdoel
: conform van Trechter naar Zeef, eventueel
gefaseerde uitvoering, scheiding in bron en
pluim, etc.
 saneringsresultaat
: stabiele eindsituatie; isoleren en/of beheersen
en controleren
 saneringsaanpak
: - bronverwijdering  in-situ technieken  n.a.
- IBC-voorzieningen
 saneringsduur
: binnen maximaal 30 jaar (zo kort als mogelijk!)
 nazorg
: actief; omvang afhankelijk van maatregelen
Procedure BUS saneringen (1)
 saneringsonderzoek
: niet aan de orde
 saneringsplan
: niet nodig, sanering conform BUS en maatregelen op standaard meldingsformulier
 beschikking
: geen, volstaan wordt met een melding
 start sanering
: vijf weken na melding
 evaluatieverslag
: standaardformulier
 monitoring
: niet aan de orde
 nazorg
: alleen voor immobiel gericht op het
instandhouden van isolatielaag
 kwaliteit uitvoering
: conform VROM-protocol Kwaliteit uitvoering
en begeleiding uniforme saneringen
Procedure
standaardsaneringen (2)
 saneringsonderzoek
: niet nodig, onderbouwing in saneringsplan
 saneringsplan
: standaardsaneringsplan (in ontwerp gereed)
 beschikking
: conform normale Wbb-procedure, geen
vooroverleg, eventueel verkorte procedure
 start sanering
: na 13 weken standaard (beschikking
terstond van kracht afhankelijk van situatie)
 evaluatieverslag
: standaardverslag (in ontwerp gereed)
 monitoring
: geen aanvullende monitoring nadat stabiele
eindsituatie is vastgesteld
 nazorg
: geen bij trede 1, passief bij trede 2
 kwaliteit uitvoering
: conform BRL’s en protocollen of VROM-prot.
Procedure per saneringscategorie
(3)
 saneringsonderzoek
: op basis van een saneringsstrategie i.o.m.
bedrijf en met vooroverleg bevoegd gezag
 saneringsplan
: specifiek voor voorkeursvariant i.o.m.
uitvoerenden o.b.v. checklist (in ontwerp
gereed), eventueel deelsaneringen
 beschikking
: standaard procedure voor elk plan
 start sanering
: na beschikking en eventueel na bezwaartermijn
 evaluatieverslag
: gescheiden voor grond en grondwater en met
tussenrapportages (sturen/ bijsturen)
 monitoring
: passief of actief na sanering
 nazorg
: actief o.b.v. nazorgplan en beschikking erop
 kwaliteit uitvoering
: conform BRL 6000 en 7000 + protocollen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Saneringscriterium en -tijdstip
Verplichtingen voor, tijdens, na sanering
Saneringsbevel
Saneringsplicht (bedrijfsterreinen)
Subsidie (bedrijvenregeling)
Deelsanering
Kadastrale registratie
Aanhoudingsplicht
bouwvergunningaanvraag
overgangsrecht
Wetsvoorstel
•
als risico voor mens, dier of plant
gezien gebruik, of verspreidingsrisico,
dan “spoedige sanering” (art 37)
Hoe saneren?
•
functioneel saneren (zoals vanaf 1997)
- risico verspreiding, en
- nazorg zo veel als mogelijk beperken (art. 38)
2. Verplichtingen voor, tijdens, na sanering:
•
saneren met goedgekeurd saneringsplan
(ongewijzigd)
•
wijzigingen tijdens uitvoering: melden
•
goed te keuren
saneringsevaluatieplan:
verplicht
•
als restverontreiniging én
beperkingen in gebruik, of
maatregelen in belang
bescherming bodem dan: goed te
keuren nazorgplan verplicht
(art. 39d)
verplichting tot correcte uitvoering
goedgekeurd saneringsplan:
- degene die plan heeft ingediend en
- degene die plan feitelijk uitvoert (nieuw!) (art 39a)
•
verplichting correcte uitvoering/naleving goedgekeurd
nazorgplan:
- t.a.v. gebruiksbeperkingen: eigenaar, erfpachter en
gebruiker (nieuw!) (huurovk!)
