Verslag - Erasmus MC

advertisement
Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychogie
Woensdag 7 november 2012
16.00 – 17.00 uur
Colloquium
Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie
“Etnische verschillen in zorgpaden bij 5-6-jarige kinderen
met emotionele en/of gedragsproblemen.”
Floor Bevaart
PhD Student
ErasmusMC Sophia afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie
Abstract:
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen uit etnische minderheidsgroeperingen minder vaak
professionele zorg gebruiken voor psychische problemen dan autochtone kinderen. Emotionele- en
gedragsproblemen beïnvloeden de kwaliteit van leven van het kind en van de familie vaak negatief.
Bovendien kunnen deze problemen erger worden wanneer ze onbehandeld blijven. Zo komen tieners
uit etnische minderheidsgroeperingen (met problemen) relatief vaak in aanraking met justitiële
instellingen, waarna ze twee keer zo vaak forensische psychiatrische hulp opgelegd krijgen als
autochtone jongeren. Daarom wordt er nationaal en internationaal beleid gemaakt om etnische
verschillen in (psychiatrische) jeugdzorg terug te dringen. Het is echter nog niet duidelijk hoe en
waarom deze verschillen ontstaan.
In dit onderzoek geven wij antwoord op twee vragen:
1) Bestaan etnische verschillen in zorggebruik ook voor kinderen van de jongste schoolleeftijd
(5-6-jaar, groep 2 van de basisschool)?
2) Wat zijn de determinanten van deze etnische verschillen in zorggebruik?
Wij gebruiken het Levels and Filters model van Goldberg & Huxeley (1980, 1992) om meer inzicht te
krijgen in het proces van hulp zoeken. In dit model worden verschillende fases tijdens het zoeken van
hulp onderscheden. In ons onderzoek gaat het om beslissingen die ouders en leerkrachten maken in
deze verschillende fases, omdat de kinderen over wie het gaat nog te jong zijn om hulp voor zichzelf
te vragen en te zoeken.
Vooral de eerste stap van het model krijgt veel aandacht in ons onderzoek: herkennen en benoemen
de ouders en leerkrachten de problemen bij hun kind (probleemperceptie) en vinden ouders en
leerkrachten dat professionele hulp nodig is om de problemen op te lossen (zorgbehoefte)? We
onderzochten eerst de etnische verschillen in probleem perceptie en zorgbehoefte en keken daarna
naar de invloed van deze determinanten op de doorverwijsbeslissingen van professionals.
Daarnaast hebben we aan de hand van gegevens uit het Psychiatrisch Casusregister Rotterdam in
kaart gebracht of er daadwerkelijk etnische verschillen te vinden zijn in het zorggebruik van deze
groep jonge kinderen.
Tot slot zijn er uit vier verschillende etnische groepen in Rotterdam-Rijnmond ouders geïnterviewd
over de ervaringen met zorggebruik van hun kind. Ook is er met deze ouders gesproken over de rol
van verklaringsmodellen over de oorzaak en oplossing van de problemen, de rol van hun sociale
omgeving, de rol van school en de rol van alternatieve zorg tijdens het overwegen van professionele
hulp.
Tijdens het colloquium presenteer ik de belangrijkste resultaten van dit promotieonderzoek. Het gaat
om zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten. Feitelijke informatie over onder andere het aantal
kinderen in zorg en voorspellers van het zorggebruik wordt afgewisseld met persoonlijke verhalen en
ervaringen van ouders.
 De Colloquia Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie worden georganiseerd door de
Vakgroep Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC-Sophia en vinden zes keer
per jaar plaats op woensdagmiddag in ErasmusMC-Sophia, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ,
Rotterdam. Afd. polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Screen 1 (kamer SP-2500)
 Voor informatie over onze colloquia kunt u terecht op onze website:
http://www.erasmusmc.nl/kinderenjeugdpsychiatrie_psychol/research/Colloquia
 Tevens kunt u voor informatie contact opnemen met Dr.ir. F.V.A. van Oort (010-703 60 86)
of met mevr. M.A. van Ballegooijen-Balvers, secretaresse Onderwijs & Onderzoek
(010-703 20 85, ma/di/do - [email protected])
Download