Een merk is een teken waarmee je, je waren (producten) of diensten

advertisement
Wat is een Merk
Een merk is een teken waarmee je, je waren
(producten) of diensten onderscheidt van die
van je concurrenten. In Suriname worden er
vooralsnog geen dienstmerken ingeschreven.
Waarom
Registreren
De wettelijke definitie van een merk is heel
ruim: merken zijn alle tekens die dienen om de
waren (producten) of diensten van een
onderneming te onderscheiden. Door deze
ruime definitie, alle tekens, kunnen meer
herkenningstekens dan je misschien op het
eerste gezicht zou denken als merk beschermd
worden. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken
aan:
1.Woordmerken: De naam waaronder een
product of dienst op de markt is.
2. Beeldmerken: Logo’s en etiketten, maar ook
bijvoorbeeld woorden in een speciaal
lettertype of in een speciale opmaak (een logo
waarin een naam voorkomt).
3. Woord/beeld merken: Een combinatie van
een woordmerk met een logo (plaatje) noemt
men een woordbeeldmerk.
4. Kleurmerken: In uitzonderlijke gevallen kan
zelfs een enkele kleur of een combinatie van
kleuren een merk zijn. Dat is het geval als het
publiek een bepaald product of een bepaalde
dienst herkent aan de kleur. Een bekend
voorbeeld is geel/blauw voor de diensten van
een bepaald bedrijf.
5. Vormmerken: In bepaalde gevallen kan de
vorm van een product of een verpakking
(denk bijvoorbeeld aan een bijzonder parfum
flesje) een merk zijn.
De meeste merken die geregistreerd worden
vallen onder categorie 1 (woordmerken),
categorie 2 (beeldmerken) of catogorie 3
(woord/beeld merken). Het is echter ook
weer niet zo dat alle tekens merken kunnen
zijn. Wanneer een teken niet als merk kan
worden geregistreerd omdat het geen
onderscheidend vermogen heeft betekent dat
niet dat je het niet mag gebruiken. Je kunt er
alleen geen monopolie op krijgen.
Verder kan je het merk verdelen in
a. warenmerken het merk welke de waar
van een bedrijf individualiseert en niet de
onderneming
b. dienstmerken het merk welke de dienst
van een bedrijf individualiseert en niet de
onderneming
Handelsmerk
en
Handelsnaam
Een handelsmerk (merk) is een teken dat
gebruikt wordt om producten en/of diensten
van een bedrijf te onderscheiden van die van
andere bedrijven. Registratie van een merk
bij het Bureau Intellectuele Eigendom geeft
de ondernemer het exclusieve recht op het
gebruik van zijn merk in Suriname.
Een handelsnaam is de naam van een
onderneming zoals ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Wat is het doel van de
bescherming van een
handelsmerk
Het merkenrecht heeft als doel de belangen te
beschermen van zowel de merkhouder als van
de consument. Anderen mogen niet zonder
toestemming van de merkhouder profiteren
van de reputatie die hij heeft opgebouwd met
behulp van omvangrijke investeringen. Aan de
andere kant moet de consument worden
beschermd tegen misleiding en verwarring.
De duur van bescherming van een
handelsmerk in Suriname is 10 jaren.
Na het verstrijken van deze periode kan de
merkhouder de beschermingsduur in stand
houden door steeds met 10 jaren te verlengen.
Dit kan hij tot in het oneindige blijven doen
binnen de vastgestelde termijn.
Sommige bedrijven bieden hun producten en
diensten aan onder hun bedrijfsnaam. In dat
geval zijn handelsmerk en handelsnaam
hetzelfde. Maar een handelsnaam biedt
bijvoorbeeld geen bescherming aan een logo.
Voor het registreren van je merk in Suriname
kan je terecht bij het Bureau Intellectuele
Eigendom
Wat zijn trade secrets
Is informatie over o.a. technische, financiële of
commerciële aspecten binnen een bedrijf of
organisatie en geldt meer voor de volgende
groepen van mensen:
Bureau Intellectuele Eigendom
Ministerie van Justitie en Politie
degene die verbonden zijn aan de
eigenaar of verplichting tot geheimhouding
hebben
degene die een
geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend.
Enkele bekende
geregistreerde
Surinaamse merken
Bureau Intellectuele Eigendom
Jagernath Lachmonstraat 167
Paramaribo-Suriname
Telefoon: (597) 498933 / (597) 531491/
(597) 498933/(597) 433336/(597) 433272
Fax: (597) 531491
Emailadres: [email protected]
©Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd
e/o openbaar gemaakt worden d.m.v.
druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere
wijze
dan
ook
zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van het Ministerie van Jusititie en Politie
MERKENRECHT
Download