- t.a.v. maatregelen: saneerder of degene die in
nazorgplan is aangewezen (art 39e)
3. Saneringsbevel (huidig)
•
•
•
•
blijft ongewijzigd
veroorzaker, eigenaar, erfpachter
(art. 43)
veroorzaker: geen disculpatie
eigenaar/erfpachter: wel disculpatie, mits
géén veroorzaker en geen bekendheid met
verontreiniging ten tijde van verkrijging
(geobjectiveerd) (art. 46)
•
saneringsplicht: alleen voor “bronperceel”
•
effectuering: middels dwangsom of
bestuursdwang
•
in plaats van saneringsbevel (art 43 Wbb)
Bij overdracht van bedrijfsterrein:
•
blijft saneringsplicht mede rusten op oude
eigenaar of erfpachter totdat
•
nieuwe eigenaar of erfpachter financiële
zekerheid stelt:
- ter hoogte van de saneringskosten
- instemming bevoegd gezag
•
uitwerking in “Besluit financiële
bepalingen” (tekst nog onbekend)
Subsidie (“Bedrijvenregeling”):
•
•
•
•
grondslag: art 76m
voor sanering in gebruik zijnde en
blijvende bedrijfsterreinen
in verlengde (en ter verlichting) van
saneringsplicht
uitwerking in Besluit financiële
bepalingen (tekst nog onbekend)
subsidie analoog aan “Convenant
•
•
•
•
bodemsanering in gebruik zijnde en
blijvende bedrijfsterreinen” van 11/6/01
in gebruik zijnde en (5 jaar) blijvende
bedrijfsterreinen
alleen voor verontreiniging veroorzaakt
voor 1/1/75
ernstig en spoedeisend geval
géén subsidie als eigendom/erfpacht na
1995 verkregen
hoogte subsidie afh. veroorzaking,
moment verkrijging, MKB (15 - 70%)
•
nu: aanmelden voor 31/12/2005!
verlenging?
•
aanspraak op subsidie overdraagbaar?
- nu wel, mits financiële zekerheid door koper
Deelsanering:
Nu:
•
enkel bij verplaatsing “gering gedeelte”
van een ernstig geval
Wetsvoorstel:
•
als belang bescherming bodem zich
daartegen niet verzet
•
ook al bestaat er saneringsplicht voor
het gehele geval (art. 40)
•
NB: bij bedrijfsterrein: géén subsidie bij
deelsanering
Kadastrale registratie (art 55):
•
•
•
•
beschikkingen: ernst en (al dan niet) spoedeisendheid
goedkeuring saneringsplan
goedkeurng evaluatierapport en nazorgplan
saneringsbevelen (ex art 43)
•
•
•
•
Aanvangsbeoordeling
Fysieke inspectie
Bemonstering en verificatie onderzoek
Beoordeling monitoringsrapporten en
evaluatieverslagen
• Administratieve controle en ketentoezicht
Twee anaerobe behandelingen
Mislukte projecten
Gelukte projecten
Roltoewijzing
aan partijen
Financierende
Financierende
1
Financierende
2
Initiërend
CPC
3
T1
Participerend
?
infrastructuur
T2
T4
Verlenende
Vergunning
T11
Opdrachtgevende
T5
T6
Ontwerpende
sanering
Opstellende
kwaliteitsplan
Uitvoerend
T7
Werk
PER TRI
Sanering
Beschikkend
Saneringsplan
T12
T8
Toetsende
accepterende
Reinigende
T9
grond
In depot
T10
nemende
Biodegradación de Disolventes Clorados
Jim Field, Universidad de Arizona, Dpto Ingeniería Química y
Medioambiental
http://superfund.pharmacy.arizona.edu/outreach.html
Biodegradación Anaerobia de Cloroetenos
Ejemplo de Biotransformacion Anaerobica de Tetracloroeteno
suma de etenos
E
cDCE
PCE
TCE
VC
(Hunkeler et al 1999)
Atenuación Natural de Cloroetenos
Bioremediación en Breda, Holanda
Bodemluchtextractie
Referentie : http://www.emis.vito.be/boss/
Definiëren van de
handhaving
Protocol
SIKB
8001/8002
Leidraad
adequaat toezicht
HUM
bodemsanering
Download